Konfigurera och arbeta med orderspärrar för kundtjänst

Viktigt

Det här avsnittet gäller Dynamics 365 for Retail och Dynamics 365 for Finance and Operations.

Det här avsnittet beskriver funktionerna för spärrad order med Microsoft Dynamics 365 for Retail för kundtjänstorder.

Konfigurera orderspärrar för kundtjänst

Om du vill använda funktioner för kundtjänstorder måste du först definiera undantagskoder Om du vill skapa en uppsättning användardefinierade koder baserade på dina affärskrav, gå till försäljning och marknadsföring>inställningar>försäljningsorder>koder för spärrad order. Du kan även flagga en av spärrningskoderna som håller standardkoden genom att ange alternativet standard för försäljningsorder till Ja för den. Denna spärrkod kommer att användas varje gång en försäljningsorder har spärrats. Om en försäljningsorder har reserverat lager och reservationer måste tas automatiskt bort om ordern placeras på grund av en viss orsak, ange alternativet ta bort lagerreservationer till Ja för orsakskoderna.

Om du vill ange vilken typ av notering som kommer skapas när användare spärrar en försäljningsorder med valfria noteringar, gå till kundreskontra>inställningar>parametrar för kundreskontra, och klicka sedan på snabbfliken försäljningsinställningar på fliken allmänna och ställ in fältet noteringstyp. Använd fältet Spärrad försäljningsorderstatus för att definiera den färg som kommer att användas för att markera försäljningsorder till spärrad när de visas på sidan kundtjänst.

Skapa orsakskoder för ett valfritt antal undantag genom att gå till Retail>kanalinställningar>Infokoder. Dessa infokoder kan användas som en sekundär orsakskod för att definiera ytterligare huvudsakliga spärrkoden. Välj Ny för att skapa en orsakskoduppsättning och därefter delkoder för att definiera listan med ytterligare orsaker. Om du vill länka alla infokoder som du definierar för kundtjänstkanal gå till Retail>kanaler>kundtjänst>alla kundtjänster. På snabbfliken allmänna ställ in fältet Spärrkod.

Spärrade order

Order som kundtjänst skspar i back office-Retail programmet kan spärras manuellt eller automatiskt i specifika situationer.

Under orderregistreringen och innan beställningen gjordes och bekräftades ska användare kunna lägga order manuellt eller spärra för att förhindra att de övergår till distributionslagret för vidare bearbetning. Till exempel om kunden som gör beställningen inte är redo eller viktiga data som krävs för att bearbeta ordern kanske saknas.

På orderns startsida kan användaren av kundtjänst spärra en order med hjälp av alternativet Orderspärrar på fliken försäljningsorder på orderregistreringsmenyn. Alternativt kan du välja menyobjektet spärra på sidan sammanfattning av försäljningsorder som visas när han eller hon väljer slutförd på en kundtjänsts försäljningsorder.

I båda fallen visas sidan Orderspärrar. Användaren kan sedan välja Ny för att skapa ett undantag för ordern. I fältet spärrkod ska användaren välja den kod som bäst beskriver orsaken till spärrningen. I fältet orsakskod kan användaren också välja en ytterligare kod för att skapa en andra beskrivning av spärrningen.

På snabbfliken anteckningar i fältet spärranteckningar kan användaren ange ytterligare friformsanteckningar för att ange ytterligare sammanhang eller information om spärrningen. Dessa anteckningarna kan hjälpa andra användare att granska och arbeta med spärrordern senare.

När spärrningsinformation registrerats och sparats, kan användaren stänga sidan Orderspärrar. Användaren går sedan tillbaka till startsidan för försäljningsordern. Om inga ytterligare åtgärder krävs på försäljningsordern, stänger användaren startsidan för försäljningsorder.

Om flaggan aktiverar slutförande av order är aktiverad i kundtjänstkanalen behöver betalningen inte gälla för en order som har spärrats. Däremot för en försäljningsorder som inte är spärrad kan användarna inte lämna startsidan för försäljningsorder förrän betalningen görs. Betalning kommer förstås att krävas innan orderspärren frisläpps.

Kundtjänst kan dessutom lägga en manuell bedrägerispärr för order som av någon anledning är osäkra. Order kan också spärras automatiskt när de matchar aktiva bedrägerikriterier och regler. Mer information om den här typen av orderspärr, se ställa in bedrägerivarningar.

Visa och hantera de order som har spärrats

Visa spärrinformation om en enskild försäljningsorder

På sidan kundtjänst kan användare visuellt identifiera order som är spärrade eftersom orderraderna markeras med en viss färg. Färgen som definieras av fältet Spärrad försäljningsorderstatu på sidan parametrar för kundreskontra.

Anteckning

Om raden väljs på sidan visas inte markeringsfärgen.

