Labb – Modelldata i Power BI Desktop, del 1

Slutförd

Få åtkomst till din miljö

Innan du startar det här labbet (om du inte fortsätter från ett tidigare labb) väljer du Starta labb ovan.

Du loggas automatiskt in i labbmiljön som data-ai\student.

Nu kan du börja att arbeta med det här labbet.

Tips

Om du vill docka labbmiljön så att den fyller fönstret väljer du datorikonen längst upp och väljer sedan Anpassa fönster till dator.

Skärmbild av labbet med datorikonen markerad och alternativet Anpassa fönster till dator markerat.

Den uppskattade tiden för att slutföra labbet är 45 minuter

I den här labblabbet börjar du utveckla datamodellen. Detta innebär att skapa relationer mellan tabeller och sedan konfigurera tabell- och kolumnegenskaper för att förbättra användarvänligheten och användbarheten för datamodellen. Du kommer också att skapa hierarkier och snabbmått.

I den här labb labben får du lära dig att:

 • skapa modellrelationer

 • konfigurera tabell- och kolumnegenskaper

 • skapa hierarkier

 • skapa snabbmått

Labbberättelse

Den här labblabben är en av många i en serie labb som har utformats som en fullständig berättelse från förberedelse av data till publicering som rapporter och instrumentpaneler. Du kan slutföra labbarna i valfri ordning. Men om du planerar att gå igenom flera labb föreslår vi att du gör dem i följande ordning för de första 10 labbarna:

 1. Förbereda data i Power BI Desktop

 2. Läsa in data i Power BI Desktop

 3. Modelldata i Power BI Desktop, del 1 << Du är här. Det här är labbet för den aktuella modulen.

 4. Modelldata i Power BI Desktop, del 2

 5. Skapa DAX-beräkningar i Power BI Desktop del 1

 6. Skapa DAX-beräkningar i Power BI Desktop del 2

 7. Utforma en rapport i Power BI Desktop, del 1

 8. Utforma en rapport i Power BI Desktop, del 2

 9. Skapa en Power BI-instrumentpanel

 10. Utföra dataanalys i Power BI Desktop

 11. Skapa en Power BI sidnumrerad rapport

Anteckning

Varje labb börjar med en PBIX-fil som har allt tidigare labbarbete slutfört. Om du av någon anledning skulle förlora ditt arbete kan du öppna PBIX-filen som innehåller förloppet fram till den punkten från mappen som anges i början av nästa labb.

Övning 1: Skapa modellrelationer

I den här övningen skapar du modellrelationer.

Uppgift 1: Kom igång

I den här uppgiften ska du konfigurera miljön för labbet.

Viktigt

Om du fortsätter från föregående labbuppgift (och du har slutfört labbuppgiften) ska du inte slutföra den här uppgiften. Fortsätt i stället från nästa uppgift.

 1. Du öppnar Power BI Desktop genom att välja genvägen Microsoft Power BI Desktop Aktivitetsfältet.

 2. Om du vill stänga fönstret Komma igång väljer du X längst upp till vänster i fönstret.

 3. Öppna startfilen genom Power BI Desktop fliken Arkiv i menyfliksområdet för att öppna backstagevyn.

 4. Välj Öppna rapport.

 5. Välj Bläddra i rapporter.

 6. I fönstret Öppna navigerar du till mappen D:\DA100\Labs\03-configure-data-model-in-power-bi-desktop\Starter.

 7. Välj filen Försäljningsanalys.

 8. Välj Öppna.

 9. Stäng eventuella informationsfönster som kan öppnas.

 10. Om du vill skapa en kopia av filen väljer du fliken Arkiv i menyfliksområdet för att öppna backstagevyn.

 11. Välj Spara som.

 12. Om du uppmanas att tillämpa ändringarna väljer du Tillämpa.

 13. I fönstret Spara som navigerar du till mappen D:\DA100\MySolution.

 14. Välj Spara.

Uppgift 2: Skapa modellrelationer

I den här uppgiften skapar du modellrelationer.

