Komma igång med Power BI DesktopGetting started with Power BI Desktop

Välkommen till Komma igång-guiden för Power BI Desktop.Welcome to the Power BI Desktop Getting Started Guide. Den här korta visningen av Power BI Desktop låter dig bekanta dig med hur den fungerar, visar vad den kan göra och ökar dina möjligheter att skapa robusta datamodeller, tillsammans med häpnadsväckande rapporter, som förstärker din affärsintelligens.This short tour of Power BI Desktop gets you acquainted with how it works, demonstrates what it can do, and accelerates your ability to build robust data models — along with amazing reports — that amplify your business intelligence efforts.

Vill du titta istället för att läsa?Prefer to watch instead of read? Då kan du ta en titt på vår kom igång video.Feel free to take a look at our getting started video. Om du vill följa med i videon med matchande exempeldata, kan du hämta den här Excel-exempelarbetsboken.And if you want to follow along with the video with matching sample data, you can download this sample Excel workbook.

Power BI Desktop låter dig skapa en samling frågor, dataanslutningar och rapporter som enkelt kan delas med andra.Power BI Desktop lets you create a collection of queries, data connections, and reports that can easily be shared with others. Power BI Desktop integrerar beprövad Microsoft-teknologi – den kraftfulla frågemotorn, datamodellering och visualiseringar – och fungerar sömlöst tillsammans med Power BI-tjänsten online.Power BI Desktop integrates proven Microsoft technologies – the powerful Query engine, data modeling, and visualizations – and works seamlessly with the online Power BI service.

Med en kombination av Power BI Desktop (där analytiker och andra kan skapa kraftfulla dataanslutningar, modeller och rapporter) och Power BI-tjänsten (där Power BI Desktop-rapporter kan delas så att användare kan visa och interagera med dem), blir nya insikter från en värld av data enklare än någonsin att modellera, skapa, dela och utöka.With the combination of Power BI Desktop (where analysts and others can create powerful data connections, models and reports) and the Power BI service (where Power BI Desktop reports can be shared so users can view and interact with them), new insights from the world of data are easier to model, build, share, and extend.

Dataanalytiker kommer att finna Power BI Desktop kraftfull, flexibel, och högtillgänglig för att ansluta till och forma en värld av data, skapa robusta modeller och skapa välstrukturerade rapporter.Data analysts will find Power BI Desktop a powerful, flexible, and a highly accessible tool to connect with and shape the world of data, build robust models, and craft well-structured reports.

Så här använder du den här guidenHow to use this guide

Du kan använda den här guiden på ett par olika sätt – kolla igenom den för en snabb överblick eller läs igenom varje avsnitt för en mer ingående förståelse av hur Power BI Desktop fungerar.You can use this guide in a couple of ways – scan it for a quick overview, or read through each section for a strong understanding of how Power BI Desktop works.

Om har bråttom, kan du göra en visuell snabbläsning av den här guiden på ett par minuter och få en bra uppfattning av hur Power BI Desktop fungerar och hur du använder den.If you’re in a hurry you can do a visual sweep of this guide in just a couple minutes, and come away with a good sense of how Power BI Desktop operates, and how to use it. Det mest i den här guiden består av skärmbilder som visuellt visar hur Power BI Desktop fungerar.Most of this guide consists of screens that visually show how Power BI Desktop works.

För en mer ingående förståelse så kan du läsa igenom avsnitten, utföra stegen och få fram din egen Power BI Desktop-fil som är redo för publicering till Power BI-tjänsten och delas med andra.For a more thorough understanding you can read through each section, perform the steps, and walk away with your own Power BI Desktop file that’s ready to post onto the Power BI service, and share with others.

Anteckning

Det finns också en separat och specialiserad version av Power BI som heter Power BI-rapportserver, som är till för kunder som behöver ha kvar sina data och rapportering lokalt.There is also a separate and specialized version of Power BI called Power BI Report Server, which is for customers who need their data and reporting to remain on-premises. Det finns även en specialiserad version av Power BI Desktop för användning med den versionen, som heter Power BI Desktop för Power BI-rapportserver, som bara fungerar med rapportserver-versionen av Power BI.For use with that specialized version, there's also a separate and specialized version of Power BI Desktop called Power BI Desktop for Power BI Report Server, which works only with the Report Server version of Power BI. Den här artikeln beskriver standardversionen av Power BI Desktop.This article describes the standard Power BI Desktop.

Så här fungerar Power BI DesktopHow Power BI Desktop works

Med Power BI Desktop ansluter du till data (vanligtvis flera datakällor), formar data (med frågor som skapa insiktsfulla, övertygande datamodeller) och använder den modellen för att skapa rapporter (som andra kan dra nytta av, bygga vidare på och dela).With Power BI Desktop, you connect to data (usually multiple data sources), shape that data (with queries that build insightful, compelling data models), and use that model to create reports (which others can leverage, build upon, and share).

