ROLLUPADDISSUBTOTALROLLUPADDISSUBTOTAL

Ändrar hur funktionen SUMMARIZECOLUMNS fungerar genom att lägga till ackumulerade rader/delsummerader i resultatet baserat på groupBy_columnName-kolumnerna.Modifies the behavior of the SUMMARIZECOLUMNS function by adding rollup/subtotal rows to the result based on the groupBy_columnName columns. Den här funktionen kan bara användas i ett SUMMARIZECOLUMNS-uttryck.This function can only be used within a SUMMARIZECOLUMNS expression.

SyntaxSyntax

ROLLUPADDISSUBTOTAL ( [<grandtotalFilter>], <groupBy_columnName>, <name> [, [<groupLevelFilter>] [, <groupBy_columnName>, <name> [, [<groupLevelFilter>] [, … ] ] ] ] )

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
grandtotalFiltergrandtotalFilter (Valfritt) Filter som ska användas för totalsummenivån.(Optional) Filter to be applied to the grandtotal level.
groupBy_columnNamegroupBy_columnName Namnet på en befintlig kolumn som ska användas till att skapa sammanfattningsgrupper baserat på värdena i den.Name of an existing column used to create summary groups based on the values found in it. Kan inte vara ett uttryck.Cannot be an expression.
namename Namnet på en ISSUBTOTAL-kolumn.Name of an ISSUBTOTAL column. Det här värdet i kolumnen beräknas med hjälp av funktionen ISSUBTOTAL.The values of the column are calculated using the ISSUBTOTAL function.
groupLevelFiltergroupLevelFilter (Valfritt) Filter som ska användas för den aktuella nivån.(Optional) Filter to be applied to the current level.

ReturvärdeReturn value

Funktionen returnerar inte något värde.The function does not return a value.

KommentarerRemarks

IngenNone

ExempelExample

Läs mer i SUMMARIZECOLUMNS.See SUMMARIZECOLUMNS.