Ordlista för Microsoft Dynamics AX

Siffror och symboler

-

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Å

Ä

Ö

Siffror och symboler

Term

Definition

3PL

En part som tillhandahåller logistiktjänster till kunder.

Se även

part

tjänst

Överst på sidan

-

-version

Status för en enhet som ingår i en leveransprocess.

Se även

status

Överst på sidan

valutakurstyp

En klassificering som grupperar växelkurser.

Se även

klassificering

växelkurs

Överst på sidan

A

a conto

Tillägget för kredit för inköp.

a conto-betalning

En överenskommen fast avbetalning i en betalningsplan.

Se även

betalning

ABC-klassificering

Ett system för att rangordna diskreta kategorier av artiklar enligt Paretos 80/20-princip enligt vilken en liten procentandel av artiklarna har stor betydelse för helheten.

Se även

ABC-kod

ABC-kod för intäkt

ABC-kod för lagerhållningskostnad

ABC-kod för täckningsbidrag

artikel

ABC-kod

En klassificerare som namnger kategorier i en ABC-klassificering.

Se även

ABC-klassificering

ABC-kod för intäkt

ABC-kod för lagerhållningskostnad

ABC-kod för täckningsbidrag

ABC-kod för intäkt

En klassificerare som namnger kategorier i en ABC-klassificering, som rangordnar diskreta kategorier av artiklar enligt deras intäkt.

Se även

ABC-klassificering

ABC-kod

ABC-kod för lagerhållningskostnad

ABC-kod för täckningsbidrag

ABC-kod för lagerhållningskostnad

En klassificerare som namnger kategorier i en ABC-klassificering, som rangordnar diskreta kategorier av artiklar enligt deras lagerhållningskostnad.

Se även

ABC-klassificering

ABC-kod

ABC-kod för intäkt

ABC-kod för täckningsbidrag

artikel

ABC-kod för täckningsbidrag

En klassificerare som namnger kategorier i en ABC-klassificering, som rangordnar diskreta kategorier av artiklar enligt deras täckningsbidrag.

Se även

ABC-klassificering

ABC-kod

ABC-kod för intäkt

ABC-kod för lagerhållningskostnad

ACH

Ett elektroniskt betalningssystem i USA som underlättar betalningsöverföringar mellan bankkonton för den mottagande och avsändande parten.

Se även

elektronisk betalning

ackumuleringströskel

Den maximala gränsen för ett kumulativt transaktionsvärde, upp till vilket en skatt på transaktionsvärdet inte beräknas.

ad hoc-rapport

En typ av rapport där användarna kan välja vilka data som ska visas i rapporten och utforma rapportens layout.

Se även

rapport

adressbok

En lista över partposter.

Se även

global adressbok

part

post

adressverifieringstjänst

Den tjänst som tillhandahålls av ett kreditkortsföretag och som validerar att den faktureringsadress som anges av en kortinnehavare matchar informationen hos den utfärdande banken.

Se även

tjänst

affärsdokument

En vy med ett källdokument som utfärdas av en part och mottas av en eller flera andra parter.

Se även

källdokument

part

affärsenhet

En halvautonom driftenhet som skapas för att uppfylla strategiska affärsmål.

Se även

driftenhet

affärshändelse

Abstraktionen av en ekonomisk händelse och en redovisningshändelse.

Se även

ekonomisk händelse

händelse

redovisningshändelse

affärsklassificering

En klassificerare som klassificerar organisationer i ett branschklassificeringsystem.

Se även

organisation

affärsmöjlighet

En potentiell intäktsgenererande händelse, eller försäljning till ett konto, som behöver spåras genom försäljningsprocessen till slutförandet.

Se även

händelse

konto

affärsåtgärd

En logisk affärsåtgärd som kontrolleras av Business Operation Framework och implementeras av en klass som kommunicerar med ramverket med hjälp av datakontrakt.

Se även

Business Operation Framework

åtgärd

AIF

Det ramverk som innehåller en samling funktioner, verktyg och infrastruktur som använder en tjänsteprogrammeringsmodell för att ge stöd för programintegration.

aktiv beståndsdel

En beståndsdel i en formel som har en angiven koncentration och potens.

aktivitet

En funktionell arbetsstruktur i vilken en eller flera personer och utrustningsenheter deltar och i vilken resurser förbrukas, produceras och används. En aktivitet kan delas upp i underaktiviteter.

Se även

praxis

procedur

process

steg

uppgift

aktivitetsförekomst

En instans av aktiviteten.

Se även

aktivitet

aktivitetslogg

En historisk post för tillståndet för ett källdokument.

Se även

källdokument

tillstånd

allmän motor

En motor som bestämmer fördelningen av fraktavgifter per vikt.

allokera

För att tilldela en del av en resurs för en viss användning eller ett visst ändamål.

alternativnyckel

En kandidatnyckel som inte har angetts som primär nyckel och som används för att unikt identifiera poster i ett databasregister.

Se även

post

primärnyckel

Amerikanska måttsystemet

Systemet för mått och vikt (BIPM) som underhålls av den nationella byrån för standardvärden i USA.

anbudsförfrågan

Ett källdokument som anger en inbjudan att lämna offerter för att tillhandahålla en produktkvantitet till ett angivet pris och datum.

Se även

kvantitet

källdokument

pris

produkt

Anbudsförfrågan

Ett källdokument som anger en inbjudan att lämna offerter för att tillhandahålla en produktkvantitet till ett angivet pris och datum.

Se även

kvantitet

källdokument

pris

produkt

angiven lagerplats

Lagerplatsen där en artikel förbrukas och där påfyllnaden av artikeln planeras.

Se även

lager

lagerplats

plats

anläggningstillgång

En redovisningsklassificerare som används för att klassificera långsiktiga tillgångar vars kostnadsutgångsdatum redovisas för mer än ett år.

Se även

kostnad

tillgång

annullera

Gör så här för att förbjuda användningen av ett dokument som ett kontrakt.

Se även

kontrakt

anskaffningsdatum

Det datum då en tillgång anskaffades.

Se även

tillgång

anskaffningskatalog

En lista med produkterbjudanden som är grupperade efter anskaffningskategori. En anskaffningskatalog används för att begära produkter för intern användning i en organisation.

Se även

kategori

organisation

produkt

anskaffningskategorihierarki

En kategorihierarki som ordnar kategorier som skapas för att gruppera produkter som har liknande anskaffningshantering och redovisningsegenskaper.

Se även

kategori

kategorihierarki

produkt

ansvarsfördelning

En designprincip som används för att minska risken för bedrägeri och felaktigheter som separerar inspelning, verifiering, auktorisering, förvaring av tillgångar och periodisk granskning av personer som deltar i, dokumenterar och registrerar ekonomiska följder av ekonomiska transaktioner.

Se även

auktorisera

post

programbehörigheten

tillgång

ansvarsområde

Ett åtagande för en part att utföra ett tilldelat jobb och att ansvara för resultatet.

Se även

jobb

part

skyldighet

ansökning

Ett dokument som registrerar den sökandes profil.

Se även

ansökningskorg

sökande

ansökningskorg

En lista med ansökningar granskas av HR-personal.

Se även

ansökning

sökande

antal

En sekvens av alfanumeriska tecken i ett talsystem.

användardefinierad ekonomisk dimensionstyp

En ekonomisk dimension som mappas till en användardefinierad lista med värden.

Se även

ekonomisk dimension

AOT

En navigeringsbar vy för elementobjekten i en programmodell.

API

En uppsättning rutiner som ett program använder för att begära och utföra de lågnivåtjänster som utförs av datorns operativsystem. Dessa rutiner utför ofta underhållsåtgärder som till exempel hantering av filer och att visa information.

Application Integration Framework

Det ramverk som innehåller en samling funktioner, verktyg och infrastruktur som använder en tjänsteprogrammeringsmodell för att ge stöd för programintegration.

Application Program Interface

En uppsättning rutiner som ett program använder för att begära och utföra de lågnivåtjänster som utförs av datorns operativsystem. Dessa rutiner utför ofta underhållsåtgärder som till exempel hantering av filer och att visa information.

applikationsskikt

En uppsättning programmodeller som åsidosätter programmodeller i lägre programskikt. Det lägsta lagret heter SYS.

Se även

modell

programmodell

approximera moms

Beräknade skatter från produktion och försörjningskedja som gäller för en artikel eller tjänst.

arbetare

En person som är en medarbetare eller en leverantör och som betalas i utbyte mot tjänster.

Se även

leverantör

medarbetare

roll

tjänst

arbete

Hela utbudet av lagerrelaterade uppgifter som utförs av ett företags lagerpersonal. Skapandet av lagerställearbete utlöses antingen automatiskt av användardefinierade inställningar eller manuellt av en anställd. Varje arbetsuppgift utförs på en mobil enhet av en lagerställesarbetare.

arbetsenhet

Ett objekt som använder referensintegritetsbegränsningar för att ordna läs- och skrivoperationer i databasen i en arbetsprocess.

arbetsflöde

En arbetsflödesprocess som utförs.

arbetsflöde för radartikel

Ett arbetsflöde som skapas för varje radartikel i en arbetsflödesdokument.

Se även

arbetsflöde

arbetsflödesdokument

arbetsflödesdokument

En vy med data som skickas till arbetsflödet för bearbetning.

Se även

arbetsflöde

arbetsflödeselement

Ett modelleringselement som används för att definiera arbetsflödesprocesser.

Se även

arbetsflöde

arbetsflödeshistorik

En vy med arbetsflödesspårningsdata som genereras efter arbetsflödeskörningen.

Se även

arbetsflöde

arbetsflödeskörning

arbetsflödesinstans

Ett arbetsflöde aktiveras av och körs i arbetsflödesvärden.

Se även

arbetsflöde

arbetsflödesvärd

arbetsflödeskörning

En programkomponent som aktiverar och kör arbetsflödesinstanser med hjälp av Microsoft Windows Workflow Foundation.

Se även

arbetsflödesinstans

arbetsflödestyp

En uppsättning metadata och händelsehanterare i programobjektträdet (Application Object Tree (AOT)) som definierar en arbetsflödesdesignmall.

Se även

arbetsflöde

händelsehanterare

Programobjektträd

arbetsflödesuppgift för radartikel

En arbetsflödesuppgift som skapats av en arbetsflödesinstans för radartikel.

Se även

arbetsflöde

arbetsflöde för radartikel

arbetsflödesinstans

arbetsflödesuppgift i kö

En arbetsflödesuppgift som tilldelats en arbetsuppgiftskö.

Se även

arbetsflöde

arbetsuppgiftskö

arbetsflödesvärd

En miljö i vilken arbetsflödeskörningen startas så att den kan nås som en tjänst.

Se även

arbetsflödeskörning

arbetsgrupp

En resursgrupp som deltar i en produktionsflödesaktivitet.

Se även

aktivitet

produktionsflöde

arbetsrelaterad sjukdom

En sjukdom som orsakas på grund av miljömässiga faktorer i arbetsmiljön.

Se även

arbetsrelaterad skada

arbetsrelaterad skada

En skada orsakad av en olycka i arbetsmiljön.

Se även

arbetsrelaterad sjukdom

arbetsroll

Ett beteendemönster som antas av domäner vid deltagande i rollrelationer.

arbetsuppgiftskö

En lista som innehåller arbetsflödesuppgifter som är tilldelade till användare.

artikel

Utbytbara produkter utan fysiska skillnader i som tillhandahålls av flera leverantörer.

Se även

leverantör

produkt

varuprissättning

artikel

Ett materiellt eller immateriellt föremål.

Se även

höger

produkt

tjänst

artikelallokeringsnyckel

En produktfamiljgruppering som används för prognos- och behovsplanering.

artikelkodhierarki

En kategorihierarki som ordnar kategorier som skapas från artikelkoder.

Se även

kategori

kategorihierarki

artikelrelation

En referens till artikelallokeringsgruppen eller artikeln och dess produktdimensioner i en kanbanregel.

Se även

artikel

kanban-regel

produktdimension

referens

ASN

Ett affärsdokument med meddelande om produktleveransen.

Se även

affärsdokument

produkt

associera

Om du vill ansluta parobjekt.

Se även

koppling

relatera

tilldela

ATP

Den del av lager som inte är fördelad och som kan användas för att uppfylla nya order och krav.

Se även

lager

attribut för programmeringselement

Ett beskrivande deklaration som kan användas för programmeringselement som typer, fält, metoder och egenskaper.

auktorisera

Gör så här om du vill sanktionera den kommande förekomsten av en händelse i ett system.

Se även

händelse

Automated Clearing House

Ett elektroniskt betalningssystem i USA som underlättar betalningsöverföringar mellan bankkonton för den mottagande och avsändande parten.

Se även

elektronisk betalning

automatisk uppgift

En arbetsflödesuppgift som utförs av en automatisk åtgärd.

Se även

arbetsflöde

autorapport

En typ av rapport som genereras automatiskt från data som visas i ett formulär.

Se även

rapport

avbryt

Gör så här om du vill slutföra en händelse före bearbetning.

Se även

händelse

avgift

Den totala incidentkostnaden för produktförvärv eller produktleverans.

Se även

kostnad

avkastning på eget kapital

Lönsamhetskvoten beräknad genom att dela nettointäkten med ägarens eget kapital.

Se även

eget kapital

vinst

avreferera

Gör så här för att programmässigt få åtkomst till en minnesadress som tilldelas en pekarvariabel eller referensvariabel.

avrundningsbelopp

Ett belopp som uttrycks som närmaste avrundade tal.

Se även

belopp

AVS

Den tjänst som tillhandahålls av ett kreditkortsföretag och som validerar att den faktureringsadress som anges av en kortinnehavare matchar informationen hos den utfärdande banken.

Se även

tjänst

avskrivning

Förfallotidpunkten för en del av originalkostnaden för en anläggningstillgång under en angiven tidsperiod.

Se även

anläggningstillgång

kostnad

avstämning

En metod för att justera två eller flera konton eller utdrag så att siffrorna överensstämmer.

Se även

konto

avtal

En avtal mellan två eller flera parter baserat på en överenskommelse angående deras respektive rättigheter och åtaganden. Ett antal krav måste uppfyllas för att ett avtal ska vara juridiskt bindande.

Se även

försäljningsavtal

höger

inköpsavtal

part

skyldighet

avtal

En utfästelse mellan två eller flera parter baserat på en överenskommelse angående deras respektive rättigheter och åtaganden.

Se även

höger

kontrakt

skyldighet

utfästelse

avvikelse

Skillnaden mellan två värden, t.ex. skillnaden mellan uppskattade och faktiska utgifter.

avvikelse

Skillnaden mellan förväntad och en faktisk ekonomisk resurs.

Se även

ekonomisk resurs

Överst på sidan

B

balanserat styrkort

En strategisk prestandahanteringsrapport som justerar, spårar och mäter nyckelorganisationsaktivitet mot mål.

Se även

aktivitet

organisation

balanskonto

Ett kontosaldo som överförs till en efterföljande räkenskapsperiod.

Se även

konto

räkenskapsperiod

balansräkning

En redogörelse för den ekonomiska positionen för en organisation som rapporterar status för tillgångar, skulder och eget kapital vid ett angivet datum.

Se även

eget kapital

organisation

skulder

tillgång

balansräkningskonto

Ett konto som beskriver ändringarna i värde som rapporterats i en balansräkning.

Se även

balansräkning

konto

bankavstämning

En metod för att stämma av ett redovisningskonto som motsvarar ett bankkonto genom att matcha redovisningskontoposter mot bankutdragposter.

Se även

bankutdrag

redovisningskonto

stämma av

bankbetalningsorder

Ett källdokument som anger en begäran om att en bank ska utföra en EFT-tjänst (elektronisk betalning).

Se även

elektronisk betalning

källdokument

bankutdrag

Ett utdrag som specificerar ekonomisk aktivitet som registrerats i ett eller flera konton under en angiven tidsperiod.

bas

Ett matematiskt objekt som utgör grunden för en härledning, ett system eller en formulering.

Se även

matematisk ekvation

matematisk formel

matematisk sats

matematiskt uttryck

basenhet

En grundläggande måttenhet i ett mätsystem som andra enheter härleds från.

Se även

måttenhet

basvalutaenhet

Den beräknade valutaenheten i en växelkursberäkning.

Se även

bas

funktionell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

redovisningsvalutaenhet

systemvalutaenhet

utländsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

valutaenhet för offert

valutaenhet för transaktion

batch

En kvantitet av en eller flera artiklar som tillverkas i en operation.

Se även

artikel

kvantitet

batchattribut

Ett produktattribut för en processbatch eller en överföringsbatch.

Se även

processbatch

produktattribut

överföringsbatch

batchbalansering

En process som justerar de begärda kvantiteterna av ingredienser som används i produktionen av en formel som baseras på potensnivån för den aktiva beståndsdelen i en specifik lagerbatch.

batchjobb

En uppsättning datorprocesser som kan köras utan användaråtgärder.

batchprocess

En produktionsprocess för att producera artiklar i batchar.

Se även

artikel

batch

begränsad produkt

En produkt vars distribution begränsas av en statlig myndighet.

Se även

produkt

Begränsningsbaserad konfiguration

En konfigurationsteknologik som använder begränsningar för att utveckla produktmallar och konfigurera specifika produkter.

Se även

Dimensionsbaserad konfiguration

produkt

produktmall

Regelbaserad konfiguration

begärt speditionsdatum

Det datum när säljande part måste skicka varorna för att uppfylla kundens eller leverantörens begärda inleveransdatum.

Se även

artikel

leverantör

behållare

En materialhanteringsenhet för leverans och mottagning av artiklar.

Se även

artikel

binge

materialhanteringsenhet

behörighet

En eller flera skyddbara objektsbehörigheter som skyddar åtkomsten till logiska enheter av programdata och funktioner.

Se även

objektsbehörighet

bekräfta

Gör så här om du vill intyga den senaste förekomsten av en händelse i ett system.

Se även

händelse

bekräftat speditionsdatum

Det datum då säljande part bekräftar att artiklarna kommer att skickas till kunden eller leverantören.