 1. I Power BI Desktop till vänster väljer du ikonen Modellvy.

  Skärmbild av vyikonen för Power B I Desktop-modell.

 2. Om du inte ser alla sju tabeller rullar du vågrätt till höger och drar sedan och ordnar tabeller närmare varandra så att de alla kan ses samtidigt.

  Tips

  Du kan också använda zoomkontrollen längst ned i fönstret.

  I modellvyn kan du visa varje tabell och eventuella relationer (kopplingar mellan tabeller). För närvarande finns det inga relationer eftersom du inaktiverade alternativen för databelastningsrelationen i Power BI Desktop i labbuppgifterna.

 3. Om du vill återgå till rapportvyn väljer du ikonen Rapportvy till vänster.

  Skärmbild av rapportvisningsikonen för Power B I Desktop.

 4. Om du vill visa alla tabellfält i fönstret Fält högerklickar du i ett tomt område och väljer sedan Expandera alla.

 5. Om du vill skapa ett visuellt tabellvisuellt objekt går du till fönstret Fält och väljer fältet Kategori i tabellen Produkt.

  Skärmbild av fönstret Power B I Desktop-fält.

  Anteckning

  Labbarna använder en förkortning för att referera till ett fält. Det ser ut så här: | Kategori. I det här exemplet är Produkt tabellnamnet och Kategori är fältnamnet.

 6. Om du vill lägga till en kolumn i tabellen går du till fönstret Fält och väljer | Fältet Försäljning.

 7. Observera att det visuella tabellobjektet listar fyra produktkategorier och att försäljningsvärdet är detsamma för alla, och samma för summan.

  Skärmbild av problemet där varje kategori visar samma försäljningsbelopp.

  Problemet är att tabellen baseras på fält från olika tabeller. Förväntningen är att varje produktkategori visar försäljningen för den kategorin. Men eftersom det inte finns någon modellrelation mellan dessa tabeller filtreras inte tabellen Försäljning. Nu ska du lägga till en relation för att sprida filter mellan tabellerna.

 8. På fliken Modellering i menyfliksområdet går du till gruppen Relationer och väljer Hantera relationer.

  Skärmbild av knappen Hantera relationer.

 9. I fönstret Hantera relationer ser du att det ännu inte finns några definierade relationer.

 10. Om du vill skapa en relation väljer du Ny.

 11. I fönstret Skapa relation, i den första listrutan, väljer du tabellen Product.

 12. I den andra listrutan (under tabellrutnätet Product), väljer du tabellen Sales.

  Skärmbild av fönstret Skapa relation.

 13. Observera att ProductKey-kolumnerna i varje tabell har valts.

  Kolumnerna valdes automatiskt eftersom de har samma namn och datatyp.

 14. Observera att En till många (1:*) har valts i listrutan Kardinalitet.

  Kardinaliteten har identifierats automatiskt, eftersom Power BI förstår att kolumnen ProductKey i tabellen Product innehåller unika värden. En-till-många-relationer är den vanligaste kardinaliteten, och alla relationer som du skapar i den här labblabbet är av den här typen. Du arbetar med kardinaliteten många-till-många i modelldata i Power BI Desktop, del 2.

 15. I listrutan Korsfilterriktning ser du att Enkel har valts.

  Enkel filterriktning innebär att filtren sprids från "en-sidan" till "många-sidan". I det här fallet betyder det att filter som tillämpas på tabellen Product sprids till tabellen Sales men inte i den andra riktningen. Du kommer att arbeta med en dubbelriktad relation i modelldata i Power BI Desktop, del 2-labb.

