Dokumentmetadatafält i Advanced eDiscoveryDocument metadata fields in Advanced eDiscovery

I följande tabell visas metadatafälten för dokument i en granskning, som i ett fall Advanced eDiscovery.The following table lists the metadata fields for documents in a review set in a case in Advanced eDiscovery. Tabellen innehåller följande information:The table provides the following information:

  • Fältnamn och visningsfältnamn: Namnet på metadatafältet och namnet på det fält som visas när du visar filmetadata för ett markerat dokument i en granskningsuppsättning.Field name and Display field name: The name of the metadata field and the name of the field that's displayed when viewing the file metadata of a selected document in a review set. Vissa metadatafält tas inte med när du visar filens metadata i ett dokument.Some metadata fields aren't included when viewing the file metadata of a document. De här fälten är markerade med en asterisk (*).These fields are highlighted with an asterisk (*).

  • Sökbart fältnamn: Namnet på egenskapen som du kan söka efter när du kör en granskningsuppsättningsfråga.Searchable field name: The name of the property that you can search for when running a review set query. En tom cell innebär att du inte kan söka efter fältet i en frågeuppsättning.A blank cell means that you can't search for the field in a review set query.

  • Namn på exporterat fält: Namnet på det metadatafält som inkluderades när dokument exporteras.Exported field name: The name of the metadata field that included when documents are exported. En tom cell innebär att fältet inte ingår i de exporterade metadata.A blank cell means the field isn't included with the exported metadata.

  • Beskrivning: En beskrivning av metadatafältet.Description: A description of the metadata field.

Anteckning

Fältet Nyckelord i en granskningsuppsättningssökning använder Keyword Query Language (KQL).The Keywords field in review set search uses Keyword Query Language (KQL). Fälten som visas i kolumnen sökbara fältnamn kan användas i fältet Nyckelord i en granskningsuppsättningssökning för att skapa komplexa frågor utan att du behöver använda frågeverktyget.The fields listed in the Searchable field name column can be used in the Keywords field in a review set search to form complex queries without you having to use the query builder. Mer information om KQL finns i Syntaxreferens för nyckelordsfrågaspråk.For more information about KQL, see Keyword Query Language syntax reference.

Fältnamn och visningsfältnamnField name and Display field name Sökbart fältnamnSearchable field name Exporterat fältnamnExported field name BeskrivningDescription
Innehålls-ID för bifogad filAttachment Content Id AttachmentContentIdAttachmentContentId Objektets innehålls-ID för bifogade filer.Attachment content Id of the item.
Behörighetspoäng för juristklientAttorney client privilege score AttorneyClientPrivilegeScoreAttorneyClientPrivilegeScore Innehållspoäng för behörighetsmodell för juristklienter.Attorney-client privilege model content score.
FörfattareAuthor FörfattareAuthor Doc_authorsDoc_authors Författare från dokumentets metadata.Author from the document metadata.
Hemlig kopiaBCC Hemlig kopiaBcc Email_bccEmail_bcc Fältet Hemlig kopia för meddelandetyper.Bcc field for message types. Formatet är DisplayName <SMTPAddress>.Format is DisplayName <SMTPAddress>.
KopiaCC KopiaCc Email_ccEmail_cc Fältet Kopia för meddelandetyper.Cc field for message types. Formatet är DisplayName <SMTPAddress>.Format is DisplayName <SMTPAddress>.
EfterlevnadsetiketterCompliance labels ComplianceLabelsComplianceLabels Compliance_labelsCompliance_labels Bevarandeetiketter tillämpas på innehåll i Office 365.Retention labels applied to content in Office 365.
Sammansatt sökvägCompound Path CompoundPathCompoundPath Compound_pathCompound_path Läsbar väg för en person som beskriver objektets källa.Human readable path that describes the source of the item.
Innehåll*Content* ContentContent Extraherad text för objektet.Extracted text of the item.
KonversationstextConversation Body KonversationstextConversation Body Konversationstexten för objektet.Conversation body of the item.
KonversationsämneConversation Topic KonversationsämneConversation Topic Konversationsämne för objektet.Conversation topic of the item.
Konversations-IDConversation ID ConversationIdConversationId Conversation_IDConversation_ID Konversations-ID från meddelandet.Conversation Id from the message.
KonversationsindexConversation Index Conversation_indexConversation_index Konversationsindex från meddelandet.Conversation index from the message.
Pdf-tid för konversationConversation Pdf Time ConversationPdfTimeConversationPdfTime Datumet när PDF-versionen av konversationen skapades.Date when the PDF version of the conversation was created.
Samtal Redaction Burn TimeConversation Redaction Burn Time ConversationRedactionBurnTimeConversationRedactionBurnTime Datum då PDF-versionen av konversationen skapades för chatt.Date when the PDF version of the conversation was created for Chat.
Converted_file_pathConverted_file_path Sökvägen till den konverterade exportfilen.The path of the converted export file. Endast för intern Microsoft-användning.For internal Microsoft use only.
Dokumentdatum skapatDocument date created CreatedTimeCreatedTime Doc_date_createdDoc_date_created Skapa datum från dokumentmetadata.Create date from document metadata.
InsikareCustodian InsikareCustodian InsikareCustodian Namnet på den insikare som objektet var associerat med.Name of the custodian the item was associated with.
DatumDate DatumDate DatumDate Datum är ett beräknat fält som beror på filtypen.Date is a computed field that depends on the file type.