Se även

bekräfta

leverantör

bekräftelse av inleveranspolicy

En policy som bestämmer den funktionella platsen där fysiskt godkännande av artiklar äger rum.

Se även

artikel

plats

policy

belopp

En viss valutastorlek, valutakvantitet eller en obestämd storlek för en oräknebar substans eller kvalitet.

Se även

kvantitet

summa

beläggning

Den maximala mängden aktivitet som kan utföras av en resurs i en tidsperiod.

Se även

belopp

beroende

En roll för en person, en plats eller ett föremål som deltar i en relation.

Se även

roll

beroende arbetsflöde

En arbetsflödesinstans som genereras av en överordnad arbetsflödesinstans.

Se även

arbetsflödesinstans

beroende

beroende part

En part som har en beroende roll när denne deltar i en relation med en annan part.

Se även

beroende

part

roll

beskattningsunderlag

Ett belopp som är föremål för beskattning.

Se även

belopp

moms

beställare

Den person som begär de ekonomiska resurserna.

Se även

ekonomisk resurs

betalning

En tidigare, aktuell eller framtida kvittning av en skuld.

Se även

skyldighet

betalningsbelopp

En valutakvantitet som erbjuds eller accepteras för att betala en tidigare, aktuell eller framtida skuld.

Se även

kvantitet

skyldighet

valuta

binge

En materialhanteringsenhet för lagring och överföring av artiklar.

Se även

artikel

behållare

materialhanteringsenhet

biprodukt

En artikel som producerats till följd av att en annan artikel har producerats.

Se även

artikel

klassificering

BOF

Model-View-Controller-ramverket som synkront eller asynkront styr körningen av omedelbara eller batchgrupperade affärsåtgärdsimplementeringar.

bokföra

Gör så här för att registrera penningvärdet av en ekonomisk händelse i ett visst konto, eller du vill omklassificera redovisningsjournalkontoposter och dotterbolagsjournalkontoposter till redovisningskontoposter och ett dotterbolags redovisningskontoposter.

Se även

ekonomisk händelse

huvudbok

Journalen

konto

kontopost

post

redovisningskonto

bokföringsskikt

En aktuell, skattemässig eller driftmässiga redovisningsklassificering som är tilldelad redovisningsjournalposterna.

Se även

klassificering

redovisningsjournalpost

bokfört nettovärde

Värdet för en anläggningstillgång beräknad som differensen mellan originalkostnaden för anläggningstillgången minus dess ackumulerade avskrivningar.

Se även

anläggningstillgång

avskrivning

kostnad

bokfört värde

Nettovärdet för en anläggningstillgång som rapporteras i en redogörelse för ekonomisk position.

Se även

tillgång

bokslut.

En rapport som anger ekonomisk information och ekonomisk position för en organisation.

Se även

organisation

rapport

bonusprogram

Ett strukturerat program som belönar kunder med ersättningar eller andra förmåner för lojalt köpbeteende.

bruttobelopp

Ett belopp som inte omfattar avdrag, avgifter och justeringar.

Se även

avgift

belopp

bruttomarginal

Skillnaden mellan försäljningen och de direkta kostnaderna för de sålda produkterna.

Se även

kostnad

produkt

budget

En ekonomisk plan som reglerar utgifter för planerade aktiviteter.

Se även

aktivitet

omkostnad

budgetgrupp

En uppsättning värden för ekonomisk dimension i en budgetdimensionshierarki som används för att beräkna sammanlagda budgetmedel allokerade till överordnade värden för ekonomisk dimension genom att summera budgetmedel som allokerats till överordnade värden för ekonomisk dimension.

Se även

budget

ekonomisk dimension

värde för ekonomisk dimension

Budgetkontroll

En metod för att godkänna omkostnader endast när budgetmedel kan reserveras för att uppfylla framtida betalningsutfästelser.

Se även

auktorisera

betalning

omkostnad

praxis

utfästelse

budgetkontrolldimension

En kombination av aktiva värden för ekonomiska dimensioner som används för att fördela budgetmedel för att betala för planerade aktiviteter.

Se även

aktivitet

budget

Budgetkontroll

ekonomisk dimension

värde för ekonomisk dimension

budgetkontrollregel

Kodningen av ett affärsbeslut för att kontrollera utfästa och verkliga utgifter mot tillgängliga budgeterade medel som allokerats för detaljerade eller sammansatta aktiviteter som definieras av giltiga värdekombinationer för budgetkontrolldimensioner.

Se även

aktivitet

budget

Budgetkontroll

budgetkontrolldimension

omkostnad

regel

budgetmodell

En planeringsstruktur som används för att planera budgetmedelallokeringar och omkostnader.

Se även

redovisningskonto

saldo

budgetplan

Ett dokument som används för att utveckla uppskattningar för belopp och enheter i budgetplanscenarier.

budgetplan

En tidsplan för den planerade omkostnaden för allokerade ekonomiska resurser.

Se även

omkostnad

resurs

tidsplanera

budgetplaneringsprocess

En process som identifierar budgetcykeln och budgetredovisningen för budgetplaneringsperioden, och som definierar hur budgetplaner ska skickas, granskas och godkännas i en organisationshierarki.

budgetplansscenario

En klassificering av budgetplansrader, till exempel Föregående år eller Avdelningsförfrågan, som beskriver budgeten som du arbetar med eller planerar för.

budgetändring

En ändring i en budget som påverkar aktuella och resterande budgetmedel.

Se även

budget

bulkartikel

En receptartikel som lagts till i en produktleveransaktivitet.

Se även

aktivitet

receptartikel

bunt

Kombinationen av ett antal produkter som är till försäljning som en enhet.

Se även

produkt

Business Operation Framework

Model-View-Controller-ramverket som synkront eller asynkront styr körningen av omedelbara eller batchgrupperade affärsåtgärdsimplementeringar.

byte under körning

Gör så här för att byta ut en sammansättningsfil mot en reviderad sammansättningsfil i ett löpande system. Pågående sessioner fortsätter att komma åt den ursprungliga sammansättningen från det aktiva minnet.

Se även

byte under körning

byte under körning

Utbyte av en sammansättningsfil mot en reviderad sammansättningsfil i ett löpande system. Pågående sessioner fortsätter att komma åt den ursprungliga sammansättningen från det aktiva minnet.

Se även

byte under körning

bäst-före-datum

Ett rekommenderat datum då produkten har optimal kvalitet eller bästa möjliga egenskaper.

Se även

bästföretid

produkt

bästföretid

Den tidsperiod då produkten har optimal kvalitet eller de bästa egenskaperna.

Se även

bäst-före-datum

produkt

Överst på sidan

C

Canadian Payments Association Standard 005

En standard för utbyte av ekonomiska data i AFT-poster (Automatic Funds Transfer) som upprätthålls av CPA (Canadian Payments Association).

centraliserad bearbetning

En delad tjänst som samlar resurser för effektivisering eller kostnadsminskning.

Se även

kostnad

resurs

centraliserad distribution

Den process där produkter köps av en centraliserad inköpsavdelning och sedan distribueras till butiker.

CGU

Den minsta gruppen av klassificerbara tillgångar som genererar kontanter oberoende av andra tillgångar inom en organisation. Dessa grupper av tillgångar används för att mäta nedskrivningsförluster som kan uppstå.

check

En växel utställd på en bank.

Se även

växel

cirkulerande kanban-kort

Ett återanvändbart kort som signalerar process- och överföringsaktiviteter när det cirkulerar mellan materialets ursprungliga plats och förbrukningsplats.

cirkulerande kort

Ett återanvändbart kort som signalerar process- och överföringsaktiviteter när det cirkulerar mellan materialets ursprungliga plats och förbrukningsplats.

Se även

aktivitet

kanban

kanban-kort

CMR-fil

En datafil för produkter, deras beskrivningar och priser och åtgärdskoder som lägger till, uppdaterar och tar bort produktdata i en leverantörskatalog.

Se även

leverantörskatalog

pris

produkt

CMR-fil (Catalog Maintenance Request)

En datafil för produkter, deras beskrivningar och priser och åtgärdskoder som lägger till, uppdaterar och tar bort produktdata i en leverantörskatalog.

Se även

leverantörskatalog

pris

produkt

CTP

Den del av produktutleverans från tillgängliga verksamhetsresurser och tillgängliga inmatningsprodukter som krävs för att uppfylla ett visst kundkrav.

Se även

produkt

cykeltid

Den tid det tar att slutföra en aktivitet.

Se även

aktivitet

Överst på sidan

D

datahändelse

Den X++-händelse som utlöses när ett datavärde i ett register ändras.

Se även

händelse

X++

datatabell

En informationsstruktur som representerar dataegenskapen för en enhet.

DBA

Det förmodade fiktiva namn som en organisation registreras under i USA.

Se även

organisation

delfakturering

En metod för att begära betalning när mål för arbetsförlopp eller arbetstakt har uppnåtts.

Se även

betalning

milstolpsfakturering

delsumma

En delsumma, en delkvantitet eller ett delbelopp.

Se även

belopp

kvantitet

deltagare

En part som bidrar till en process eller har en roll i en relation.

Se även

part

process

roll

deltagare i arbetsflöde

En person som är användare i en arbetsflödesprocess.

Se även

arbetsflöde

delvis kvalificerat kontonummer

Ett redovisningskontonummer i vilket inte alla segment i en kontostruktur anges.

Se även

kontostruktur

redovisningskonto

deponent

En person eller en organisation som överför personlig egendom eller artiklar, men inte äganderätten, till en annan person eller organisation i lagringssyfte.

destinationsbaserad moms

Moms tillkommer i vissa delstater i USA för produkter baserat på destinationen där köparen övertar ägandeskapet eller tar emot produkten.

Se även

moms

destinationsföretag

Den juridiska person som är mottagaren till en skuld i en koncernintern ekonomisk transaktion.

Se även

juridisk person

koncernintern

källföretagskonto

skulder

destinationslagerplats

En lagerplats där material som krävs för en slutlig kanban-produktionsaktivitet eller överföringsaktivitet tas emot.

Se även

kanban

lagerplats

plats för källager

dimension

En klassificerare som karaktäriserar storleken eller omfattningen av en kvantifierbar egenskap för ett objekt eller en aktivitet.

Se även

dimensionslöst mått

endimensionellt mått

flerdimensionellt mått

kvantitet

mått

måttdimension

måttenhet

resultatdimension

storlek

Dimensionsbaserad konfiguration

En konfigurationsteknik som används för att skapa produktvarianter genom att välja värden för produktdimensioner.

Se även

Begränsningsbaserad konfiguration

produkt

produktdimension

Regelbaserad konfiguration

dimensionshärledningsregel

En regel för att bestämma en redovisningsdimension för att klassificera de ekonomiska följderna av en redovisningshändelse.

Se även

affärshändelse

redovisningsdimension

regel

dimensionslöst mått

Ett mått vars dimension är 1 och vars måttenhet antingen är en dimensionslös måttenhet eller enheten 1.

Se även

dimension

endimensionellt mått

flerdimensionellt mått

kvantitet

mått

måttdimension

måttenhet

resultatdimension

storlek

direkt kompensation

Den fasta och variabla kompensation som tilldelas en medarbetare i utbyte för utförda tjänster.

Se även

fast kompensation

indirekt kompensation

kompensation

medarbetare

variabel kompensation

direktleverans

En distributionsmetod i vilken artiklar, från mottagning till leverans, med begränsad eller ingen lagring.

disponibelt att lova

Den del av lager som inte är fördelad och som kan användas för att uppfylla nya order och krav.

Se även

lager

dokumenthanteringssystem

En programtjänst för att lagra och hantera dokument i en organisation.

Se även

organisation

dokumenttjänster

Programintegreringstjänster som innehåller operationer för att skapa, läsa, uppdatera, ta bort och hitta för XML-dokument som mappats med hjälp av ett frågeelement för programobjektträd (AOT).

Se även

Programobjektträd

domän

En begreppsmässig struktur som representerar en oberoende enhet som kan existera separat.

Se även

arbetsroll

enhet

dragning

Gör så här om du vill dra ett maskinläsbart kort genom en kortläsare.

driftenhet

En organisation där kontrollen över ekonomiska resurser och operativa processer delas bland personer som har som uppgift att maximera användningen av knappa resurser, att förbättra processer och att redovisa sitt resultat.

Se även

ekonomisk resurs

organisation

process

driftsregister

Ett register som används för att registrera de verksamhetsmässiga och juridiska följderna av resursflödehändelser i ett redovisningssystem.

Se även

affärshändelse

post

registrera

dynamiskt filter

En egenskap i datamängden som bestämmer hur rapportfilter skapas för en rapport.

Se även

rapport

Överst på sidan

E

EAN

En 13-siffrig internationell streckkod som följer GS1:s standard.

e-formulär

Processen för att skicka in dokument till en myndighet med hjälp av ett medium för elektronisk kommunikation.

EFT

En nätverksbaserat system för att överföra medel från ett bankkonto till ett annat.

efter händelse

En asynkron händelse vars hanterare körs endast efter att åtgärden som utlöste händelsen har slutförts.

Se även

händelse

åtgärd

efterfrågan under produktionstid

Den genomsnittliga dagliga efterfrågan för en produkt multiplicerad med genomsnittlig produktionstid.

Se även

produkt

efterfrågeprognos

En förutsägelse av produktefterfrågan.

Se även

produkt

efterfrågeprognostisering

En affärsprocess som uppskattar framtida efterfrågan och skapar efterfrågeprognoser baserat på historiska transaktionsdata.

efterskänka avgift

Gör så här för att återta ränta eller avgifter för skulder som en part ursprungligen är skyldig.

Se även

part

ränta

eget kapital

Nettovärdet för en organisation efter att skulder dragits av från tillgångar.

Se även

organisation

skulder

tillgång

ej återbetalningsbar moms

En moms på inköpta produkter som inte dras från momsen för försäljning av de inköpta produkterna när båda momsavgifter betalas av samma part.

Se även

moms

part

produkt

ekonomisk dimension

En klassificerare för ekonomiska data skapas från parter, platser, produkter och aktiviteter i en organisation och används för hanteringsrapportering.

Se även

aktivitet

organisation

part

plats

produkt

ekonomisk händelse

Förekomsten av en ekonomisk utbytesåtgärd i ett ekonomiskt system.

Se även

affärshändelse

redovisningshändelse

åtgärd

ekonomisk resurs

En resurs som förbrukas, produceras och används för att lägga till värde i en organisations produktleveransaktiviteter.

Se även

aktivitet

organisation

resurs

ekosfär

Den allmänna miljön, som vanligtvis anges vara luft, vatten eller mark.

elektronisk betalning

En nätverksbaserat system för att överföra medel från ett bankkonto till ett annat.

element för arbetsflödesbeslut

Ett skyddsvillkor som styr den logiska förgreningen för uppgiftssekvenser i en arbetsflödesprocess. Ett arbetsflödesbeslut kan fattas av en användare eller med en automatiseringsregel.

Se även

arbetsflöde

endimensionellt mått

Ett mått med en enskild karaktärisering av storleken och omfattningen av objektets egenskap.

enhet

Ett objekt som kan identifieras unikt.

Se även

datatabell

domän

enhetsklass

En klassificering av måttenheter.

Se även

klassificering

måttenhet

Enterprise Portal

En webbplats med en gemensam ingång för interna och externa användare av en organisation för åtkomst till en stor mängd företagsinformation.

Se även

organisation

EPC

En internationell ideell organisation som stöder och främjar bankinitiativet SEPA (Single Euro Payments Area).

EPE

Ett Lean-koncept som används för att etablera en produktionscykel som upprepas regelbundet.

EPE (Every Product Every)

Ett Lean-koncept som används för att etablera en produktionscykel som upprepas regelbundet.

ersättningsbeståndsdel

En typ av beståndsdel i en formel vars kvantiteter kan justeras. Denna justering baseras på skillnaden mellan beräknade kvantiteter av den aktiva ingrediensen och de reserverade kvantiteterna i lagerbatcharna, baserat på potensen på den aktiva ingrediensen.

ersättningskostnad

Den aktuella kostnaden för att ersätta en befintlig tillgång med en liknande tillgång med motsvarande driftkapacitet.

Se även

kostnad

tillgång

eskaleringsväg

Ett antal eskaleringsåtgärder för arbetsflöde som kan vidtas för att slutföra en arbetsflödesuppgift när den inte kan slutföras av medarbetaren som tilldelats uppgiften.

Se även

eskaleringsåtgärd för arbetsflöde

eskaleringsåtgärd för arbetsflöde

En automatisk arbetsflödesåtgärd som vidtas när en arbetsflödesuppgift inte slutförs av den som tilldelats uppgiften.

Se även

arbetsflöde

European Payment Council (EPC)

En internationell ideell organisation som stöder och främjar bankinitiativet SEPA (Single Euro Payments Area).

Se även

SEPA (Single Euro Payments Area)

Europeiskt artikelnummer

En 13-siffrig internationell streckkod som följer GS1:s standard.

Överst på sidan

F

faktisk efterfrågan

Efterfrågan på produkter som drivs av kundorder.

Se även

produkt

faktisk kostnad

Den bestämda kostnaden som uppstår som resultat av en aktivitet.

Se även

aktivitet

kostnad

faktisk kvantitet

Den uppmätta kvantitet som matas in eller ut från en aktivitet.

Se även

aktivitet

kvantitet

faktura

Ett källdokument som anger en betalningsförfrågan från en annan part.

Se även

betalning

koncernintern kundfaktura

koncernintern leverantörsfaktura

konsoliderad faktura

kundfaktura

källdokument

leverantörsfaktura

part

proformafaktura

fakturamatchning

En metod för att matcha leverantörsfakturapriser och produktkvantiteter mot inköpsorder och produktinleveranser.

Se även

inköpsorder

kvantitet

leverantörsfaktura

pris

produkt

produktinleverans

faktureringsklassificering

En klassificerare för betalningsförfrågan som dokumenteras på kundfakturor som reglerar betalningsvillkor och bearbetningen av fakturorna.

