SELECTCOLUMNSSELECTCOLUMNS

Lägger till beräknade kolumner i angiven tabell eller tabelluttryck.Adds calculated columns to the given table or table expression.

SyntaxSyntax

SELECTCOLUMNS(<table>, <name>, <scalar_expression> [, <name>, <scalar_expression>]…) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tabelltable Ett DAX-uttryck som returnerar en tabell.Any DAX expression that returns a table.
namnname Det namn som har angetts för kolumnen, omgivet av dubbla citattecken.The name given to the column, enclosed in double quotes.
uttryckexpression Ett uttryck som returnerar ett skalärt värde som en kolumnreferens, ett heltal eller ett strängvärde.Any expression that returns a scalar value like a column reference, integer, or string value.

ReturvärdeReturn value

En tabell med samma antal rader som den tabell som angetts som det första argumentet.A table with the same number of rows as the table specified as the first argument. Den returnerade tabellen har en kolumn för varje par av argumenten <name> och <scalar_expression>, och varje uttryck utvärderas i kontexten av en rad från det angivna <table>-argumentet.The returned table has one column for each pair of <name>, <scalar_expression> arguments, and each expression is evaluated in the context of a row from the specified <table> argument.

AnmärkningarRemarks

SELECTCOLUMNS har samma signatur som ADDCOLUMNS och samma beteende, förutom att i stället för att börja med angiven <table> så börjar SELECTCOLUMNS med en tom tabell innan kolumner läggs till.SELECTCOLUMNS has the same signature as ADDCOLUMNS, and has the same behavior except that instead of starting with the <table> specified, SELECTCOLUMNS starts with an empty table before adding columns.

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande tabell med namnet Info:For the following table named Info:

Land/regionCountry StatusState AntalCount TotaltTotal
INDIND JKJK 2020 800800
INDIND MHMH 2525 10001000
INDIND WBWB 1010 900900
USAUSA CACA 55 500500
USAUSA WAWA 1010 900900
SELECTCOLUMNS(Info, "StateCountry", [State]&", "&[Country])

Returnerar,Returns,

StateCountryStateCountry
IND, JKIND, JK
IND, MHIND, MH
IND, WBIND, WB
USA, CAUSA, CA
USA, WAUSA, WA