Användare kan också visa detaljerad statusinformation för en försäljningsorder för att lära dig mer om ordern är spärrad. Detaljerad statusinformation är tillgänglig från sidan alla försäljningsorder eller kundtjänst. Om en order har spärrats, anges flaggan Bearbeta inte och fältet Detaljerad status visar status av antingen spärrad eller bedrägerispärr beroende på scenariot.

Om du vill visa information om en enskild orderspärr kan användare öppna en detaljerad vy över sidan orderspärr från sidan den kundtjänst genom att välja menyn alternativ för den valda försäljningsordern. Användare kan också komma åt den här vyn från sidan alla försäljningsorder genom att välja menyobjektet Orderspärrar på fliken försäljningsorder.

Visa alla order som har spärrats

För att visa alla order som har spärrats manuell eller automatisk, gå tillRetail>kunder>orderspärrar.

Workbench Orderspärrar visar lista över alla order som har spärrats på grund av manuella eller bedrägerirelaterade spärråtgärder. Genom att utnyttja standardfiltrerings- och sorteringsalternativen på sidan kan användarna skapa vyer som låter dem arbeta med eller hantera specifika spärrkoder som de ansvarar för att granska. Workbench Orderspärrar anger även antalet dagar som en order har spärrats. Den här informationen hjälper användarna att prioritera kön.

För att få en mer detaljerad vy över de order som har spärrats kan användare välja alternativet Orderspärr på menyn. Den här vyn ger information om kunden, noteringar som har kopplats till ordern, kund eller spärråtgärd. Vyn innehåller även information om orsaken till att automatisk spärr visas om ordern spärrades eftersom den matchar en bedrägeriregel.

Både från listvyn och detaljerad vy över sidan Orderspärrar kan användare visa eller redigera ytterligare orderrelaterad information, såsom betalningar, summor och anteckningar.

Alternativen på fliken Spärra betalning är praktiskt om flera användare arbetar med spärrkön samtidigt. Genom att välja alternativet Utcheckning kan användarna ange att de arbetar för att granska och undersöka orderspärren. På så sätt behöver andra användare inte slösa tid med att försöka utföra samma arbete. Från en detaljerad vy över sidan Orderspärrar kan användare visa information om utcheckningsdatum och tid och användaren som har checkat ut spärrposten.

När en spärrpost är utcheckat kan bara användaren som har checkat ut radera utcheckning. Denna begränsning är avsedd för att förhindra att användare tar poster som andra användare redan arbetar med. För att släppa en order tillbaka till kön så att andra användare kan arbeta med den väljer den användare som checkade ut posten alternativ Rensa utcheckning.

Anteckning

Spärren frisläpps inte när utcheckning är rensad.

I vissa situationer, t.ex. när en användare är sjuk eller har lämnat företaget, kanske poster som är utcheckade till användaren tilldelas en annan användare. En chef kan tilldela om poster med hjälp av alternativet Åsidosätt utcheckning.

Frisläppa order som har spärrats

I både listvyn och detaljerad vy över sidan Orderspärrar, innehåller fliken rensa spärr de alternativ som används för att frisläppa en orderspärr. Använd alternativet rensa spärrar för att frisläppa en order från den valda spärrkoden.

Kundtjänstorder kräver betalning. Därför kan en spärr inte rensas helt om inte betalning har tillämpats på ordern. På sidan kundtjänstparametrar på fliken spärrar kontrollerar du att parametern Skicka efter rensning är aktiverad. Den här inställningen kan garantera att en rensad spärrorder genomgår korrekt ordningsföljd för sändningslogik för verifiering och auktorisering av betalningar. Om betalningar saknas får användaren ett felmeddelande och spärrkoden avmarkeras inte.

Om parametern Skicka efter rensning inte har angetts bör användaren använda alternativet rensa och skicka på menyn rensa spärr för att säkerställa att ordern går igenom alla nödvändiga betalningsvalideringar. Om orderöverföringen misslyckas när flaggan Aktivera slutförande av order är aktiverad i kundtjänstkanal kommer ordern har frisläppts från dess spärrstatus men flaggan Bearbeta inte förblir inställd. Därför släpps inte ordern till lagret förrän rätt betalningar har tillämpat och valideras.

Om användaren vill ta bort ett undantag, men gör ytterligare ändringar i ordern innan den frisläpps för vidare bearbetning, kan de välja alternativet rensa och ändra. Det här alternativet tar bort spärrkoden och öppnar försäljningsorderinformation så att användare kan göra ytterligare ändringar i ordern. Användare kan också koppla betalningen och skicka försäljningsordern genom betalningsvalideringslogik när flaggan aktiverar slutförande av order är aktiverad i kundtjänstkanalen.

Rapporteringsalternativ

Gå till Retail>förfrågningar och rapporter>kundtjänstrapporter>Orderspärrrapport om du vill köra en rapport om orderspärrar efter datumintervall, spärrkod eller andra relaterade kriterier.