Nyheter för utvecklare i Dynamics 365 (online), version 9

Viktigt

Viktig information om Dynamics 365

Undrar du över kommande och nyligen lanserade funktioner i någon av våra affärsappar eller plattformen?

Visa viktig information. Vi har samlat all information du kan tänkas behöva när du planerar.

Nu är Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.0 tillgänglig som utvärderingsversion och för köp! Du får snart information om när du kan uppdatera din befintliga organisationer.

Se även dessa länkar:

Med Dynamics 365 medföljer tidigare Dynamics CRM-funktioner som en del av en uppsättning smarta affärsprogram. Apparna som utgör CRM-delen (Customer Relationship Management) av programsviten kallas för "Customer Engagement" och omfattar Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation och de tjänster som hör till.

Offentlig förhandsversion: Dynamics 365 Channel Integration Framework

Channel Integration Framework är en uppsättning med JavaScript- API:er (metoder, händelser och protokoll) som utvecklare och partner kan använda för att bygga integrerade kommunikationsupplevelser, så att kommunikationswidgetar från tredje part som körs i kanalleverantörers moln kan interagera med Dynamics 365.

Med Channel Integration Framework-appen (lösning) kan du konfigurera kanalen i appen för enhetligt gränssnitt så att dina handläggare kan få tillgång till den och hjälpa dina kunder.

Mer information: Channel Integration Framework

API-gränser

Från och med den 19 mars 2018 begränsar vi antalet API-begäranden som varje användare kan göra inom fem minuter. När gränsen överskrids utlöses ett undantagsfel av plattformen.

Gränsen ser till att användare som kör program som gör väldigt många begäranden till servrar inte påverkar andra användare. Gränsen påverkar inte normala användare av plattformen. Det är bara program gör ett stort antal API-begäranden som påverkas. Gränsen baseras på telemetridata och fungerar för de flesta program som gör många API-begäranden. Gränsen skyddar mot slumpmässiga och oväntade stora volymer av begäranden som hotar tillgängligheten och prestandaegenskaperna hos Dynamics 365-plattformen.

Mer information: API-gränser

Vid säkerhetsuppdateringar kanske anpassade klientprogram måste uppdateras

Från och med Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.0 behövs anslutningar till Customer Engagement-appar för att kunna utnyttja säkerheten i TLS 1.2 (eller bättre). Detta överensstämmer med Microsofts och branschens uppdaterade säkerhetspolicyer och bästa praxis, och du kanske måste vidta åtgärder för att upprätta en anslutning till Dynamics 365 Customer Engagement-appar.

Den vanligaste åtgärden för anpassade klientprogram som bygger på .NET Framework 4.5.2 är att kompilera om dem med .NET 4.6.2.

Plugin-program eller arbetsflödesaktiviteter ska även fortsättningsvis byggas med .NET Framework 4.5.2.

Läs Blogginlägg: Kommande uppdateringar i anslutningssäkerhet för Dynamics 365 Customer Engagement om du vill ha mer information.

Integrera externa data med virtuella entiteter

Det går att integrera data från externa system på ett nytt sätt. Vanliga strategier för att integrera externa data utan virtuella entiteter innebär att det måste finnas kod på klienten för att hämta och visa externa data eller att externa data i Dynamics 365 Customer Engagement måste replikeras och synkroniseras på servern. Virtuella entiteter fungerar i de flesta fall bättre vid dataintegration med externa system.

Mer information: Komma igång med virtuella entiteter

Förbättringar av webb-API:er

Följande förbättringar har gjorts i den här versionen av webb-API:et, v4 OData-slutpunkten:

 • Anpassade åtgärder som returnerar typen EntityReference, Entity eller EntityCollection är tillgängliga.

 • API-beteenden har förändrats i och med den senaste v9.0 versionen av tjänsten. Tidigare beteenden finns kvar i v8.x versionen. Du behöver inte ändra koden när du uppgraderar.

 • Nya meddelanden: Meddelanden av typen GrantAccess, ModifyAccess och RetrieveSharedPrincipalsAndAccess är nu tillgängliga via webb-API:et.

 • Mängden tjänstmetadata har blivit mindre genom att anteckningar inte ingår som standard. Om du behöver anteckningarna kan du infoga dem med hjälp av parametrar.

