Datakällor i Power BI DesktopData sources in Power BI Desktop

Med Power BI Desktop kan du ansluta till data från många olika källor.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. En fullständig lista över tillgängliga datakällor finns i Power BI-datakällor.For a full list of available data sources, see Power BI data sources.

Du ansluter till data med hjälp av menyfliksområdet Start.You connect to data by using the Home ribbon. Om du vill se menyn för Mest vanliga datatyper, väljer du knappetiketten Hämta data eller nedåtpilen.To show the Most Common data types menu, select the Get Data button label or the down arrow.

Menyn Mest vanliga datatyper, Hämta data i Power BI Desktop

Gå till dialogrutan Hämta data genom att visa menyn med Mest vanliga datatyper och välj Mer.To go to the Get Data dialog box, show the Most Common data types menu and select More. Du kan även öppna dialogrutan Hämta data (och kringgå menyn Mest vanliga) genom att välja ikonen Hämta data direkt.You can also bring up the Get Data dialog box (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon directly.

Knappen Hämta data, Power BI Desktop

Anteckning

Power BI-teamet utökar ständigt de datakällor som är tillgängliga för Power BI Desktop och Power BI-tjänsten.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Därför visas ofta tidiga versioner av pågående datakällor markerade med beta eller förhandsversion.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Alla datakällor som har markerats som Beta eller Förhandsversion har begränsad support och funktionalitet och ska inte användas i produktionsmiljöer.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and it shouldn't be used in production environments. Dessutom kanske datakällor som är markerade som Beta eller Förhandsversion för Power BI Desktop inte är tillgängliga för användning i Power BI-tjänsten eller andra Microsoft-tjänster förrän datakällan blir allmänt tillgänglig.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

Anteckning

Det finns många dataanslutningar för Power BI Desktop som kräver Internet Explorer 10 (eller senare) för autentisering.There are many data connectors for Power BI Desktop that require Internet Explorer 10 (or newer) for authentication.

DatakällorData sources

Dialogrutan Hämta data ordnar datatyperna i följande kategorier:The Get Data dialog box organizes data types in the following categories:

 • AllaAll
 • FilFile
 • DatabasDatabase
 • Power PlatformPower Platform
 • AzureAzure
 • OnlinetjänsterOnline Services
 • AnnatOther

I kategorin Alla finns alla dataanslutningstyper från alla kategorier.The All category includes all data connection types from all categories.

FildatakällorFile data sources

I kategorin Fil finns följande dataanslutningar:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Text/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • MappFolder
 • PDFPDF
 • SharePoint-mappSharePoint folder

Följande bild visar fönstret Hämta data för Fil.The following image shows the Get Data window for File.

Fildatakällor, dialogrutan Hämta data, Power BI Desktop

Databasens datakällorDatabase data sources

Kategorin Databas innehåller följande dataanslutningar:The Database category provides the following data connections:

 • SQL Server-databasSQL Server database
 • Access-databasAccess database
 • SQL Server Analysis Services-databasSQL Server Analysis Services database
 • Oracle-databasOracle database
 • IBM DB2-databasIBM Db2 database
 • IBM Informix-databas (beta)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • MySQL-databasMySQL database
 • PostgreSQL-databasPostgreSQL database
 • Sybase-databasSybase database
 • Teradata-databasTeradata database
 • SAP HANA-databasSAP HANA database
 • SAP Business Warehouse Application ServerSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse Message ServerSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • AtScale-kuberAtScale cubes
 • Data Virtuality LDW (Beta)Data Virtuality LDW (Beta)
 • DenodoDenodo
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • IndeximaIndexima
 • InterSystems IRIS (Beta)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (Beta)Jethro (Beta)
 • KyligenceKyligence
 • Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)
 • MariaDB (Beta)MariaDB (Beta)
 • MarkLogicMarkLogic
 • BI-anslutningsappBI Connector
 • Actian (Beta)Actian (Beta)