Se även

betalning

klassificering

kundfaktura

fast bokning

En projektbokning som kopplar en resurs till ett projekt eller en aktivitet, vanligtvis för en angiven tidsperiod i en projekttidsplan.

Se även

aktivitet

preliminär bokning

projekt

resurs

tidsplanera

fast kompensation

Kompensation, oberoende av resultat, som tilldelas en medarbetare av en organisation.

Se även

direkt kompensation

indirekt kompensation

kompensation

medarbetare

organisation

variabel kompensation

fast kostnad

En kostnad som inte varierar med ändringar i genomflöde eller utleverans för produktleveranser.

Se även

kostnad

produkt

fast lagerplats

En permanent plats som har tilldelats en artikel i ett lagerställe. Flera artiklar kan ha samma fasta plats, och en enstaka artikel kan ha flera fasta platser.

fast valutakurs

En valutakurs som fixerar värdet i en valuta till ett värde i en annan valuta.

Se även

valuta

växelkurs

fastprisprojekt

En typ av projekt där kunden betalar i ett förutbestämt belopp för hela projektet.

Se även

projekt

uppskattning av fastprisprojekt

fiktiv artikel

En artikel som tillverkas, men inte lagerhålls.

Se även

artikel

i lager

fiktiv strukturlisteartikel

En strukturlisteartikel som tillverkas, men inte lagras.

Se även

strukturlisteartikel

filter

Ett verktyg som du kan använda för att kategorisera lagerartiklar för snabb sökning. Filtwe begränsae också tillgängligheten till artiklar för kunder, leverantörer och lagerställesprocesser.

flerdimensionellt mått

Ett mått med flera karaktäriseringar av storleken och omfattningen av objektets egenskap.

Se även

dimension

dimensionslöst mått

endimensionellt mått

kvantitet

mått

måttdimension

måttenhet

resultatdimension

storlek

flexibel autentisering

En autentiseringsprocess där användare kan autentiseras i flera olika identitetshanteringsystem.

flöde

Valet av transportrutter för frakt från startpunkt till slutpunkt.

FOB

En leveransmetod som anger den tidpunkt då ägandeskapet för varor övergår till köparen. FOB kan upprätta ägarskap när en artikel skadas under transport.

formel

En numerisk relation mellan produktionsprocessindata och produktionsprocessutdata.

formulär för arbetsflödeslista

Ett formulär som visar en lista med arbetsflöden för en viss modul samt versionerna för arbetsflödet.

Se även

arbetsflöde

fraktprisökning

Processen för att hitta och visa alla sändningstariffer som är tillgängliga för en viss belastning.

fraktsedel

Ett affärsdokument utfärdat av ett transportföretag till en speditör.

Se även

affärsdokument

fraktspeditör

En person eller ett företag som kontrakterats av en kund för att konsolidera laster till leveranser och sedan transportera eller leverera dessa laster till angivna destinationer.

fraktvillkor

Den överenskomna metoden för att hantera leveranskostnader. Fraktvillkor identifierar parten som är ansvarig för betalning av fraktkostnader.

Fritt ombord

En leveransmetod som anger den tidpunkt då ägandeskapet för varor övergår till köparen. FOB kan upprätta ägarskap när en artikel skadas under transport.

frågebaserad rapport

En typ av rapport som genereras från en programobjektträdsfråga.

Se även

Programobjektträd

rapport

fullmakt

Den auktorisering som anges av en betalare till en betalningsmottagare, eller av det finansinstitut där betalarens konto finns, och som samtycker till debiteringen av betalarens konto.

Se även

auktorisera

avtal

betalningsbelopp

källdokument

fullmakt

En fullmakt som utfärdats av en statlig myndighet.

fullständigt kvalificerat kontonummer

Ett redovisningskontonummer i vilket alla segment i en kontostruktur anges och valideras.

Se även

kontostruktur

redovisningskonto

funktionell valutaenhet

En valutaenhet för ett land/region som en primär juridisk person använder för affärsaktiviteter och den största delen av dess intäkter och utgifter.

Se även

basvalutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

redovisningsvalutaenhet

systemvalutaenhet

utländsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

valutaenhet för offert

valutaenhet för transaktion

fångstvikt

Den verkliga eller nominella vikten för en försäljningsartikel eller en lagerartikel.

Se även

försäljningsartikel

lagerartikel

följesedel

Ett affärsdokument som anger leveranser av produkter mellan två parter.

Se även

affärsdokument

part

produkt

följesedel

Ett källdokument som anger artikelkvantiteterna i en leverans.

Se även

artikel

kvantitet

källdokument

förberedare

Den person som skapar ett källdokument för att starta en begäran om ekonomiska resurser.

Se även

ekonomisk resurs

källdokument

fördelning

En tilldelning av en del av en resurs för en viss användning eller ett visst ändamål.

Se även

penningbelopp

produkt

fördelningsmotor

En motor som beställer och bearbetar fördelningen av fraktavgifter, antingen per vikt eller volym.

före händelse

En synkron händelse vars hanterare körs klart innan åtgärden som utlöste händelsen påbörjas.

Se även

händelse

förinteckning

En utfästelse som görs av ledningen för att reservera budgetmedel för omkostnadsförfrågningar.

Se även

budget

inteckning

omkostnad

utfästelse

förmån

Indirekt kompensation eller belöning som erbjuds inom en organisation.

Se även

indirekt kompensation

organisation

förskottsbetalning från kund

En betalning som tas emot från en kund före leveransdatumet för artiklar eller utförandet av en tjänst.

Se även

artikel

betalning

förskottsbetalning till leverantör

tjänst

förskottsbetalning till leverantör

En betalning som har gjorts till en leverantör innan några artiklar tagits emot eller tjänster utförts.

Se även

artikel

betalning

förskottsbetalning från kund

leverantör

tjänst

försäljningsartikel

En specificerad produkt som ingår i en försäljningsprocess.

Se även

produkt

försäljningsavtal

Ett källdokument som anger ett avtal mellan två eller flera parter baserat på en överenskommelse att den säljande parten ska sälja en viss kvantitet eller ett visst värde för en produkt över tiden i utbyte mot ett lägre pris och rabatter.

Se även

avtal

kvantitet

källdokument

part

pris

produkt

rabatt

försäljningsenhet

En måttenhet för att uttrycka kvantiteter av en försäljningsprodukt.

Se även

kvantitet

måttenhet

produkt

försäljningsenhetspris

Priset för en försäljningsenhet.

Se även

försäljningsenhet

pris

försäljningsoffert

En källdokument som anger ett erbjudande att tillhandahålla en produktkvantitet till ett angivet pris och datum som svar på en anbudsförfrågan i en försäljningsprocess.

Se även

anbudsförfrågan

kvantitet

källdokument

pris

process

produkt

försäljningsorder

Ett källdokument som anger erbjudandet om att sälja produkter eller acceptera ett erbjudande om att köpa produkter mot betalning.

Se även

betalning

källdokument

produkt

försäljningsorderrabatt

Ett belopp som dras av från beräkningen av totalt nettobelopp i en försäljningsorder.

Se även

belopp

försäljningsorder

nettobelopp

summa

försäljningsperiod

Tidsperioden mellan mottagningsdatum för en artikel eller en rättighet och dess utgångsdatum.

Se även

artikel

höger

försändelse

En fraktkvantitet som skapas mot ett källdokument, till exempel en försäljningsorder, inköpsorder eller överföringsorder, och som transporteras från en startpunkt till en slutpunkt. Du kan konsolidera försändelser inkommande eller utgående som går till samma målpoängen till en gemensam last.

förväntad

I enlighet med krav, specifikationer eller uttryckliga förväntningar.

Se även

överensstämma

förväntat tillgängligt lager

Lagerkvantiteterna som förväntas vara tillgängliga vid en framtida tidpunkt som beräknas genom att lägga till schemalagd försörjning till lagerbehållningen och dra av schemalagd efterfrågan.

Se även

kvantitet

lager

Överst på sidan

G

gemensam tillgång

En tillgång som används av mer än en kassagenererande enhet. Ett exempel är ett distributionscenter som används för att lagra artiklar innan de transporteras till olika marknader som delar samma distributionscenter.

giro

Ett elektroniskt betalningssystem i EU som låter en betalare överföra pengar från sitt bankkonto till mottagarens bankkonto.

Se även

elektronisk betalning

global adressbok

En komplett lista med partposter.

Se även

adressbok

part

post

godkänd leverantör

En leverantör som har behörighet att leverera produkter till en eller flera juridiska personer.

Se även

juridisk person

leverantör

oombedd leverantör

otillåten leverantör

potentiell leverantör

produkt

godkänn

Om du vill manuellt eller automatiskt vill auktorisera förekomsten av framtida händelser i ett system gör du så här.

Se även

auktorisera

händelse

goodwill

Skillnaden mellan det uppfattade värdet och bokfört värde för en anläggningstillgång.

Se även

bokfört värde

tillgång

grad av organisationskontroll

Den direkta eller indirekta mängden kontroll som en driftenhet har över resultatet av en process.

Se även

belopp

driftenhet

process

grundklass

En klass som antar en överordnad roll när den deltar i en arvsrelation med en annan klass.

Se även

roll

grundregister

Ett register som antar en överordnad roll när det ingår i en arvsrelation med ett annat register.

Se även

roll

grupp

Ett antal objekt som delar en gemensam relation.

Se även

relation

GST (moms)

En mervärdesskatt som påförs i vissa länder/regioner.

Överst på sidan

H

handelsrabatt

En rabatt som inte är beroende av snabb betalning.

Se även

betalning

rabatt

handelsrelation

En relation som uppstår när en köpande part och säljande part ingår ett avtal.

Se även

avtal

part

heijunka

En metod för produktionsplanering som jämnar ut produktionsflödet och placerar produktionsplanen på en synlig plats så att produktionsproblem kan upptäckas i ett tidigt stadium.

Se även

produktionens tidsplan

produktionsflöde

HR-cykel

En återkommande uppsättning aktiviteter för rekrytering, inhyrning, utbildning, kompensering och resultatutvärdering som utförs av parter som kompenserar anställda och leverantörer i utbyte mot tjänster.

Se även

inköpscykel

intäktscykel

redovisningscykel

tillverkningscykel

HST

En mervärdesskatt (VAT) i vissa kanadensiska provinser som kombinerar moms för varor och tjänster (GST) och preliminär moms.

Se även

mervärdesskatt

Moms för varor och tjänster

HST (Harmonised Sales Tax)

En mervärdesskatt (VAT) i vissa kanadensiska provinser som kombinerar moms för varor och tjänster (GST) och preliminär moms.

Se även

mervärdesskatt

Moms för varor och tjänster

huvudbok

Registret för debet- och kreditposter som klassificerats med konton som finns i en kontoplan.

Se även

konto

kontoplan

registrera

huvudbok

Den del av ett redovisningssystem som används för klassificering av penningvärdet av finansiella transaktioner genom att använda en kontoplan, en räkenskapskalender och en eller flera valutor.

Se även

kontoplan

redovisning

valuta

huvudbudgetreservation

Ett dokument som ofta används inom offentlig sektor för att lägga undan eller öronmärka budgetmedel så att dessa medel inte kan användas för andra ändamål.

huvuddata

Enheter som beskriver parter, platser, produkter och aktiviteter som refereras av enheter som dokumenterar och registrerar ekonomi-, resursflödes- och redovisningshändelser.

Se även

affärshändelse

aktivitet

part

plats

post

produkt

referensdata

transaktionsdata

huvudkonto

En klassificerare för värdet för ekonomiska resurser som är baserat på de anspråk som parterna gör på ekonomiska resurser som ägs av en juridisk part och som används för att klassificera debet- och kreditposter i ett redovisningssystem.

Se även

ekonomisk resurs

juridisk person

part

huvudkontokategori

En klassificerare för ett huvudkonto.

Se även

huvudkonto

huvudplanering

Processen för att skapa ett schema för att matcha artiklar med efterfrågan.

Se även

tidsplanera

hybridmoln

Molninfrastrukturen består av två eller flera enskilda molninfrastrukturer (privat, medlemsbaserat, offentligt) som förblir unika enheter, men som sammanfogas med standardiserad eller egenutvecklad teknik som möjliggör data- och programportabilitet (t ex ”cloud bursting” för beläggningsutjämning mellan moln).

hållbarhetstid

Tidsperioden mellan tillverkningsdatum för en artikel och dess utgångsdatum.

Se även

artikel

utgångsdatum

händelse

Förekomsten av en åtgärd i ett system.

Se även

händelsehanterare

åtgärd

händelsehanterare

En programrutin som körs som svar på en händelse.

Se även

händelse

härledd klass

En klass som antar en underordnad roll när den deltar i en arvsrelation med en överordnad klass (eller bas) vars metoder kan utökas eller definieras om och vars medlemsåtkomst kan begränsas.

Se även

grundklass

roll

härledningsregel

En regel för att bestämma en klassificerare för att klassificera de ekonomiska följderna av en redovisningshändelse.

Se även

affärshändelse

regel

härledningsregel för huvudkonto

En regel för att bestämma en huvudkontodimension för att klassificera de ekonomiska följderna av en redovisningshändelse.

Se även

affärshändelse

huvudkonto

härledningsregel

regel

härlett register

Ett register som antar en underordnad roll när det ingår i en arvsrelation med ett annat register.

Se även

roll

höger

Ett berättigande som beviljas genom ett kontrakt eller enligt lag.

Se även

artikel

produkt

tjänst

Överst på sidan

I

i lager

En policy som reglerar om produkter spåras i lager.

Se även

lager

policy

produkt

IaaS

Möjligheten som ges konsumenten att etablera bearbetning, lagring, nätverk och andra grundläggande databehandlingsresurser där konsumenten kan distribuera och köra godtyckliga program, vilket kan inkludera operativsystem och program. Konsumenten hanterar eller kontrollerar inte den underliggande molninfrastrukturen men har kontroll över operativsystem, lagring och distribuerade program, och har eventuellt begränsad kontroll över valda nätverkskomponenter (t ex värdbrandväggar).

icke-rörelseintäkt

Intäkt som innehåller vinster och förluster från aktiviteter som inte hör till en organisations kärnoperationer. Exempel på icke-rörelseintäkt inkluderar intäkter från utdelning, vinst och förlust från investeringar och valutamarknader eller nedskrivning av tillgångar.

icke-överlåtbar check

Ett icke-överlåtbart instrument som begär att en debiterande organisation betalar ett angivet penningbelopp till innehavaren.

Se även

belopp

icke-överlåtbara instrument

organisation

pengar

icke-överlåtbara instrument

Ett affärsdokument eller skriven order som inte kan köpas, säljas, utbytas eller överföras.

IDE

En uppsättning integrerade verktyg för att utveckla program. Verktygen körs oftast från ett användargränssnitt och består bland annat av en kompilator, en editor och ett felsökningsprogram.

identifierare

En särskiljande etikett tilldelad till datatabeller.

identifiering

Bevis som stöder ett identitetanspråk.

ID-nummer

Ett unikt nummer som tilldelas en enhet för ett lagerställe, till exempel en lastpall, en binge, en vagn eller en enskild artikel för lagerspårning. Du kan använda detta nummer för att förvissa sig om artikelplats, artikelkvantitet, produktdimensionen och spårningsdimensionen för enheten.

importavgift

En indirekt skatt på produkter i USA där moms inte påförs.

Se även

moms

produkt

indirekt kompensation

Den fasta kompensation som tilldelas en medarbetare för att främja medarbetarekvarhållandet.

Se även

direkt kompensation

fast kompensation

kompensation

medarbetare

variabel kompensation

indirekt kostnad

En kostnad som inte direkt tillskrivs produktionen av en artikel eller resultatet av en tjänst.

Se även

kostnad

infrastruktur som en tjänst

Möjligheten som ges konsumenten att etablera bearbetning, lagring, nätverk och andra grundläggande databehandlingsresurser där konsumenten kan distribuera och köra godtyckliga program, vilket kan inkludera operativsystem och program. Konsumenten hanterar eller kontrollerar inte den underliggande molninfrastrukturen men har kontroll över operativsystem, lagring och distribuerade program, och har eventuellt begränsad kontroll över valda nätverkskomponenter (t ex värdbrandväggar).

ingående balans

Saldot på ett konto vid en räkenskapsperiods början.

Se även

konto

räkenskapsperiod

saldo

ingående moms

Moms som påförts inköpspriset på en organisations inköp eller inkommande varor.

ingående port

En port för att hantera inkommande förfrågningar.

Se även

port

utgående port

inköpsartikel

En specificerad produkt som ingår i en anskaffningsprocess.

Se även

produkt

inköpsavtal

Ett källdokument som anger ett avtal mellan två eller flera parter baserat på en överenskommelse att den köpande parten ska köpa en viss kvantitet eller ett visst värde för en produkt över tiden i utbyte mot ett lägre pris och rabatter.

Se även

avtal

kvantitet

källdokument

part

pris

produkt

rabatt

inköpscykel

En återkommande uppsättning aktiviteter för anskaffning, inleverans, betalning och överföring som kontrolleras av en eller flera parter som deltar i utbytestransaktioner eller icke-utbytestransaktioner.

Se även

HR-cykel

intäktscykel

redovisningscykel

tillverkningscykel

inköpsenhet

En måttenhet för att uttrycka kvantiteter av en inköpt produkt.

Se även

kvantitet

måttenhet

produkt

inköpsförfrågan

En ekonomisk händelse som genererar krav för produkter.

Se även

affärshändelse

produkt

inköpsorder

Ett källdokument som anger erbjudandet om att köpa produkter eller acceptera ett erbjudande om att sälja produkter mot betalning.

Se även

betalning

källdokument

produkt

inköpsorderrabatt

Ett belopp som dras av från beräkningen av totalt nettobelopp i en inköpsorder.

Se även

belopp

inköpsorder

nettobelopp

rabatt

summa

inköpspris

Priset för produktförvärv beräknat som det slutliga priset minus handelsrabatter.

Se även

handelsrabatt

pris

produkt

slutligt pris

inköpsprisenhet

Priset för en inköpsenhet.