Mer information: Använda webb-API:et för Dynamics 365 Customer Engagement

Förbättringar av klient-API:er

I och med den nya enhetliga gränssnittet i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.0-versionen har några förändringar gjorts av klient-API:erna som gör att de fungerar likadant i det enhetliga gränssnittet och på webbklienten.

Arbeta med formulär och användargränssnittet med hjälp av körningskontext

En viktig förändring är att du nu kan använda körningsinnehållet för att hämta formulärkontexten där du vill köra skriptet i stället för att använda objektet Xrm.Page, som är inaktuellt i den här versionen. Mer information: Förstå klient-API:ets objektmodell

Använda global kontext

Xrm.Page.context som används av för att referera till klientens kontext inte används längre i den här versionen. Du ska nu använda den nya metoden Xrm.Utility.getGlobalContext för att hämta den globala kontexten i stället för att gå via formulärkontexten. Den nya metoden innehåller en motsvarighet till alla metoder som är tillgängliga för det inaktuella objektet Xrm.Page.context som används för att hämta information som gäller för en viss organisation, användare eller klient där skriptet körs.

Ny klient-API:er

Det finns ett antal nya klient-API:er i den här versionen.

Nedan finns en lista över nya namnrymder i den här versionen som innehåller nya och en del befintliga metoder som har flyttats under dessa namnrymder, vilket ger en bättre objektmodell.

Ny namnrymd Beskrivning
Xrm.Device Innehåller metoder som används för ursprungliga enhetsfunktioner på mobila enheter.
Xrm.Encoding Innehåller metoder för att koda strängar.
Xrm.Navigation Innehåller metoder för navigering.
Xrm.WebApi Innehåller egenskaper och metoder så att du kan använda webb-API:et för att skapa och hantera poster och utföra åtgärder och funktioner i webb-API:et.

Följande API:er är nya i befintliga namnrymder:

Namnrymd Nya API:er
formContext.data - OnLoad-händelse och händelsehanterare (addOnLoad och removeOnLoad)
- isValid
- Har uppdaterat saveOptions i metoden formContext.data.save till att omfatta ett nytt värde med namnet saveMode som gör att onSave-händelsehanterarna vet varför sparahändelsen sker
- attributsamling
formContext.data.entity getEntityReference
isValid
formContext.data.entity attribute isValid
setPrecision
formContext.ui händelsehanterare för OnLoad-händelsen (addOnLoad och removeOnLoad)
Xrm.Utility getAllowedStatusTransitions
getEntityMetadata
getGlobalContext
getLearningPathAttributeName
getResourceString
invokeProcessAction
lookupObjects
showProgressIndicator
closeProgressIndicator
refreshParentGrid

Förutom dessa nya klient-API:er finns det några fler nya API:er för särskilda kontroller som rutnät, uppslag, alternativuppsättning och timer. Mer information om dessa nya API:er finns i Kontroller.

Inaktuella klient-API:er

En del klient-API:er har blivit inaktuella och du bör i stället använda de nya/förbättrade klient-API:erna som beskrivs i den här listan: En del klient-API:er är inaktuella

Obs: Att ett klient-API blivit inaktuellt innebär att vi planerar att ta det i en kommande huvudversion av Dynamics 365. Klient-API:et fortsätter att fungera och stöds fullt ut tills det tas bort officiellt. När den har tagits bort fungerar inte funktionen eller möjligheten längre. Vi meddelar dig redan nu så att du har god tid på dig att planera och uppdatera koden innan funktionen eller möjligheten tas bort.

Stöd för klient-API för den nya tidslinjekontrollen i det enhetliga gränssnittet

Den nya tidslinjekontrollen har en enhetlig vy med inlägg, aktiviteter och anteckningar. Information om vilka klient-API:er som stöds för den här kontrolltypen finns i Kontroller

Skapa och hantera rollbaserade, anpassade affärsappar för särskilda arbetsområden

Affärsapparna i Dynamics 365 är rollbaserade, modulära appar med uppgiftsbaserade funktioner för ett visst arbetsområde, till exempel försäljning, service och marknadsföring. Dessa affärsappar är enkla och intuitiva att använda eftersom användarna snabbt kan navigera, hitta enkelt och utföra sina uppgifter effektivt.

Förutom att använda appdesignern kan du nu programmässigt skapa, hantera, verifiera och publicera affärsappar. När du skapar en app kan du välja om den är till för webbklienten eller för det enhetliga gränssnittet.

