Översikt över tjänst och schemaläggning av tjänst (Customer Service)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Undvik avbrott i tjänsten genom att se till att dina resurser schemaläggs optimalt och effektivt. Lär dig grunderna för att komma igång med att hantera tjänster och schemaläggning i Dynamics 365.

Viktigt

Funktionen för schemaläggning av service är inaktuell. Mer information finns i Kommande viktiga ändringar.

Förstå tjänstterminologin

 • Tjänst: En typ av arbete, t.ex. en underhållsaktivitet, som utförs för en kund av en eller flera resurser. Tjänster är schemalagda aktiviteter.

 • Resurs: Användare, lokaler, utrustning eller team som kan schemaläggas och som har arbetsscheman.

 • Resursgrupper: Grupper av resurser som är utbytbara vid schemaläggning.

 • Arbetstider: Tidsperioden som en resurs finns tillgänglig för schemaläggning.

 • Plats: Platsen för en resurs. Med platser kan du se till att kunden och resursen befinner sig på samma plats.

 • Tjänsteaktivitet: En avtalad tid som kan schemaläggas för att tillhandahålla en tjänst till en kund. I en tjänsteaktivitet används en eller flera resurser för att utföra tjänsten vid en specifik tidpunkt och plats. En avtalad tid är en aktivitet som kan schemaläggas, där inga tjänster används och där det inte krävs någon resurs med arbetstid.

 • Schemaläggningsregel: En uppsättning villkor som anger vad som krävs av personal, utrustning, lokaler eller resursgrupper för att utföra en tjänst, eller hur dessa resurser väljs ut baserat på parametrar som kvantitet och kapacitet.

Välj resurser för tjänst

När du lägger till en resurs till en tjänst skapar du en urvalsregel som fastställer hur resurser ska väljas för tjänsteaktiviteter.

Du kan skapa en enkel regel som väljer ut resurser från en lista eller en sammansatt regel som väljer ut en kombination av resurser, eller ett komplext träd med urvalsregler som väljer från grupper med likvärdiga resurser.

Mer information: Skapa en enkel urvalsregel

Kapacitet kontra. insats – förstå skillnaden

Du kan göra inställningar för service och resurser på så sätt att Dynamics 365 kan ta med i beräkningen att anläggningar är olika stora eller att användare har olika erfarenhetsnivå när en tjänst schemaläggs. Detta kallas kapacitetsschemaläggning. Kapacitet är en relativ enhet som du definierar. Du skulle till exempel kunna definiera kapacitet i en cykelverkstad som antalet cyklar som får plats där åt gången. Om verkstaden har plats för fyra reparationsplatser kan verkstaden ta emot fyra cyklar för reparation eller inspektion åt gången.

Kapacitet är också ett mått på kompetens. En oerfaren cykeltekniker kan till exempel utföra en cykelinspektion i timmen och en erfaren cykeltekniker kan utföra fyra cykelinspektioner i timmen. Om två cykelinspektioner måste göras på en timme, krävs det antingen två oerfarna tekniker eller en erfaren tekniker som gör inspektionerna på halva den tiden.

Om du lägger till vilken insats som krävs i en urvalsregel, kontrollerar den vilken kapacitet resurserna har när en användare söker efter ledig tid för en tjänsteaktivitet. Om en resurs är schemalagd för en tjänst minskas resursens kapacitet med den insats som tjänsten kräver. Detta upprepas varje gång en tjänst som kräver resursen schemaläggs, ända tills resursens kapacitet är uttömd.

Kapaciteten definieras av resursens arbetstimmar. Vilken insats som krävs definieras av tjänsten. Du kan tänka på kapacitet som "de pengar jag har" i förhållande till den insats som krävs, eller "hur mycket någonting kostar".

Reparationsplatsen har kapacitet för fyra. En cykelreparation kräver en insats av en, och en tandemcykelreparation kräver en insats av två. Den första gången reparationsplatsen väljs minskas kapaciteten till 3 för den tiden. Nästa tjänsteaktivitet som schemaläggs gäller en tandemcykel. Då minskas reparationsplatsens kapacitet med 2. Reparationsplatsen har kapaciteten 1 kvar, vilket betyder att de kan ta in en till cykel för reparation, men inte en tandemcykel.

Lägga till resurser för befintlig service

Du kan lägga till hur många resurser du vill och de kan utgöra en blandning av enskilda användare, lokaler, utrustning och team. Mer information: Skapa eller ändra en tjänst

Använd resursgrupper

Med resursgrupper kan du gruppera användare, anläggningar och utrustning som en del av urvalsreglerna för en service. Du kan lägga till resurser i en resursgrupp från serviceposten. Mer information: Skapa eller redigera en resursgrupp

Testa servicen

Testa en tjänst innan du börjar använda den. Skapa en tjänsteaktivitet utan några andra kriterier än tjänsten. Med resultaten kan du bekräfta att tjänsten ger ett korrekt urval. I meddelandefältet visas också eventuella problem med sökningen.

 1. Klicka på Dynamics 365 > Tjänst > Tjänstekalender.

 2. Klicka på Tjänsteaktivitet. Schemaläggningsformuläret åsidosätts.

 3. Välj den tjänst som ska testas.

 4. Klicka på Sök efter tillgängliga tider.

Se även

Schemalägga en tjänsteaktivitet
Skapa en tjänsteaktivitet utan att kontrollera om det uppstår krockar