Arbeta med försäljningsavropsorder

En avropsorder utgör ramen för en långsiktig överenskommelse mellan företaget och en kund.

En avropsorder skapas vanligtvis om en kund har lovat att köpa stora antal som ska levereras i flera mindre leveranser under en bestämd tidsperiod. Avropsorder gäller vanligtvis bara en artikel med förbestämda leveransdatum. Huvudanledningen till att en avropsorder används i stället för en försäljningsorder är att de antal som anges på en avropsorder inte påverkar artikeldispositionen och därmed kan användas som ett kalkylark för övervakning, prognostisering och planering.

På avropsordern kan varje separat leverans anges som en orderrad som sedan kan omvandlas till en försäljningsorder vid leveransen.

Ett exempel på en situation där en avropsorder kan användas är om en kund beställer 1 000 enheter av en artikel och vill att 250 artiklar åt gången ska levereras en gång i veckan under den kommande månaden.

Anteckning

Inköpsavropsorder fungerar på samma sätt som en försäljningsavropsorder. Denna dokumentation täcker inte inköpsavropsorder.

Så här skapar du en avropsorder

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange försäljningsavropsorder och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj åtgärden Ny.
 3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
 4. Låt fältet Orderdatum vara tomt. När separata försäljningsorder skapas från avropsordern anges orderdatum för försäljningsordern som det aktuella arbetsdatumet.
 5. På snabbfliken Rader skapar du separata rader för varje utleverans. Om kunden t.ex. beställer 1 000 enheter jämnt fördelade över fyra veckor skapar du fyra separata rader med 250 enheter på varje rad.

Så här skapar du en försäljningsorder från en avropsorder

 1. Om du vill skapa en order för någon av raderna i monteringsordern för avrop tar du bort antalet i fältet Levereras antal för alla de rader som du INTE vill leverera just nu.
 2. När du vill börja skapa order väljer du åtgärden Skapa order och väljer sedan Ja. Du får ett meddelande om att avropsordern har tilldelats ett ordernummer. Observera att avropsordern inte har tagits bort.
 3. Välj knappen OK.
 4. På snabbfliken Rad väljer du åtgärden Ej bokförda rader och sedan väljer du åtgärden Order.
 5. I fönstret Försäljningsrader väljer du önskad försäljningsorde, väljer åtgärden Rad och väljer sedan åtgärden Visa dokument action.

Följande gäller försäljningsorder, när de har skapats från försäljningsavropsorder:

 • När avropsordern har omvandlats till en försäljningsorder innehåller försäljningsordern alla raderna från avropsordern. De rader där antalet i fältet Levereras antal togs bort visas, men fältet Antal är tomt för dessa rader. Du kan låta de här raderna vara kvar eller redigera eller ta bort dem.
 • Det är viktigt att komma ihåg att antalet på en försäljningsorderrad inte får vara större än antalet på den associerade avropsorderraden. Om detta sker går det inte att bokföra försäljningsordern.
 • När försäljningsordern bokförts som levererad och/eller fakturerad uppdateras fälten Utlevererat antal och Fakturerat antal på den relaterade avropsordern.
 • Avropsordernumret och radnumret registreras som försäljningsradernas egenskaper när de skapas från en avropsorder.
 • Om en försäljningsorder inte skapas direkt från en avropsorder men ändå är relaterad till den kan du skapa en koppling mellan försäljningsordern och avropsordern genom att skriva in numret på den associerade avropsordern i fältet Avropsordernr på försäljningsorderraden.
 • När du har skapat en eller flera försäljningsorder för hela antalet på avropsorderraden, kan inga andra försäljningsorder skapas för samma rad. Användare förhindras från att ange ett antal i fältet antal. att utleverera. Om du senare behöver lägga till ytterligare antal på en avropsorder kan du öka värdet i fältet Antal och sedan skapa ytterligare order.
 • Den fakturerade försäljningsavropsordern finns kvar i systemet tills den tas bort, antingen genom att enskilda avropsorder tas bort eller att batch-jobbet Ta bort faktrd förs.avropsord. körs.
 • Om en kund dessutom har registrerats som en kontakt i modulen Marknadsföring, och om en interaktionsmallkod har angetts för avropsorder i fönstret Marknadsföringsinställning registreras en interaktion i tabellen Interaktionslogg när du väljer Skriv ut för att skriva ut avropsordern.

Så här visar du status för avropsorder:

Du kan visa statusen för en försäljningsavropsordern i fönstret Inköpsorderstatistik. Detta kan vara praktiskt när du börjar fakturera ordern som skapats utifrån avropsordern.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange försäljningsavropsorder och välj sedan relaterad länk.

 2. Markera en inköpsavropsorder och välj åtgärden statistik.

 3. På snabbfliken Allmänt i fönstret Inköpsorderstatistik visas översiktsinformation om hela ordern baserat på den totala kvantiteten i de olika antalsfälten på avropsorderraderna.

  • På snabbfliken Fakturering visas översiktsinformation som baseras på den totala kvantiteten i fälten för Ant. att fakturera på avropsorderraderna.
  • På snabbfliken Leverans visas översiktsinformation som baseras på den totala kvantiteten i fälten för Ant. att inlevereras på avropsorderraderna.
  • På snabbfliken Förskottsbetalning visas översiktsinformation om eventuella förskottsbetalda belopp.
  • På snabbfliken Leverantör visas viss grundläggande information om leverantören.

Så här väljer du att visa ej bokförda och bokförda försäljningsavropsorderrader

Kopplingen mellan avropsordern, försäljning och den ursprungliga försäljningsordern och eventuella övriga försäljningsdokument, bibehålls när du har bokfört som en lista över bokförda och ej bokförda fakturarader för försäljningsorder.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange försäljningsavropsorder och välj sedan relaterad länk.

 2. Öppna den avropsorder för försäljning som du vill visa.

 3. Om du vill visa transaktioner som inte har bokförts väljer du åtgärden Rad ocgh sedan Ej bokförda rader. Välj något av följande alternativ:

  Alternativ Description
  **Order** Anger öppna order som är associerade till den markerade raden.
  **Fakturor** Anger öppna fakturor som är associerade till den markerade raden. Öppna fakturor kan associeras manuellt till en avropsorder genom att avropsordernumret anges på försäljningsfakturaraden.
  **Returorder** Anger öppna returorder som är associerade till den markerade raden.
  **Kreditnota** Anger öppna kreditnotor som är associerade till den markerade raden.
 4. Om du vill visa transaktioner som inte har bokförts väljer du åtgärden Rad och sedan Bokförda rader. Välj något av följande alternativ:

  Alternativ Description
  **Utleveranser** Bokförda leveranser som är associerade till den markerade raden.
  **Fakturor** Bokförda fakturor som är associerade till den markerade raden.
  **Returinleveranser**: Bokförda returinleveranser som är associerade till den markerade raden.
  **Kreditnota** Bokförda kreditnotor som är associerade till den markerade raden.
 5. I fönstret Försäljningsrader väljer du åtgärden Visa dokument för att visa transaktionen.

Se även

Försäljning
Konfigurera försäljning
Arbeta med Business Central