Mer information: Skapa och hantera anpassade affärsappar i Customer Engagement med hjälp av kod

Ny attributtyp: alternativuppsättning med flerval

Anpassare nu definiera en ny typ av attribut som tillåter val av flera alternativ. Inom det här arbetsområdet finns också nya villkorsoperatorer som du använder för att skriva frågor som hämtar data baserat på vilka alternativ som väljs. Mer information: Urvalslisteattribut med flerval

Formulärskriptstöd för alternativuppsättningar med flerval

Alternativuppsättningar med flerval är tillgängliga för det enhetliga gränssnittet och webbklienten. Alternativuppsättningar med flerval är tillgängliga för följande typer av formulär: huvudformulär, snabbregistrering och snabbvy. Alternativuppsättningar med flerval stöds inte i tidigare formulär.

Alternativuppsättningar med flerval stöder alla klient-API:er som stöds för alternativuppsättningarna attribut och kontroller. Den enda skillnaden är att returvärdet för vissa metoder blir en matris i stället för ett enskilt värde.

Du kan också ange värdet för nya poster för alternativuppsättningens flervalsfält genom att ange heltalsvärden för alternativen i URL:en som används för att öppna formuläret. Mer information: Exempel: Ange värdet för alternativuppsättningens flervalsfält

Webhook-integrering

Du kan integrera data från Dynamics 365 Customer Engagement till din egen anpassade kod som finns i externa tjänster med hjälp av Webhook. Med verktyget för registrering av plugin-program kan du konfigurera när Customer Engagement-data ska bokföras till en extern tjänst. Webhook är ett enkelt HTTP-mönster som används för att ansluta webb-API:er och tjänster till en publicerings-/prenumerationsmodell. Webhook-avsändare meddelar mottagarna om händelser genom att göra förfrågningar till mottagarens slutpunkter med information om händelserna. Med Webhook-modellen kan du skydda din slutpunkt genom att använda ett autentiseringshuvud eller frågeparameternycklar. Detta utgör ett alternativ till SAS-autentiseringsmodellen som du kanske använder för Azure Service Bus-integration.

Mer information: Skapa externa hanterare för serverhändelser med hjälp av Webhook

Webbresurser för vektorbilder

Använd vektorbilder för de ikoner som visas i programmet. Vektorbilder definieras som SVG (Scalable Vector Graphics), ett XML-baserat format för vektorbilder. Fördelen med att vektorbilder framför andra bildwebbresurser är att de kan skalas. Du kan definiera en vektorbild och återanvända den i stället tillhandahålla bilden i flera storlekar. Du kan använda den här webbresursen för att definiera en enda ikon för en entitet i stället för ha bilder i olika storlekar.

Mer information: Webbresurser för bilder

Stöd för lokaliserbara lösningar

Du kan använda RESX-webbresurser för att lagra lokaliserade strängar för dina lösningar. RESX XML-formatet används ofta för att definiera lokaliserade resurser. Det finns därför många verktyg som du kan använda för att arbeta med den här filtypen och lokaliseringsleverantörer är vana vid att arbeta med dem. Du kan associera RESX-webbresurser med valfri JavaScript-webbresurs som använder dem, så att du kan använda ett nytt klient-API för att komma åt lokaliserade strängar under körning.

Mer information: Webbresurser för strängar (RESX)

Beroenden för JavaScript-webbresurser

Webbresurser för JavaScript behöver ofta interagera med andra resurser som kan vara andra JavaScript-bibliotek, bilder, attributvärden eller den nya RESX-webbresursen för lokaliserade strängar. Du kan nu konfigurera en JavaScript-webbresurs för att associera den med beroende resurser så att resursen blir tillgänglig när det behövs.

När en JavaScript-webbresurs associeras till en annan typ av webbresurs, läses den webbresursen automatiskt in när JavaScript-webbresursen begärs i programmet. När en JavaScript-webbresurs används i ett formulärskript som är associerat till ett attribut för en viss entitet, blir entitetsattributet tillgängligt för skriptet även när ett fält för det attributet inte ingår i formuläret.

Mer information: Webbresursberoenden

Förbättringar av navet för interaktiva tjänster

Dessa ändringar har gjorts av navet för interaktiva tjänster:

 • Navet för interaktiva tjänster kallas nu för Kundtjänstnav och finns som en app i det enhetliga gränssnittet.