E-post: SkickatEmail: Sent date
E-postbilagor: Datum för senaste ändring av dokumentet;, om det inte är tillgängligt, förälderns skickat-datumEmail attachments: Last modified date of the document;if not available, the parent's Sent date
Inbäddade dokument: Datum för senaste ändring av dokumentet om den inte är tillgänglig: förälderns senaste ändringEmbedded documents: Last modified date of the document; if not available, the parent's last modified date
SPO-dokument (innehåller moderna bifogade filer): SharePoint senaste ändring; dokument som senast ändrades, om de inte var tillgängligaSPO documents (includes modern attachments): SharePoint Last modified date; if not available, the documents last modified date
Icke-Office 365 dokument: Datum för senaste ändringNon-Office 365 documents: Last modified date
Möten: Startdatum för mötetMeetings: Meeting start date
Röstbrevlåda: SkickatVoiceMail: Sent date
Snabbmeddelande: SkickatIM: Sent date
Andra sökvägarOther paths DedupedcompoundpathDedupedcompoundpath Deduped_compound_pathDeduped_compound_path Lista över sammansatta sökvägar för dokument som är exakta dubbletter (e-post: baserat på innehåll, dokument: baserat på hash-kod).List of compound paths of documents that are exact duplicates (email: based on content, documents: based on hash).
Andra snianerOther custodians DedupedCustodiansDedupedCustodians Deduped_custodiansDeduped_custodians Lista över dokument dokument som är exakta dubbletter (för e-post, baserat på innehåll, för dokument, baserat på hash-kod).List of custodians of documents that are exact duplicates (for email, based on content; for documents, based on hash).
Andra fil-IDOther file IDs DedupedFileIdsDedupedFileIds Deduped_file_IDsDeduped_file_IDs Lista med fil-Ds med dokument som är exakta dubbletter (för e-post, baserat på innehåll, för dokument, baserat på hash- eller hash-kod).List of file IDs of documents that are exact duplicates (for email, based on content; for documents, based on hash).
DokumentkommentarerDocument comments DocCommentsDocComments Doc_commentsDoc_comments Kommentarer från dokumentets metadata.Comments from the document metadata.
DokumentföretagDocument company Doc_companyDoc_company Företag från dokumentmetadata.Company from the document metadata.
DocIndex*DocIndex* Indexet i familjen.The index in the family. -1 eller 0 innebär att det är roten.-1 or 0 means it is the root.
DokumentnyckelordDocument keywords Doc_keywordsDoc_keywords Nyckelord från dokumentets metadata.Keywords from the document metadata.
Dokument ändrat avDocument modified by Doc_modified_byDoc_modified_by Senast ändrad av från dokumentmetadata.Last modified date by from document metadata.
DokumentändringDocument Revision Doc_VersionDoc_Version Doc_VersionDoc_Version Revision från dokumentmetadata.Revision from the document metadata.
Dokumentets ämneDocument subject Doc_subjectDoc_subject Ämne från dokumentets metadata.Subject from the document metadata.
DokumentmallDocument template Doc_templateDoc_template Mall från dokumentets metadata.Template from the document metadata.
DocLastSavedByDocLastSavedBy Doc_last_saved_byDoc_last_saved_by Namnet på den användare som senast sparade dokumentet.The name of the user who last saved the document.
Dominant temaDominant theme DominantThemeDominantTheme Dominant_themeDominant_theme Dominant tema som beräknats för analys.Dominant theme as calculated for analytics.
Duplicera delmängdDuplicate subset Duplicate_subsetDuplicate_subset Grupp-ID för exakta dubbletter.Group ID for exact duplicates.
EmailAction*EmailAction* Email_actionEmail_action Värdena är Ingen, Svara eller Vidarebefordra; baserat på ämnesraden i ett meddelande.Values are None, Reply, or Forward; based on the subject line of a message.
Begärt leveranskvitto för e-postEmail Delivery Receipt Requested Email_delivery_receiptEmail_delivery_receipt E-postadress som anges i Internethuvuden för leveranskvitto.Email address supplied in Internet Headers for delivery receipt.
PrioritetImportance EmailImportanceEmailImportance Email_importanceEmail_importance Prioritet i meddelandet: 0 – Låg; 1 – Normal; 2 – HögImportance of the message: 0 - Low; 1 - Normal; 2 - High
Ignorerade bearbetningsfelIgnored processing errors ErrorIgnoredErrorIgnored Error_IgnoredError_Ignored Felet ignorerades och åtgärdades inte.Error was ignored and not remediated.