När stegen är klara så att du är nöjd – ansluta, forma och rapportera – så kan du spara arbetet i Power BI Desktop-filformatet, som är .pbix-tillägget.When the steps are completed to your satisfaction – connect, shape, and report – you can save that work in Power BI Desktop file format, which is the .pbix extension. Power BI Desktop-filer kan delas som andra filer, men det mest övertygande sättet att dela Power BI Desktop-filer på är att överföra dem (dela dem) på Power BI-tjänsten.Power BI Desktop files can be shared like any other file, but the most compelling way to share Power BI Desktop files is to upload them (share them) on the Power BI service.

Power BI Desktop centraliserar, förenklar och strömlinjeformar något som annars kan uppfattas som en utspridd, lösryckt och mödosam process med att business intelligence-centrallager och -rapporter.Power BI Desktop centralizes, simplifies, and streamlines what can otherwise be a scattered, disconnected, and arduous process of designing and creating business intelligence repositories and reports.

Är du redo att testa?Ready to give it a try? Då sätter vi igång.Let’s get started.

Installera och kör Power BI DesktopInstall and run Power BI Desktop

Du kan hämta Power BI Desktop från Power BI-tjänsten genom att välja kugghjulsikonen och sedan välja Power BI Desktop.You can download Power BI Desktop from the Power BI service, by selecting the gear icon, then select Power BI Desktop.

Power BI Desktop installeras som ett program och körs på skrivbordet.Power BI Desktop is installed as an application, and runs on your desktop.

När du startar Power BI Desktop, visas en välkommen-skärm.When you run Power BI Desktop, a Welcome screen is displayed.

Du kan hämta data, se senaste källorna, eller öppna andra rapporter direkt från välkommen-skärmen (från länkar i det vänstra fönstret).You can Get Data, see Recent Sources, or Open Other Reports directly from the Welcome screen (from the links in the left pane). Om du stänger skärmen (välj x i övre högra hörnet), visas rapportvyn av Power BI Desktop.If you close the screen (select the x in the top right corner), the Report view of Power BI Desktop is displayed.

Det finns tre vyer i Power BI Desktop: Vyn Rapport, vyn Data och vyn Relationer.There are three views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. Power BI Desktop innehåller även Frågeredigeraren, som du öppnar i ett separat fönster.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window. I Frågeredigeraren, kan du skapa frågor och transformera data. Du kan därefter läsa in denna förfinade datamodell i Power BI Desktop och skapa rapporter.In Query Editor, you can build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop, and create reports.

Följande skärmbild visar de tre visningsikonerna till vänster i Power BI Desktop: Rapport, Data och Relationer, uppifrån och ned.The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Den aktuella vyn indikeras av det gula fältet på vänster sida.The currently displayed view is indicated by the yellow bar along the left. I det här fallet visas rapportvyn.In this case, Report view is currently displayed. Ändra vy genom att välja någon av dessa tre ikoner.You can change views by selecting any of those three icons.

Med Power BI Desktop installerat är du redo att ansluta till data, forma data och skapa rapporter (vanligtvis i den ordningen).With Power BI Desktop installed you’re ready to connect to data, shape data, and build reports (usually in that order). I nästa avsnitt, ska vi ta en rundtur genom var och en i turordning.In the next few sections, we take a tour through each in turn.

Ansluta till dataConnect to data

Med Power BI Desktop installerat, är du redo att ansluta till den ständigt växande världen av data.With Power BI Desktop installed, you’re ready to connect to the ever expanding world of data. Det finns många olika typer av datakällor tillgängliga i frågefönstret.There are all sorts of data sources available in the Query window. Följande bild visar hur du ansluter till data, genom att välja menyfliksområdet Start och därefter Hämta data> Mer.The following image shows how to connect to data, by selecting the Home ribbon, then Get Data > More.

I den här guidade turen, ska vi ansluta till ett par olika Webbdatakällor.For this quick tour, we'll connect to a couple different Web data sources.

Tänk dig att du ska pensionera dig – du vill leva där det finns en massa sol, ett bra skatteklimat och bra sjukvård – eller så kanske du är en dataanalytiker och behöver den informationen för att hjälpa dina kunder.Imagine you’re retiring – you want to live where there’s lots of sunshine, preferable taxes, and good health care – or perhaps you’re a data analyst, and you want that information to help your customers. Du vill kanske hjälpa ett solglasögonföretag att rikta sin försäljning där solen skiner oftast.For example, perhaps you want to help your sunglasses retailer target sales where the sun shines most frequently.

