Beskriva Azure Monitor komponenter

Slutförd

Övervakning handlar om att samla in och analysera data. Data kan användas för att fastställa prestanda, hälsotillstånd och tillgänglighet för ditt affärsprogram och de resurser som det är beroende av.

En effektiv övervakningsstrategi hjälper dig att förstå den detaljerade driften av komponenterna i ditt program. Övervakning hjälper dig också att öka drifttiden genom att proaktivt meddela dig om kritiska problem. Du kan sedan lösa problemen innan de blir allvarliga.

Azure innehåller flera tjänster som utför en specifik roll eller aktivitet individuellt i övervakningsutrymmet. Tillsammans levererar dessa tjänster en heltäckande lösning för att samla in, analysera och agera utifrån data från ditt program och de Azure-resurser som stöder dem. Tjänsterna fungerar också för att övervaka kritiska lokala resurser för att tillhandahålla en hybridövervakningsmiljö. Det första steget i att utveckla en fullständig övervakningsstrategi för ditt program är att förstå de verktyg och data som är tillgängliga.

Nästa diagram ger en översikt över Azure Monitor. I mitten av diagrammet ser du datalager för mått och loggar. Mått och loggar är de två grundläggande typerna av dataanvändning av Azure Monitor. Till vänster i diagrammet finns källorna för övervakningsdata som fyller dessa datalager. Till höger i diagrammet finns de olika funktioner som Azure Monitor utför med insamlade data, till exempel analys, aviseringar och strömning till externa system.

Diagram som visar de olika övervaknings- och diagnostiktjänster som är tillgängliga i Azure. Dessa tjänster är indelade i breda kategorier för övervakning som Core, program, infrastruktur och delade funktioner.