Anteckning

Vissa databaskopplingar kräver att du aktiverar dem genom att välja Arkiv > Alternativ och inställningar > Alternativ sedan välja Förhandsversionsfunktioner och aktivera kopplingen.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Om du inte ser några av de kopplingar som nämns ovan och vill använda dem, kontrollerar du dina inställningar för Förhandsversionsfunktioner.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Observera att alla datakällor som har markerats som beta eller förhandsversion har begränsad support och funktionalitet och ska inte användas i produktionsmiljöer.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Följande bild visar fönstret Hämta data för Databas.The following image shows the Get Data window for Database.

Databasens datakällor, dialogrutan Hämta data, Power BI Desktop

Power Platform-datakällorPower Platform data sources

I Power Platform-kategorin finns följande dataanslutningar:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Power BI-datauppsättningarPower BI datasets
 • Power BI-dataflödenPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Power Platform-dataflöden (beta)Power Platform dataflows (Beta)

Följande bild visar fönstret Hämta data för Power Platform.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Power Platform-datakällor, dialogrutan Hämta data, Power BI Desktop

Azure-datakällorAzure data sources

Kategorin Azure innehåller följande dataanslutningar:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics (SQL DW)Azure Synapse Analytics (SQL DW)
 • Azure Analysis Services-databasAzure Analysis Services database
 • Azure Database for PostgreSQLAzure Database for PostgreSQL
 • Azure Blob StorageAzure Blob Storage
 • Azure Table StorageAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Data Lake Storage Gen2Azure Data Lake Storage Gen2
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight Interactive-frågaHDInsight Interactive Query
 • Azure Cost ManagementAzure Cost Management
 • Azure DatabricksAzure Databricks
 • Azure Time Series Insights (beta)Azure Time Series Insights (Beta)

Följande bild visar fönstret Hämta data för Azure.The following image shows the Get Data window for Azure.

Azure-datakällor, dialogrutan Hämta data, Power BI Desktop

Datakällor för onlinetjänsterOnline Services data sources

Kategorin Onlinetjänster innehåller följande dataanslutningar:The Online Services category provides the following data connections:

 • SharePoint Online-listaSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (lokal)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (beta)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure-DevOps (endast kort)Azure DevOps (Boards only)
 • Azure-DevOps Server (endast kort)Azure DevOps Server (Boards only)
 • Salesforce-objektSalesforce Objects
 • Salesforce-rapporterSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (beta)appFigures (Beta)
 • Data.World – Hämta datauppsättning (beta)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • GitHub (beta)GitHub (Beta)
 • LinkedIn Sales Navigator (Beta)LinkedIn Sales Navigator (Beta)
 • Marketo (beta)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (beta)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One – PRM (beta)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • QuickBooks Online (beta)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (beta)SparkPost (Beta)
 • SweetIQ (beta)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One – CTM (Beta)Planview Enterprise One - CTM (Beta)
 • Twilio (beta)Twilio (Beta)
 • Zendesk (beta)Zendesk (Beta)
 • Asana (Beta)Asana (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (Beta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Emigo Data SourceEmigo Data Source
 • Entersoft Business Suite (Beta)Entersoft Business Suite (Beta)
 • FactSet AnalyticsFactSet Analytics
 • Palantir FoundryPalantir Foundry
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Intune Data Warehouse (Beta)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Security (Beta)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Projectplace för Power BIProjectplace for Power BI
 • Product Insights (Beta)Product Insights (beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • Spigit (Beta)Spigit (Beta)
 • TeamDesk (beta)TeamDesk (Beta)
 • Webtrends Analytics (Beta)Webtrends Analytics (Beta)
 • Witivio (Beta)Witivio (Beta)
 • Workplace Analytics (Beta)Workplace Analytics (Beta)
 • Zoho Creator (Beta)Zoho Creator (Beta)
 • eWay-CRM (Beta)eWay-CRM (Beta)
 • Hexagon PPM Smart APIHexagon PPM Smart API

