PPMTPPMT

Returnerar amorteringen en angiven period för en investering med ett konstant antal periodiska betalningar och fast ränta.Returns the payment on the principal for a given period for an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate.

SyntaxSyntax

PPMT(<rate>, <per>, <nper>, <pv>[, <fv>[, <type>]])

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
raterate Räntesatsen för lånet.The interest rate for the loan.
perper Anger perioden.Specifies the period. Måste ligga mellan 1 och nper (inklusive).Must be between 1 and nper (inclusive).
npernper Totalt antal betalningsperioder i en annuitet.The total number of payment periods in an annuity.
pvpv Nuvärdet – totalbeloppet som en rad framtida betalningar är värda nu.The present value — the total amount that a series of future payments is worth now.
fvfv (Valfritt) Slutvärdet eller saldot som återstår när den sista betalningen har gjorts.(Optional) The future value, or a cash balance you want to attain after the last payment is made. Om fv utelämnas antas värdet vara BLANK.If fv is omitted, it is assumed to be BLANK.
typtype (Valfritt) Siffran 0 eller 1, som anger när betalningar förfaller.(Optional) The number 0 or 1 which indicates when payments are due. Om type utelämnas antas värdet vara 0.If type is omitted, it is assumed to be 0. Godkända värden visas under den här tabellen.The accepted values are listed below this table.

Parametern type kan ha följande värden:The type parameter accepts the following values:

Ange type somSet type equal to Om betalningarna förfallerIf payments are due
0 eller inget värde0 or omitted I slutet av periodenAt the end of the period
11 I början av periodenAt the beginning of the period

Obs! En mer fullständig beskrivning av argumenten i PPMT finns i avsnittet om funktionen PV.Note: For a more complete description of the arguments in PPMT, see the PV function.

ReturvärdeReturn Value

Amorteringen en angiven period.The payment on the principal for a given period.

KommentarerRemarks

  • Se till att du använder samma enheter för rate och nper.Make sure that you are consistent about the units you use for specifying rate and nper. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån med en årsränta på 12 procent ska du ange 0.12/12 för rate och 4*12 för nper.If you make monthly payments on a four-year loan at an annual interest rate of 12 percent, use 0.12/12 for rate and 4*12 for nper. Om du gör årsvisa betalningar på samma lån använder du 0.12 för rate och 4 för nper.If you make annual payments on the same loan, use 0.12 for rate and 4 for nper.

  • type avrundas till närmaste heltal.type is rounded to the nearest integer.

  • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

    • per < 1 eller per > nperper < 1 or per > nper
    • nper < 1nper < 1
  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

Exempel 1Example 1

DataData ArgumentbeskrivningArgument description
10 %10% Årlig räntesatsAnnual interest rate
22 Antalet år lånet löper överNumber of years for the loan
\$2,000.00\$2,000.00 LånebeloppetAmount of loan

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
  PPMT(0.1/12, 1, 2*12, 2000.00)
}

Returnerar amorteringen den första månaden för ett lån med de villkor som anges ovan.Returns the principal payment made in the first month for a loan with the terms specified above.

[Värde][Value]
-75.6231860083663-75.6231860083663

Exempel 2Example 2

DataData ArgumentbeskrivningArgument description
8 %8% Årlig räntesatsAnnual interest rate
1010 Antalet år lånet löper överNumber of years for the loan
\$200,000.00\$200,000.00 LånebeloppetAmount of loan

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
  PPMT(0.08, 10, 10, 200000.00)
}

Returnerar amorteringen det 10:e året för ett lån med de villkor som anges ovan.Returns the principal payment made in the 10th year for a loan with the terms specified above.

[Värde][Value]
-27598.0534624214-27598.0534624214