Funktionen STDEV.PSTDEV.P

Returnerar standardavvikelsen för hela populationen.Returns the standard deviation of the entire population.

SyntaxSyntax

STDEV.P(<ColumnName>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
columnNamecolumnName Namnet på en befintlig kolumn med standardmässig DAX-syntax, vanligtvis ett fullständigt kvalificerat namn.The name of an existing column using standard DAX syntax, usually fully qualified. Det får inte vara ett uttryck.It cannot be an expression.

ReturvärdeReturn value

Ett tal som representerar standardavvikelsen för hela populationen.A number representing the standard deviation of the entire population.

KommentarerRemarks

  • Funktionen STDEV.PSTDEV.P förutsätter att kolumnen refererar till hela populationen.assumes that the column refers to the entire population. Om dina data representerar ett urval av populationen beräknar du standardavvikelsen med hjälp av STDEV.S.If your data represents a sample of the population, then compute the standard deviation by using STDEV.S.

  • Funktionen STDEV.PSTDEV.P använder följande formel:uses the following formula:

    √[∑(x - x̃)2/n]√[∑(x - x̃)2/n]

    där x̃ är genomsnittsvärdet för x i hela populationen och n är populationens storlek.where x̃ is the average value of x for the entire population and n is the population size.

  • Tomma rader filtreras bort från columnName och tas inte med i beräkningarna.Blank rows are filtered out from columnName and not considered in the calculations.

  • Ett fel returneras om columnName innehåller färre än 2 rader som inte är tommaAn error is returned if columnName contains less than 2 non-blank rows

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel visas formeln för ett mått som beräknar standardavvikelsen för kolumnen SalesAmount_USD när tabellen InternetSales_USD är hela populationen.The following example shows the formula for a measure that calculates the standard deviation of the column, SalesAmount_USD, when the table InternetSales_USD is the entire population.

= STDEV.P(InternetSales_USD[SalesAmount_USD])