Följande bild visar fönstret Hämta data för Onlinetjänster.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Datakällor för onlinetjänster, dialogrutan Hämta data, Power BI Desktop

Andra datakällorOther data sources

Kategorin Övrigt innehåller följande dataanslutningar:The Other category provides the following data connections:

 • WebbenWeb
 • SharePoint-listaSharePoint list
 • OData-feedOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Hadoop-fil (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • Hive LLAPHive LLAP
 • R-skriptR script
 • Python-skriptPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • Acterys : Model Automation & Planning (Beta)Acterys : Model Automation & Planning (Beta)
 • Automation Anywhere (Beta)Automation Anywhere (Beta)
 • SolverSolver
 • Cherwell (Beta)Cherwell (Beta)
 • Cognite Data Fusion (Beta)Cognite Data Fusion (Beta)
 • FHIRFHIR
 • Information Grid (Beta)Information Grid (Beta)
 • Jamf Pro (Beta)Jamf Pro (Beta)
 • MicroStrategy for Power BIMicroStrategy for Power BI
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (Beta)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (Beta)Roamler (Beta)
 • Shortcuts Business Insights (Beta)Shortcuts Business Insights (Beta)
 • SiteimproveSiteimprove
 • SurveyMonkey (Beta)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)ListTenforce (Smart)List
 • TIBCO (R) Data Virtualization (Beta)TIBCO(R) Data Virtualization (Beta)
 • Vena (Beta)Vena (Beta)
 • Vessel Insight (Beta)Vessel Insight (Beta)
 • Zucchetti HR Infinity (Beta)Zucchetti HR Infinity (Beta)
 • Anaplan Connector v1.0 (Beta)Anaplan Connector v1.0 (Beta)
 • Starburst Enterprise Presto (Beta)Starburst Enterprise Presto (Beta)
 • Tom frågaBlank Query

Följande bild visar fönstret Hämta data för Övrigt.The following image shows the Get Data window for Other.

Andra datakällor i Power BI Desktop

Anteckning

För tillfället går det inte att ansluta till anpassade datakällor som skyddas med Azure Active Directory.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

MallapparTemplate apps

Du kan hitta mallappar för din organisation genom att välja länken Mallappar längst ned i fönstret Hämta data.You can find template apps for your organization by selecting the Template Apps link near the bottom of the Get Data window.

Dialogrutan Hämta data för Andra datakällor i Power BI Desktop

Vilka mallappar som är tillgängliga beror på din organisation.Available Template Apps may vary based on your organization.

Ansluta till en datakällaConnecting to a data source

Anslut till en datakälla genom att välja datakällan i fönstret Hämta data och välja Anslut.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. I följande bild har Webb valts från dataanslutningskategorin Övrigt.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Anslut till webben, dialogrutan Hämta data, Power BI Desktop

Ett fönster för anslutningen visas, specifik för dataanslutningstypen.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Om det krävs autentiseringsuppgifter uppmanas du att ange dem.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. Följande bild visar en URL som anges för att ansluta till en webbdatakälla.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

Inmatnings-URL, dialogrutan Från webben, Power BI Desktop

Ange URL:en eller anslutningsinformationen för resursen och välj sedan OK.Enter the URL or resource connection information, and then select OK. Power BI Desktop ansluter till datakällan och visar tillgängliga datakällor i Navigatör.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and it presents the available data sources in the Navigator.

Dialogrutan Navigatör, Power BI Desktop

Läs in datan genom att välja knappen Läs in längst ned i fönstret Navigatör.To load the data, select the Load button at the bottom of the Navigator pane. Om du vill omvandla eller redigera frågan i Power Query-redigeraren innan du läser in datan, väljer du knappen Transformera data.To transform or edit the query in Power Query Editor before loading the data, select the Transform Data button.