I båda fallen har följande webbresurs intressanta data om dessa ämnen och mer:Either way, the following Web resource has interesting data about those topics, and more:

http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Välj Hämta data > Webb och klistra in adressen.Select Get Data > Web and paste the address.

När du väljer OK, används Frågefunktionen i Power BI Desktop.When you select OK, the Query functionality of Power BI Desktop goes to work. Frågan kontaktar webbresursen och Navigeringsfönstret returnerar resultatet från den webbsidan.Query contacts the Web resource, and the Navigator window returns what it found on that Web page. I det här fallet hittades en tabell (Tabell 0) och det övergripande webbdokumentet.In this case, it found a table (Table 0) and the overall Web Document. Vi vill använda tabellen, så vi väljer den från listan.We’re interested in the table, so we select it from the list. Navigeringsfönstret visar en förhandsgranskning.The Navigator window displays a preview.

Vi kan nu redigera frågan innan du läser in tabellen genom att välja Redigera längst ned i fönstret eller så kan vi läsa in tabellen.At this point we can edit the query before loading the table, by selecting Edit from the bottom of the window, or we can load the table.

När vi väljer Redigera, startar frågeredigeraren och en representativ vy av tabellen visas.When we select Edit, Query Editor launches and a representative view of the table is presented. Fönstret Frågeinställningar visas (om det inte öppnas kan du välja Visa från menyfliken och sedan Visa> Frågeinställningar för att visa fönstret Frågeinställningar).The Query Settings pane is displayed (if it’s not, you can select View from the ribbon, then Show > Query Settings to display the Query Settings pane). Det ser ut så här.Here’s what that looks like.

Mer information om hur du ansluter till data finns i Anslut till data i Power BI Desktop.For more information about connecting to data, see Connect to Data in Power BI Desktop.

I nästa avsnitt justerar vi data så att de uppfyller våra behov.In the next section, we adjust the data so it meets our needs. Processen med att justera anslutna data kallas att forma data.The process of adjusting connected data is called shaping data.

Forma och kombinera dataShape and combine data

Nu när vi har anslutit till en datakälla, behöver vi justera dessa data så att de uppfyller våra behov.Now that we’ve connected to a data source, we need to adjust the data to meet our needs. Ibland innebär justering att omvandla data – till exempel byta namn på kolumner eller tabeller, ändra text till tal, ta bort rader, ställa in den första raden som rubrik och så vidare.Sometimes adjusting means transforming the data – such as renaming columns or tables, changing text to numbers, removing rows, setting the first row as headers, and so on.

Frågeredigeraren i Power BI Desktop använder sig mycket av högerklicksmenyer förutom att ha uppgifter tillgängliga i menyfliksområdet.The Query editor in Power BI Desktop makes ample use of right-click menus, in addition to having tasks available on the ribbon. Merparten av det du kan välja i menyfliksområdet Omvandla är också tillgängligt genom att högerklicka på ett objekt (till exempel en kolumn) och välja från menyn som visas.Most of what you can select in the Transform ribbon is also available by right-clicking an item (such as a column) and choosing from the menu that appears.

Forma dataShape data

När du formar data i frågeredigeraren ger du stegvisa-instruktioner (som frågeredigeraren utför) för att justera de data som frågeredigeraren hämtar och presenterar.When you shape data in the Query Editor, you’re providing step-by-step instructions (that Query Editor carries out for you) to adjust the data as Query Editor loads and presents it. Den ursprungliga datakällan påverkas inte utan det är endast den här datavyn som justeras eller formas.The original data source is not affected; only this particular view of the data is adjusted, or shaped.

De steg som du anger (till exempel när du byter namn på en tabell, transformerar datatypen eller tar bort kolumner) registreras av frågeredigeraren och varje gång den här frågan ansluter till datakällan utförs dessa steg så att data alltid utformas på det sätt som du anger.The steps you specify (such as rename a table, transform a data type, or delete columns) are recorded by Query Editor, and each time this query connects to the data source those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specify. Den här processen inträffar när du använder frågan i Power BI Desktop eller för alla som använder din delade fråga, till exempel i Power BI-tjänsten.This process occurs whenever you use the query in Power BI Desktop, or for anyone who uses your shared query, such as in the Power BI service. De här stegen fångas i ordning i fönstret Frågeinställningar under Tillämpade steg.Those steps are captured, sequentially, in the Query Settings pane under Applied Steps.

Följande bild visar fönstret Frågeinställningar för en fråga som har formats – vi ska gå igenom de här stegen i följande stycken.The following image shows the Query Settings pane for a query that has been shaped – we’ll go through each of those steps in the next few paragraphs.

