Styrnings- och distributionsmetoderGovernance and deployment approaches

Under de senaste få årtiondena har företag blivit allt mer medvetna om behovet av att utnyttja sina datatillgångar för att dra nytta möjligheterna på marknaden.Over the last few decades, companies have become increasingly aware of the need to leverage data assets to profit from market opportunities. Genom att utföra konkurrensanalys eller genom att lära sig förstå operativa mönster har många organisationer nu insett att de kan ha fördel av en datastrategi för ligga steget före konkurrenterna.Either by performing competitive analysis or by understanding operational patterns, many organizations now understand they can benefit from having a data strategy as a way to stay ahead of their competition.

Planera en företagsdistribution för Power BI (white paper) är ett ramverk för att öka avkastningen på investeringar i förhållande till Power BI då företag försöker bli allt smartare med sina data.The Planning a Power BI Enterprise Deployment whitepaper provides a framework for increasing the return on investment related to Power BI as companies increasingly seek to become more data-savvy.

De som arbetar med Business Intelligence definierar vanligtvis datasmarta företag som de som drar nytta av faktauppgifter som stöd för sitt beslutsfattande.Business Intelligence practitioners typically define data-savvy companies as those that benefit from the use of factual information to support decision making. Vi talar till och med om att vissa organisationer har en datakultur.We even describe certain organizations as having a data culture. Oavsett om den finns på organisationsnivå eller på avdelningsnivå, kan en datakultur på ett positivt sätt förändra ett företagets möjlighet att anpassa sig och utvecklas.Whether at the organizational level, or at a departmental level, a data culture can positively alter a company’s ability to adapt and thrive. Datainsikter måste inte alltid vara företagsomfattande för att få stor betydelse: även mindre operativa insikter som kan leda till förändringar av den dagliga driften kan också bli omvälvande.Data insights don't always have to be at enterprise scope to be far-reaching: small operational insights that alter day-to-day operations can be transformational as well.

Dessa företag har en förståelse för att fakta – och faktaanalys – måste ligga till grunden för hur verksamhetsprocesser definieras.For these companies, there is an understanding that facts – and fact analysis – must drive how business processes are defined. Teammedlemmarna försöker inhämta data, identifiera mönster och dela sina resultatet med andra.Team members attempt to seek data, identify patterns, and share findings with others. Detta tillvägagångssättet kan vara till stor nytta, oberoende av om analysen utförs på externa eller interna verksamhetsfaktorer.This approach can be useful regardless of if the analysis is done over external or internal business factors. Det är först och främst ett perspektiv, inte en process.It is first and foremost a perspective, not a process. Läs vitboken om koncept, alternativ och förslag för styrning i Power BI-ekosystemet.Read the whitepaper to learn about concepts, options and suggestions for governance within the Power BI ecosystem.