EmailInternetHeadersEmailInternetHeaders EmailInternetHeadersEmailInternetHeaders Email_internet_headersEmail_internet_headers Alla e-posthuvuden från e-postmeddelandetThe full set of email headers from the email message
EmailLevel*EmailLevel* Email_levelEmail_level Anger nivån för ett meddelande i e-posttråden som det tillhör. bifogade filer ärver det överordnade meddelandets värde.Indicates a message's level within the email thread it belongs to; attachments inherit its parent message's value.
Id för e-postmeddelandeEmail Message Id Email_message_IDEmail_message_ID Internetmeddelande-ID från meddelandet.Internet message Id from the message.
EmailReadReceiptRequestedEmailReadReceiptRequested Email_read_receiptEmail_read_receipt E-postadress som anges i Internethuvuden för läskvitto.Email address supplied in Internet Headers for read receipt.
E-postsäkerhetEmail Security EmailSecurityEmailSecurity Email_securityEmail_security Säkerhetsinställning för meddelandet: 0 – Ingen; 1 – Signerat; 2 – Krypterad; 3 – Krypterad och signerad.Security setting of the message: 0 - None; 1 - Signed; 2 - Encrypted; 3 - Encrypted and signed.
Känslighet för e-postEmail Sensitivity E-postkänslighetEmailSensitivity email_sensitivityemail_sensitivity Inställningen Känslighet för meddelandet: 0 – Ingen; 1 Personligt; 2 - Privat; 3 – CompanyConfidential.Sensitivity setting of the message: 0 - None; 1 Personal; 2 - Private; 3 - CompanyConfidential.
E-postuppsättningEmail set EmailSetEmailSet Email_setEmail_set Grupp-ID för alla meddelanden i samma e-postuppsättning.Group ID for all messages in the same email set.
EmailThread*EmailThread* Email_threadEmail_thread Placeringen av meddelandet i e-postuppsättningen; består av nod-ID från roten till det aktuella meddelandet och avgränsas med punkter (.).Position of the message within the email set; consists of node IDs from the root to the current message and are separated by periods (.).
Export_native_pathExport_native_path Sökvägen till den exporterade filen.The path of the exported file.
Extraherad innehållstypExtracted content type Native_typeNative_type Extraherad innehållstyp, i form av mimetyp. till exempel bild/jpegExtracted content type, in the form of mime type; for example, image/jpeg
Extracted_text_pathExtracted_text_path Sökväg till den extraherade textfilen i exporten.The path to the extracted text file in the export.
ExtractedTextLength*ExtractedTextLength* Extracted_text_lengthExtracted_text_length Antal tecken i den extraherade texten.Number of characters in the extracted text.
FamilyDuplicateSet*FamilyDuplicateSet* Family_duplicate_setFamily_duplicate_set Numerisk identifierare för familjer som är exakta dubbletter av varandra (samma innehåll och samma bifogade filer).Numeric identifier for families that are exact duplicates of each other (same content and all the same attachments).
Familje-IDFamily ID FamilyIdFamilyId Family_IDFamily_ID Grupperar alla objekt för e-post.Groups together all items for email. Det inkluderar meddelandet och alla bifogade filer och extraherade objekt.This includes the message and all attachments and extracted items.
FamiljestorlekFamily Size Family_sizeFamily_size Antalet dokument i familjen.Number of documents in the family.
FilklassFile class FileClassFileClass File_classFile_class För innehåll från SharePoint och OneDrive: Dokument; för innehåll från Exchange: E-post eller Bifogad fil.For content from SharePoint and OneDrive: Document; for content from Exchange: Email or Attachment.
Fil-IDFile ID FileIdFileId File_IDFile_ID Dokumentidentifierare som är unik i det aktuella ärendet.Document identifier unique within the case.
Filsystemdatum skapatFile system date created File_system_date_createdFile_system_date_created Skapat datum från filsystem (gäller endast Office 365 data).Created date from file system (only applies to non-Office 365 data).
Systemdatum för fil som ändratsFile system date modified File_system_date_modifiedFile_system_date_modified Ändrad datum från filsystem (gäller endast icke-Office 365 data).Modified date from file system (only applies to non-Office 365 data).
FiltypFile Type FileTypeFileType Filtypen för objektet baserat på filnamnstillägget.File type of the item based on file extension.
