Nya domäner som vidarebefordras e-postinsikter i Säkerhets- & EfterlevnadscenterNew domains being forwarded email insight in the Security & Compliance Center

Viktigt

Det förbättrade Microsoft 365 Säkerhetscenter är nu tillgänglig.The improved Microsoft 365 security center is now available. Med den här nya upplevelsen kommer Defender för Endpoint, Defender för Office, 365 Microsoft 365 Defender och annat till Microsoft 365 säkerhetscenter.This new experience brings Defender for Endpoint, Defender for Office 365, Microsoft 365 Defender, and more into the Microsoft 365 security center. Läs om de senaste.Learn what's new.

Gäller förApplies to

Det finns giltiga affärsorsaker till att vidarebefordra e-postmeddelanden till externa mottagare i specifika domäner.There are valid business reasons to forward email messages to external recipients in specific domains. Det börjar dock bli misstänkt när användare i organisationen plötsligt börjar vidarebefordra meddelanden till en domän där ingen i organisationen någonsin har vidarebefordrat meddelanden till (en ny domän).However, it's suspicious when users in your organization suddenly start forwarding messages to a domain where no one in your organization has ever forwarded messages to (a new domain).

Det här villkoret kan ange att användarkontona har komprometterats.This condition might indicate that the user accounts are compromised. Om du misstänker att kontona har komprometterats kan du gå till Svara på ett komprometterat e-postkonto.If you suspect the accounts have been compromised, see Responding to a compromised email account.

De nya domäner som vidarebefordras e-postinsikter i & säkerhets- och efterlevnadscentret meddelar dig när användare i organisationen vidarebefordrar meddelanden till nya domäner.The New domains being forwarded email insight in the Security & Compliance Center notifies you when users in your organization are forwarding messages to new domains.

Den här insikten visas bara när problemet identifieras och visas på sidan Vidarebefordransrapport.This insight appears only when the issue is detected, and it appears on the Forwarding report page.

Nya domäner som vidarebefordras via e-post

När du klickar på widgeten visas en utfällningsruta där du kan hitta mer information om vidarebefordrade meddelanden, inklusive en länk tillbaka till vidarebefordransrapporten.When you click on the widget, a flyout appears where you can find more details about the forwarded messages, including a link back to the Forwarding report.

Information som visas när du klickar på e-postinsikterna Nya domäner som vidarebefordras

Du kan också gå till den här informationssidan när du väljer insikten när du har klickat på Visa alla i området & rekommendationer på (Instrumentpanelen > Rapporter eller https://protection.office.com/insightdashboard ).You can also get to this details page when you select the insight after you click View all in the Top insights & recommendations area on (Reports > Dashboard or https://protection.office.com/insightdashboard).

Om du vill förhindra automatisk vidarebefordran av meddelanden till externa domäner konfigurerar du en fjärrdomän för vissa eller alla externa domäner.To prevent automatic message forwarding to external domains, configure a remote domain for some or all external domains. Mer information finns i Hantera fjärrdomäner i Exchange Online.For more information, see Manage remote domains in Exchange Online.

Mer information om andra insikter i instrumentpanelen för e-postflöde finns i E-postflödesinformation i Säkerhets- & efterlevnadscenter.For information about other insights in the Mail flow dashboard, see Mail flow insights in the Security & Compliance Center.