PVPV

Beräknar nuvärdet för ett lån eller en investering baserat på en fast räntesats.Calculates the present value of a loan or an investment, based on a constant interest rate. Du kan använda PV med antingen periodiska, konstanta betalningar (som vid bolån eller andra lån) eller ett slutvärde som mål för investeringen.You can use PV with either periodic, constant payments (such as a mortgage or other loan), and/or a future value that's your investment goal.

SyntaxSyntax

PV(<rate>, <nper>, <pmt>[, <fv>[, <type>]])

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
raterate Räntesatsen per period.The interest rate per period. Om du till exempel tar ett billån med 10 procents årlig ränta och gör månadsbetalningar är din räntesats per månad 0,1/12, eller 0,0083.For example, if you obtain an automobile loan at a 10 percent annual interest rate and make monthly payments, your interest rate per month is 0.1/12, or 0.0083. Du skulle ange 0.1/12 eller 0.0083 som värde för rate i formeln.You would enter 0.1/12, or 0.0083, into the formula as the rate.
npernper Totalt antal betalningsperioder i en annuitet.The total number of payment periods in an annuity. Om du till exempel tar ett billån över fyra år och gör månadsbetalningar har ditt lån 4*12 (eller 48) perioder.For example, if you get a four-year car loan and make monthly payments, your loan has 4*12 (or 48) periods. Du skulle ange 48 som värde för nper i formeln.You would enter 48 into the formula for nper.
pmtpmt Betalningen som görs varje period. Värdet kan inte ändras under annuitetens livslängd.The payment made each period that cannot change over the life of the annuity. pmt omfattar vanligtvis kapital och ränta, men inga andra avgifter eller skatter.Typically, pmt includes principal and interest but no other fees or taxes. Till exempel är månadsbetalningen för ett fyraårigt billån på 10 000 USD till 12 procent ränta 263,33 USD.For example, the monthly payments on a \$10,000, four-year car loan at 12 percent are \$263.33. Du skulle ange -263.33 som värde för pmt i formeln.You would enter -263.33 into the formula as the pmt.
fvfv (Valfritt) Slutvärdet eller saldot som återstår när den sista betalningen har gjorts.(Optional) The future value, or a cash balance you want to attain after the last payment is made. Om fv utelämnas antas värdet vara BLANK.If fv is omitted, it is assumed to be BLANK. Om du till exempel vill spara 50 000 USD att betala för ett särskilt projekt om 18 år så är 50 000 USD slutvärdet.For example, if you want to save \$50,000 to pay for a special project in 18 years, then \$50,000 is the future value. Sedan kan du göra en försiktig gissning kring räntesatsen och fastställa hur mycket du måste spara varje månad.You could then make a conservative guess at an interest rate and determine how much you must save each month.
typtype (Valfritt) Siffran 0 eller 1, som anger när betalningar förfaller.(Optional) The number 0 or 1 which indicates when payments are due. Om type utelämnas antas värdet vara 0.If type is omitted, it is assumed to be 0. Godkända värden visas under den här tabellen.The accepted values are listed below this table.

Parametern type kan ha följande värden:The type parameter accepts the following values:

Ange type somSet type equal to Om betalningarna förfallerIf payments are due
0 eller inget värde0 or omitted I slutet av periodenAt the end of the period
11 I början av periodenAt the beginning of the period

ReturvärdeReturn Value

Nuvärdet för ett lån eller en investering.The present value of a loan or investment.

KommentarerRemarks

 • Se till att du använder samma enheter för rate och nper.Make sure that you are consistent about the units you use for specifying rate and nper. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån med en årsränta på 12 procent ska du ange 0.12/12 för rate och 4*12 för nper.If you make monthly payments on a four-year loan at 12 percent annual interest, use 0.12/12 for rate and 4*12 for nper. Om du gör årsvisa betalningar på samma lån använder du 0.12 för rate och 4 för nper.If you make annual payments on the same loan, use 0.12 for rate and 4 for nper.

 • Följande funktioner gäller för annuitetslån:The following functions apply to annuities:

  • CUMIPMTCUMIPMT
  • CUMPRINCCUMPRINC
  • FVFV
  • IPMTIPMT
  • PMTPMT
  • PPMTPPMT
  • PVPV
  • RATERATE
  • XIRRXIRR
  • XNPVXNPV
 • En annuitet är en serie kontanta betalningar som görs under en kontinuerlig period.An annuity is a series of constant cash payments made over a continuous period. Några exempel på annuitetslån är billån och bolån.For example, a car loan or a mortgage is an annuity. Mer information finns i beskrivningen av respektive annuitetsfunktion.For more information, see the description for each annuity function.

 • I annuitetsfunktioner representeras kontanter du betalar ut, till exempel insättningar i sparande, av negativa tal. Kontanter du tar emot, till exempel utdelningscheckar, representeras av positiva tal.In annuity functions, cash you pay out, such as a deposit to savings, is represented by a negative number; cash you receive, such as a dividend check, is represented by a positive number. Till exempel skulle en insättning på 1 000 USD till banken representeras av argumentet -1000 om det är du som sätter in och av argumentet 1000 om det är du som är banken.For example, a \$1,000 deposit to the bank would be represented by the argument -1000 if you are the depositor and by the argument 1000 if you are the bank.

 • Ett finansiellt argument löses i termer av de andra.One financial argument is solved in terms of the others.

  • Om rate inte är 0 gäller:If rate is not 0, then:

   $$\text{pv} \times (1 + \text{rate})^{\text{nper}} + \text{pmt}(1 + \text{rate} \times \text{type}) \times \bigg( \frac{(1 + \text{rate})^{\text{nper}} - 1}{\text{rate}} \bigg) + \text{fv} = 0$$$$\text{pv} \times (1 + \text{rate})^{\text{nper}} + \text{pmt}(1 + \text{rate} \times \text{type}) \times \bigg( \frac{(1 + \text{rate})^{\text{nper}} - 1}{\text{rate}} \bigg) + \text{fv} = 0$$

  • Om rate är 0 gäller:If rate is 0, then:

   $$(\text{pmt} \times \text{nper}) + \text{pv} + \text{fv} = 0$$$$(\text{pmt} \times \text{nper}) + \text{pv} + \text{fv} = 0$$

 • type avrundas till närmaste heltal.type is rounded to the nearest integer.

 • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

  • nper < 1nper < 1
 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

DataData BeskrivningDescription
\$500.00\$500.00 Pengar som betalas ut från en försäkring i slutet av varje månad.Money paid out of an insurance annuity at the end of every month.
8 %8% Räntesatsen som erhålls för utbetalade pengar.Interest rate earned on the money paid out.
2020 Antal år som pengarna ska betalas ut.Years the money will be paid out.

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
 PV(0.08/12, 12*20, 500.00, 0, 0)
}

Returnerar nuvärdet för en annuitet med de villkor som anges ovan.Returns the present value of an annuity using the terms specified above.

[Värde][Value]
-59777.1458511878-59777.1458511878