Se även

inköpsenhet

pris

inköpsrekvisition

En källdokument som anger ett erbjudande att köpa en produktkvantitet till ett angivet pris och datum som svar på en anbudsförfrågan i en anskaffningsprocess.

Se även

anbudsförfrågan

kvantitet

källdokument

pris

produkt

inköpsrekvisition.

Ett källdokument som anger vilka produktförfrågningar så att de kan skickas för granskning och användas för att godkänna inköp av en inköpsorganisation.

Se även

inköpsorder

källdokument

organisation

produkt

inleveransartikel

En specificerad produkt som mottas i en operationsprocess.

Se även

produkt

inspektionsartikel

En specificerad produkt som ingår i en inspektionsprocess.

Se även

produkt

instantiera

Gör så här om du vill skapa en instans av ett objekt i objektorienterad programmering.

inteckning

En utfästelse som görs av juridiska personer för att reservera budgetmedel för omkostnadsskulder.

Se även

budget

förinteckning

juridisk person

omkostnad

skyldighet

utfästelse

Integrated Development Environment

En uppsättning integrerade verktyg för att utveckla program. Verktygen körs oftast från ett användargränssnitt och består bland annat av en kompilator, en editor och ett felsökningsprogram.

IntelliSense

En IDE-funktion (Integrated Development Environment) som tillhandahåller logiska kodelement som användaren kan välja bland i en nedrullningsbar meny under kodningen.

Se även

Integrated Development Environment

internationell ACH-transaktion

En ACH-medelöverföring (Automated Clearing House) mellan en avsändande part och en mottagande part som innefattar minst en betalande bank eller annat finansinstitut som inte är beläget i USA:s territoriella jurisdiktion.

Se även

Automated Clearing House

part

Internationella måttenhetssystemet

Det internationella metriska systemet med måttenheter.

Internationella standardiseringsorganisationen

En internationell standardiseringsorganisation för 157 länder/regioner, som var och en representeras av dess ledande standardiseringsorgan, till exempel ANSI (American National Standards Institute) för USA. ISO arbetar för att fastställa globala standarder för kommunikationen och informationsutbyte. Primärt mellan bland resultaten finns den allmänt accepterade ISO-/OSI-referensmodellen, som definierar standardvärden för interaktionen av datorer som är anslutna via kommunikationsnät.

Se även

ISO 14000

internredovisning

En redovisningsprocess där förfaller till- och förfaller från -kontoposter skapas automatiskt för att säkerställa att en redovisningsport är balanserad för en eller flera angivna ekonomiska dimensioner i en juridisk person.

interop

Den teknik som en programkomponent använder för att interagera med en annan programkomponent.

Intrastat

System som samlar in och skapar statistik för handel av produkter mellan länder/regioner i den Europeiska Unionen.

Se även

artikel

intäkt

En ökning i ett företags tillgångar eller en minskning i ett företags skulder under en rapporteringsperiod.

Se även

organisation

skulder

tillgång

intäktscykel

En återkommande uppsättning aktiviteter för försäljning, behandling, betalning och överföring som kontrolleras av en eller flera parter som deltar i utbytestransaktioner eller icke-utbytestransaktioner.

Se även

HR-cykel

inköpscykel

redovisningscykel

tillverkningscykel

IO

Ett källdokument som anger erbjudandet om att köpa produkter eller acceptera ett erbjudande om att sälja produkter mot betalning.

ISO

En internationell standardiseringsorganisation för 157 länder/regioner, som var och en representeras av dess ledande standardiseringsorgan, till exempel ANSI (American National Standards Institute) för USA. ISO arbetar för att fastställa globala standarder för kommunikationen och informationsutbyte. Primärt mellan bland resultaten finns den allmänt accepterade ISO-/OSI-referensmodellen, som definierar standardvärden för interaktionen av datorer som är anslutna via kommunikationsnät.

Se även

ISO 14000

ISO 14000

Standardvärden och riktlinjer som utvecklats av den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att hjälpa organisationer att minimera den negativa effekten som deras operationer har på miljön och att efterleva tillämpliga lagar och regler.

Se även

Internationella standardiseringsorganisationen

Överst på sidan

J

jobb

En förekomst av en aktivitet som utförs mellan specifika start- och sluttider och på specifika platser.

Se även

aktivitet

plats

jobb

En gruppering av ansvarsområden, uppgifter och jobbfunktioner som utgör en aktivitet.

Se även

aktivitet

ansvarsområde

jobbfunktion

programbehörigheten

jobbeskrivning

En redogörelse för nödvändiga ansvarsområden, uppgifter, jobbfunktioner och krav för ett jobb.

Se även

ansvarsområde

jobb

jobbfunktion

programbehörigheten

jobbfunktion

En eller flera olika uppgifter och ansvarsområden som tilldelats ett jobb.

Se även

ansvarsområde

jobb

programbehörigheten

uppgift

journalbokföring

En post för den ekonomiska följden av en redovisningshändelse.

Se även

affärshändelse

post

Journalen

Ett register över de ursprungliga redovisningsposterna.

Se även

registrera

journalföra

Gör så här om du vill registrera de ekonomiska konsekvenserna av redovisningshändelser i redovisningsjournalen.

Se även

affärshändelse

Journalen

post

journalförd redovisning

En metod för att registrera de ekonomiska följderna av redovisningshändelser för budgetmedelreservation i förintecknings- och inteckningsjournalkonton för ekonomisk och hanteringsmässig rapportering och analys.

Se även

affärshändelse

budget

förinteckning

inteckning

post

juridisk person

En organisation med en registrerad eller lagstiftad juridisk struktur som har rätt att ingå juridiska avtal och som måste redovisa sitt resultat.

Se även

organisation

justering av tidigare period

En redovisningsjournalpost som angetts i en aktuell räkenskapsperiod som korrigerar ett fel i redovisningen för en ekonomisk händelse som inträffat i en räkenskapsperiod, som för närvarande är stängd.

Se även

ekonomisk händelse

redovisningsjournalpost

räkenskapsperiod

justering av valutakurs

En ändring i ett konverterat penningbelopp när växelkursen mellan offertenheten och basenheten ändras.

Se även

växelkurs

Överst på sidan

K

kampanj

En planerad uppsättning aktiviteter som utvecklats av en organisation för att uppnå vissa marknadsmål över en viss tidsperiod.

Se även

aktivitet

organisation

kanban

En signal som anger ett krav på en produktkvantitet.

Se även

kvantitet

produkt

signal

kanban för engångsbruk

En typ av kanban som används med en kanbanregel för fast kvantitet för att uppfylla en ovanligt stor efterfrågan. Ett kanban för engångsbruk utlöser inte ett nytt kanban, när det kasseras.

Se även

kanban

kanban för fast kvantitet

kanban för fast kvantitet

En typ av kanban som används när antalet kanban som tilldelats en kanbanregel, är konstant.

Se även

kanban

kanban-regel

kanban-jobb

En process eller överföringsaktivitet i ett produktionsflöde som utlöses av ett kanban.

Se även

jobb

kanban

produktionsflöde

kanban-jobbförbrukning

Tillbakadragandet av produktkomponenter från lagret för att kunna slutföra kanban-produktionsjobb.

Se även

kanban-jobb

lager

kanban-kort

Ett utskrivet dokument som representerar en kanban på tillverkningsstället, på en fysisk kanban-tavla eller på en Heijunka-tavla, i en leverans eller i ett lager.

Se även

heijunka

kanban

lager

kanban-kvantitet

Den numeriska parameter i en kanban-regel som styr antalet kanban som ska skapas när regelproduktkravet uppnås och regeln ska bedömas.

Se även

kanban

kanban-regel

kvantitet

regel

kanban-produktkvantitet

Antalet artikelbehov som ingår i en kanban baserat på en kanban-regel.

Se även

artikel

kanban

kanban-regel

kanban-regel

En regel i ett Lean Manufacturing-system som tillämpar policyer för materialplanering och lagerpåfyllnad genom att kontrollera hur processer och överföringsaktiviteter samordnas i produktionsflöden.

Se även

kanban

policy

produktionsflöde

regel

kapabel att lova

Den del av produktutleverans från tillgängliga verksamhetsresurser och tillgängliga inmatningsprodukter som krävs för att uppfylla ett visst kundkrav.

Se även

produkt

kapacitet

Den verkliga eller potentiella förmågan för en resurs att utföra en aktivitet eller att producera ett visst resultat under en angiven tidsperiod.

Se även

aktivitet

resurs

kapacitetsbeläggning

Den maximala mängden tidsplanerat arbete som en resurs kan utföra vid en obligatorisk kapacitetnivå.

Se även

belopp

kapacitet

kapacitetsplanering

En metod för att bestämma resurskapacitetkrav som uppfyller behovet av framtida kapacitet under specifika tidsperioder.

Se även

kapacitet

resurs

kassa

Den plats där ägarskapet för produkterna överförs från säljaren till köparen i utbyte för betalningen.

Kassa

Den plats där ägarskapet för produkterna överförs från säljaren till köparen i utbyte för betalningen.

kassaapparat

En elektronisk eller mekanisk enhet med en kassalåda som registrerar försäljning, beräknar summor, beräknar växel och genererar produktinleveranser.

kassagenererande enhet

Den minsta gruppen av klassificerbara tillgångar som genererar kontanter oberoende av andra tillgångar inom en organisation. Dessa grupper av tillgångar används för att mäta nedskrivningsförluster som kan uppstå.

kassakvitto

Ett källdokument som anger mottagning av kontanter eller motsvarande.

Se även

kontanter

källdokument

produktinleverans

kassalåda

Den löstagbara brickan i en kassaapparatlåda.

kassarabatt

En rabatt som är beroende av snabb betalning.

Se även

betalning

rabatt

kassaterminal

En datorterminal vid kassan som registrerar och spårar ägandeskap och överföring av produkter från säljare till köpare mot betalning.

Kassaterminal

En datorterminal vid kassan som registrerar och spårar ägandeskap och överföring av produkter från säljare till köpare mot betalning.

kategori

En klassificerare, beteckning eller indelning av objekt som delar en gemensam egenskap.

kategori

En klassificerare som används för att gruppera parter, platser, produkter och aktiviteter.

Se även

aktivitet

part

plats

produkt

kategorihierarki

En struktur som ordnar kategorier med en överordnad/underordnad-relation.

Se även

kategori

klass

En grupp av objekt som delar en gemensam definitionsegenskap eller som delar gemensamma åtgärder och beteenden, eller både och.

klassificering

En systematisk organisering av klasser.

klientbank

Ett program som används för att göra elektroniska betalningar till banker och ta emot information från banker. Denna information omfattar kvittens av betalningar som har gjorts, information om inkommande betalningar och bankkontosaldon.

kluster

En grupp med lagerrelaterade arbetsuppgifter av samma typ, baserat på användardefinierade kriterier (till exempel plats och lagernummer).

Kod 39

En streckkodsstandard från American National Standards Institute (ANSI).

kompensation

Direkta eller indirekta monetära och ickemonetära ersättningar som kompensation för tjänster eller kompensation för skada eller kontraktsbrott.

Se även

direkt kompensation

fast kompensation

indirekt kompensation

variabel kompensation

koncernintern

Sker mellan eller berör två eller flera juridiska personer som tillhör samma organisation som konsoliderar kontona för alla juridiska personer.

Se även

juridisk person

konto

organisation

koncernintern ekonomisk transaktion

En ekonomisk transaktion mellan juridiska personer som tillhör samma organisation som konsoliderar kontona för de juridiska personerna.

Se även

juridisk person

koncernintern

konto

organisation

koncernintern försäljningsorder

En försäljningsorder som en juridisk person placerar hos en annan juridisk person som ingår i samma organisation som konsoliderar konton för de båda juridiska personerna.

Se även

försäljningsorder

juridisk person

koncernintern

konto

organisation

koncernintern huvudplanering

Processen för att skapa ett schema för två eller flera juridiska personer som ingår samma organisation.

Se även

huvudplanering

juridisk person

koncernintern

organisation

koncernintern inköpsorder

En inköpsorder som en juridisk person genererar från en försäljningsorder som skickats av en annan juridisk person som ingår i samma organisation som konsoliderar konton för de båda juridiska personerna.

Se även

försäljningsorder

inköpsorder

juridisk person

koncernintern

konto

organisation

koncernintern kundfaktura

En kundfaktura som anger en kundbetalningsförfrågan från en juridisk person till en annan juridisk person som ingår i samma organisation som konsoliderar konton för de båda juridiska personerna.

Se även

betalning

juridisk person

konto

kundfaktura

organisation

koncernintern leverantör

En juridisk person som antar rollen som en leverantör som är behörig att leverera produkter till en eller flera juridiska personer som ingår i samma organisation som konsoliderar konton för samtliga av de juridiska personerna.

Se även

auktorisera

juridisk person

koncernintern

leverantör

organisation

produkt

roll

koncernintern leverantörsfaktura

En leverantörsfaktura som anger en leverantörsbetalningsförfrågan från en juridisk person till en annan juridisk person som ingår i samma organisation som konsoliderar konton för de båda juridiska personerna.

Se även

betalning

juridisk person

koncernintern

konto

leverantörsfaktura

organisation

konsolidera order

Ett källdokument som anger mer än en refererad order.

Se även

källdokument

konsoliderad faktura

En leverantörsfaktura som anger en summa av produktkvantiteter och penningbelopp från mer än en refererad leverantörsfaktura.

Se även

kvantitet

leverantörsfaktura

penningbelopp

produkt

konsoliderat källdokument

En källdokument som anger en summa av produktkvantiteter och penningbelopp från mer än ett refererat källdokument av samma klass.

Se även

kvantitet

källdokument

penningbelopp

produkt

uppdelat källdokument

konsolideringskonto

Huvudkontot i den överordnade juridiska person som används till redovisningskonsolideringen.

konsolideringsmöjlighet

En potentiell kostnadsbesparingshändelse som erhålls av att gruppera godkända rekvisisionsradartiklar för att förhandla fram ett bättre pris med leverantörer.

Se även

artikel

händelse

leverantör

pris

kontakta

En person inom eller utanför organisationen som du har skapat en post för där du kan spara olika typer av information, till exempel gatu- och e-postadresser, telefonnummer, faxnummer och webbadresser.

Se även

organisation

kontanter

En valuta begränsad till pengar.

Se även

pengar

valuta

konto

En kronologisk post som beskriver ändringarna i värde klassificerat som tillgångar, skulder, utgifter och intäkter.

Se även

intäkt

skulder

tillgång

utgift

konto för arbetsflödeskörning

En användarkonto som beviljas behörighet för att köra arbetsflöden.

Se även

arbetsflöde

kontoavstämning

Praxisen att stämma av konton.

Se även

konto

stämma av

kontoplan

En kontostruktur vars giltiga värdekombinationer begränsas av integritetsbegränsningar och kontoregler.

Se även

kontoregel

kontostruktur

kontoplan

En lista över huvudkonton.

kontopost

En registrering av ökningen eller minskningen i ekonomiskt värde klassificerat av ett huvudbokskonto.

Se även

post

redovisningskonto

kontopost i reskontrajournal

En kontopost i en redovisningsjournal.

Se även

Journalen

kontopost

kontoregel

En regel i ett redovisningssystem som kontrollerar kombinationerna av giltiga värden för ekonomiska dimensioner när de ekonomiska dimensionernas strukturvillkorskrav uppfylls.

Se även

ekonomisk dimension

regel

värde för ekonomisk dimension

kontosaldo

Skillnaden mellan summan av debetposter och summan för kreditposter angivna till ett konto under en finansiell period.

Se även

konto

saldo

kontostruktur

En konfiguration av den ekonomiska dimensionen för huvudkontot och andra ekonomiska dimensioner.

Se även

ekonomisk dimension

huvudkonto

kontrakt

Ett juridiskt bindande avtal mellan två eller flera parter.

Se även

avtal

utfästelse

konvertera

Om du vill paketera och skicka gränssnittsmetodparametrar över tråd- eller processgränser.

koppling

En relation mellan objekt.

Se även

associera

relation

sammansättning

korrigeringsskikt

En programskikt som uppdateras över ett programskikt, och som endast används för snabbkorrigeringar och service pack. Namnet på varje korrigeringsskikt avslutas med bokstaven ”P”, och ett par heter SYS och SYP.

kortfristig skuld

En aktuell skuld som ska betalas inom ett år.

Se även

skyldighet

kortläsare

En enhet som används för att tolka data som är kodad på en magnetremsa.

kostnad

Värdet på en ekonomisk resurs som kvantifieras i monetära enheter, och som mäts med hjälp av en värderingprincip för redovisning.

Se även

ekonomisk resurs

kostnader för sålda varor

En redovisningskategori som används för att summera de ekonomiska följderna av produkttillverkning och lagerhållning.

Se även

lager

produkt

redovisningskategori

kostnadsavvikelse

Skillnaden mellan en förväntad kostnad och en faktisk kostnad.

Se även

kostnad

kostnadsberäknad

För att beräkna, tilldela och fördela kostnaden för ekonomiska resurser som anskaffats, producerats eller levererats av en organisation.

Se även

ekonomisk resurs

kostnad

organisation

kostnadsberäkning för jobborder

En kostnadsredovisningsmetod som använder produktionsorder för att tilldela produktionskostnader till specifika jobb.

Se även

jobb

tillverkningsorder

kostnadsförd produkt

En mottagen produkt som är en omsättningstillgång, som inte säljs eller konsumeras i produktion, och för vilken det inte finns någon lagerstyrningsprincip som kräver kvantitetsspårning eller någon lagerstyrningsprincip som kräver lagervärdesspårning, och för vilken det finns en redovisningsprincip som kräver att kostnaden registreras som en utgift.

Se även

kostnad

kvantitet

lager

policy

produkt

redovisningspolicy

tillgång

utgift

kostnadskalkylering med automatisk lageravräkning

En redovisningsmetod som överför produkt- och produktionskostnader till konton för kostnader för sålda varor under en redovisningsperiod och som bakåtavräknar dessa kostnader till konton för råmaterial och färdiga varor för produkter som inte är sålda vid stängningen av redovisningsperioden.