 16. Observera att Make This Relationship Active (Gör den här relationen aktiv) är markerat.

  Aktiva relationer sprider filter. Det går att markera en relation som inaktiv så att filter inte sprids. Inaktiva relationer kan finnas när det finns flera relationssökvägar mellan tabeller. I så fall kan modellberäkningar använda specialfunktioner för att aktivera dem. Du kommer att arbeta med en inaktiv relation i modelldata i Power BI Desktop, del 2-labb.

 17. Välj OK.

 18. I fönstret Hantera relationer du att den nya relationen visas och väljer sedan Stäng.

 19. I rapporten ser du att det visuella tabellobjektet har uppdaterats och visar olika värden för varje produktkategori.

  Skärmbild av den korrigerade tabellen med olika försäljningsbelopp listade.

  Filter som tillämpas på tabellen Product sprids nu till tabellen Sales.

 20. Byt till modellvyn och se sedan att det nu finns en koppling mellan de två tabellerna. (Det spelar ingen roll om tabellerna är placerade bredvid varandra.)

  Skärmbild av den visuella anslutningen mellan två tabeller.

 21. I diagrammet ser du att du kan tolka kardinaliteten, som representeras av indikatorerna 1 och *.

  Anteckning

  Filterriktning representeras av pilen. En heldragen linje representerar en aktiv relation. En streckad linje representerar en inaktiv relation.

 22. Hovra markören över relationen för att visa de relaterade kolumnerna.

  Det finns ett enklare sätt att skapa en relation. I modelldiagrammet kan du dra och släppa kolumner för att skapa en ny relation.

 23. Om du vill skapa en ny relation drar du, från tabellen Reseller kolumnen ResellerKey till kolumnen ResellerKey i tabellen Sales.

  Skärmbild av ResellerKey i tabellen Reseller som dragits till ResellerKey i tabellen Sales.

  Tips

  Ibland vill inte en kolumn dras. Om den här situationen uppstår väljer du en annan kolumn och försöker sedan igen.

 24. Skapa följande två modellrelationer:

  • Region | SalesTerritoryKey till Sales | SalesTerritoryKey

  • Salesperson | EmployeeKey till Sales | EmployeeKey

  I den här labblabbet förblir tabellerna SalespersonRegion och Targets frånkopplade. Det finns en många-till-många-relation mellan säljare och region. Du kommer att arbeta med det här avancerade scenariot i modelldata i Power BI Desktop, del 2-labb.

 25. Placera tabellen Försäljning i mitten i diagrammet och ordna de relaterade tabellerna runt den. Placera de frånkopplade tabellerna på sidan.

  Skärmbild av relationerna mellan olika tabeller.

 26. Spara Power BI Desktop-filen.

Övning 2: Konfigurera tabeller

I den här övningen konfigurerar du varje tabell genom att skapa hierarkier och dölja, formatera och kategorisera kolumner.

Uppgift 1: Konfigurera tabellen Product

I den här uppgiften ska du konfigurera tabellen Product.

 1. I modellvyn, i fönstret Fält, expanderar du tabellen Product, om det behövs.

 2. Du kan skapa en hierarki genom att, i fönstret Fält, högerklicka på kolumnen Category och sedan välja Skapa hierarki.

 3. I fönstret Egenskaper (till vänster om fönstret Fält), i rutan Name, ersätter du texten med Products.

 4. Om du vill lägga till den andra nivån i hierarkin går du till fönstret Egenskaper. I listrutan Hierarki rullar du nedåt och väljer Underkategori.

 5. Du kan lägga till en tredje nivå i hierarkin genom att, i listrutan Hierarki, välja Produkt.

 6. Slutför hierarkidesignen genom att välja Tillämpa nivåändringar.

  Skärmbild av listrutan Hierarki med Tillämpa nivåändringar markerade.

  Tips

  Glöm inte att välja Tillämpa nivåändringar. Det är ett vanligt misstag att missa det här steget.

 7. I fönstret Fält ser du Products-hierarkin.

  Skärmbild av fönstret Fält med mappen Products komprimerad.