Nu ska vi gå tillbaka till våra pensionsdata som vi hittade genom att ansluta till en Webbdatakälla och formar dessa data efter våra behov.Let’s get back to our retirement data, which we found by connecting to a Web data source, and shape that data to fit our needs.

Till att börja med, har de flesta klassificeringar förts in i Frågeredigeraren som heltal, men inte alla (en kolumn som innehåller text och siffror, så konverterades in automatiskt).For starters, most ratings were brought into Query Editor as whole numbers, but not all of them (one column contained text and numbers, so it wasn't automatically converted). Vi behöver data som siffror.We need the data to be numbers. Inga problem – det är bara att högerklicka på kolumnrubriken och välja Ändra typ > Heltal för att ändra datatypen.No problem – just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change the data type. Om vi behöver välja fler än en kolumn, kan vi först markera en kolumn och sedan hålla ned Skift, välja fler intilliggande kolumner och högerklicka på en kolumnrubrik för att ändra alla valda kolumner.If we needed to choose more than one column, we could first select a column then hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Du kan också använda Ctrl för att välja kolumner som inte ligger bredvid varandra.You can also use CTRL to select non-adjacent columns.

Du kan också ändra, eller omvandla dessa kolumner från text till rubrik från menyfliksområdet Omvandla.You can also change, or transform, those columns from text to header by using the Transform ribbon. Här är menyfliksområdet Omvandla med en pil som pekar mot knappen Datatyp, som låter dig omvandla den aktuella datatypen till en annan.Here’s the Transform ribbon, with an arrow pointing toward the Data Type button, which lets you transform the current data type to another.

Observera att i Frågeinställningarna, återspeglar tillämpade steg de ändringar som har gjorts.Note that in Query Settings, the Applied Steps reflect the changes that were made. Om jag vill ta bort något steg från formningsprocessen, väljer jag det steget och trycker på X till vänster om steget.If I want to remove any step from the shaping process, I simply select that step, and then select the X to the left of the step.

Vi behöver göra några fler ändringar för att få frågan dit vi vill:We need to make a few more changes to get the query where we want it:

 • Ta bort den första kolumnen – den behövs inte, den innehåller endast överflödiga rader som säger ”Se hur din delstat rangordnas för pensioner”, vilket är en rest från att datakällan var en webbaserad tabellRemove the first column – we don’t need it, it just includes redundant rows that say “Check out how your state ranks for retirement” which is an artifact of this being a Web based table
 • Åtgärda några fel – på webbsidan hade en kolumn text blandat med siffrorna (stater som var på delad plats i en kategori).Fix a few Errors – on the Web page, one column had text mixed in with the numbers (some states tied in one category). Det fungerade bra på webbplatsen, men inte för vår dataanalys.That works well in the website, but not for our data analysis. Det är (i det här fallet) enkelt att korrigera och visar några häftiga funktioner i Frågeredigeraren och dess Tillämpade stegIt's easy (in this case) to fix, and shows some cool features and capabilities of Query Editor and its Applied Steps
 • Ändra tabellnamnetTabell 0 är inte en användbar beskrivning, men det är lätt att ändra detChange the Table Name – that Table 0 is not a useful descriptor, but changing it simple

Var och en av de här stegen visas i Forma och kombinera Data i Power BI Desktop .Each of these steps is demonstrated in Shape and Combine Data in Power BI Desktop. Passa på att kolla in den sidan eller fortsätt i det här dokumentet för att se vad du ska göra härnäst.Feel free to check out that page, or keep going in this document to see what you would do next. Nästa avsnitt fortsätter efter att ovanstående ändringar tillämpats.The next section picks up after the changes above are applied.

Kombinera dataCombine data

Våra data om olika delstater är intressanta och kommer vara användbara för att skapa mer analysverktyg och -frågor.That data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Men det finns ett problem: de flesta data använder en tvåbokstavsförkortning för delstatskoder, inte det fullständiga namnet på delstaten.But there’s one problem: most data out there uses a two-letter abbreviation for state codes, not the full name of the state. Vi behöver hitta ett sätt att associera delstatsnamn med deras förkortningar.We need some way to associate state names with their abbreviations.

Vi har tur: det finns en annan offentlig datakälla som gör just detta, men den måste formas en hel del innan vi kan ansluta den till vår pensionstabell.We’re in luck: there’s another public data source that does just that, but it needs a fair amount of shaping before we can connect it to our retirement table. Här är webbresursen för delstatsförkortningar:Here’s the Web resource for state abbreviations:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations

Från menyfliksområdet Start i Frågeredigeraren, väljer vi Hämta Data> Webb och skriver in adressen, väljer Ok så visar Navigeringsfönstret vad det fann på den webbplatsen.From the Home ribbon in Query Editor, we select Get Data > Web and type the address, select OK, and the Navigator window shows what it found on that Web page.