Grupp-IDGroup Id Grupp-IDGroup Id Group_IDGroup_ID Grupperar alla objekt för e-post och dokument.Groups together all items for email and documents. För e-post omfattar detta meddelandet och alla bifogade filer samt extraherade objekt.For email, this includes the message and all attachments and extracted items. För dokument omfattar detta dokumentet och eventuella inbäddade objekt.For documents, this includes the document and any embedded items.
Har bifogad filHas attachment HasAttachmentHasAttachment Email_has_attachmentEmail_has_attachment Anger om meddelandet har bifogade filer.Indicates whether or not the message has attachments.
Har juristHas attorney HasAttorneyHasAttorney Sant om minst en av deltagarna finns med i juristlistan. annars är värdet Falskt.True when at least one of the participants is found in the attorney list; otherwise, the value is False.
HasText*HasText* Has_textHas_text Anger om objektet innehåller text; möjliga värden är Sant och Falskt.Indicates whether or not the item has text; possible values are True and False.
Oföränderligt IDImmutable ID Immutable_IDImmutable_ID Det här ID:t används för att unikt identifiera ett dokument i en granskningsuppsättning.This Id is used to uniquely identify a document within a review set. Det här fältet kan inte användas i en granskningsuppsättningssökning och ID:t kan inte användas för att komma åt ett dokument på dess ursprungliga plats.This field can't be used in a review set search and the Id can't be used to access a document in its native location.
Inkluderande typInclusive type InclusiveTypeInclusiveType Inclusive_typeInclusive_type Inkluderande typ som beräknas för analys: 0 – inte inkluderande; 1 – inklusive; 2 – inklusive minus; 3 inklusive kopia.Inclusive type calculated for analytics: 0 - not inclusive; 1 - inclusive; 2 - inclusive minus; 3 - inclusive copy.
I Svara på IDIn Reply To Id In_reply_to_IDIn_reply_to_ID När du svarar på ID i meddelandet.In reply to Id from the message.
InputFileExtensionInputFileExtension Original_file_extensionOriginal_file_extension Det ursprungliga filtillägget för filen.The original file extension of the file.
InputFileIDInputFileID Input_file_IDInput_file_ID Fil-ID för objektet på översta nivån i granskningsuppsättningen.The file ID of the top level item in the review set. För bifogade filer är id:t ID:t för den överordnade filen.For an attachment, this ID will be the ID of the parent. Det här kan användas för att gruppera familjer tillsammans.This can be used to group families together.
Är modern bifogad filIs modern attachment IsModernAttachmentIsModernAttachment Den här filen är en modern bifogad fil eller länkad fil.This file is a modern attachment or linked file.
Kommer från dokumentversionIs from document version IsFromDocumentVersionIsFromDocumentVersion Aktuellt dokument kommer från en annan version av ett annat dokument.Current document is from a different version of another document.
Bifogad fil i e-postIs email attachment IsEmailAttachmentIsEmailAttachment Det här objektet kommer från en e-postbilaga som visas som ett bifogat objekt i meddelandet.This item is from an email attachment that shows up as an attached item to the message.
Är bifogad fil i bifogad filIs inline attachment IsInlineAttachmentIsInlineAttachment Det här bifogades och visas i brödtexten i meddelandet.This was attached inline and shows up in the body of the message.
Är representativIs Representative IsRepresentativeIsRepresentative Is_representativeIs_representative Ett dokument i varje uppsättning med exakta dubbletter markeras som representativt.One document in every set of exact duplicates is marked as representative.
ObjektklassItem class ItemClassItemClass Item_classItem_class Objektklass som tillhandahålls av Exchange Server. till exempel IPM. Obs!Item class supplied by exchange server; for example, IPM.Note
Datum för senaste ändringLast modified date LastModifiedDateLastModifiedDate Doc_date_modifiedDoc_date_modified Senast ändrad från dokumentmetadata.Last modified date from document metadata.
Läs in IDLoad ID LoadIdLoadId Load_IDLoad_ID ID för inläsningsuppsättningen där objektet lades till i en granskningsuppsättning.The Id of the load set in which the item was added to a review set.
PlatsLocation PlatsLocation PlatsLocation Sträng som anger vilken typ av plats som dokumenten kommer från.String that indicates the type of location that documents were sourced from.