 8. Om du vill visa hierarkinivåerna expanderar du Products-hierarkin.

  Skärmbild av fönstret Fält med mappen Produkter expanderad för att visa fälten Kategori, Underkategori och Produkt.

 9. Om du vill ordna kolumner i en visningsmapp i fönstret Fält väljer du först kolumnen Background Color Format.

 10. När du trycker på Ctrl-tangenten väljer du kolumnen Teckenfärgformat.

 11. I fönstret Egenskaper, i rutan Visningsmapp, anger du Formatering.

 12. I fönstret Fält ser du att de två kolumnerna nu är i en mapp.

  Skärmbild av fönstret Fält med mappen Formatering expanderad för att visa Background Color Format och Font Color Format.

  Anteckning

  Visningsmappar är ett bra sätt att declutter tabeller, särskilt de som innehåller många fält.

Uppgift 2: Konfigurera tabellen Region

I den här uppgiften ska du konfigurera tabellen Region.

 1. I tabellen Region skapar du en hierarki med namnet Regions, med följande tre nivåer:

  • Group

  • Country

  • Region

  Skärmbild av hierarkin Regioner i fönstret Fält.

 2. Välj kolumnen Land (inte hierarkinivån Land).

 3. I fönstret Egenskaper expanderar du avsnittet Avancerat längst ned i fönstret och i listrutan Datakategori väljer du Land/Region.

  Skärmbild av fönstret Egenskaper och fältet Datakategori.

  Anteckning

  Datakategorisering kan ge tips till rapportdesignern. I det här fallet ger kategorisering av kolumnen som land eller region mer exakt information när en kartvisualisering återges.

Uppgift 3: Konfigurera tabellen Reseller

I den här uppgiften ska du konfigurera tabellen Reseller.

 1. I tabellen Reseller skapar du en hierarki med namnet Resellers, med följande två nivåer:

  • Business Type

  • Reseller

  Skärmbild av hierarkin Resellers (Återförsäljare) i fönstret Fält.

 2. Skapa en andra hierarki med namnet Geography, med följande fyra nivåer:

  • Country-Region

  • State-Province (Delstat-provins)

  • City

  • Reseller

  Skärmbild av geografihierarkin i fönstret Fält.

 3. Kategorisera de följande tre kolumnerna:

  • Country-Region som Land/region

  • State-Province som Delstat eller provins

  • City as Ort

Uppgift 4: Konfigurera tabellen Försäljning

I den här uppgiften ska du konfigurera tabellen Sales.

 1. I tabellen Sales väljer du kolumnen Cost.

 2. I fönstret Egenskaper, i rutan Beskrivning anger du: Based on standard cost (Baserat på standardkostnad)

  Beskrivningar kan tillämpas på tabeller, kolumner, hierarkier eller mått. I fönstret Fält visas beskrivningstexten i en knappbeskrivning när en rapportförfattare hovrar markören över fältet.

 3. Välj kolumnen Quantity.

 4. I fönstret Egenskaper går du till avsnittet Formatering och drar egenskapen Tusentalsavgränsare till Ja.

  Skärmbild av fönstret Egenskaper och växlingsknappen Tusentalsavgränsare.

 5. Välj kolumnen Unit Price.

 6. I fönstret Egenskaper, i avsnittet Formatering drar du egenskapen Decimaler till 2.

 7. I gruppen Avancerat (du kan behöva rulla ned för att hitta den), i listrutan Summera efter, väljer du Medelvärde.

  Skärmbild av gruppen Avancerat och egenskapen Sammanfatta efter inställd på Genomsnitt.

  Som standard sammanfattas numeriska kolumner genom att summera värden tillsammans. Det här standardbeteendet är inte lämpligt för en kolumn som Enhetspris, som representerar ett pris. Om du anger standardsammansättning till medelvärde ger det ett användbart och korrekt resultat.

