Installera lösenordsåterställning via självbetjäningSet up self-service password reset

Om du vill låta användarna återställa sina egna lösenord utan att behöva kontakta dig varje gång kan du konfigurera lösenordsåterställning via självbetjäning i Microsoft 365 Business Premium.To let your users reset their own passwords without having to contact you each time, you can set up self-service password reset in Microsoft 365 Business Premium.

Prova själv!Try it!

  1. I det Microsoft 365 navigeringsfönstret i den vänstra navigeringsrutan i dialogrutan Inställningar säkerhet och & sekretess. In the Microsoft 365 admin center, in the left navigation pane, select Settings and then Security & privacy.
  2. Under Låt användare återställa sina egna lösenord väljer du Administrationscenter för Azure AD.Under Let your people reset their own passwords, select Azure AD admin center.
  3. I det vänstra navigeringsfönstret väljer du Användare och på sidan Användare – alla användare väljer du sedan Lösenordsåterställning.In the left navigation pane, select Users, and then on the Users - all users page, select Password reset.
  4. Markera Alla för att aktivera självbetjäning för återställning av lösenord och välj sedan Spara.Select All to enable self-service password reset, and then select Save.

Nästa gång en användare loggar in på sitt konto ombeds de ange sitt användar-ID och lösenord.The next time a user signs in to their account, they're asked for their user ID and password. De väljer Nästa och sedan om de ska autentisera med sin telefon, e-post eller båda.They select Next, and then choose whether to authenticate with their phone, email, or both. De anger den kod de får, väljer Verifiera och väljer sedan Slutför.They enter the code they receive, select Verify, and then select Finish. När de är klara kan de återställa sina egna lösenord.When they're done, they can reset their own password.

Ange förfalloprincip för lösenord för din organisation (artikel)Set the password expiration policy for your organization (article)

Ange att en enskild användares lösenord aldrig ska förfalla(artikel)Set an individual user's password to never expire (article)

Inaktivera starka lösenordskrav för användare (artikel)Turn off strong password requirements for users (article)