Vi väljer Tabell [redigera] eftersom den inkluderar data vi vill ha, men det kommer att krävas en hel del formning innan vi kan reducera tabellens data.We select Table[edit] because it includes the data we want, but it’s going to take quite a bit of shaping to pare that table’s data down. Var och en av de här stegen visas också i Forma och kombinera Data i Power BI Desktop .Each of these steps is also demonstrated in Shape and Combine Data in Power BI Desktop. För att sammanfatta de här stegen är det här vad vi ska göra:To summarize those steps, here's what we do:

Vi väljer Redigera, sedan:We select Edit, then:

 • Ta bort de två översta raderna – de är ett resultat av sättet webbsidans tabell skapades och vi behöver dem inte.Remove the top two rows – they’re a result of the way that Web page’s table was created, and we don’t need them.
 • Ta bort de understa 26 raderna – de är territorier som vi inte behöver inkludera.Remove the bottom 26 rows – they’re all the territories, which we don’t need to include.
 • Filtrera bort Washington DC – tabellen med pensionsstatistik inkluderar inte DC så vi utesluter den från listan.Filter out Washington DC – the retirement stats table doesn't include DC, so we'll exclude it from our list.
 • Ta bort några kolumner som inte behövs – vi behöver bara mappningen av delstaten till dess officiella tvåbokstavsförkortning så vi kan ta bort de andra kolumnerna.Remove a few unneeded columns – we only need the mapping of state to its official two-letter abbreviation, so we can remove the other columns.
 • Använd den första raden som rubriker – eftersom vi har tagit bort de tre översta raderna är den aktuella översta raden vår önskade rubrik.Use the first row as headers – since we removed the top three rows, the current top row is the header we want.

  Anteckning

  Detta är ett bra tillfälle att påpeka att sekvensen för de tillämpade stegen i Frågeredigeraren är viktig och kan påverka hur data formas.This is a good time to point out that the sequence of applied steps in Query Editor is important, and can affect how the data is shaped. Det är också viktigt att tänka på hur ett steg kan påverka andra efterföljande steg. Om du tar bort ett steg från Tillämpade steg, kanske efterföljande steg inte fungerar som avsett på grund av effekten av frågornas ordningsföljd.It’s also important to consider how one step may impact another subsequent step; if you remove a step from the Applied Steps, subsequent steps may not behave as originally intended, because of the impact of the query’s sequence of steps.

 • Byt namn på kolumner och själva tabellen – som vanligt, finns det ett par olika sätt att byta namn på en kolumn, du kan välja det du föredrar.Rename the columns, and the table itself – as usual, there are a couple ways to rename a column, you can choose whichever you prefer.

Nu när vi har format StateCodes-tabellen, kan vi kombinera de här två tabellerna, eller frågorna till en. Eftersom tabellerna vi nu har är ett resultat av de frågor vi tillämpade på data, kallas de ofta för frågor.With the StateCodes table shaped, we can combine these two tables, or queries, into one; since the tables we now have are a result of the queries we applied to the data, they’re often referred to as queries.

Det finns två huvudsakliga sätt att kombinera frågor – sammanslagning och bifoga.There are two primary ways of combining queries – merging and appending.

När du har en eller flera kolumner som du vill lägga till i en annan fråga kan du sammanfoga frågorna.When you have one or more columns that you’d like to add to another query, you merge the queries. När du har ytterligare rader med data som du vill lägga till en befintlig fråga kan du bifoga frågan.When you have additional rows of data that you’d like to add to an existing query, you append the query.

I det här fallet vill vi sammanfoga frågor.In this case we want to merge queries. För att komma igång, väljer vi frågan som vi vill att den andra frågan ska sammanfogas till, därefter väljer vi sammanfoga frågor från Start-fliken på menyfliksområdet.To get started, we select the query into which we want the other query to merge, then select Merge Queries from the Home tab on the ribbon.

Fönstret Sammanfoga visas och ber oss välja vilken tabell som vi vill sammanfoga i den valda tabellen samt vilka matchande kolumner som ska användas för sammanfogningen.The Merge window appears, prompting us to select which table we’d like merged into the selected table, and then, the matching columns to use for the merge. Välj Stat från RetirementStats-tabellen (fråga) och välj därefter StateCodes-frågan (enkelt i det här fallet när det bara finns en fråga – när du ansluter till flera datakällor, finns det flera frågor att välja mellan).Select State from the RetirementStats table (query), then select the StateCodes query (easy in this case, since there’s only one other query – when you connect to many data sources, there are many queries to choose from). När vi väljer rätt matchande kolumner – Delstat från RetirementStats, och Delstatsnamn från StateCodes – ser Sammanfognignsfönstret ut ungefär så här och Ok-knappen är aktiverad.When we select the correct matching columns – State from RetirementStats, and State Name from StateCodes – the Merge window looks like the following, and the OK button is enabled.