Uppgift 5: Massuppdateringsegenskaper

I den här uppgiften ska du uppdatera flera kolumner i en enda massuppdatering. Du kommer att använda metoden för att dölja kolumner och formatera kolumnvärden.

 1. När du trycker på Ctrl-tangenten väljer du följande 13 kolumner (som sträcker sig över flera tabeller):

  • Product | ProductKey

  • Region | SalesTerritoryKey

  • Reseller | ResellerKey

  • Sales | EmployeeKey

  • Sales | ResellerKey

  • Sales | SalesOrderNumber

  • Sales | SalesTerritoryKey

  • Salesperson | EmployeeID

  • Salesperson | EmployeeKey

  • Salesperson | UPN

  • SalespersonRegion | EmployeeKey

  • SalespersonRegion | SalesTerritoryKey

  • Targets | EmployeeID

 2. Växla egenskapen Är dold till På i fönstret Egenskaper.

  Kolumnerna var dolda eftersom de används av relationer eller beräkningslogik.

  Du definierar säkerhet på radnivå i modelldata i Power BI Desktop, del 2 labb med hjälp av UPN-kolumnen. Du använder SalesOrderNumber i en beräkning i skapa DAX-beräkningar i Power BI Desktop, del 1 labb.

 3. Markera följande tre kolumner flera gånger:

  • Product | Standard Cost

  • Sales | Cost

  • Sales | Sales

 4. I fönstret Egenskaper, i avsnittet Formatering ställer du in egenskapen Decimaler0 (noll).

Övning 3: Granska modellgränssnittet

I den här övningen växlar du till rapportvyn och granskar modellgränssnittet.

Uppgift 1: Granska modellgränssnittet

I den här uppgiften växlar du till rapportvyn och granskar modellgränssnittet.

 1. Växla till rapportvyn.

 2. I fönstret Fält ser du följande:

  • Kolumner, hierarkier och deras nivåer är fält som du kan använda för att konfigurera rapportvisuella objekt

  • Bara fält som är relevanta för rapportredigering visas

  • Tabellen SalespersonRegion visas inte eftersom alla dess fält är dolda

  • Spatialfält i tabellerna Region och Reseller är försedda med en rumsikon

  • Fält som är försedde med sigmasymbolen ().) sammanfattas som standard

  • En beskrivning visas när du hovrar markören över fältet Sales | Cost

 3. Expandera fältet Sales | OrderDate och se sedan att det visar en datumhierarki.

  Skärmbild av fönstret Power B I Desktop-fält med OrderDate expanderat för att visa en datumhierarki.

  Mål-| Fältet TargetMonth visar en liknande hierarki. Dessa hierarkier har inte skapats av dig. De skapas automatiskt. Men det finns ett problem. Adventure Works räkenskapsår börjar den 1 juli varje år. Men det automatiskt skapade datumhierarkin börjar den 1 januari varje år.

  Nu ska du inaktivera det här automatiska beteendet. I skapa DAX-beräkningar i Power BI Desktop, del 1 labb, använder du DAX för att skapa en datumtabell och konfigurera den för att definiera Adventure Works-kalendern.

 4. Om du vill inaktivera automatisk/datum/tid väljer du fliken Arkiv i menyfliksområdet för att öppna backstagevyn.

 5. Till vänster väljer du Alternativ och inställningar och väljer sedan Alternativ.

  Skärmbild av sidan Alternativ och inställningar för Power B I Desktop med en pil till Alternativ.

 6. Till vänster i fönstret Alternativ, i gruppen Aktuell fil, väljer du Datainläsning.

 7. I avsnittet Tidsinformation avmarkerar du alternativet Automatiskt datum/tid.

 8. Välj OK.

 9. I fönstret Fält ser du att datumhierarkierna inte längre är tillgängliga.

  Skärmbild av fönstret Power B I Desktop-fält med OrderDate markerat.

Övning 4: Skapa snabbmått

I den här övningen skapar du två snabbmått.

