YIELDYIELD

Returnerar avkastningen för värdepapper med periodisk ränta.Returns the yield on a security that pays periodic interest. Använd YIELD till att beräkna obligationers avkastning.Use YIELD to calculate bond yield.

SyntaxSyntax

YIELD(<settlement>, <maturity>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
settlementsettlement Värdepapperets likviddatum.The security's settlement date. Likviddatumet är datumet efter utfärdandedatumet när värdepapperet överförts till köparen.The security settlement date is the date after the issue date when the security is traded to the buyer.
maturitymaturity Värdepapperets förfallodatum.The security's maturity date. Förfallodatumet är datumet då värdepapperet förfaller.The maturity date is the date when the security expires.
raterate Värdepapperets årliga kupongränta.The security's annual coupon rate.
prpr Värdepapperets pris per 1 000 kr nominellt värde.The security's price per \$100 face value.
redemptionredemption Värdepapperets inlösningsvärde per 100 USD nominellt värde.The security's redemption value per \$100 face value.
frequencyfrequency Antal kupongbetalningar per år.The number of coupon payments per year. Årliga utbetalningar är frequency = 1, halvårsvisa utbetalningar är frequency = 2 medan kvartalsvisa utbetalningar är frequency = 4.For annual payments, frequency = 1; for semiannual, frequency = 2; for quarterly, frequency = 4.
basisbasis (Valfritt) den bas som dagräkningen ska utgå från.(Optional) The type of day count basis to use. Om basen utelämnas antas den vara 0.If basis is omitted, it is assumed to be 0. Godkända värden visas under den här tabellen.The accepted values are listed below this table.

Parametern basis kan ha följande värden:The basis parameter accepts the following values:

basisBasis Bas för antal dagarDay count basis
0 eller inget värde0 or omitted US (NASD) 30/360US (NASD) 30/360
11 Faktisk/faktiskActual/actual
22 Faktisk/360Actual/360
33 Faktisk/365Actual/365
44 Europeisk 30/360European 30/360

ReturvärdeReturn Value

Värdepapperets avkastning.The yield on the security.

KommentarerRemarks

 • Datum lagras som sekventiella serienummer, så de kan användas i beräkningar.Dates are stored as sequential serial numbers so they can be used in calculations. I DAX är 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 är 39448, eftersom det är 39 448 dagar efter 30 december 1899.In DAX, December 30, 1899 is day 0, and January 1, 2008 is 39448 because it is 39,448 days after December 30, 1899.

 • Likviddatumet är det datum då köparen köper kupongen, till exempel en obligation.The settlement date is the date a buyer purchases a coupon, such as a bond. Förfallodatumet är det datum då kupongen förfaller.The maturity date is the date when a coupon expires. Anta till exempel att en 30-årig-obligation utfärdas den 1 januari 2008 och köps av en köpare sex månader senare.For example, suppose a 30-year bond is issued on January 1, 2008, and is purchased by a buyer six months later. Utfärdandedatumet är då 1 januari 2008, likviddatumet är 1 juli 2008 och förfallodatumet är 1 januari 2038, 30 år efter den 1 januari 2008 som är utfärdandedatumet.The issue date would be January 1, 2008, the settlement date would be July 1, 2008, and the maturity date would be January 1, 2038, which is 30 years after the January 1, 2008, issue date.

 • Om det är en kupongperiod eller mindre till inlösningsdatumet beräknas YIELD så här:If there is one coupon period or less until redemption, YIELD is calculated as follows:

  $$\text{YIELD} = \frac{(\frac{\text{redemption}}{100} + \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}) - (\frac{\text{par}}{100} + (\frac{\text{A}}{\text{E}} \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}))}{\frac{\text{par}}{100} + (\frac{\text{A}}{\text{E}} \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}})} \times \frac{\text{frequency} \times \text{E}}{\text{DSR}}$$$$\text{YIELD} = \frac{(\frac{\text{redemption}}{100} + \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}) - (\frac{\text{par}}{100} + (\frac{\text{A}}{\text{E}} \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}))}{\frac{\text{par}}{100} + (\frac{\text{A}}{\text{E}} \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}})} \times \frac{\text{frequency} \times \text{E}}{\text{DSR}}$$

  där:where:

  • $\text{A}$ = antalet dagar från starten av kupongperioden till likviddatumet (upplupna dagar).$\text{A}$ = number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date (accrued days).
  • $\text{DSR}$ = antalet dagar från likviddatumet till inlösningsdatumet.$\text{DSR}$ = number of days from the settlement date to the redemption date.
  • $\text{E}$ = antalet dagar i kupongperioden.$\text{E}$ = number of days in the coupon period.
 • Om det är mer än en kupongperiod till inlösningsdatumet beräknas YIELD med hjälp av hundra iterationer.If there is more than one coupon period until redemption, YIELD is calculated through a hundred iterations. Newton-metoden används baserat på formeln som används för funktionen PRICE.The resolution uses the Newton method, based on the formula used for the function PRICE. Avkastningen ändras tills det uppskattade priset givet avkastningen ligger nära priset.The yield is changed until the estimated price given the yield is close to price.

 • settlement och maturity trunkeras till heltal.settlement and maturity are truncated to integers.

 • frequency och basis avrundas till närmaste heltal.frequency, and basis are rounded to the nearest integer.

 • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

  • settlement eller maturity inte är giltiga datum.settlement or maturity is not a valid date.
  • settlement ≥ maturity.settlement ≥ maturity.
  • rate < 0.rate < 0.
  • pr ≤ 0.pr ≤ 0.
  • redemption ≤ 0.redemption ≤ 0.
  • frequency är ett annat tal än 1, 2 eller 4.frequency is any number other than 1, 2, or 4.
  • basis < 0 eller basis > 4.basis < 0 or basis > 4.
 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

DataData BeskrivningDescription
15-Feb-0815-Feb-08 LikviddatumSettlement date
15-Nov-1615-Nov-16 FörfallodatumMaturity date
5.75%5.75% KupongprocentPercent coupon
95.0428795.04287 PrisPrice
\$100\$100 InlösningsvärdeRedemption value
22 Frekvensen är halvårsvis (se ovan)Frequency is semiannual (see above)
00 30/360-bas (se ovan)30/360 basis (see above)

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
 YIELD(DATE(2008,2,15), DATE(2016,11,15), 0.0575, 95.04287, 100, 2,0)
}

Returnerar avkastningen för en obligation med de villkor som anges ovan.Returns the yield on a bond with the terms specified above.

[Värde][Value]
0.06500000688073140.0650000068807314