API:t för aviseringsrelaterad användarinformation

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Anteckning

Om du är myndighetskund i USA kan du använda de URI:er som visas i Microsoft Defender för Slutpunkt för kunder inom myndigheter i USA.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geografiska plats:

 • api-us.securitycenter.microsoft.com
 • api-eu.securitycenter.microsoft.com
 • api-uk.securitycenter.microsoft.com

API-beskrivning

Hämtar användaren som är relaterad till en viss avisering.

Begränsningar

 • Du kan fråga efter aviseringar som senast uppdaterades enligt din konfigurerade lagringstid.
 • Prisbegränsningar för detta API är 100 samtal per minut och 1 500 samtal per timme.

Behörigheter

En av följande behörigheter krävs för att anropa detta API. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Microsoft Defender för slutpunkts-API:er

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program User.Read.All "Läsa användarprofiler"
Delegerat (arbets- eller skolkonto) User.Read.All "Läsa användarprofiler"

Anteckning

När du skaffar en token med hjälp av användarautentiseringsuppgifter:

 • Användaren måste ha minst följande rollbehörighet: 'Visa data' (mer information finns i Skapa och hantera roller)
 • Användaren måste ha åtkomst till enheten som är kopplad till aviseringen, baserat på enhetsgruppinställningar (mer information finns i Skapa och hantera enhetsgrupper)

HTTP-begäran

GET /api/alerts/{id}/user

Frågerubriker

Namn Typ Beskrivning
Auktorisering Sträng Bearer {token}. Obligatoriskt.

Frågebrödtext

Tom

Svar

Om det lyckas och en avisering och en användare finns – 200 OK med användaren i meddelandetexten. Om aviseringen eller användaren inte hittas – 404 Hittades inte.

Exempel

Exempel på förfrågan

Här är ett exempel på begäran.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/api/alerts/636688558380765161_2136280442/user

Svarsexempel

Här är ett exempel på svaret.

{
  "@odata.context": "https://api.securitycenter.microsoft.com/api/$metadata#Users/$entity",
  "id": "contoso\\user1",
  "accountName": "user1",
  "accountDomain": "contoso",
  "accountSid": "S-1-5-21-72051607-1745760036-109187956-93922",
  "firstSeen": "2019-12-08T06:33:39Z",
  "lastSeen": "2020-01-05T06:58:34Z",
  "mostPrevalentMachineId": "0111b647235c26159bec3e5eb6c8c3a0cc3ab766",
  "leastPrevalentMachineId": "0111b647235c26159bec3e5eb6c8c3a0cc3ab766",
  "logonTypes": "Network",
  "logOnMachinesCount": 1,
  "isDomainAdmin": false,
  "isOnlyNetworkUser": false
}