Uppgift 1: Skapa snabbmått

I den här uppgiften skapar du två snabba mått för att beräkna vinst och vinstmarginal.

 1. I fönstret Fält högerklickar du på tabellen Sales och väljer sedan Nytt snabbmått.

  Skärmbild av fönstret Fält med alternativet Nytt snabbmått markerat.

 2. I fönstret Snabbmått, i listrutan Beräkning, i gruppen Matematiska operationer väljer du Subtraktion.

  Skärmbild av dialogrutan Snabbmått med alternativet Subtraktion markerat.

 3. I fönstret Snabbmått fönstret Fält expanderar du tabellen Försäljning.

 4. Dra fältet Sales till rutan Basvärde.

 5. Dra fältet Cost till rutan Värde att subtrahera.

  Skärmbild av den slutförda dialogrutan Snabbmått.

 6. Välj OK.

  Ett snabbmått skapar beräkningen åt dig. De är enkla och snabba att skapa för enkla och vanliga beräkningar. Du skapar mått utan att använda det här verktyget i skapa DAX-beräkningar i Power BI Desktop, del 1 labb.

 7. I fönstret Fält, i tabellen Sales ser du det nya måttet.

  Skärmbild av fönstret Fält med det nya måttet Försäljning minus kostnad markerat.

  Mått är försedda med kalkylatorikonen.

 8. Om du vill byta namn på måttet högerklickar du på det och väljer sedan Byt namn.

  Tips

  Om du vill byta namn på ett fält kan du också dubbelklicka på det eller markera det och trycka på F2.

 9. Byt namn på måttet till Profit (Vinst) och tryck sedan på RETUR.

 10. I tabellen Sales lägger du till ett andra snabbmått, baserat på följande krav:

  • Använd den matematiska operationen Division

  • Ställ in Täljare på fältet Sales | Profit

  • Ställ in Nämnare på fältet Sales | Sales

  • Byt namn på måttet till Profit Margin (Vinstmarginal)

  Skärmbild av dialogrutan Snabbmått med Vinst och Försäljningssumma markerade.

 11. Se till att måttet Profit Margin är markerat och gå sedan till menyfliksområdet Mätverktyg och ställ in formatet på Procent, med två decimaler.

  Skärmbild av menyfliksområdet Måttverktyg med Procent och 2 markerade.

 12. Om du vill testa de två måtten väljer du först det visuella tabellobjektet på rapportsidan.

 13. I fönstret Fält väljer du de två måtten.

  Skärmbild av den uppmätta vinsten och vinstmarginalen vald.

 14. Markera och dra den högra guiden för att utvidga det visuella tabellvisuella objektet.

  Skärmbild av det visuella tabellvisuella objektet och hur du expanderar dess bredd.

 15. Verifiera att måtten ger ett rimligt resultat som är korrekt formaterat.

  Skärmbild av den korrekt formaterade tabellen.

Uppgift 2: Slutför

I den här uppgiften ska du slutföra labbet.

 1. Om du vill ta bort tabellen väljer du tabellen (genom att klicka på den) och sedan trycka på Delete-tangenten.

 2. Spara Power BI Desktop-filen.

 3. Om du uppmanas att tillämpa frågor klickar du på Tillämpa senare.

 4. Om du planerar att starta nästa labb kan du välja att lämna Power BI Desktop öppen.

  Varning

  Om du lämnar labbet öppet tar det en time out efter en till fyra timmar. Arbetet i den aktuella modulens labb går förlorat, men varje labb efter det första innehåller en PBIX-fil med arbetet från alla tidigare labb som slutförts så att du inte behöver börja om från början.

Du förbättrar datamodellen genom att konfigurera en många-till-många-relation och säkerhet på radnivå i modelldata i Power BI Desktop, del 2 labb.

Avsluta labben

Avsluta övningen genom att välja knappen Klar längst ned till höger i instruktionsfönstret.