Get-profil tillstånd åtgärderGet Profile State Operations

Hämtar en lista över möjliga åtgärder som kan utföras av den aktuella användaren på den angivna profilen.Gets a list of possible operations that can be performed by the current user on the specified profile. Sedan kan du initiera en begäran för någon av de angivna åtgärderna.A request can then be initiated for any of the specified operations.

Obs: URL: er som visas i det här avsnittet är i förhållande till värdnamnet valt under distributionen av API, till exempel: https://api.contoso.com.Note: URLs shown in this topic are relative to the hostname chosen during API deployment; for example: https://api.contoso.com. ##BegäranRequest

MetodMethod URL-begäranRequest URL
GETGET /CertificateManagement/API/v1.0/Profiles/{ID}/Operations/CertificateManagement/api/v1.0/profiles/{id}/operations
/CertificateManagement/API/v1.0/SmartCards/{ID}/Operations/CertificateManagement/api/v1.0/smartcards/{id}/operations

###URL-parametrarURL Parameters ParameterParameter | BeskrivningDescription ---------|------------ IDid | Identifierare (GUID) för profilen eller smartkort.The identifier (GUID) of the profile or smartcard.

###Huvuden för begäranRequest Headers Vanliga begärandehuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i CM REST API-tjänsteinformation.For common request headers, see HTTP Request and Response Headers in CM REST API Service Details. ###BegärandetextenRequest Body ingetnone

##SvarResponse ###SvarskoderResponse Codes KodCode |BeskrivningDescription
---------|--------- 200200 | OKOK 204204 | Inget innehållNo content 403403 | Tillåts inteForbidden 500500 | Internt felInternal Error

###SvarsrubrikerResponse Headers Vanliga svarshuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i CM REST API-tjänsteinformation.For common response headers, see HTTP Request and Response Headers in CM REST API Service Details. ###SvarstextenResponse Body Returnerar en lista över möjliga åtgärder som kan utföras av användare på smartkortet på åtgärden lyckades.On success, returns a list of possible operations that can be performed by the user on the smartcard. Den här listan kan innehålla valfritt antal följande: OnlineUpdate, förnya, återställa, RecoverOnBehalf, pensionera, återkalla, och avblockera.This list may contain any number of the following: OnlineUpdate, Renew, Recover, RecoverOnBehalf, Retire, Revoke, and Unblock.

##ExempelExample

###BegäranRequest

GET /certificatemanagement/api/v1.0/smartcards/438d1b30-f3b4-4bed-85fa-285e08605ba7/operations HTTP/1.1

###SvarResponse

HTTP/1.1 200 OK

[
    "renew",
    "unblock",
    "retire"
]