Se även

kostnader för sålda varor

kostnadsredovisning

produkt

kostnadsredovisning

Processen för att beräkna, tilldela och fördela kostnaden för ekonomiska resurser som anskaffas, produceras eller levereras av en organisation.

Se även

ekonomisk resurs

kostnad

organisation

kostnadsställe

En driftenhet där chefer är ansvariga för budgeterade och faktiska omkostnader.

Se även

driftenhet

omkostnad

kreditkortshämtning

Verifiering av kreditkortsinnehavarens identitet och kreditvärdighet när en försäljningsorder genomförs.

Se även

försäljningsorder

KSV

En redovisningskategori som används för att summera de ekonomiska följderna av produkttillverkning och lagerhållning.

Se även

lager

produkt

redovisningskategori

kundbonusprogram

Ett strukturerat program som belönar kunder med ersättningar eller andra förmåner för lojalt köpbeteende.

kundfaktura

Ett källdokument som anger en kundbetalningsförfrågan. När en betalning tas emot, kan den matchas mot fakturan.

Se även

betalning

faktura

källdokument

kundreskontra

En underklassificering av en tillgångskontoklassificering som beskriver ändringarna i kundernas skuld.

Se även

klassificering

konto

leverantörsreskontra

tillgång

kunskapsartikel

Ett dokument som visar unika egenskaper för ett ärende.

kvantitet

Ett exakt mått på räknebara verksamhetsmässiga eller ekonomiska egenskaper som representeras av en siffra.

Se även

dimension

dimensionslöst mått

endimensionellt mått

flerdimensionellt mått

mått

måttdimension

måttenhet

resultatdimension

storlek

kvantitetsavvikelse

Skillnaden mellan en beställd produktkvantitet och en levererad produktkvantitet när inga fler leveranser väntas.

Se även

avvikelse

kvantitet

kvantitetsavvikelse

produkt

kvantitetsavvikelse

Skillnaden mellan en beställd produktkvantitet och en mottagen produktkvantitet när inga fler inleveranser väntas.

Se även

avvikelse

kvantitet

kvantitetsavvikelse

produkt

källbehov

Produktkvantiteten som dokumenteras på en källdokumentrad som skapar ett peggingbehov.

Se även

kvantitet

källdokument

pegging

produkt

källdokument

En originalpost som bevisar förekomsten av en eller flera ekonomiska händelser, resursflödeshändelser och redovisningshändelser. Ett källdokument registreras i ett system som registrerar, klassificerar, spårar och rapporterar ekonomiska resurser som utbytts eller åtaganden som gjorts för dessa vid tidpunkten för händelsen.

Se även

affärsdokument

affärshändelse

konsoliderat källdokument

post

uppdelat källdokument

källdokumentbelopp

Ett penningbeloppsmått som dokumenteras i ett källdokument.

Se även

belopp

källdokument

penningbelopp

källföretagskonto

Den juridiska person som är ursprunget till en skuld i en koncernintern ekonomisk transaktion.

Se även

destinationsföretag

juridisk person

koncernintern

skulder

källskatt

Moms som tas ut av en statlig myndighet och som dras av från kompensationen.

Se även

kompensation

moms

Överst på sidan

L

lager

Artiklar som använder en ägandeorganisation i sina produktleveransaktiviteter. Värdet för en artikel beräknas med hjälp av en lagervärderingsmetod och registreras i lagerkontona.

Se även

artikel

lager

lagerartikel

lager

En ackumulering av artiklar som ägs och kontrolleras av organisationer.

Se även

artikel

organisation

lagerartikel

En specificerad produkt som ingår i en lagerprocess.

Se även

produkt

lagerartikel

En specificerad produktartikel som ingår i en lagerspårningsprocess.

Se även

artikel

lager

produkt

produktartikel

lagerenhet

En artikel och dess tilldelade lagerdimensioner.

lagerflödeshändelse

Förekomsten av en åtgärd som registrerar inmatning och utleverans av lager i butiker, buffertar, köer och konton.

Se även

konto

lager

åtgärd

lagerhållningsenhet

En artikel och dess tilldelade lagerdimensioner.

lagerplats

En funktionell lagringsanläggning där lagervärdet registreras i redovisningsjournaler med lagerkontoklassificeringar.

Se även

klassificering

lager

post

redovisningsjournal

lagerpåfyllnad

En lagerhanteringsprocess i vilken ett lagerställe fylls på automatiskt eller manuellt baserat på fördefinierade kriterier för att upprätthålla korrekta lagernivåer på platsen.

Lagervärderingsmetod enligt FIFO

En metod för lagervärdering som används i redovisningssyfte, där godset antas lämna lagret i den ordning det togs emot, oavsett fysisk förflyttning.

Lagervärderingsmetod enligt LIFO

En metod för lagervärdering som används i redovisningssyfte, där det gods som senast togs emot antas säljas eller användas först.

lagringsdimension

De attribut för site, lagerställe och lagerplats som används för att hitta en lagrad artikel.

Se även

artikel

lagerplats

plats

lastkajshantering

En lagerprocess som gör att du kan kontrollera lagerartiklar för flera order, leveranser, laster eller påfyllnader vid lastningsplatserna när inkommande artiklar tas emot eller utgående artiklar lastas.

lastplanering

Processen för att tidsplanera, plocka, packa och konsolidera en eller flera leveranser av lagerställelagerartiklar för transport och leverans.

ledtid vid transport

Produktionstiden som krävs för att en artikel ska lämna sändningsparten och komma till mottagarparten.

Se även

artikel

part

legotillverkning

Praxisen att utkontraktera tjänsteaktiviteter till leverantörer.

Se även

leverantör

tjänst

leveransavisering

Ett affärsdokument med meddelande om produktleveransen.

Se även

affärsdokument

produkt

leveransplan

En tidsplan för den planerade leveransen av produkter.

Se även

produkt

tidsplanera

leverantör

En roll för en person som deltar i en leverantör/anställd-relation med en juridisk person.

Se även

juridisk person

roll

leverantör

En part som tillhandahåller produkter till en eller flera juridiska personer i utbyte mot betalning.

Se även

betalning

godkänd leverantör

juridisk person

oombedd leverantör

otillåten leverantör

part

potentiell leverantör

produkt

leverantörsanalysrapport

Ett dokument som visar leverantörsfakturabelopp summerade efter en eller flera dimensioner. En leverantörsanalysrapport används för att övervaka och kontrollera omkostnader som tilldelats till parter, produkter, platser, aktiviteter eller en eller flera av deras klassificerare.

Se även

aktivitet

leverantör

leverantörsfaktura

omkostnad

part

plats

produkt

leverantörsfaktura

Ett källdokument som anger en leverantörsbetalningsförfrågan. En leverantörsfaktura kan referera till en eller flera inköpsorder. När leverantörsfakturan är auktoriserad kan en betalning göras till leverantören.

Se även

betalning

faktura

inköpsorder

källdokument

leverantör

leverantörskatalog

En lista med produkterbjudanden som kan köpas av en leverantör.

Se även

leverantör

leverantörsreskontra

En underklassificering av en skuldkontoklassificering som beskriver ändringarna i skulden till leverantörer och fordringshavare.

Se även

klassificering

konto

kundreskontra

leverantör

skulder

licenskod

En alfanumerisk nyckel som ger en part rätt att använda programmet eller programkomponenterna enligt villkoren i licensavtalet, och som aktiverar och inaktiverar programmoduler, programkapaciteter och programfunktioner.

Se även

höger

part

likviditet

Möjligheten för en part att använda kortfristiga tillgångar för att kvitta kortfristiga skulder.

Se även

part

skulder

tillgång

likviditetsklassificering

En systematisk organisering av tidsintervall som förutsäger likviditeten för en part.

Se även

klassificering

likviditet

part

likviditetsklassificering för redovisningshändelse

Likviditetsklassificeringen för en redovisningshändelse.

Se även

affärshändelse

likviditetsklassificering

likviditetstal

Den del av en parts aktuella tillgångar som kan användas för att kvitta kortfristiga skulder.

Se även

likviditet

part

skulder

tillgång

Överst på sidan

M

mall för produktionsplaneringsperiod

En användardefinierad tidtabell som används för att strukturera och visa befintliga produktbehov.

Se även

produkt

marknadsföringsersättning

En leverantör erbjuder en kund betalning i utbyte mot marknadsföring av deras produkter.

Se även

betalning

leverantör

produkt

matchningspolicy

En policy som reglerar matchningskraven för inköpsorder, produktinleveranser och leverantörsfakturor i leverantörsreskontraprocessen. Policyn kan kräva inget matchningsbehov eller en kombination av enhetsprismatchning, slutligt prismatchning, kvantitetsmatchning, radmatchning eller totalt matchningsbehov.

Se även

inköpsorder

kvantitet

leverantörsfaktura

leverantörsreskontra

policy

pris

process

produktinleverans

slutligt pris

summa

matematisk ekvation

En matematisk sats som kontrollerar att två matematiskt uttryck är lika.

Se även

bas

matematisk sats

matematiskt uttryck

matematisk formel

En matematisk sats i ett formellt språk som kan ges en semantisk betydelse.

Se även

bas

matematisk sats

matematisk sats

En kombination av symboler som utgör en logisk mening som är sann eller falsk enligt en given tolkning.

Se även

bas

matematiskt uttryck

En matematisk sats vars symboler består av tal, variabler och matematiska operationer.

Se även

bas

matematisk sats

materialhanteringsenhet

En unikt identifierbar logistikenhet som kan överföras, lagras, mottas och levereras.

Se även

behållare

binge

medarbetare

En roll för en person som deltar i en anställd/arbetsgivar-relation med en juridisk person.

Se även

juridisk person

roll

medarbetarkompensation

Direkta eller indirekta monetära och ickemonetära ersättningar som erbjudits till en medarbetare av en organisation.

Se även

direkt kompensation

fast kompensation

indirekt kompensation

kompensation

medarbetare

organisation

variabel kompensation

meddelande

Ett meddelande som genereras vid en händelse som ett system eller en användare skickar asynkront för inleverans. Ett meddelande är en text som är avsedd att läsas av en mottagare.

Se även

händelse

notifiering

mervärdesskatt

Moms på produkter i varje fas i produktionen baserat på värdet som anges under den fasen.

Se även

moms

produkt

metod för kostnadsackumulering

Den metod som används för att klassificera och fördela transformeringskostnader.

Se även

kostnad

MICR

Ett teckenigenkänningssystem för att läsa och att bearbeta data som använder speciella pennanteckningar och tecken.

milkostnadsmotor

En motor som bestämmer sträckan frakten transporteras från startpunkten till slutpunkten och som beräknar leveranskostnaden enligt detta.

milstolpsfakturering

En metod för att begära betalning när fördefinierade milstolpar nås.

Se även

betalning

delfakturering

mobil enhet

En handhållen utrustning, till exempel en bärbar musik- eller videospelare, PDA-enhet (personlig digital assistent), mobiltelefon eller lagerenhet som fungerar fristående men som också kan anslutas till en dator. Många av dessa enheter kan synkronisera information med Windows. I mobila enheter på lagerstället används streckkodsteknologi för att bearbeta lageråtgärder.

modell

En representation av en deklarativ struktur och beteende.

Se även

applikationsskikt

programmodell

modellagringsplats

En Microsoft SQL Server-databas där alla objekt i programobjektträdet (AOT) lagras.

moln

En samling maskinvara och programvara som möjliggör de fem nödvändiga egenskaperna (på begäran-självbetjäning, bred nätverkåtkomst, resurspoolning, snabb elasticitet och tjänstmätning) för molnbaserade datortjänster. Molninfrastrukturen kan anses både innehålla ett fysiskt lager och ett abstraktionsskikt. Det fysiska skiktet består av maskinvaruresurserna som behövs för att stödja molntjänsterna som tillhandahålles och innehåller vanligtvis server-, lagrings- och nätverkskomponenter. Abstraktionskiktet består av programmet som distribuerats på den fysiska nivån och som uppvisar de nödvändiga molnegenskaperna. Begreppsmässigt är abstraktionsskiktet ovanför det fysiska skiktet.

moms

Moms på försäljning av produkter.

Se även

moms

produkt

moms

En avgift som påförs av en myndighet.

Se även

avgift

Moms

Moms på produkter i varje fas i produktionen baserat på värdet som anges under den fasen.

Se även

moms

produkt

Moms för varor och tjänster

En mervärdesskatt som påförs i vissa länder/regioner.

Se även

mervärdesskatt

Moms

momsavvikelse

Skillnaden mellan en förväntad moms och en faktisk moms.

Se även

avvikelse

moms

momshierarki

En hierarki som ordnar flera nivåer av momsrapporteringskoder, till exempel momstyper, momskomponenter, skatteposttyper och serviceredovisningskoder.

momshierarkinod

En nod i en momshierarki som representerar momsinformation, till exempel momskomponenten eller skatteposttypen.

momshierarkistruktur

En struktur som innehåller flera nivåer av momsrapporteringsnoder, och som inte innehåller data. Denna struktur används som mall för att skapa en momshierarki.

momspliktig produkt

En produkt som beskattas.

Se även

moms

produkt

MorphX

Microsoft Dynamics AX Integrated Development Environment (IDE).

Se även

Integrated Development Environment

MorphX – Webbläsare för typhierarki

En vyer som visar strukturen för den valda noden för programobjektträdsklassen (AOT) och dess arvshierarkier.

Se även

Programobjektträd

MorphX-rapport

En rapport som utvecklas med hjälp av MorphX Integrated Development Model.

Se även

MorphX

rapport

mot kontant betalning

En betalningspolicy som kräver full betalning för produkter vid leverans.

Se även

betalning

policy

produkt

motkonto

Det konto som används vid dubbel redovisning för att stämma av en transaktion så att debet är lika med kredit.

motkonto

Ett konto som används för att minska bruttobeloppet för ett annat konto för att skapa ett nettosaldo.

Se även

bruttobelopp

konto

motkonto

Ett konto som används för att balansera en del av eller hela bruttobeloppet för en eller flera refererade konton i en räkenskapsekvation.

Se även

bruttobelopp

konto

motor

En systemkomponent som tillhandahåller komplex kapacitet och utför åtgärder för objekt.

motor för kontrollsifferberäkning

En motor som beräknar fördelning baserat på kontrollsiffror.

mottagare

En person som är medlem i en organisation som tillhandahåller förmåner, eller en part som är mottagare av en förmån.

Se även

förmån

organisation

part

mottagningsavi

Ett affärsdokument med en sammanfattning av produkterna som en köpare får från en leverantör.

Se även

affärsdokument

leverantör

produkt

mått

En egenskap för ett objekt som kan kvantifieras numeriskt.

Se även

dimension

dimensionslöst mått

endimensionellt mått

flerdimensionellt mått

kvantitet

mått

måttdimension

måttenhet

resultatdimension

storlek

mått

Storleken på egenskapen för ett objekt som kalibreras mot en eller flera måttenheter.

Se även

dimension

dimensionslöst mått

endimensionellt mått

flerdimensionellt mått

kvantitet

mått

måttdimension

måttenhet

resultatdimension

storlek

måttdimension

En dimension används för att karaktäriserar storleken på ett mått.

Se även

dimension

dimensionslöst mått

endimensionellt mått

flerdimensionellt mått

kvantitet

mått

måttenhet

resultatdimension

storlek

måttenhet

En indelning av kvantitet som bestäms i kalibrerade eller normativa mätsystem.

Se även

kvantitet

mötesplanering

Processen för att reservera datum och tider för upphämtning och leverans av lastbilslaster av varor på specifika lagerställen.

Överst på sidan

N

NACHA

En organisation som driver ACH-nätverket (Automated Clearing House).

Se även

Automated Clearing House

NACHA (National Automated Clearing House Association)

En organisation som driver ACH-nätverket (Automated Clearing House).

Se även

Automated Clearing House

naturlig nyckel

En primärnyckel eller en alternativnyckel vars värden identifierar fysiska objekt.

Se även

alternativnyckel

primärnyckel

nedflyttning

Ett uttryck som ändrar en objekttyp till typen för en härledd klass.

Se även

härledd klass

nettobelopp

Beloppet inklusive alla avdrag, avgifter och justeringar.

Se även

avgift

belopp

nollvärderad

Anger produkter som köparen betalar moms för och där säljaren kan återvinna kostnaden ingående moms som har påförts försäljningen.

nominellt värde

Det värde som visas på en monetär enhet, till exempel en sedel, ett mynt eller ett presentkort. För presentkort är det nominella värdet det startsaldo som betalades när presentkortet utfärdades.

notifiering

En meddelandeklass av betydelse för en användare. En notifiering är ett meddelande som skapas av en användardefinierad regel för att meddela en användare om en händelse, ett villkor eller en status.

Se även

händelse

meddelande

regel

status

Överst på sidan

O

objektsbehörighet

En tillåten skapande-, läs-, uppdatering-, borttagnings- eller körningsåtgärd för ett skyddbart objekt.

OCR

En metod för att översätta bilder av utskriven text till maskinkodad text.

offentligt moln

Den molninfrastruktur som etablerats för öppen användning av allmänheten. Den kan ägas, hanteras och drivas av en affärsdrivande, akademisk eller statlig organisation eller någon kombination av dessa. Den finns i molnleverantörens lokal.

offert

Ett källdokument som anger ett erbjudande att tillhandahålla en produktkvantitet till ett angivet pris och datum.

Se även

kvantitet

källdokument

pris

produkt

ombud

En typ som refererar till en metod. När ett ombud har tilldelats en metod, fungerar det på samma sätt som den metoden. Ombuden liknar funktionsvisarna i C++ men är typskyddade och säkra.

omfattning av arbetsflöde

Omfattningen av aktivitet som kontrolleras av en arbetsflödesprocess.

Se även

arbetsflöde

omkostnad

En kostnad eller en utgift som förbrukas under en redovisningsperiod.

