SUBSTITUTEWITHINDEXSUBSTITUTEWITHINDEX

Returnerar en tabell som representerar en vänster halvkoppling av de två tabellerna som anges som argument.Returns a table which represents a left semijoin of the two tables supplied as arguments. Halvkopplingen utförs med hjälp av gemensamma kolumner, som bestäms av gemensamma kolumnnamn och en gemensam datatyp.The semijoin is performed by using common columns, determined by common column names and common data type . De kolumner som koppling sker med ersätts med en enskild kolumn i den returnerade tabellen, som har typen Integer (heltal) och innehåller ett index.The columns being joined on are replaced with a single column in the returned table which is of type integer and contains an index. Indexet är en referens till den högra kopplingstabellen givet en specifik sorteringsordning.The index is a reference into the right join table given a specified sort order.

Kolumner i den högra/andra angivna tabellen som inte finns i den vänstra/första angivna tabellen inkluderas inte i den returnerade tabellen och används inte för koppling.Columns in the right/second table supplied which do not exist in the left/first table supplied are not included in the returned table and are not used to join on.

Indexet börjar vid 0 (0-baserad) och ökas med ett för varje ytterligare rad i den högra/andra angivna kopplingstabellen.The index starts at 0 (0-based) and is incremented by one for each additional row in the right/second join table supplied. Indexet baseras på den sorteringsordning som anges för den högra/andra kopplingstabellen.The index is based on the sort order specified for the right/second join table.

SyntaxSyntax

SUBSTITUTEWITHINDEX(<table>, <indexColumnName>, <indexColumnsTable>, [<orderBy_expression>, [<order>][, <orderBy_expression>, [<order>]]…])  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
tabelltable En tabell som ska filtreras genom utförande av en vänster halvkoppling med den angivna tabellen som det tredje argumentet (indexColumnsTable).A table to be filtered by performing a left semijoin with the table specified as the third argument (indexColumnsTable). Det här är tabellen på vänster sida om den vänstra halvkopplingen. Därför innehåller den tabell som returneras samma kolumner som den här tabellen, förutom att alla gemensamma kolumner i de två tabellerna ersätts med en enda indexkolumn i den returnerade tabellen.This is the table on the left side of the left semijoin so the table returned includes the same columns as this table except that all common columns of the two tables will be replaced with a single index column in the table returned.
indexColumnNameindexColumnName En sträng som anger namnet på den indexkolumn som ersätter alla gemensamma kolumner i de två tabeller som anges som argument till den här funktionen.A string which specifies the name of the index column which is replacing all the common columns in the two tables supplied as arguments to this function.
indexColumnsTableindexColumnsTable Den andra tabellen för den vänstra halvkopplingen.The second table for the left semijoin. Det här är tabellen till höger om den vänstra halvkopplingen.This is the table on the right side of the left semijoin. Endast värden som finns i den här tabellen returneras av funktionen.Only values present in this table will be returned by the function. Dessutom ersätts kolumnerna i den här tabellen (baserat på kolumnnamn) med en enda indexkolumn i den tabell som returneras av den här funktionen.Also, the columns of this table (based on column names) will be replaced with a single index column in the table returned by this function.
orderBy_expressionorderBy_expression DAX-uttryck där resultatvärdet används för att ange önskad sorteringsordning för tabellen indexColumnsTable för generering av korrekta indexvärden.Any DAX expression where the result value is used to specify the desired sort order of the indexColumnsTable table for generating correct index values. Den sorteringsordning som anges för tabellen indexColumnsTable definierar indexet för varje rad i tabellen, och det indexet används i den tabell som returneras för att representera kombinationer av värden i indexColumnsTable så som de visas i den tabell som anges som första argument till den här funktionen.The sort order specified for the indexColumnsTable table defines the index of each row in the table and that index is used in the table returned to represent combinations of values in the indexColumnsTable as they appear in the table supplied as the first argument to this function.
ordningsföljdorder (Valfritt) Ett värde som anger hur orderBy_expression-värden ska sorteras, stigande eller fallande:(Optional) A value that specifies how to sort orderBy_expression values, ascending or descending:

Värde: Desc.Value: Desc. Alternativt värde: 0(zero)/FALSE.Alternative value: 0(zero)/FALSE. Sorterar i fallande ordning efter värden för orderBy_expression.Sorts in descending order of values of orderBy_expression. Detta är standardvärdet när parametern order utelämnas.This is the default value when order parameter is omitted.

Värde: ASC.Value: ASC. Alternativt värde: 1/TRUE.Alternative value: 1/TRUE. Rangordnar i stigande ordning för orderBy_expression.Ranks in ascending order of orderBy_expression.

ReturvärdeReturn value

En tabell som bara innehåller de värden som finns i tabellen indexColumnsTable och som har en indexkolumn i stället för alla kolumner (efter namn) som finns i tabellen indexColumnsTable.A table which includes only those values present in the indexColumnsTable table and which has an index column instead of all columns present (by name) in the indexColumnsTable table.

KommentarerRemarks

  • Den här funktionen garanterar inte någon sorteringsordning för resultat.This function does not guarantee any result sort order.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.