Verifiera datalagringsplatsen och uppdatera datalagringsinställningarna för Microsoft Defender för EndpointVerify data storage location and update data retention settings for Microsoft Defender for Endpoint

Gäller för:Applies to:

Vill du använda Defender för Slutpunkt?Want to experience Defender for Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.Sign up for a free trial.

Under onboardingprocessen tar en guide dig igenom inställningarna för datalagring och lagring av Defender för Slutpunkt.During the onboarding process, a wizard takes you through the data storage and retention settings of Defender for Endpoint.

När du har slutfört introduktionen kan du verifiera ditt val på sidan inställningar för datalagring.After completing the onboarding, you can verify your selection in the data retention settings page.

Verifiera datalagringsplatsenVerify data storage location

Under fasen Konfigurera skulledu ha valt plats för att lagra data.During the Set up phase, you would have selected the location to store your data.

Du kan kontrollera dataplatsen genom att gå till Inställningar > Datalagring.You can verify the data location by navigating to Settings > Data retention.

Uppdatera inställningar för datalagringUpdate data retention settings

Du kan uppdatera inställningarna för datalagring.You can update the data retention settings. Bevarandetiden är som standard 180 dagar.By default, the retention period is 180 days.

  1. Välj Inställningar Datalagring i > navigeringsfönstret.In the navigation pane, select Settings > Data retention.

  2. Välj varaktigheten för datalagringen i listrutan.Select the data retention duration from the drop-down list.

    Anteckning

    Andra inställningar kan inte redigeras.Other settings are not editable.

  3. Klicka på Spara inställningar.Click Save preferences.