Importerade data – icke-Office 365 dataImported Data - Non-Office 365 data
Teams – Microsoft TeamsTeams - Microsoft Teams
Exchange – Exchange postlådorExchange - Exchange mailboxes
SharePoint – SharePoint webbplatserSharePoint - SharePoint sites
OneDrive – OneDrive kontonOneDrive - OneDrive accounts
PlatsnamnLocation name LocationNameLocationName Location_nameLocation_name Sträng som identifierar objektets källa.String that identifies the source of the item. För Exchange är det här postlådans SMTP-adress. för SharePoint webbplatssamlingens OneDrive, URL:en för webbplatssamlingen.For exchange, this will be the SMTP address of the mailbox; for SharePoint and OneDrive, the URL for the site collection.
Marked_as_pivotMarked_as_pivot Den här filen är pivot i en uppsättning med nästan dubbletter.This file is the pivot in a near duplicate set.
Markerat som representativtMarked as representative MarkAsRepresentativeMarkAsRepresentative Ett dokument från varje uppsättning med exakta dubbletter markeras som representanter.One document from each set of exact duplicates is marked as representatives.
Slutdatum för möteMeeting End Date MeetingEndDateMeetingEndDate Meeting_end_dateMeeting_end_date Mötets slutdatum för möten.Meeting end date for meetings.
Startdatum för möteMeeting Start Date MeetingStartDateMeetingStartDate Meeting_start_dateMeeting_start_date Mötets startdatum för möten.Meeting start date for meetings.
Meddelande sortMessage kind MessageKindMessageKind Message_kindMessage_kind Den typ av meddelande du vill söka efter.The type of message to search for. Möjliga värden: kontakter dokument skicka e-postexternadata fax im journaler möten

