Konfigurera programfältnamn i lagerstyrningsprogrammet

Det här avsnittet beskriver hur du definierar och konfigurerar fältnamnen i lagerställets program samt prioriteringar i Finance and Operations.

Obs! Denna artikel gäller funktioner i lagerstyrningshanteringen. Den gäller inte funktioner i lagerhanteringshanteringen. Finance and Operations - Lagerstyrning är ett program som du kan använda för att utföra uppgifter på lagerstället. Du kan definiera och konfigurera de fältnamn som används i programmet, samt konfigurera prioriteringen bland de fältnamn som ska tilldelas. Det här avsnittet förklarar hur du definierar och konfigurerar fältnamn och prioriteringar i lagerställets program, samt hur dessa används i Finance and Operations - Lagerstyrning. Detaljerad information om hur du konfigurerar anslutningen till Finance and Operations - Lagerstyrning, finns i kursen Installera och konfigurera Finance and Operations - Lagerstyrning.

Konfigurera fältnamn i lagerställets program

När du använder Finance and Operations – Lagerstyrning på din mobila enhet kan du konfigurera hur metadata ska visas på enheten på sidan Fältnamn i lagerställeprogram. Välj Skapa standardinställning i ett nytt företag i Finance and Operations för att skapa alla fältnamn som ska användas i lagerställets arbetsflöden för mobila enheter, och tilldela dem sedan ett föredraget inmatningsläge och en föredragen inmatningstyp. När du har genererat alla fältnamn väljer du in följande inmatningsalternativ.

Alternativ beskrivning
Prioriterat indataläge Det här alternativet anger om ett skanningsfält eller ett fält för manuell inmatning bör visas för det valda fältnamnet. Detta är användbart för att skilja fälten åt, beroende på om du använder streckkoder för fältet. Obs! För fältnamn med önskat inmatningsläge angivet som Skanning kan du ange information manuellt om streckkoden är skadad eller oläsbar.
Inmatningstyp Det här alternativet definierar vilken inmatningstyp som ska användas för det valda fältnamnet. Det finns fyra alternativ:
 • Urval - Innehåller en lista över tillgängliga alternativ. Fältnamn med det här alternativet kan inte redigeras.
 • Datum - Fältnamn angivna som datum visar ett datumformat tillsammans med etiketten. Detta hjälper lagerarbetare att se i vilket format datumet ska anges. Fältnamn med det här alternativet kan inte redigeras.
 • Alfa - Om detta alternativ väljs kommer enhetens tangentbord att användas när du anger information manuellt i appen. Tangentbordsupplevelsen kan ändras beroende på vilken enhet som används.
 • Numerisk - Välj detta alternativ för fältnamn som endast använder numerisk inmatning om du vill visa ett numeriskt tangentbord tillsammans med inmatningsfältet stället för enhetens tangentbord.

Konfigurera prioriteringsordningen för lagerställets programfält

På sidan Fältprioritet för lagerställeprogram kan du ange fältnamn i olika prioriteringsgrupper. Detta gör det möjligt att bestämma vilken information som ska visas på huvuduppgiftssidan när lagerarbetare utför åtgärder med programmet. Om du klickar på Skapa standardinställning skapas en standarduppsättning prioriterade grupper. Det går att skapa så många prioriteringsgrupper som krävs, men endast tre prioriteringsgrupper visas på uppgiftssidan. När Finance and Operations skickar metadata till programmet, kommer det att tilldela varje fält en relativ prioritet beroende på dess prioriteringsgrupp, och programmet kommer att visa de första tre prioriteringsgrupperna i metadatan på uppgiftssidan. Överflödig metadata visas på en ytterligare informationssida. Tabellen nedan visar ett exempel på fem prioriteringsgrupper.

Prioriteringsgrupp Tilldelade fält
Prioritet 10
 • Artikel
 • Kvantitet
 • Enhet
Prioritet 20
 • Klusterposition
 • Kluster
Prioritet 30
 • Artikelbeskrivning
Prioritet 40
 • Inställningar
 • Färg
 • Storlek
 • Stil
Prioritet 50
 • Plats
 • ID-nummer

När en lagerarbetare exempelvis utför en aktivitet på en mobil enhet och metadatan som ska visas i programmet består av följande fält:

 • Artikel
 • Kvantitet
 • Enhet
 • Artikelbeskrivning
 • Storlek och plats

Baserat på fältprioriteringen i lagerställets program som anges i tabellen ovan, kommer följande 3 rader med information att visas på uppgiftssidan:

 • Rad 1: Artikel, Kvantitet, Måttenhet
 • Rad 2: Artikelbeskrivning
 • Rad 3: Storlek

Återstående metadata, till exempel plats, visas inte på uppgiftssidan men däremot på en informationssida. Om du vill veta mer och visa exempel på användargränssnittet, se blogginlägget Vi presenterar Finance and Operations - Lagerstyrning.

Ytterligare resurser

Installera och konfigurera Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations – Lagerstyrning