En NewColumn skapas i slutet av frågan, vilket är innehållet för tabellen (frågan) som har sammanfogats med den befintliga frågan.A NewColumn is created at the end of the query, which is the contents of the table (query) that was merged with the existing query. Alla kolumner från den sammanfogade frågan ryms i NewColumn, men du kan välja att Expandera tabellen och inkludera alla kolumner som du vill.All columns from the merged query are condensed into the NewColumn, but you can select to Expand the table, and include whichever columns you want. Om du vill expandera den sammanfogade tabellen och välja vilka kolumner som ska ingå, väljer du expandera-ikonen ().To expand the merged table, and select which columns to include, select the expand icon (). Fönstret Expandera visas.The Expand window appears.

I det här fallet är vi bara intresserade av kolumnen Delstatskod så vi väljer bara den kolumnen och sedan OK.In this case, we only want the State Code column, so we select only that column and then select OK. Vi avmarkerar kryssrutan från Använd ursprungligt kolumnnamn som prefix eftersom vi vare sig behöver eller vill ha det. Om vi lämnar den markerad, skulle den sammanfogade kolumnen heta NewColumn.State Code (det ursprungliga kolumnnamnet, eller NewColumn, därefter en punkt, därefter namnet på den kolumn som tas in i frågan).We clear the checkbox from Use original column name as prefix because we don’t need or want that; if we leave that selected, the merged column would be named NewColumn.State Code (the original column name, or NewColumn, then a dot, then the name of the column being brought into the query).

Anteckning

Vill du experimentera med hur du hanterar NewColumn-tabellen?Want to play around with how to bring in that NewColumn table? Du kan prova dig fram och om du inte gillar resultatet är det bara att ta bort steget från listan Tillämpade steg i fönstret Frågeinställningar. Din fråga återgår till tillståndet innan du tillämpade steget Expandera.You can experiment a bit, and if you don’t like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane; your query returns to the state prior to applying that Expand step. Det är som en gratis uppfräschning, som du kan upprepa hur många gånger som helst tills du är nöjd med expanderingsprocessen.It’s like a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Nu har vi en enskild fråga (tabellen) som kombinerar två datakällor som har formats efter våra behov.We now have a single query (table) that combined two data sources, each of which has been shaped to meet our needs. Den här frågan kan fungera som bas för många intressanta dataanslutningar – till exempel statistik över bostadskostnader, demografi eller jobbmöjligheter i varje delstat.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections – such as housing cost statistics, demographics, or job opportunities in any state.

För en fullständig beskrivning av varje steg för att forma och kombinera data, se Forma och kombinera data i Power BI Desktop.For a more complete description of each of these shape and combine data steps, see Shape and Combine Data in Power BI Desktop.

För tillfället har vi tillräckligt med data för att skapa några intressanta rapporter, allt i Power BI Desktop.For now, we have enough data to create a few interesting reports, all within Power BI Desktop. Eftersom det är en milstolpe, sparar vi den här Power BI Desktop-filen – vi kallar den Komma igång med Power BI Desktop.Since this is a milestone let’s save this Power BI Desktop file – we’ll call it Getting Started with Power BI Desktop. Tillämpa ändringarna i Frågeredigeraren och läs in dem i Power BI Desktop, genom att välja Stäng och tillämpa från Start-menyfliksområdet.To apply the changes in Query Editor and load them into Power BI Desktop, select Close & Apply from the Home ribbon.

Skapa rapporterBuild reports

Ytterligare ändringar kan göras efter att tabellen har lästs in och du kan ladda om en modell för att tillämpa de ändringar du gör.Additional changes can be made after the table is loaded, and you can reload a model to apply any changes you make. För tillfället duger det här.But for now this will do. Du kan börja bygga rapporter i rapportvyn i Power BI Desktop.In Power BI Desktop Report view, you can begin to build reports.