microsoftteams
(returnerar objekt från chattar, möten och samtal i Microsoft Teams) anteckningar inlägg


rssfeeds uppgifter

röstbrevlåda
Possible values:

contacts
docs
email
externaldata
faxes
im
journals
meetings
microsoftteams
(returns items from chats, meetings, and calls in Microsoft Teams)
notes
posts
rssfeeds
tasks
voicemail
Modern överordnad bifogad fil-IDModern Attachment Parent Id ModernAttachment_ParentIdModernAttachment_ParentId Det oföränderliga ID:t för dokumentets överordnade.The Immutable Id of the document's parent.
Ursprungligt filnamnstilläggNative Extension NativeExtensionNativeExtension Native_extensionNative_extension Ursprungligt tillägg för objektet.Native extension of the item.
Eget filnamnNative file name NativeFileNameNativeFileName Native_file_nameNative_file_name Det ursprungliga filnamnet för objektet.Native file name of the item.
NativeMD5NativeMD5 Native_MD5Native_MD5 MD5-hash (128-bitars hashvärde) för filströmmen.MD5 hash (128-bit hash value) of the file stream.
NativeSHA256NativeSHA256 Native_SHA_256Native_SHA_256 SHA256-hash (256-bitars hashvärde) för filströmmen.SHA256 hash (256-bit hash value) of the file stream.
ND/ET-sortering: Exklusive bifogade filerND/ET Sort: Excluding attachments NdEtSortExclAttachNdEtSortExclAttach ND_ET_sort_excl_attachND_ET_sort_excl_attach Sammanfogning av e-posttråduppsättningen (ET) och ND-uppsättningen (Near-duplicate).Concatenation of the email thread (ET) set and Near-duplicate (ND) set. Det här fältet används för effektiv sortering vid granskning.This field is used for efficient sorting at review time. En D föregås av ND-uppsättningar och E föregås av ET-uppsättningar.A D is prefixed to ND sets and an E is prefixed to ET sets.
ND/ET-sortering: Inklusive bifogade filerND/ET Sort: Including attachments NdEtSortInclAttachNdEtSortInclAttach ND_ET_sort_incl_attachND_ET_sort_incl_attach Sammanfogning av en e-posttråduppsättning (ET) och en nästan dubblettuppsättning (ND).Concatenation of an email thread (ET) set and near-duplicate (ND) set. Det här fältet används för effektiv sortering vid granskning.This field is used for efficient sorting at review time. En D föregås av ND-uppsättningar och E föregås av ET-uppsättningar.A D is prefixed to ND sets and an E is prefixed to ET sets. Varje e-postobjekt i en ET-uppsättning följs av lämpliga bifogade filer.Each email item in an ET set is followed by its appropriate attachments.
Duplicerad uppsättning näraNear Duplicate Set ND_setND_set Objekt som liknar pivotdokumentet delar samma ND_set.Items that are similar to the pivot document share the same ND_set.
O365-författareO365 authors O365_authorsO365_authors Författare från SharePoint.Author from SharePoint.
O365 som skapats avO365 created by O365_created_byO365_created_by Skapad av SharePoint.Created by from SharePoint.
O365-datum skapatO365 date created O365_date_createdO365_date_created Skapat datum från SharePoint.Created date from SharePoint.
O365 ändrat datumO365 date modified O365_date_modifiedO365_date_modified Senaste ändring från SharePoint.Last modified date from SharePoint.
O365 ändrat avO365 modified by O365_modified_byO365_modified_by Ändrad av SharePoint.Modified by from SharePoint.
Överordnat IDParent ID ParentIdParentId Parent_IDParent_ID Id för objektets överordnade objekt.Id of the item's parent.
ParentNodeParentNode Parent_nodeParent_node Det e-postmeddelande som ligger närmast föregående i e-posttråden.The closest preceding email message in the email thread.
