RADIANSRADIANS

Konverterar grader till radianer.Converts degrees to radians.

SyntaxSyntax

RADIANS(angle)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
vinkelangle Krävs.Required. Den vinkel i grader som du vill konvertera.An angle in degrees that you want to convert.

ExempelExample

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
= RADIANS(270)= RADIANS(270) 270 grader som radianer (4,712389 eller 3π/2 radianer)270 degrees as radians (4.712389 or 3π/2 radians) 4,7123894.712389