Rapportvyn innehåller fem huvudområden:The Report view has five main areas:

 1. Menyfliksområdet, där vanliga uppgifter som är associerade med rapporter och visualiseringar visasThe ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations

 2. Rapportvyn, eller arbetsytan, där visualiseringarna skapas och arrangerasThe Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged

 3. Flikområdet Sidor längst ned, där du kan välja eller lägga till en rapportsidaThe Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page

 4. Rutan Visualiseringar, där du ändrar visualiseringar, anpassar färger, tillämpar filter, drar fält och mycket annatThe Visualizations pane, where you can change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more

 5. Rutan Fält, där du kan dra frågeelement och filter till rapportvyn eller till området Filter i fönstret VisualiseringarThe Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane

Du kan dölja fönstren Visualiseringar och Fält genom att välja den lilla pilen längs kanten, vilket ger mer utrymme i rapportvyn för att skapa snygga visualiseringar.The Visualizations and Fields pane can be collapsed by selecting the small arrow along the edge, providing more space in the Report view to build cool visualizations. När du modifierar visualiseringar visas även pilar som pekar uppåt eller nedåt, vilket innebär att du kan visa respektive dölja motsvarande avsnitt.When modifying visualizations, you'll also see these arrows pointing up or down, which means you can expand or collapse that section, accordingly.

Om du vill skapa en visualisering är det bara att dra ett fält från listan Fält till rapportvyn.To create a visualization, just drag a field from the Fields list onto the Report view. I det här fallet drar vi fältet Delstat från RetirementStats och ser vad som händer.In this case, let’s drag the State field from RetirementStats, and see what happens.

Ser man på... Power BI Desktop har automatiskt skapat en kartabaserad visualisering eftersom programmet registrerade att fältet Delstat innehöll geoplatsdata.Look at that... Power BI Desktop automatically created a map-based visualization, because it recognized that the State field contained geolocation data.

Observera att i rutan visualiseringar, kan jag välja olika typer av visualiseringar och i området under ikonerna, kan jag dra fälten till olika områden för att tillämpa en teckenförklaring, eller på annat sätt modifiera visualiseringen.Notice that in the Visualizations pane, I can select different types of visualizations, and in the area below those icons, I can drag fields to different areas to apply a Legend, or otherwise modify the visualization.

Vi spolar framåt lite och se hur Rapportvyn ser ut när en handfull visualiseringar har lagts till, samt några nya rapportsidor.Let’s fast-forward a bit, and see what the Report view looks like after a handful of visualizations have been added, as well as a few new Report pages. Mer information om rapporter finns i Rapportvyn i Power BI Desktop.For more information about reports, see Report View in Power BI Desktop.

Den första sidan i rapporten ger en översikt över data baserat på Övergripande rangordning.The first Report page provides a perspective of the data based on Overall rank. När vi väljer du något av visualiseringarna, visar Fält och filter-rutan vilka fält som är markerade och strukturen för visualiseringen (vilka fält som tillämpas på den Delade axeln, Kolumnvärdena och Radvärden).When we select one of the visualizations, the Fields and Filters pane shows which fields are selected, and the structure of the visualization (which fields are applied to the Shared Axis, Column Values, and Line Values).

Det finns sex Sidor i den här rapporten, varje sida visualiserar olika element av våra data.There are six Pages in this Report, each visualizing certain elements of our data.

 1. Den första sidan som visas ovan, visar alla delstater baserat på Övergripande rangordning.The first page, shown above, shows all states based on Overall rank.
 2. Den andra sidan fokuserar på de översta tio delstaterna baserat på Övergripande rangordning.The second page focuses on the top ten states based on Overall rank.
 3. I den tredje sidan visualiseras de bästa 10 delstaterna för levnadskostnad (och associerade data).For the third page, the best 10 states for cost of living (and associated data) are visualized.
 4. Väder är fokuset för den fjärde sidan, filtrerat till de 15 soligaste delstaterna.Weather is the focus of the fourth page, filtered to the 15 sunniest states.
 5. På den femte sidan, mappas och visualiseras samhällets välstånd för de översta 15 delstaterna.On the fifth page, Community well-being is charted and visualized for the top 15 states.
 6. Slutligen visualiseras brottsstatistik och visar de bästa (och sämsta) tio delstaterna.Lastly, crime statistics are visualized, showing the best (and well, the last) ten states.

Så här ser rapportsidan som fokuserar på levnadskostnader ut.Here’s what the cost of living-focused Report page looks like.

Det finns en massa olika intressanta rapporter och visualiseringar som du kan skapa.There are all sorts of interesting reports and visualizations you can create.

Dela ditt arbeteShare your work

Nu när vi har en Power BI Desktop-rapport som är förhållandevis fullständig, kan vi dela den med andra på Power BI-tjänsten.Now that we have a Power BI Desktop report that’s reasonably complete, we can share it with others on the Power BI service. Det finns några olika sätt att dela ditt arbete i Power BI Desktop.There are a few ways to share your work in Power BI Desktop. Du kan publicera det till Power BI-tjänsten, du kan överföra .pbix-filen direkt från Power BI-tjänsten, eller så kan du spara .pbix-filen och skicka den vilken annan fil som helst.You can publish to the Power BI service, you can upload the .pbix file directly from the Power BI service, or you can save the .pbix file and send it like any other file.