DeltagardomänerParticipant domains ParticipantDomainsParticipantDomains Email_participant_domainsEmail_participant_domains Lista över alla domäner av ett meddelande.List of all domains of participants of a message.
DeltagareParticipants DeltagareParticipants Email_participantsEmail_participants Lista över alla deltagare i ett meddelande. till exempel Avsändare, Till, Kopia, Hemlig kopia.List of all participants of a message; for example, Sender, To, Cc, Bcc.
Pivot-IDPivot ID Pivot-IDPivotId Pivot_IDPivot_ID ID för en pivot.The ID of a pivot.
Potentiellt privilegieradPotentially privileged PotentielltPrivilegeratPotentiallyPrivileged Potentially_privilegedPotentially_privileged Sant om modellen för identifiering av juristklienter behandlar dokumentet som potentiellt privilegieratTrue if attorney-client privilege detection model considers the document potentially privileged
BearbetningsstatusProcessing status ProcessingStatusProcessingStatus Error_codeError_code Bearbetningsstatus efter att objektet lades till i en granskningsuppsättning.Processing status after the item was added to a review set.
Läs percentilerRead percentile ReadPercentileReadPercentile Läs percentilen för dokumentet baserat på relevans.Read percentile for the document based on Relevance.
MottagetReceived MottagetReceived Email_date_receivedEmail_date_received Datum och tid då e-postmeddelandet togs emot i UTC.The date and time the email was received in UTC.
Antal mottagareRecipient Count Recipient_countRecipient_count Antalet mottagare i meddelandet.Number of recipients in the message.
MottagardomänerRecipient domains RecipientDomainsRecipientDomains Email_recipient_domainsEmail_recipient_domains Lista över alla mottagares domäner för ett meddelande.List of all domains of recipients of a message.
MottagareRecipients MottagareRecipients Email_recipientsEmail_recipients Lista över alla mottagare av ett meddelande (Till, Kopia, Hemlig kopia).List of all recipients of a message (To, Cc, Bcc).
Redacted_file_pathRedacted_file_path Sökvägen till den omdrekända ersättningsfilen i exporten.The path of the redacted replacement file in the export.
Redacted_text_pathRedacted_text_path Sökvägen till den omformaterade textfilen som ersätts i exporten.The path of the redacted text file replacement in the export. Endast för intern Microsoft-användning.For internal Microsoft use only.
Problem med relevanstagg – ärende 1Relevance tag Case issue 1 Relevance_tag_case_issue_1Relevance_tag_case_issue_1 Problem med relevanstaggen Ärende 1 från Relevans.Relevance tag Case issue 1 from Relevance.
RelevansresultatRelevance score RelevanceScoreRelevanceScore Relevansresultat för ett dokument baserat på relevans.Relevance score of a document based on Relevance.
RelevanstaggRelevance tag RelevanstaggRelevanceTag Relevansresultat för ett dokument baserat på relevans.Relevance score of a document based on Relevance.
Representativt IDRepresentative ID RepresentativeIdRepresentativeId Numerisk identifierare för varje uppsättning med exakta dubbletter.Numeric identifier of each set of exact duplicates.
Row_numberRow_number Radnumret för objektet i inläsningsfilen.The row number of the item in the load file.
AvsändareSender AvsändareSender Email_senderEmail_sender Fältet Sender (From) för meddelandetyper.Sender (From) field for message types. Formatet är DisplayName <SmtpAddress>.Format is DisplayName <SmtpAddress>.