Se även

kostnad

utgift

omsättningströskel

Den maximala gränsen för ett kumulativt transaktionsvärde, upp till vilket en skatt på transaktionsvärdet beräknas med hjälp av koncessionssatser i stället för standardsatser.

omvärdering i utländsk valuta

En procedur för att registrera omvärderade tillgångar och skulder som räknar med skillnaderna i växelkurser mellan den ursprungliga konverteringen av transaktionsvalutaenheten och redovisningsvalutaenheten och konverteringen av transaktionsvalutan och redovisningsvalutan vid periodens slut.

Se även

procedur

skulder

tillgång

växelkurs

oombedd leverantör

En leverantör som levererar produkter till en eller flera juridiska personer utan att svara på en formell eller informell förfrågan.

Se även

godkänd leverantör

juridisk person

leverantör

otillåten leverantör

potentiell leverantör

produkt

optisk teckenläsning

En metod för att översätta bilder av utskriven text till maskinkodad text.

orderrabatt

Ett fast belopp eller en procentandel som dras från en ordersumma.

Se även

belopp

rabatt

orderregistrering

En metod för att hämta försäljningsorder och inköpsorder med ett program.

Se även

försäljningsorder

inköpsorder

orderspärr

En metod för att spärra en operationsprocess medan beställda artiklar befinner sig i en kvalitetssäkringsprocess.

Se även

artikel

spärrad

spärrning

orealiserad förlust

Den förväntade minskningen av värdet för en tillgång, beräknad som skillnaden i värdet för tillgången när två ekonomiska händelser uppstår och när skillnaden märks vid den andra händelsen som en förväntad reducering i tillgångar.

Se även

ekonomisk händelse

tillgång

orealiserad försäljningsmoms

Det beräknade momsbelopp som inte har förfallit tills fakturan betalas. Detta belopp bokförs på ett konto för orealiserad utgående moms och kan bara begäras efter att kvitto eller momsfaktura skrivits ut.

orealiserad moms

Det beräknade momsbelopp som inte har förfallit tills fakturan betalas. Detta belopp bokförs på ett konto för orealiserad ingående moms och kan bara begäras efter mottagande av kvitto/momsfaktura.

orealiserad vinst

Den förväntade ökningen av värdet för en tillgång, beräknad som skillnaden i värdet för tillgången när två ekonomiska händelser uppstår och när skillnaden märks vid den andra händelsen som en förväntad ökning i tillgångar.

Se även

ekonomisk händelse

tillgång

organisation

En arbetsstruktur som delar ansvaret för ekonomiska resurser och processer.

Se även

ekonomisk resurs

process

organisationshierarki

En struktur som ordnar organisationer med en överordnad/underordnad-relation.

Se även

organisation

organisationsmodell

Intern kontroll, dataåtkomst och prestandarapporteringsstrukturer utformade för att dela ansvarsområden för personal- och driftresurser och arbetsprocesser.

Se även

organisation

process

otillräckliga medel

Bristen på medel på ett konto för att täcka en betalning eller ett uttag.

otillåten leverantör

En leverantör som inte har behörighet att leverera produkter till en eller flera juridiska personer.

Se även

auktorisera

godkänd leverantör

juridisk person

leverantör

oombedd leverantör

potentiell leverantör

produkt

oväntat avslut

Det förtida slutet på ett program på grund av ett programfel eller systemhaveri.

Överst på sidan

P

PaaS

Möjligheten som ges konsumenten att till molninfrastrukturen distribuera konsumentskapade eller anförskaffade program som skapats med hjälp av programmeringsspråk, bibliotek, tjänster och verktyg som tillhandahölls av providern. Konsumenten hanterar eller kontrollerar inte den underliggande molninfrastrukturen, inklusive nätverk, servrar, operativsystem och lagring, men har kontroll över de distribuerade programmen och eventuellt över konfigurationsinställningarna för den miljö som är värd för programmen.

parameter för datamängd

En typ av parameter som skapas av rapporteringsramverket när datamängden skapas baserat på frågeegenskapen och egenskapen för dynamiska filter för datamängden.

part

En enhet som antar en juridiskt bindande roll vid deltagande i en avtalsrelation.

Se även

enhet

kontrakt

part

En person eller organisation som deltar i ekonomiska aktiviteter.

Se även

organisation

parti

En kvantitet av en artikel eller ett antal artiklar av samma typ.

Se även

artikel

batch

kvantitet

process

partiegenskaper

Praxisen att konfigurera artiklar så att deras produktegenskaper och information om hållbarhetstid kan uppdateras utifrån deras ingredienser.

partition

En indelning av ett programs bearbetning i logiska eller funktionella delar.

pegging

Processen för att spåra en kvantitet av en begärd artikel till dess källa.

Se även

artikel

kvantitet

pegging-händelse

En resursflödeshändelse signalerar efterfrågan på en produkt.

Se även

affärshändelse

produkt

pengar

Ett medel för att byta ägandeskap för ekonomiska värden som representeras av en eller flera valutaenheter.

Se även

valutaenhet

penningbelopp

En måttklass som representerar en egenskap för den ekonomiska konsekvensen av en ekonomisk händelse, resursflödeshändelse eller redovisningshändelse.

Se även

affärshändelse

periodiserad redovisning

En redovisningsmetod som redovisar intäkter när de erhålls och utgifter när de påförs, oavsett när dessa mottas eller betalas.

Se även

intäkt

redovisning

utgift

PIA

Material som befinner sig i något steg av tillverkningsprocessen, från råmaterial för en tillverkningsorder till en tillverkad produkt redo för placering i lager.

p-kod

Ett maskinspråk för en processor som inte finns (en pseudodator). Sådan kod körs av en programtolk.

plan

Ett förväntat förlopp för relaterade aktiviteter som inte har tilldelats start- och sluttider eller tilldelats resurser.

Se även

aktivitet

planerad inköpsorder

Ett orderförslag som genererats från en huvudplaneringsberäkning för att uppfylla ett behov för inköp av en artikel.

Se även

artikel

huvudplanering

planerad koncernintern efterfrågan

Predikterad efterfrågan för en produkt av en juridisk person som antar rollen som en leverantör. Den planerade efterfrågan genereras från den planerade efterfrågan för produkten från en juridisk person nedströms.

Se även

juridisk person

leverantör

produkt

roll

planerad tillverkningsorder

Ett källdokument som anger produktionsbehov som genererats från en produktionsplan.

Se även

källdokument

plats

En geografisk plats eller region.

plats

En fysisk adress.

plats

En elektronisk adress.

plats

En funktionell anläggning.

plats för källager

Den lagerplats där material som krävs för en kanban-produktionsaktivitet eller överföringsaktivitet plockas.

Se även

destinationslagerplats

kanban

lagerplats

plattform som en tjänst

Möjligheten som ges konsumenten att till molninfrastrukturen distribuera konsumentskapade eller anförskaffade program som skapats med hjälp av programmeringsspråk, bibliotek, tjänster och verktyg som tillhandahölls av providern. Konsumenten hanterar eller kontrollerar inte den underliggande molninfrastrukturen, inklusive nätverk, servrar, operativsystem och lagring, men har kontroll över de distribuerade programmen och eventuellt över konfigurationsinställningarna för den miljö som är värd för programmen.

plocklista

En lista med artiklar, inklusive kvantiteter och platser i lager, som behövs för att uppfylla en tillverknings- eller leveransorder.

policy

En eller flera regler eller procedurer som driver interna kontroller.

Se även

procedur

regel

policy för försäljningsavtal

En policy som beviljar parterna att ändra villkoren i försäljningsavtal.

Se även

försäljningsavtal

part

policy

policy för inköpsavtal

policy för försäljningsorder

En policy som beviljar parter att ändra villkor i försäljningsorder och att reglera orderbehandlingen och betalningsprocesserna.

Se även

försäljningsorder

policy

policy för inköpsorder

policy för inköpsavtal

En policy som beviljar parterna att göra villkorsändringar i inköpsavtal.

Se även

inköpsavtal

part

policy

policy för försäljningsavtal

policy för inköpsorder

En policy som beviljar parter att ändra villkor i inköpsorder och reglera orderbehandlingen.

Se även

inköpsorder

policy

policy för försäljningsorder

policy för lagerregistrering

En policy som reglerar när lager som lagras i ett storlager registreras som lager.

Se även

lager

policy

storlager

policy för trevägsmatchning

En matchningspolicy som kräver att ett eller flera leverantörsfakturapriser matchar ett eller flera inköpsorderpriser och att en eller flera leverantörsfakturakvantiteter matchar en eller flera produktinleveranskvantiteter.

Se även

inköpsorder

kvantitet

leverantörsfaktura

matchningspolicy

pris

produktinleverans

policy för tvåvägsmatchning

En matchningspolicy som kräver att ett eller flera leverantörsfakturapriser matchar ett eller flera inköpsorderpriser.

Se även

inköpsorder

leverantörsfaktura

matchningspolicy

pris

policybearbetningsordning

Ordningen i vilken konflikter mellan policyregler löses. Policyregler som definieras på en lägre nivå i sekvensen åsidosätter alltid motstridiga policyregler på högre nivåer i sekvensen.

Se även

Policyregel

Policyregel

En regel i en policy som bestämmer vilka åtgärder som kan eller måste vidtas när villkorskraven uppfylls.

Se även

policy

regel

åtgärd

port

En ingående eller utgående slutpunkt som binder samman ett kommunikationsprotokoll och datakontrakt med en nätverksadress.

post

De data som definierar och beskriver parterna, produkterna, platserna och aktiviteterna som utgör den ekonomiska transaktionen.

Se även

aktivitet

part

plats

produkt

post

För att redovisa de verksamhetsmässiga och ekonomiska följderna av ekonomi-, resursflödes- och redovisningshändelser.

Se även

affärshändelse

post

Ett konto för en ekonomisk transaktion.

Se även

konto

post i reskontrajournal

En journalpost i en reskontrajournal.

Se även

journalbokföring

Journalen

post i verksamhetsjournal

En förteckning över de verksamhetsmässiga och juridiska följderna av en resursflödeshändelse.

Se även

affärshändelse

post

Postförskott

En betalningspolicy som kräver full betalning för produkter vid leverans.

Se även

betalning

policy

produkt

potens

Ett relativt mått på en artikels styrka.

Se även

artikel

potenshantering

En metod för att klassificera och hantera aktiva beståndsdelar och artiklar som innehåller en viss koncentration för en aktiv beståndsdel.

potentiell kund

En deltagare som har aktuell och potentiell förmåga att tillhandahålla en tjänst eller troligtvis ge ekonomiska fördelar till en juridisk person.

Se även

deltagare

juridisk person

tjänst

potentiell leverantör

En leverantör vars förmåga eller möjlighet att leverera produkter till en eller flera juridiska personer granskas innan leverantören beviljas status som godkänd leverantör.

Se även

godkänd leverantör

juridisk person

leverantör

oombedd leverantör

otillåten leverantör

produkt

status

praxis

En upprepningsbar process som ökar eller upprätthåller prestanda.

Se även

aktivitet

procedur

process

steg

uppgift

preliminär bokning

En projektbokning som preliminärt tilldelar en resurs till ett projekt eller en aktivitet utan att lägga till den i tidsplanen.

Se även

aktivitet

fast bokning

projekt

resurs

tidsplanera

primärnyckel

En kandidatnyckel som välj som huvudidentifierare för att unikt identifiera poster i ett databasregister.

Se även

post

pris

Marknadsvärdet eller utbytesvärdet av en produkt.

Se även

produkt

prisavvikelse

Skillnaden mellan ett förväntat pris och ett faktiskt pris.

Se även

pris

prisjustering

En ändring i ett offererat pris.

Se även

pris

prisrabatt

En rabatt som tillämpas på ett offererat pris.

Se även

pris

rabatt

privat moln

Den molninfrastruktur som etablerats för exklusiv användning av en enda organisation som består av flera konsumenter (t ex affärsenheter). Den kan ägas, hanteras och drivas av organisationen, en tredje part eller någon kombination av dem, och kan finnas i eller utanför lokalerna.

privilegiumet

En eller flera behörigheter som en användare behöver för att utföra en uppgift.

Se även

behörighet

uppgift

procedur

En upprepningsbar sekvens av steg som följs i en specifik order för att uppfylla kraven för en uppgift.

Se även

aktivitet

praxis

process

steg

uppgift

process

En funktionell arbetsstruktur i vilken en organisation ansvarar för design, kontroll och förbättring. En process som består av en koordinerad uppsättning aktiviteter i vilken en eller flera deltagare konsumerar, producerar och använder ekonomiska resurser för att uppnå ett eller flera organisationsmål.

Se även

aktivitet

deltagare

ekonomisk resurs

organisation

processbatch

Kvantiteten av en eller flera artiklar som tillverkas eller som kan tillverkas.

Se även

artikel

batch

kvantitet

processhändelse

Förekomsten av en aktivitet i organisationens resursledningsdomän.

Se även

aktivitet

produkt

En artikel, tjänst eller rättighet som är resultatet av en ekonomisk aktivitet.

Se även

artikel

höger

tjänst

produktartikel

En artikel som är en typ av produkt.

Se även

artikel

produkt

produktattribut

En representation av en produktegenskap.

Se även

produkt

produktdimension

De produktattribut för storlek, färg eller konfiguration som används för dimensionsbaserad konfiguration.

Se även

Dimensionsbaserad konfiguration

produktattribut

produkter i arbete

Material som befinner sig i något steg av tillverkningsprocessen, från råmaterial för en tillverkningsorder till en tillverkad produkt redo för placering i lager.

produktfamilj

En unik gruppering av artiklar, tjänster eller rättigheter som antingen deltar i samma produktions - eller leveransaktiviteter, eller som tillhandahålls till samma marknadssegment. I Microsoft Dynamics AX representeras grupperingen genom att använda en prognostiserad allokeringsnyckel.

Se även

aktivitet

artikel

höger

produkt

tjänst

produktinleverans

Ett källdokument som anger mottagning av beställda produkter, mottagning av returnerade produkter eller mottagning av produkter i konsignation.

Se även

kassakvitto

källdokument

produkt

produktionens tidsplan

En tidsplan för att tillverka en viss artikel och artikelkvantitet vid en viss tidpunkt och av specifika personal- och verksamhetsresurser.

Se även

artikel

kvantitet

tidsplanera

produktionsflöde

En produktionsprocess som skapas med Lean-principer.

Se även

process

produktionsflödesmodell

En representation av produktionskapaciteten som tillhandahålls av en grupp av arbetsgrupper i en produktionsflödesprocess.

Se även

process

produktionsflöde

produktionssignal

Ett dokumenterat meddelande för en resursflödeshändelse som utlöser en produktions- eller överföringsaktivitet.

Se även

affärshändelse

aktivitet

kanban

kanban-kort

meddelande

produktklassificering

Praxisen att klassificera och hantera egenskaper för artiklar så att produkter med liknande egenskaper kan planeras för att tillverkas tillsammans.

produktkomponent

En del av en produkt.

Se även

produkt

produktmall

En standard eller en funktionell produktrepresentation som utgör grunden för konfiguration av produktvarianter.

Se även

produkt

produktvariant

produktvariant

En konfiguration av en produktmall.

Se även

produktmall

proformafaktura

Ett affärsdokument (visar en kundfaktura eller leverantörsfaktura) som anger en betalningsförfrågan, men som inte är ett erbjudande eller begäran om betalning.

Se även

affärsdokument

betalning

faktura

kundfaktura

leverantörsfaktura

prognostiseringsdimension

En dimension som används för att karaktärisera detaljnivån för vilken en prognos är definierad.

programbehörigheten

Ett ansvarsområdet för att utföra en eller flera uppgifter eller att tillhandahålla tjänster för ett jobb.

Se även

ansvarsområde

jobb

programbehörigheten

tjänst

uppgift

programbehörigheten

I säkerhetsmodellen finns programåtkomstprivilegier som krävs för att en användare ska kunna utföra sina ansvarsområden.

Se även

privilegiumet

programbehörigheten

säkerhetsmodell

programmeringshändelse

Förekomsten av en programmeringsåtgärd i ett programvarusystem.

Se även

åtgärd

programmodell

En modell som innehåller en viss uppsättning utvecklarelement, som klasser, register och formulär i ett och samma applikationsskikt.

Se även

applikationsskikt

modell

Programobjektträd

En navigeringsbar vy för elementobjekten i en programmodell.

programvara som en tjänst

Möjligheten som ges konsumenten att använda providerns program som körs på en molninfrastruktur. Programmen är tillgängliga från olika klientenheter via antingen ett tunt klientgränssnitt, till exempel en webbläsare (t ex webbaserad e-post), eller ett programgränssnitt. Konsumenten hanterar eller kontrollerar inte den underliggande molninfrastrukturen, inklusive nätverk, servrar, operativsystem och lagring, eller ens enskilda programfunktioner, möjligen med undantag för begränsade användarspecifika programkonfigurationsinställningar.

projekt

Ett arbetsprogram.

projektfinansieringsregel

En regel i ett projektsystem som kontrollerar hur projektaktiviteter betalas av en eller flera finansieringskällor baserat på projektvillkor och andra kriterier.

Se även

aktivitet

projekt

regel

projektoffert

En källdokument som anger ett erbjudande att tillhandahålla en produktkvantitet från projektaktiviteter till ett angivet pris och datum som svar på en anbudsförfrågan i en försäljningsprocess.

Se även

aktivitet

anbudsförfrågan

kvantitet

källdokument

pris

produkt

projekt

proxy

En programkomponent som förmedlar begäranden från klientprogramkomponenter och svar från de tjänst- eller serverprogramkomponenter som svarar på dessa begäranden.

påfyllnad

En logisk gruppering av lagerrelaterade arbetsuppgifter som skapas med hjälp av en påfyllnadsmallkonfiguration, bearbetas automatiskt eller manuellt och sedan frisläpps för att plocka artiklarna för produktion eller leverans.

Överst på sidan

R

rabatt

Ett fast belopp eller en procentsats som dras av från ett offererat pris eller prissumma.

Se även

belopp

pris

rabatt

En återbetalning av ett belopp efter att hela beloppet har betalats.