 • Appen Kundtjänstnav använder formulärtypen Huvud i stället för formulärtypen Huvud – interaktiv upplevelse. Om du uppgraderar från en tidigare version av Dynamics 365 Customer Engagement konverteras alla dina formulär av typen Huvud – interaktiv upplevelse till formulärtypen Huvud. Alla anpassningsbara formulär av typen Huvud – interaktiv upplevelse anges till inaktiva under uppgraderingen och du måste aktivera de konverterade formulären efter uppgraderingen för att kunna använda dem. Alla formulär av typen Huvud – interaktiv upplevelse som konverteras till formulär av typen Huvud rangordnas dessutom lägre än befintliga formulär av typen Huvud för att undvika konflikter i formulärens ordning. Detta säkerställer att rätt formulär visas för användarna på webbklienten efter en uppgradering.

 • Alla entiteter kan nu användas för den interaktiva upplevelsen i den nya appen Kundtjänstnav. Detta innebär att egenskapen EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, som anger om en entitet kan aktiveras för interaktiv upplevelse, inte längre är relevant. Motsvarande inställning för den här egenskapen i anpassningsverktyget, Aktivera för interaktiv upplevelse, har tagits bort i den aktuella versionen och egenskapen EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled kommer att tas bort från den kommande versionen av Dynamics 365 SDK for Customer Engagement.

Åsidosätta standardbeteendet när datarader öppnas i ett entitetsbundet rutnät

Om du utför någon av följande åtgärder i en datarad i ett entitetsbundet rutnät öppnas entitetsposten som standard:

 • Dubbelklickar på dataraden eller klickar på länken för det primära attributet på raden.

 • Markerar en datarad och trycker på Retur.

 • Markerar en datarad på en touch-aktiverad enhet.

Det kan finnas situationer när du inte vill att entitetsposten ska öppnas, till exempel för hantering av dokumentposter. Du kanske vill öppna en SharePoint-webbplats i stället för att visa posten. Du kan nu åsidosätta standardbeteendet om du vill definiera ett eget anpassat beteende.

Du kan nu skapa en kommandodefinition för en entitet med Mscrm.OpenRecordItem som värdet på ID-attributet (<CommandDefinition> (RibbonDiffXml)) och definiera en anpassad åtgärd för kommandot <Åtgärder> (RibbonDiffXml). Customer Engagement söker efter det här kommando-ID:t för en entitet när du försöker att öppna en post från det entitetsbundna rutnätet och, om en sådan finns, kör den anpassade åtgärden i stället för att öppna entitetsposten (standardbeteendet).

Anteckning

Den här funktionen stöds endast för enhetligt gränssnitt.

Förbättringar av affärsprocessflöden

Affärsprocessflöden har förbättrats med följande ändringar:

 • I det enhetliga gränssnittet kan du nu med metoden setDisplayState ange att en affärsprocesskontroll har tillståndet "flytande" förutom "expanderad" och "dold". Metoden getDisplayState kan på samma sätt returnera "flytande", "expanderad" eller "dold" beroende på affärsprocesskontrollens tillstånd. Det flytande tillståndet gäller inte för webbklienten.

 • Du kan nu köra processåtgärder med hjälp av det nya klient-API:et: Xrm.Utility.invokeProcessAction. Möjligheten att via programmering köra processåtgärder med hjälp av det nya klient-API:et är en förhandsversionsfunktion i den här versionen. På webbklienten kan du köra alla processåtgärder med hjälp av den nya klient-API:et. I det enhetliga gränssnittet kan dock du bara köra de processåtgärder som kan köras som ett affärsprocessteg med hjälp av det nya klient-API:et.

 • Hämta och ange förloppet för ett processåtgärdssteg med hjälp av de nya klient-API:erna: getProgress och setProgress. Processåtgärdssteg är knappar i affärsprocesstadier som användarna kan klicka på för att utlösa ett arbetsflöde eller en åtgärd på begäran. Processåtgärdssteg är en förhandsfunktion som infördes i utgåvan Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.0. Mer information finns i avsnittet Automatisera affärsprocessflöden med åtgärdssteg i Blogg: Nya automatiserings- och visualiseringsfunktioner för affärsprocessflöden (offentlig förhandsversion).

  Anteckning

  Klient-API:erna getProgress och setProgress stöds inte för processdatasteget.

Se även

Nyheter i Unified Service Desk för utvecklare och anpassare

Utvecklarguide för Dynamics 365 Customer Engagement