VARX.PVARX.P

Returnerar variansen för hela populationen.Returns the variance of the entire population.

SyntaxSyntax

VARX.P(<table>, <expression>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tabelltable DAX-uttryck som returnerar en datatabell.Any DAX expression that returns a table of data.
uttryckexpression DAX-uttryck som returnerar ett enkelt skalärt värde, där uttrycket ska utvärderas flera gånger (för varje rad/kontext).Any DAX expression that returns a single scalar value, where the expression is to be evaluated multiple times (for each row/context).

ReturvärdeReturn value

Ett tal med avvikelsen för hela populationen.A number with the variance of the entire population.

KommentarerRemarks

 • VARX.PVARX.P utvärderar <uttryck> för varje rad i <tabellen> och returnerar avvikelsen för <uttrycket> som antar att <tabellen> refererar till hela populationen.evaluates <expression> for each row of <table> and returns the variance of <expression> assuming that <table> refers to the entire population.. Om <tabellen> representerar ett urval av populationen kan du beräkna avvikelsen med hjälp av VAR.X.If <table> represents a sample of the population, then compute the variance by using VARX.S.

 • VARX.PVARX.P använder följande formel:uses the following formula:

  ∑(x - x̃)2/n∑(x - x̃)2/n

  där x̃ är genomsnittsvärdet x för hela populationenwhere x̃ is the average value of x for the entire population

  och n är populationens storlekand n is the population size

 • Tomma rader filtreras bort från columnName och tas inte med i beräkningarna.Blank rows are filtered out from columnName and not considered in the calculations.

 • Ett fel returneras om columnName innehåller färre än 2 rader som inte är tommaAn error is returned if columnName contains less than 2 non-blank rows

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel visas formeln för en beräknad kolumn som beräknar avvikelsen för enhetspriset per produkt, när formeln används i tabellen ProductThe following example shows the formula for a calculated column that calculates the variance of the unit price per product, when the formula is used in the Product table

= VARX.P(InternetSales_USD, InternetSales_USD[UnitPrice_USD] –(InternetSales_USD[DiscountAmount_USD]/InternetSales_USD[OrderQuantity]))