Avsändare/författareSender/Author SenderAuthorSenderAuthor Beräknat fält som består av avsändaren eller författaren av objektet.Calculated field comprised of the sender or author of the item.
AvsändningsdomänSender domain SenderDomainSenderDomain Email_sender_domainEmail_sender_domain Domän för avsändaren.Domain of the sender.
SkickatSent SkickatSent Email_date_sentEmail_date_sent Skickat-datum för meddelandet.Sent date of the message.
Ange ordning: Inklusive förstaSet Order: Inclusive First SetOrderInclusivesFirstSetOrderInclusivesFirst Set_order_inclusives_firstSet_order_inclusives_first Fältet Sortering – e-post och bifogade filer: kronologiskt; dokument: pivotera först sedan i fallande likhetspoäng.Sorting field - email and attachments: counter-chronological; documents: pivot first then by descending similarity score.
Ange IDSet ID Set_IDSet_ID Dokument med liknande innehåll (ND_set) eller e-post i samma e-posttråd (Email_set) delar samma Set_ID.Documents of similar content (ND_set) or email within the same email thread (Email_set) share the same Set_ID.
SimilarityPercentSimilarityPercent Similarity_percentSimilarity_percent Anger hur liknande ett dokument är med pivot för den nästan duplicerade uppsättningen.Indicates how similar a document is to the pivot of the near duplicate set.
Ursprunglig filstorlekNative file size StorlekSize Native_sizeNative_size Antal byte av det ursprungliga objektet.Number of bytes of the native item.
ÄmneSubject ÄmneSubject Email_subjectEmail_subject Meddelandets ämne.Subject of the message.
Ämne/rubrikSubject/Title SubjectTitleSubjectTitle Beräknat fält som består av objektets ämne eller rubrik.Calculated field comprised of the subject or title of the item.
TaggarTags TaggarTags TaggarTags Taggar som används i en granskningsuppsättning.Tags applied in a review set.
Listan TemanThemes list ThemesListThemesList Themes_listThemes_list Lista över teman som beräknas för analys.Themes list as calculated for analytics.
TitleTitle TitleTitle Doc_titleDoc_title Rubrik från dokumentets metadata.Title from the document metadata.
TillTo TillTo Email_toEmail_to Fältet Till för meddelandetyper.To field for message types. Format är DisplayName <SmtpAddress>Format is DisplayName<SmtpAddress>
Unik i e-postuppsättningUnique in email set UniqueInEmailSetUniqueInEmailSet False om det finns en dubblett av den bifogade filen i dess e-postuppsättning.False if there's a duplicate of the attachment in its email set.
Id för versionsgruppVersion Group ID Version_Group_IdVersion_Group_Id Grupperar ihop olika versioner av samma dokument.Groups together the different versions of the same document.
ÅtgärdadesWas Remediated WasRemediatedWasRemediated Was_RemediatedWas_Remediated Sant om objektet har åtgärdats, annars falskt.True if the item was remediated, otherwise False.
Räkna ordWord count WordCountWordCount Word_countWord_count Antalet ord i objektet.Number of words in the item.

Anteckning

Mer information om sökbara egenskaper vid sökning Office 365 på innehållsplatser när du samlar in data för ett Advanced eDiscovery-fall finns i Nyckelordsfrågor och sökvillkor för innehållssökning.For more information about searchable properties when searching Office 365 content locations when you're collecting data for an Advanced eDiscovery case, see Keyword queries and search conditions for Content Search.