Se även

belopp

återbetalning

rabattavvikelse

Skillnaden mellan en förväntad rabatt och en faktisk rabatt.

Se även

rabatt

rabattperiod

Den tidsperiod under vilken en kund kan få avdrag på betalningen.

Se även

betalning

skyldighet

radiofrekvensidentifiering

Ett teknologi för identifiering av produkter med hjälp av radiofrekvenser. En produkt som kan identifieras på detta sätt har en RFID-etikett som kan överföra information såsom serienummer till en radiofrekvensavläsare som omvandlar informationen till digitala data som kan skickas till en dator.

rapport

Om du vill uppdatera fortgången eller utleveransen av arbete som görs utanför programmet. Rapporteringsåtgärden tas av en person.

rapport

Ett dokument som genereras av ett program.

Rapport som baseras på rapportdataprovider

En rapport där datakällan har definierats i en RDP-klass (Report Data Provider).

Se även

rapport

rapportdefinition

Planritningen för en rapport innan rapporten bearbetas eller visas. Rapportdefinitionen innehåller information om rapportens fråga och layout.

Se även

rapport

rapporteringsvaluta

Den monetära måttenhet som används för att registrera det konverterade penningvärdet för ekonomiska transaktioner i huvudbokskonton för finans- och ledningsrapportering.

Se även

måttenhet

post

redovisningskonto

rapporteringsvalutaenhet

En valutaenhet som används för att registrera de ekonomiska följderna av redovisningshändelser och för att förbereda och rapportera extra bokslut.

Se även

basvalutaenhet

funktionell valutaenhet

redovisningsvalutaenhet

systemvalutaenhet

utländsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

valutaenhet för offert

valutaenhet för transaktion

realiserad förlust

Minskningen av värdet för en tillgång, beräknad som skillnaden i värdet för tillgången när två ekonomiska händelser uppstår och när skillnaden märks vid den andra händelsen som en reducering i tillgångar.

Se även

ekonomisk händelse

tillgång

realiserad vinst

Ökningen av värdet för en tillgång, beräknad som skillnaden i värdet för tillgången när två ekonomiska händelser uppstår och när skillnaden märks vid den andra händelsen som en ökning i tillgångar.

Se även

ekonomisk händelse

tillgång

receptartikel

Resultatet av en batchprocess som stys av en formel.

Se även

batchprocess

formel

redovisning

Praxisen att registrera, klassificera, sammanfatta och rapportera de ekonomiska följderna av redovisningshändelser.

Se även

HR-cykel

inköpscykel

intäktscykel

redovisningscykel

tillverkningscykel

redovisningsavstämning

Praxisen att stämma av huvudbokskonton.

Se även

huvudbok

konto

stämma av

redovisningscykel

En återkommande uppsättning av aktiviteter för dokumentation, journalföring, balansering och utdragsförberedelser som utförs av parter som rapporterar och analyserar ekonomisk position och resultat för redovisningsenheter.

Se även

HR-cykel

inköpscykel

intäktscykel

tillverkningscykel

redovisningsdimension

En klassificerare som skapats från en kombination av värden för ekonomiska dimensioner som anges i en kontoplan, och som används för att klassificera de ekonomiska konsekvenserna av ekonomisk aktivitet.

Se även

kontoplan

värde för ekonomisk dimension

redovisningsenhet

En fysisk eller begreppsmässig ekonomisk enhet som använder redovisningskonton för att registrera och rapportera ekonomiska resultat och hanteringsresultat.

Se även

post

rapport

redovisningskonto

redovisningsfördelning

En fördelning av de ekonomiska följderna av en ekonomisk transaktion till huvudbokskonton.

Se även

redovisning

redovisningskonto

transaktion

redovisningsfördelningsrad

En underliggande rad till en källdokumentrad som dokumenterar den ekonomiska konsekvensen av en ekonomisk transaktion som dokumenterar distributionen av en exakt delbar del av den ekonomiska konsekvensen till ett huvudbokskonto.

Se även

källdokument

redovisning

redovisningskonto

transaktion

redovisningshändelse

Förekomsten av en redovisningsåtgärd i ett redovisningssystem.

Se även

händelse

redovisning

redovisningsjournal

En journal som används för att registrera ekonomiska följderna av redovisningshändelser i ett redovisningssystem.

Se även

affärshändelse

Journalen

post

redovisning

redovisningsjournalpost

En registrering av den ursprungliga inmatningen i ett redovisningssystem som registrerar ett datum, ett eller flera konton och penningvärdet som ska debiteras eller krediteras till varje konto.

Se även

journalbokföring

konto

post

redovisning

redovisningskategori

En klassificerare som används för att gruppera journalkontoposter enligt deras ekonomiska egenskaper.

Se även

journalbokföring

kontopost

redovisning

redovisningskonto

En klassificerare som skapats från en kombination av huvudkontovärdet och andra värden för ekonomiska dimensioner som anges i en kontoplan, och som används för att klassificera de ekonomiska konsekvenserna av ekonomisk aktivitet.

Se även

huvudkonto

kontoplan

värde för ekonomisk dimension

redovisningspolicy

En policy som bestämmer de allmänna principerna och procedurerna som en organisation följer för att förbereda utdrag som visar dess resultat.

Se även

organisation

policy

redovisning

redovisningsregel

En regel i ett redovisningssystem som styr principerna, metoder och procedurerna för att klassificera, registrera och rapportera de ekonomiska följderna av redovisningshändelser.

Se även

affärshändelse

redovisning

regel

redovisningsregel för intäktsredovisning

En redovisningsregel för resultatavräkning som bestämmer intäktsredovisningen på konton och i bokslut.

Se även

redovisningsregel för resultatavräkning

redovisningsregel för utgiftsredovisning

redovisningsregel för resultatavräkning

En redovisningsregel som bestämmer redovisningen av intäkter och utgifter i konton och i bokslut.

Se även

intäkt

konto

omkostnad

regel

redovisningsregel för utgiftsredovisning

En redovisningsregel för resultatavräkning som bestämmer utgiftsredovisningen på konton och i bokslut.

Se även

bokslut.

konto

redovisningsregel för intäktsredovisning

redovisningsregel för resultatavräkning

redovisningsvaluta

Den monetära enhet som används för att registrera penningvärdet av ekonomiska resurser i huvudbokskonton.

Se även

måttenhet

post

redovisningskonto

transaktion

valuta

redovisningsvalutaenhet

En valutaenhet används för att kvantifiera de ekonomiska följderna av redovisningshändelser.

Se även

basvalutaenhet

funktionell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

systemvalutaenhet

utländsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

valutaenhet för offert

valutaenhet för transaktion

reduceringsnyckel

En metod som används för att öka eller minska prognoskraven i huvudplaneringen baserat på användardefinierade procentsatser som tillämpas under specifika perioder.

referens

Tillståndet för att relateras eller refereras.

referens

Gör så här om du vill relatera till en annan enhet.

referens

En källa för relaterad information.

referens

En redogörelse av en sökandes kvalifikationer som gjorts av person som känner den sökande.

Se även

sökande

referensdata

Namngivna enheter som saknar beskrivande egenskaper eller numeriska värden.

Se även

huvuddata

transaktionsdata

regel

Ett villkor/åtgärd-par som bestämmer vilken åtgärd som ska vidtas när ett villkor uppfylls.

Se även

åtgärd

Regelbaserad konfiguration

En konfigurationsteknik som använder regler för att utveckla produktmallar och konfigurera specifika produkter.

Se även

Begränsningsbaserad konfiguration

Dimensionsbaserad konfiguration

produkt

produktmall

regel

register med giltighetstider

Ett register som spårar status för en enhet över tiden med hjälp av en giltig från- och giltig till-kolumn.

registrera

En post som används för att registrera de verksamhetsmässiga, juridiska och ekonomiska följderna av resursflödehändelser i ett redovisningssystem.

Se även

affärshändelse

post

redovisning

registrera

Om du automatiskt vill uppdatera förloppet eller utleveransen av arbete som görs utanför programmet.

registrering i utländsk valuta

En procedur för att registrera omvärderade funktionella valutakontosaldon vid omräkning av kontosaldon i en rapporteringsvaluta.

Se även

kontosaldo

post

procedur

rapporteringsvaluta

reglerad produkt

En produkt som regleras av en statlig myndighet som kräver efterlevnad- och granskningsrapportering.

Se även

produkt

rekommenderad metodregel

En regel som kan tillämpas efter kompilering i X++. Reglerna representerar säker eller konsekvent koddesign.

Se även

regel

X++

rekryteringsprojekt

Ett projekt för att samordna och spåra ett program med rekryteringsaktiviteter och dokumentation.

Se även

projekt

relatera

Att samla objekt i en uppsättning.

relation

En uppsättning objekt.

Se även

koppling

relation

sammansättning

relation

En koppling mellan objekt.

Se även

koppling

relation

sammansättning

respitperiod

Den tidsperiod efter angivet datum som en skuld kan regleras utan straff.

Se även

skyldighet

resultatdimension

En dimension används för att särskilja och kategorisera prestationsaktivitet gentemot mål.

Se även

dimension

dimensionslöst mått

endimensionellt mått

flerdimensionellt mått

kvantitet

mått

måttdimension

måttenhet

storlek

resultatkonto

Ett konto som stängs varje räkenskapsperiod, och vars saldo överförs till ett konto för balanserade vinstmedel.

Se även

konto

räkenskapsperiod

saldo

resurs

Pengar, produkter, personer eller tjänster som används för att utföra en aktivitet.

Se även

aktivitet

lager

pengar

produkt

tjänst

retroaktiv betalning

En betalning från en kund för en förfallen skuld.

Se även

betalning

skyldighet

RFID

Ett teknologi för identifiering av produkter med hjälp av radiofrekvenser. En produkt som kan identifieras på detta sätt har en RFID-etikett som kan överföra information såsom serienummer till en radiofrekvensavläsare som omvandlar informationen till digitala data som kan skickas till en dator.

roll

I säkerhetsmodellen spelar ett beteendemönster för en person en organisatorisk roll, en funktionell roll och en ansökningsroll.

Se även

organisation

roll

säkerhetsmodell

roll

Ett beteendemönster för en deltagare i en relation.

Se även

deltagare

rullande inventering

En inventeringsmetod där artiklarna som är lagrade på olika lagerställen inventeras för att verifiera lagerhållningsnivåerna och underlätta korrigeringen av dessa nivåer.

råbalans

En rapport som visar saldon för redovisningskonton för en angiven tidperiod.

Se även

rapport

redovisningskonto

saldo

räkenskapsperiod

En tidsindelning av ett räkenskapsår.

Se även

räkenskapsår

spärrad räkenskapsperiod

stängd räkenskapsperiod

öppen räkenskapsperiod

räkenskapsår

En ca 12 månaders räkenskapsperiod som används av en organisation som förbereder årsbokslut.

Se även

bokslut.

organisation

räkenskapsperiod

ränta

Ett belopp som tas ut för användning av pengar eller kredit.

Se även

belopp

pengar

räntefaktura

Ett källdokument som anger en ränteskuld.

Se även

betalning

källdokument

skyldighet

Överst på sidan

S

SaaS

Möjligheten som ges konsumenten att använda providerns program som körs på en molninfrastruktur. Programmen är tillgängliga från olika klientenheter via antingen ett tunt klientgränssnitt, till exempel en webbläsare (t ex webbaserad e-post), eller ett programgränssnitt. Konsumenten hanterar eller kontrollerar inte den underliggande molninfrastrukturen, inklusive nätverk, servrar, operativsystem och lagring, eller ens enskilda programfunktioner, möjligen med undantag för begränsade användarspecifika programkonfigurationsinställningar.

saldo

Den mängd ekonomisk resurs som krävs för att få motsatta ekonomiska resursflöden i jämvikt.

Se även

ekonomisk resurs

tillstånd

sammansättning

En samling delade objekt.

sammansättning

En relation i vilken livscykeln för en del av objektet är beroende av livscykeln för hela objektet.

Se även

koppling

relation

sammansättning

samprodukt

En artikel som tillverkas med en annan artikel.

Se även

artikel

sekundärnyckel

En uppsättning fält vars värden flyttas från en primärnyckel eller en alternativnyckel från ett överordnat register.

Se även

alternativnyckel

primärnyckel

överordnat register

sekvensindelning

Ordningen som jobb behandlas i eller åtgärder utförs i en tillverkningsmiljö för att uppfylla mål.

SEPA

Ett initiativ från den europeiska bankbranschen som säkerställer säkra elektroniska betalningsöverföringar mellan bankkonton inom och mellan euroområden.

SEPA (Single Euro Payments Area)

Ett initiativ från den europeiska bankbranschen som säkerställer säkra elektroniska betalningsöverföringar mellan bankkonton inom och mellan euroområden.

Se även

SEPA

serviceartikel

En specificerad tjänst som ingår i en operationsprocess.

Se även

tjänst

shoppingvagn

En virtuell behållare som lagrar produkter som har valts för inköp från en anskaffningskatalog eller en leverantörskatalog.

Se även

anskaffningskatalog

leverantörskatalog

produkt

SI

Det internationella metriska systemet med måttenheter.

Se även

måttenhet

signal

Ett meddelande för en händelse som utlöser en aktivitet.

Se även

händelse

meddelande

skalningsfaktor

En kvot för att konvertera från en talprecision till en annan.

skapa kreditkortskontroll

Verifiering av kreditkortsinnehavarens identitet och kreditvärdighet innan en försäljningsorder behandlas och genomförs.

Se även

försäljningsorder

skattekontor

En avdelningskontor som används för att registrera moms och lagerrörelse. Alla avdelningskontor för en momsregistrerad juridisk person kallas för skattekontor. Varje skattekontor använder samma momsregistreringsnummer som den juridiska personens huvudkontor.

skatteskuld

En myndighets rättsliga anspråk på en juridisk persons tillgångar.

Se även

juridisk person

moms

tillgång

skriva av

Gör så här om du vill ta bort en skuld som inte ska betalas av en part.

Se även

part

skulder

En klassificerare används för att klassificera värdet av ekonomiska resurser som ägs av fordringshavare.

Se även

eget kapital

ekonomisk resurs

tillgång

skuldsedel

Ett källdokument som anger ett avtal mellan två parter baserat på en överenskommelse att en part ska betala den andra parten vid en viss tidpunkt eller på begäran.

Se även

avtal

källdokument

part

skyldighet

En juridiskt bindande utfästelse.

Se även

utfästelse

slinga

En fraktleveransrutt med två eller flera stopp, där leverantörer levererar lasten antingen från en leverantör till flera köpare eller från flera leverantörer till en enskild köpare.

slutförd

Det tillstånd där man uppnått det normala eller förväntade slutet av ett program eller en process.

Se även

tillstånd

slutligt pris

Priset för en kvantitet av en produkt uttryckt i inköpsenheter, beräknat av försäljningsenhetspriset multiplicerat med produktkvantiteten i inköpsenheter, delat med försäljningsenhetskvantiteten.

Se även

försäljningsenhet

inköpsenhet

kvantitet

pris

produkt

slutprodukt

De fysiska produkter som uppstår av en aktivitet.

Se även

aktivitet

produkt

smart avrundning

En marknadsföringspraxis att använda udda tal som är marginellt mindre än det närmaste avrundade talet vid definition av priser.

Se även

pris

specifik produkt

Ett unikt identifierar produkt.

Se även

produkt

speditionsdatum

Det datum när artiklar levereras från en leveransplats.

Se även

artikel

spårningsdata för arbetsflöde

De data som loggas under utförande av en arbetsflödesinstans.

Se även

arbetsflödesinstans

spårningsdimension

De batchnummer- och serienummerattribut som används för att spåra en artikel.

Se även

artikel

batch

spärrad

Status för en operativ process som har skjutits upp, eller status för ett dokument och en produkt som deltar i en process, som har skjutits upp.

Se även

process

produkt

status

stängd

tillstånd

öppen

spärrad räkenskapsperiod

Det tillfälle i en räkenskapsperiod då den kan öppnas igen och förhindrar dess användning som en tidsperiodklassificerare för kontoposter.

Se även

konto

räkenskapsperiod

spärrad

stängd räkenskapsperiod

tillstånd

öppen räkenskapsperiod

spärrning

Åtgärden att spärra ett dokument eller en produkt.

Se även

produkt

spärrad

åtgärd

standardrapport

En typ av rapport som användaren inte kan ändra layouten för, men som gör att en användare kan filtrera och sortera data i rapporten.

Se även

rapport

statistisk baslinjeprognos

En uppskattning av framtida efterfrågan som skapas genom att du tillämpar en prognosalgoritm på historiska transaktionsdata.

statistiskt konto

En klassificerare för kvantiteten för ekonomiska resurser som används för att klassificera debet- eller kreditposter i ett redovisningssystem.

Se även

ekonomisk resurs

kvantitet

status

Tillståndet för ett objekt i ett system eller en process.

Se även

process

steg

En del i ett förlopp för att slutföra en aktivitet.

Se även

aktivitet

praxis

procedur

process

uppgift

stickprov

En specificerad produkt som valts för inspektion.

Se även

produkt

storlager

En lagerplats med begränsad kapacitet som används för samla material nära konsumtionsplatsen.

Se även

batch

lagerplats

plats

storlek

Den numeriska komponenten av en mätning.

Se även

dimension

dimensionslöst mått

endimensionellt mått

flerdimensionellt mått

kvantitet

mått

måttdimension

måttenhet

resultatdimension

Storno-redovisning

Praxisen att använda negativa tal för att återföra ursprungliga journalkontoposter.

Se även

Journalen

kontopost

praxis

strukturlista

En lista över produkter och kvantiteter som krävs för att producera en produkt.

Se även

kvantitet

produkt

strukturlisteartikel

En specificerad produkt som definieras av en strukturlista.

Se även

produkt

strukturlista

stämma av

För att jämföra och justera två eller flera konton eller utdrag så att siffrorna överensstämmer.

Se även

konto

stängd

Det tillfälle i en period där aktivitet inte kan uppstå, status för en operativ process eller status för ett källdokument.