Det är allt du behöver veta om att ansluta till datakällor i Power BI Desktop!That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Försök att ansluta till data från våra växande lista med datakällor och kom tillbaka ofta – vi fyller på listan hela tiden.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Hämta data med PBIDS-filerUsing PBIDS files to get data

PBIDS-filer är Power BI Desktop-filer med en speciell struktur där ett .PBIDS-tillägg visar att det är en Power BI-datakällfil.PBIDS files are Power BI Desktop files that have a specific structure, and they have a .PBIDS extension to identify it is a Power BI data source file.

Du kan skapa en PBIDS-fil för att effektivisera Hämta data-miljön för oerfarna rapportskapare i organisationen.You can create a PBIDS file to streamline the Get Data experience for new or beginner report creators in your organization. Om du skapar PBIDS-filen från befintliga rapporter är det enklare för nya rapportförfattare att skapa nya rapporter från samma data.If you create the PBIDS file from existing reports, it's easier for beginning report authors to build new reports from the same data.

När en författare öppnar en PBIDS-fil, öppnas Power BI Desktop och användaren uppmanas att ange autentiseringsuppgifter för att kunna autentisera och ansluta till den datakälla som anges i filen.When an author opens a PBIDS file, Power BI Desktop opens and prompts the user for credentials to authenticate and connect to the data source that's specified in the file. Dialogrutan Navigering öppnas där användaren måste välja de tabeller från datakällan som ska läsas in i modellen.The Navigation dialog box appears, and the user must select the tables from that data source to load into the model. Användarna kan också behöva välja databaser och anslutningsläge om de inte har angetts i PBIDS-filen.Users may also need to select the database(s) and connection mode if none was specified in the PBIDS file.

Från och med nu kan användaren börja skapa visualiseringar eller välja Senast använda källor för att läsa in en ny uppsättning tabeller i modellen.From that point forward, the user can begin building visualizations or select Recent Sources to load a new set of tables into the model.

För närvarande har PBIDS-filer bara stöd för en enda datakälla i en enda fil.Currently, PBIDS files only support a single data source in one file. Om du anger fler än en datakälla uppstår ett fel.Specifying more than one data source results in an error.

Skapa en PBIDS-anslutningsfilHow to create a PBIDS connection file

Om du har en befintlig Power BI Desktop-fil (.PBIX) som redan är ansluten till de data du är intresserad av kan du bara exportera anslutningsfilerna från Power BI Desktop.If you have an existing Power BI Desktop (.PBIX) file that's already connected to the data you’re interested in, you can simply export these connection files from within Power BI Desktop. Det här är den rekommenderade metoden eftersom PBIDS-filen kan genereras automatiskt från Desktop.This is the recommended method, since the PBIDS file can be auto-generated from Desktop. Dessutom kan du fortfarande redigera eller skapa filen manuellt i en textredigerare.In addition, you can still edit or manually create the file in a text editor.

Om du vill skapa PBIDS-filen väljer du Arkiv > Alternativ och inställningar > Inställningar för datakälla:To create the PBIDS file, select File > Options and settings > Data source settings:

Menyalternativet Inställningar för datakälla

I dialogrutan som visas väljer du den datakälla du vill exportera som PBIDS och väljer sedan Exportera PBIDS.In the dialog that appears, select the data source you want to export as a PBIDS, and then select Export PBIDS.

Dialogrutan Inställningar för datakälla

När du väljer knappen Exportera PBIDS genererar Power BI Desktop PBIDS-filen. Sedan kan du byta namn på den, spara den i en katalog och dela den med andra.When you select the Export PBIDS button, Power BI Desktop generates the PBIDS file, which you can rename and save in your directory, and share with others. Du kan också öppna filen i en textredigerare och ändra filen ytterligare, inklusive att ange anslutningsläget i själva filen, som du ser i följande bild.You can also open the file in a text editor, and modify the file further, including specifying the mode of connection in the file itself, as shown in the following image.