Först ska vi titta på hur man publicerar till Power BI-tjänsten direkt från Power BI Desktop.First, let's look at publishing to the Power BI service directly from Power BI Desktop. Start-menyfliksområdet, väljer du Publicera.On the Home ribbon, select Publish.

Du kanske uppmanas att logga in på Power BI.You may be prompted to sign in to Power BI.

När du har loggat in och publiceringsprocessen är klar visas följande dialogruta.When you've signed in and the publish process is complete, you see the following dialog.

När du loggar in på Power BI, ser du den Power BI Desktop-fil som du precis läste in i avsnittet Instrumentpaneler, Rapporter och datauppsättningar av tjänsten.When you sign in to Power BI, you'll see Power BI Desktop file you just loaded in the Dashboards, Reports, and Datasets sections of the service.

Ett annat sätt att dela ditt arbete är att läsa in det från Power BI-tjänsten.Another way to share your work is to load it from within the Power BI service. Följande länk öppnar Power BI-tjänsten i en webbläsare:The following link brings up the Power BI service in a browser:

https://app.powerbi.com

Välj Hämta Data för att starta processen med att läsa in din Power BI Desktop-rapport.Select Get Data to start the process of loading your Power BI Desktop report.

Sidan Hämta Data visas, där du kan välja var du vill hämta dina data från.The Get Data page appears, from which you can select where to get your data from. I det här fallet, väljer vi Hämta från Filer-rutan.In this case, we select Get from the Files box.

Filer-vyn visas.The Files view appears. I det här fallet väljer vi Lokal fil.In this case, we select Local File.

När du väljer filen, överför Power BI filen.When you select the file, Power BI uploads the file.

När filen har överförts, kan du välja den från Rapporter i den vänstra rutan i Power BI-tjänsten.Once the file is uploaded, you can select the file from the Reports in the left pane of the Power BI service.

Power BI-tjänsten visar den första sidan i rapporten.The Power BI service displays the first page of the report. Längst ned på sidan, kan du välja någon av flikarna för att visa den sidan i rapporten.Along the bottom of the page, you can select any tab to display that page of the report.

Du kan göra ändringar i en rapport i Power BI-tjänsten genom att välja Redigera rapport från rapportarbetsytans överkant.You can make changes to a report in the Power BI service by selecting Edit Report from the top of the report canvas.

För att spara din rapport, väljer du Filen > Spara som från tjänsten.To save your report, select File > Save As from the service. Det finns en massa olika intressanta visualiseringar som du kan skapa i Power BI-tjänsten från din rapport som du kan fästa på en Instrumentpanel.There are all sorts of interesting visuals you can create in the Power BI service from your report, which you can pin to a dashboard. Mer information om instrumentpaneler i Power BI-tjänsten finns i Tips för att designa en utmärkt instrumentpanel.To learn about dashboards in the Power BI service, see Tips for designing a great dashboard.

När du sparat väljer du Dela-ikonen från huvudsidan.Once saved, select the Share icon on the main page.

Härifrån kan du skicka ett e-postmeddelande till kollegor som du vill dela instrumentpanelen med.From here, you can send an email to colleagues with whom you’d like to share the dashboard.

Mer information om hur du skapar, delar och modifierar instrumentpaneler finns i Dela en instrumentpanel.For more information about creating, sharing, and modifying dashboards, see Share a dashboard.

Det finns alla typer av övertygande datarelaterade kombinationsprogram och visualiseringar som du kan skapa med Power BI Desktop och Power BI-tjänsten.There are all sorts of compelling data-related mash-ups and visualizations you can do with Power BI Desktop, and with the Power BI service. Ta en titt i nästa avsnitt för mer information.Check out the next section for more information.

DiagnostikDiagnostics

Power BI Desktop stöder anslutning till en diagnostikport.Power BI desktop supports connecting to a diagnostics port. Diagnostikporten gör att andra verktyg kan ansluta och utföra spårningar för att ställa diagnoser.The diagnostic port allows for other tools to connect to and perform traces for diagnostic purposes. Det finns inte stöd för att göra ändringar i modellen! Ändringar i modellen kan leda till skador och förlorade data.Making any changes to the model is not supported! Changes to the model may lead to corruption and data loss.

Nästa stegNext steps

Det finns olika typer av saker som du kan göra med Power BI Desktop.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Läs följande resurser för mer information om dess möjligheter:For more information on its capabilities, check out the following resources: