Inkludera behållarens vikt och volym vid lastning

Funktionen för att inkludera containervikt och -volym på en last ger en tydlig uppfattning om totalvikt och totalvolym för containers och varor som ska ingå i en last.

En last innehåller en enda leverans eller flera leveranser, och dessa leveranser innehåller specifika varor som tillhör en enda försäljningsorder eller flera försäljningsorder. Varorna förvaras i en container, och containrarna lastas på en last. Varor utanför en container lan också ingå i en last. Baserat på dessa villkor beräknar systemet värden för vikt och volym på lasten, detta genom att bedöma vikt och volym för såväl container som varor.

Om beräknade värden inte är exakta kan du justera dem genom att ange faktiska värden för lastens vikt och volym. Värden för vikt och volym används inom processerna för transporthantering. Värdena används exempelvis i arbetsstationen för avgiftsvägar, där de hjälper till att definiera avgifter och väg för laster, och de används också för distributörer och inloggning av förare.

Tillämpning

Funktionen för att inkludera containervikt och -volym på en last gäller i processer för transporthantering, exempelvis arbetsstationen för avgiftsväg, distributörer och inloggning av förare.

Inställningar

Antalet containrar som bör övervägas för en last beräknas baserat på containerns vikt och volym, samt på den procentandel av containern som används.

  • Klicka på Lagerhantering > Inställningar > Container > Containertyper om du vill ange vikt och volym för en container.

  • Klicka på Lagerhantering > Inställningar > Containrar > Behållargrupper och ange sedan ett värde i fältet Nyttjandedel av behållare i procent om du vill ange nyttjandeandelen för en behållare.