Använda en textredigerare till att ändra PBIDS-filen

Om du föredrar att skapa PBIDS-filer manuellt i en textredigerare måste du ange nödvändiga indata för en anslutning och spara filen med filnamnstillägget PBIDS.If you prefer to manually create your PBIDS files in a text editor, you must specify the required inputs for a single connection and save the file with the PBIDS extension. Du kan också ange anslutningsläget som antingen DirectQuery eller Import.Optionally, you can also specify the connection mode as either DirectQuery or Import. Om läget saknas eller är null i filen, uppmanas användaren som öppnar filen i Power BI Desktop att välja DirectQuery eller Import.If mode is missing/null in the file, the user who opens the file in Power BI Desktop is prompted to select DirectQuery or Import.

Exempel på PBIDS-filerPBIDS file examples

Det här avsnittet innehåller några exempel på datakällor som används ofta.This section provides some examples from commonly used data sources. Filtypen PBIDS har bara stöd för de dataanslutningar som stöds i Power BI Desktop, med följande undantag: Wiki URLS, Live Connect och Blank Query.The PBIDS file type only supports data connections that are also supported in Power BI Desktop, with the following exceptions: Wiki URLS, Live Connect and Blank Query.

PBIDS-filen innehåller inte någon autentiserings-, tabell- eller schemainformation.The PBIDS file doesn't include authentication information and table and schema information.

Nedanstående kodfragment visar några vanliga exempel på PBIDS-filer, men de är inte fullständiga.The following code snippets show several common examples for PBIDS files, but they aren't complete or comprehensive. För andra datakällor kan du referera till DSR-formatet (Data Source Reference) för protokoll- och adressinformation.For other data sources, you can refer to the Data Source Reference (DSR) format for protocol and address information.

Om du redigerar eller skapar anslutningsfilerna manuellt är de här exemplen bara tips. De är inte avsedda att vara heltäckande och tar inte upp alla anslutningsappar som stöds i DSR-formatet.If you're editing or manually creating the connection files, these examples are for convenience only, aren't meant to be comprehensive, and don't include all supported connectors in DSR format.

Azure ASAzure AS

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
  { 
    "details": { 
    "protocol": "analysis-services", 
    "address": { 
      "server": "server-here" 
    }, 
    } 
  } 
  ] 
}

MappFolder

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "folder", 
    "address": { 
      "path": "folder-path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

ODataOData

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "odata", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP BWSAP BW

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-bw-olap", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here", 
     "systemNumber": "system-number-here", 
     "clientId": "client-id-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP HANASAP Hana

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-hana-sql", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here:port-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SharePoint-listaSharePoint list

URL:en måste peka på själva SharePoint-webbplatsen och inte på en lista på webbplatsen.The URL must point to the SharePoint site itself, not to a list within the site. Användarna får en navigatör som de kan använda för att välja en eller flera listor från den platsen, där varje lista blir en tabell i modellen.Users get a navigator that allows them to select one or more lists from that site, each of which becomes a table in the model.

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sharepoint-list", 
    "address": { 
     "url": "URL-here" 
    }, 
    } 
  } 
 ] 
} 

SQL ServerSQL Server

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
    { 
      "details": { 
        "protocol": "tds", 
        "address": { 
          "server": "server-name-here", 
          "database": "db-name-here (optional) "
        } 
      }, 
      "options": {}, 
      "mode": "DirectQuery" 
    } 
  ] 
} 

TextfilText file

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "file", 
    "address": { 
      "path": "path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

WebbenWeb

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "http", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

DataflödeDataflow

{
 "version": "0.1",
 "connections": [
  {
   "details": {
    "protocol": "powerbi-dataflows",
    "address": {
     "workspace":"workspace id (Guid)",
     "dataflow":"optional dataflow id (Guid)",
     "entity":"optional entity name"
    }
    }
  }
 ]
}

Nästa stegNext steps

Du kan göra många olika saker med Power BI Desktop.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Läs följande resurser för mer information om dess möjligheter:For more information on its capabilities, check out the following resources: