ProduktPRODUCT

Returnerar produkten av talen i en kolumn.Returns the product of the numbers in a column.

SyntaxSyntax

PRODUCT(<column>)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
kolumncolumn Kolumnen som innehåller talen som produkten ska beräknas för.The column that contains the numbers for which the product is to be computed.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

KommentarerRemarks

  • Om du vill returnera produktvärdet av ett uttryck som utvärderats för varje rad i en tabell använder du funktionen PRODUCTX.To return the product of an expression evaluated for each row in a table, use PRODUCTX function.

  • Endast talen i kolumnen räknas.Only the numbers in the column are counted. Tomma värden, logiska värden och text ignoreras.Blanks, logical values, and text are ignored. Exempel:For example,

    PRODUCT( Table[Column] ) är ekvivalent med PRODUCTX( Table, Table[Column] ).PRODUCT( Table[Column] ) is equivalent to PRODUCTX( Table, Table[Column] ).

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande beräknar produkten i kolumnen AdjustedRates i en annuitetstabell:The following computes the product of the AdjustedRates column in an Annuity table:

= PRODUCT( Annuity[AdjustedRates] )  

Se ävenSee also

PRODUCTXPRODUCTX