Se även

aktivitet

källdokument

process

spärrad

status

tillstånd

öppen

stängd räkenskapsperiod

Det tillfälle i en räkenskapsperiod då den kan öppnas igen och förhindrar dess användning som en tidsperiodklassificerare för kontoposter.

Se även

räkenskapsperiod

spärrad räkenskapsperiod

stängd

tillstånd

öppen räkenskapsperiod

stängning

En redovisningsprocedur som överför saldon för tillfälliga ägares konton för eget kapital till permanenta ägares konton för eget kapital, och som lämnar de tillfälliga kontona med nollsaldo.

Se även

redovisning

saldo

summa

Hela summan, kvantiteten, beloppet eller sammanslagningen.

Se även

belopp

kvantitet

surrogatnyckel

En enskild attributkandidatnyckel vars värden genereras av systemet och som inte representerar egenskaper som identifierar verkliga fysiska objekt.

Se även

alternativnyckel

svarande

En part som tillhandahåller ett svar.

Se även

part

svarsfil

En textfil som lagrar den information som en användare tillhandahåller via installationsguiden tillsammans med kommandoradsargumenten för de åtgärder som utförs av installationsprogrammet. Filen kan användas senare för att köra obevakade installationer med samma inställningar.

system med enheter

En uppsättning enheter används för mått eller utbyte.

Se även

mått

systemdefinierad ekonomisk dimensionstyp

En ekonomisk dimension som mappas till ett register eller en vy i databasen som representerar en enhetstyp, och vars värden är i domänen för ett attribut av den enhetstypen.

Se även

ekonomisk dimension

systemspråk

Standardspråket som används av programmets textlokaliseringssystem.

systemtjänster

En grupp med integrerade tjänster som gör att du kan komma åt information från och interagera med din Microsoft Dynamics AX-installation.

systemvalutaenhet

En valutaenhet som används som standardvalutaenhet, om ingen valutaenhet anges för penningbelopp.

Se även

basvalutaenhet

funktionell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

redovisningsvalutaenhet

utländsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

valutaenhet för offert

valutaenhet för transaktion

säkerhetsmodell

En struktur som ordnar åtkomstbehörigheter för program med hjälp av privilegier, behörigheter och affärsprocessklassificerare och som beviljar behörigheter som är grupperade i behörigheter för användarrolltilldelningar.

Se även

behörighet

privilegiumet

programbehörigheten

roll

säkerhetsroll

En definierad uppsättning programåtkomstprivilegier. Säkerhetsrollen som tilldelas en användare avgör vilka uppgifter användaren kan utföra och vilka delar av användargränssnittet användaren kan visa. Alla användare måste tilldelas minst en säkerhetsroll för att få åtkomst till systemet.

Se även

privilegiumet

särskild avskrivning

Ett avdrag från avskrivningsbasen för kvalificerade anläggningstillgångar under det första året i drift.

Se även

anläggningstillgång

avskrivning

sökande

En person som skickar en formell skriftlig eller elektronisk ansökan om att arbeta för en organisation eller som söker ett utannonserat jobb i en organisation.

Se även

ansökning

ansökningskorg

organisation

Överst på sidan

T

takttid

Den tid det tar att producera en enhet av en produkt.

Se även

produkt

tariffmotor

En motor som skapar en klassificeringsstruktur och ställer in ett gränssnitt mellan klassificeringstjänster och transportföretag.

team

En organisation vars medlemmar delar ett gemensamt ansvarsområde, intresse eller mål.

Se även

organisation

teknosfär

De entiteter som ligger utanför organisationens verksamhetsgräns. Material som kommer från teknosfären köps eller säljs, i stället för anskaffas från miljön.

Se även

organisation

textigenkänning av magnetiskt bläck

Ett teckenigenkänningssystem för att läsa och att bearbeta data som använder speciella pennanteckningar och tecken.

tidsplanera

En tidtabell över planerade aktiviteter och allokeringar av ekonomisk resurser.

Se även

aktivitet

ekonomisk resurs

fördelning

tidsrymd för budgetcykel

En tidsperiod som anges som ett antal räkenskapskalenderperioder. Budgetperioden kan vara en annan än redovisningsperioden.

tilldela

Om du vill välja ett objekt för viss användning eller ett visst syfte.

Se även

associera

relatera

uppdrag

tilldelningsuttryck för arbetsuppgiftskö

En redogörelse som villkorligt tilldelar arbetsuppgifter till specifika arbetsuppgiftsköer.

Se även

arbetsuppgiftskö

tillgång

En redovisningsklassificerare som används för att klassificera värdet av ekonomiska resurser som ägs av en part.

Se även

eget kapital

ekonomisk resurs

part

skulder

tillstånd

Tillståndet för ett system, en process eller en part.

Se även

part

process

tillverkningscykel

En återkommande uppsättning produktions- och logistikaktiviteter som utförs av parter som tillverkar eller distribuerar artiklar.

Se även

HR-cykel

inköpscykel

intäktscykel

redovisningscykel

tillverkningsorder

Ett källdokument som anger behoven att producera artiklar för att uppfylla efterfrågan.

Se även

artikel

källdokument

tilläggsavvikelse

Skillnaden mellan ett förväntat tillägg och ett faktiskt tillägg.

Se även

avgift

tjänst

En ändring i status för en förbrukande part eller en ändring i status för en artikel som tillhör en förbrukande part som produceras av en aktivitet som utförs av en tillhandahållande part.

Se även

aktivitet

artikel

höger

part

produkt

tillstånd

tjänstgrupp

En logisk kombination av tjänster som hanteras som en.

Se även

tjänst

transaktion

En social ekonomisk utbytesåtgärd.

transaktion

En fysisk ekonomisk utbytesåtgärd.

transaktion

En datamanipuleringsåtgärd som bearbetas av en databas.

Se även

åtgärd

transaktionsdata

Enheter som dokumenterar ekonomi-, resursflödes- och redovisningshändelser och bokför de finansiella, juridiska och rörelsemässiga konsekvenserna.

Se även

affärshändelse

huvuddata

post

referensdata

transaktionströskel

Den maximala gränsen för ett transaktionsvärde, upp till vilket en skatt på transaktionsvärdet inte beräknas.

transportefterfrågan

En försäljningsorder, inköpsorder eller överföringsorder som är klar för transportplanering.

transporttidsmotor

En motor som beräknar antalet dagar det tar för en levererad frakt att skickas från startpunkten till slutpunkten.

tredjepartslogistik

En part som tillhandahåller logistiktjänster till kunder.

Se även

part

tjänst

typ

Ett formulär eller en struktur som särskiljer en viss objektklass.

täckningsbidrag per enhet

Enhetens försäljningpris minus variabla kostnader för enheten.

Överst på sidan

U

UBL

Ett språk för att definiera XML-affärsdokument som underhålls av OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

Se även

affärsdokument

undantagströskel

Den maximala gränsen för ett enskilt transaktionsvärde som är en del av ett kumulativt transaktionsvärde, upp till vilket en skatt på transaktionsvärdet inte beräknas. Undantagströskeln tillämpas på ett enskilt transaktionsvärde som är en del av ett kumulativt transaktionsvärde som befinner sig inom ackumuleringströskeln.

underleveransprocent för inköpsorder

Den procentandel med vilken produktinleveransens kvantiteter tillåts understiga inköpsorderkvantiteten.

Se även

inköpsorder

kvantitet

produktinleverans

överleveransprocent för inköpsorder

underordnat register

Ett register med en underordnad roll när det ingår i en integritetsrelation med ett annat register och vars sekundärnyckelattributvärden migreras från registret som har den överordnade rollen i relationen.

Se även

roll

sekundärnyckel

Universal Business Language

Ett språk för att definiera XML-affärsdokument som underhålls av OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

Se även

affärsdokument

uppdelad arbetsstruktur

En beställningsorienterad gruppering av projektelement som ordnar och definierar det totala arbetsomfånget för projektet. Varje fallande nivå representerar en mer och mer detaljerad definition av projektarbetet.

uppdelat källdokument

Ett källdokument som anger delkvantiteter för produkter och penningbelopp från mer än ett refererat dokument av samma klass.

Se även

konsoliderat källdokument

kvantitet

källdokument

penningbelopp

produkt

uppdrag

En beteckning som utgör en association för objekt.

Se även

koppling

relation

sammansättning

tilldela

uppflyttning

Ett uttryck som ändrar en objekttyp till typen för en grundklass.

Se även

grundklass

uppgift

En aktivitet som tilldelas till en eller flera personer eller utrustningsenheter som ansvarar för att uppfylla kraven för aktiviteten.

Se även

aktivitet

praxis

procedur

process

steg

upplupen intäkt

Intäkt som intjänats i en redovisningsperiod, men tagits emot i en efterföljande redovisningsperiod.

Se även

intäkt

uppskattad kostnad

Den ungefärliga kostnaden som uppstår som resultat av en aktivitet.

Se även

aktivitet

kostnad

uppskattning av fastprisprojekt

Den beräknade totala kostnaden för att slutföra ett fastprisprojekt.

Se även

fastprisprojekt

kostnad

utfyllnadsmedel

En typ av beståndsdel i en formel som används för öka den totala kvantiteten av en produkt. Utfyllnadsmedlet har inget kemiskt inflytande på någon av de aktiva ingredienserna i blandningen.

utfästa kostnader

En utfästelse som görs av en juridisk person för att betala en kostnad vid tidpunkten för ett framtida åtagande.

Se även

juridisk person

kostnad

skyldighet

utfästelse

utfästelse

Ett löfte eller en skyldighet att utföra en aktivitet i framtiden.

Se även

åtgärd

utgift

En kostnad som förfaller när förmånerna som utgör kostnaden mottas under en redovisningsperiod.

Se även

kostnad

utgift

En utgift i anskaffningsdomänen.

Se även

omkostnad

utgående moms

Moms som påförts försäljningspriset på en organisations försäljning.

utgående port

En port för att hantera utgående förfrågningar.

Se även

ingående port

port

utgångsdatum

Det datum då något upphör att gälla.

utleveranskvitto

En rapport som genererats av en deponent när artiklarna levereras till en depositarie för lagringsändamål.

utländsk valutaenhet

En valutaenhet för ett land/region som inte är funktionella valutaenheten för den primära juridiska personen.

Se även

basvalutaenhet

funktionell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

redovisningsvalutaenhet

systemvalutaenhet

valuta

valutaenhet

valutaenhet för offert

valutaenhet för transaktion

Överst på sidan

V

valuta

Ett betalningsmedel i cirkulation som inte är begränsat till pengar.

Se även

pengar

valutaenhet

En avgränsad indelning av valutavärde.

Se även

basvalutaenhet

funktionell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

redovisningsvalutaenhet

systemvalutaenhet

utländsk valutaenhet

valuta

valutaenhet för offert

valutaenhet för transaktion

valutaenhet för offert

Valutaenheten i en valutakursberäkning.

Se även

basvalutaenhet

funktionell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

redovisningsvalutaenhet

systemvalutaenhet

utländsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

valutaenhet för transaktion

valutaenhet för transaktion

En valutaenhet som en part accepterar för betalning.

Se även

basvalutaenhet

funktionell valutaenhet

rapporteringsvalutaenhet

redovisningsvalutaenhet

systemvalutaenhet

utländsk valutaenhet

valuta

valutaenhet

valutaenhet för offert

valutakod

En alfanumerisk identifierare som representerar en valutaenhet.

Se även

valuta

valutaenhet

variabel kompensation

Kompensation, baserad på omdöme, prestanda eller resultat, som tilldelas en medarbetare av en organisation.

Se även

direkt kompensation

fast kompensation

indirekt kompensation

kompensation

medarbetare

organisation

variantkonfigurationsteknik

En metod för modellering av produktmallar och sökning efter produktvariantkonfigurationer.

Se även

produktmall

produktvariant

varor på väg

Artiklar som har skickats från leveransplatsen, men ännu inte har kommit fram till leveransplatsen.

varuprissättning

En prissättningstrategi för att uppdatera priset för försäljningsartiklar som produceras från varor med frekventa prisändringar.

Se även

artikel

försäljningsartikel

pris

verifikation för förskottsbetalningsjournal

Ett belopp som betalas för artiklar eller tjänster som inte har mottagits.

Se även

artikel

belopp

förskottsbetalning till leverantör

tjänst

verksamhetsresurs

En ekonomisk resurs som tillhandahålls av produkter som flödar in i eller ut ur verksamhetsaktiviteter.

Se även

aktivitet

ekonomisk resurs

produkt

viktmotor

En motor som anropas automatiskt när volymen för ett paket inte är proportionerlig till dess vikt.

vinst

Skillnaden mellan intäkter som kommit av försäljning och utgifter som uppstått av produktleveransaktiviteter.

Se även

aktivitet

intäkt

produkt

utgift

vinstmarginal

Ett lönsamhetsmått som beräknas med formeln: vinstmarginal = nettointäkten före moms och ränta/intäkt. Den kan anges i procent eller som ett tal.

väntar på att stängas

Det tillstånd när perioden eller den operativa processen bara kan övergå till ett stängt tillstånd, eller när ett källdokument bara kan övergå till ett stängt tillstånd.

Se även

källdokument

stängd

tillstånd

värde för ekonomisk dimension

Ett dataelement i domänen för en ekonomisk dimension.

Se även

ekonomisk dimension

värdebegränsning för ekonomisk dimension

En hierarkisk relation för ekonomiska dimensioner som begränsar uppsättningen av möjliga värdekombinationer för ekonomiska dimensioner till en uppsättning giltiga värdekombinationer.

Se även

ekonomisk dimension

värde för ekonomisk dimension

värdeström

En driftenhet som kontrollerar ett eller flera produktionsflöden.

Se även

driftenhet

produktionsflöde

växel

Ett källdokument som anger en ovillkorlig begäran om att en tredje part som ska betala en annan part på begäran.

Se även

källdokument

part

växelkassa

Ett kontantbelopp som tillhandahålls i syfte att lämna växel eller växla kontanter.

växelkurs

Värdet för en valutakursenhet relativt en annan valutakursenhet.

Se även

valutaenhet

Överst på sidan

W

webbplats

En samling filer och metadata som utgör en komplett webbplats när de publiceras på en HTTP-server på Internet.

Överst på sidan

X

X++

Det objektorienterade programmeringsspråk som används för att utveckla program för Microsoft Dynamics AX-programmet.

x-rapport

En typ av rapport som skapas för att registrera aktuell total försäljning för en viss kassaapparat.

Se även

rapport

Överst på sidan

Z

z-rapport

En typ av rapport som skapas för att registrera aktuell total försäljning för en viss kassaapparat och för att stänga det aktuella arbetsskiftet.

Se även

rapport

Överst på sidan

Å

åldersfördela

En förekomsttid eller en tidsperiod efter förekomsten av en händelse.

Se även

händelse

åldersfördelning

Processen för att klassificera tidsperioder efter ålder.

Se även

åldersfördela

åldersfördelningsperiod

Antal dagar i en tidsperiod som används för att rapportera ett förfallet kundbetalningssaldo.

Se även

betalning

saldo

årsbokslut

En redovisningsprocess i slutet av räkenskapsåret som används för att överföra saldon för tillfälliga ägares konton för eget kapital till permanenta ägares konton för eget kapital för att överföra utgående kontosaldon från en redovisningsperiod till ingående kontosaldon i efterföljande redovisningsperiod och för att skapa bokslut.

Se även

bokslut.

kontosaldo

räkenskapsår

saldo

Överför

återbetalning

Retur av ett betalat belopp.

Se även

belopp

återbetalningsbar moms

En moms på inköpta produkter som dras från momsen för försäljning av de inköpta produkterna när båda momsavgifter betalas av samma part.

Se även

moms

part

produkt

återfört tillägg

En mervärdesskatt (VAT) på produkter som åläggs kunderna som tar emot produkten, inte leverantören som levererar produkten.

Se även

mervärdesskatt

produkt

återinföra avgift

Gör så här om du vill återinföra ränta eller avgifter som ursprungligen avfärdades för en part.

Se även

part

ränta

åtgärd

En åtgärd som har en effekt i ett system.

Överst på sidan

Ä

ändring av projektbudget

En ändring i en projektbudget som påverkar aktuella och resterande budgetmedel.

Se även

budget

projekt

Överst på sidan

Ö

öppen

Det tillfälle i en period där aktivitet kan uppstå, status för en operativ process eller status för ett källdokument.

Se även

aktivitet

källdokument

process

spärrad

status

stängd

tillstånd

öppen räkenskapsperiod

Det tillfälle i en räkenskapsperiod som möjliggör dess användning som en tidsperiodklassificerare för kontoposter.

Se även

konto

räkenskapsperiod

spärrad räkenskapsperiod

stängd räkenskapsperiod

tillstånd

öppen

överensstämma

Att vara i enlighet med krav, specifikationer eller uttryckliga förväntningar.

Se även

förväntad

Överför

Gör så här om du vill överföra utgående kontosaldon från en redovisningsperiod till ingående kontosaldon i den efterföljande redovisningsperioden.

Se även

kontosaldo

överförd budget

Budgeten som överförs från ett räkenskapsår till nästa och som är reserverad för öppna inköpsorder i det nya räkenskapsåret.

Se även

budget

inköpsorder

räkenskapsår

överföringsbatch

Kvantiteten av en eller flera artiklar som överförs eller som kan överföras.

Se även

artikel

kvantitet

överleveransprocent för inköpsorder

Den procentsats med vilken produktinleveranskvantiteter tillåts överskrida inköpsorderkvantiteten.

Se även

inköpsorder

kvantitet

produktinleverans

underleveransprocent för inköpsorder

överordnat produktionsflöde

Ett produktionsflöde som kan tillgodose andra produktionsflöden nedströms.

Se även

produktionsflöde

överordnat register

Ett register med en överordnad roll när det ingår i en integritetsrelation med ett annat register och vars attributvärden migreras från sekundärnyckelattributen i registret som har den underordnade rollen i relationen.

Se även

roll

sekundärnyckel

Överst på sidan