Data lagring, borttagning och destruktion i Microsoft 365Data Retention, Deletion, and Destruction in Microsoft 365

Microsoft har en standard policy för data hantering för Microsoft 365 som anger hur långa kunddata behålls efter borttagningen.Microsoft has a Data Handling Standard policy for Microsoft 365 that specifies how long customer data is retained after deletion. Det finns vanligt vis två scenarier då kunddata tas bort:There are generally two scenarios in which customer data is deleted:

  • Aktiv borttagning: innehavaren har en aktiv prenumeration och en användare eller administratör tar bort data eller administratörer tar bort en användare.Active Deletion: The tenant has an active subscription and a user or administrator deletes data, or administrators delete a user.
  • Passiv borttagning: klient organisationens abonnemang upphör.Passive Deletion: The tenant subscription ends.

Data lagringData Retention

För vart och ett av dessa borttagnings scenarier visar följande tabell den maximala lagrings tiden för data efter data kategori och klassificering:For each of these deletion scenarios, the following table shows the maximum data retention period, by data category and classification:

Data kategoriData Category Data klassificeringData Classification BeskrivningDescription ExempelExamples KvarhållningsperiodRetention Period
KunddataCustomer Data Kund innehållCustomer Content Innehåll som tillhandahålls/skapas direkt av administratörer och användareContent directly provided/created by admins and users

Inkluderar all text, ljud, video, bildfiler och program vara som skapas och lagras i Microsoft Data Center när du använder tjänsterna i Microsoft 365Includes all text, sound, video, image files, and software created and stored in Microsoft data centers when using the services in Microsoft 365
Exempel på de vanligaste Microsoft 365-programmen som gör att användare kan redigera data är Word, Excel, PowerPoint, Outlook och OneNoteExamples of the most commonly used Microsoft 365 applications that allow users to author data include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, and OneNote

Kund innehållet inkluderar också kundägda/tillhandahållna hemligheter (lösen ord, certifikat, krypterings nycklar, lagrings nycklar)Customer content also includes customer-owned/provided secrets (passwords, certificates, encryption keys, storage keys)
Scenario för aktiva borttagning: högst 30 dagarActive Deletion Scenario: at most 30 days

Passiv borttagnings scenario: högst 180 dagarPassive Deletion Scenario: at most 180 days
KunddataCustomer Data Information om identifierbar slutanvändare (EUII)End User Identifiable Information (EUII) Data som identifieras eller kan användas för att identifiera användaren av en Microsoft-tjänst.Data that identifies or could be used to identify the user of a Microsoft service. EUII innehåller inte kund innehållEUII does not contain Customer content Användar namnet eller visnings namnet (domän \ användar namn)User name or display name (DOMAIN\UserName)

Användarens huvud namn (name@domain)User principal name (name@domain)

Användarspecifika IP-adresserUser-specific IP addresses
Scenario med aktiva borttagning: högst 180 dagar (endast en klient administratörs åtgärd)Active Deletion Scenario: at most 180 days (only a tenant administrator action)

Passiv borttagnings scenario: högst 180 dagarPassive Deletion Scenario: at most 180 days
Person uppgifterPersonal Data
(data som inte ingår i kunddata)(data not included in Customer Data)
Slutanvändarens Pseudonymous-identifierare (EUPI)End User Pseudonymous Identifiers (EUPI) En identifierare som Microsoft är knuten till användaren av en Microsoft-tjänst.An identifier created by Microsoft tied to the user of a Microsoft service. När EUPI kombineras med annan information, till exempel en mappnings tabell, identifieras slutanvändarenWhen combined with other information, such as a mapping table, EUPI identifies the end user

EUPI innehåller inte information som laddas upp eller skapades av kundenEUPI does not contain information uploaded or created by the customer
GUID, PUIDs eller sid för användareUser GUIDs, PUIDs, or SIDs

Sessions-IDSession IDs
Scenario för aktiva borttagning: högst 30 dagarActive Deletion Scenario: at most 30 days

Passiv borttagnings scenario: högst 180 dagarPassive Deletion Scenario: at most 180 days

Bevarande av abonnemangSubscription Retention

Under en aktiv prenumeration kan en abonnent komma åt, extrahera eller ta bort kunddata som lagrats i Microsoft 365.In the term of an active subscription, a subscriber can access, extract, or delete customer data stored in Microsoft 365. Om en betald prenumeration slutar eller avslutas, bevaras de kunddata som lagras i Microsoft 365 på ett begränsat funktions konto för 90 dagar så att abonnenten kan extrahera data.If a paid subscription ends or is terminated, Microsoft retains customer data stored in Microsoft 365 in a limited-function account for 90 days to enable the subscriber to extract the data. När tids perioden för 90 är slut kan Microsoft inaktivera kontot och ta bort kunddata.After the 90-day retention period ends, Microsoft disables the account and deletes the customer data. Inte mer än 180 dagar efter att ett abonnemang har gått ut eller avslutas till Microsoft 365, inaktiverar Microsoft kontot och tar bort alla kunddata från kontot.No more than 180 days after expiration or termination of a subscription to Microsoft 365, Microsoft disables the account and deletes all customer data from the account. När den maximala Retentions tiden för alla data har förflutit, återges inte informationen kommersiellt.Once the maximum retention period for any data has elapsed, the data is rendered commercially unrecoverable.

För en kostnads fri utvärderings period flyttas ditt konto till en respittid i 30 dagar i de flesta länder och regioner.For a free trial, your account moves into a grace status for 30 days in most countries and regions. Under denna tidsperiod kan du köpa Microsoft 365.During this grace period, you can purchase Microsoft 365. Om du bestämmer dig för att inte köpa Microsoft 365 kan du antingen avbryta utvärderingsversionen eller låta respitperioden gå ut och information och data om ditt utvärderingskonto tas bort.If you decide not to buy Microsoft 365, you can either cancel your trial or let the grace period expire, and your trial account information and data is deleted.

Snabbare borttagningExpedited Deletion

För alla prenumerationer kan en abonnent kontakta Microsoft support och begära att de-etableringen unders snabbare.For any subscription, a subscriber can contact Microsoft Support and request expedited subscription de-provisioning. I den här processen raderas alla användar data tre dagar efter att administratören har angett utelåsnings koden från Microsoft.In this process, all user data is deleted three days after the administrator enters the lockout code provided by Microsoft. Detta inkluderar data i SharePoint Online och Exchange Online under kvarhållning eller lagring i inaktiva post lådor.This includes data in SharePoint Online and Exchange Online under hold or stored in inactive mailboxes.

Mer information om hur du påskyndar inetableringen finns i avbryta prenumerationen.For more information on expedited de-provisioning, see Cancel your subscription.