Exempel på kundlönsamhet för Power BI: Ta en rundturCustomer Profitability sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Innehållspaketet ”Exempel på kundlönsamhet” innehåller en instrumentpanel, en rapport och en datamängd för ett företag som tillverkar marknadsföringsmaterial.The Customer Profitability sample content pack contains a dashboard, report, and dataset for a company that manufactures marketing materials. Den här instrumentpanelen skapades av en ekonomichef för att visa nyckelmått om hennes fem enhetschefer, produkter, kunder och bruttomarginaler.This dashboard was created by a CFO to see key metrics about her five business unit managers (executives), products, customers, and gross margins (GM). I korthet kan hon se vilka faktorer som påverkar lönsamheten.At a glance, she can see what factors are impacting profitability.

Instrumentpanelen för Exemplet på kundlönsamhet

Det här exemplet ingår i en serie som visar hur du kan använda Power BI med verksamhetsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Det har skapats med verkliga data från obviEnce, som har anonymiserats.It was created with real data by obviEnce, which has been anonymized. Dessa data är tillgängliga i flera format: innehållsförpackning/-app, .pbix-fil för Power BI Desktop eller Excel-arbetsbok.The data is available in several formats: content pack/app, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Se Exempel för Power BI.See Samples for Power BI.

De här självstudierna använder Power BI-tjänsten och innehållspaketet ”Exempel på kundlönsamhet”.This tutorial uses the Power BI service and the Customer Profitability sample content pack. Eftersom rapportupplevelserna är så lika kan du även följa med via Power BI Desktop och .pbix-exempelfilen.Because the report experiences are so similar, you can also follow along by using Power BI Desktop and the sample .pbix file.

FörutsättningarPrerequisites

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com), logga in och öppna den arbetsyta där du vill spara exemplet.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom-left corner, select Get Data.

  Välja Hämta data

 3. På sidan Hämta data väljer du Exempel.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Välj Exempel på kundlönsamhet och sedan Anslut.Select Customer Profitability Sample, then choose Connect.

  Ansluta till exempel

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger sedan till en ny instrumentpanel, rapport och datamängd till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

  Post för Exempel på kundlönsamhet

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Alternativt kan du ladda ned Exempel på kundlönsamhet som en .pbix-fil, som används med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the Customer Profitability sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Om du vill visa i datakällan för det här exemplet är det även tillgängligt som en Excel-arbetsbok.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Om du vill se rådata aktiverar du dataanalystilläggen och väljer Power Pivot > Hantera.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Aktivering av tilläggen för Power View och Power Pivot beskrivs i avsnittet om att titta på Excel-exemplen inuti själva Excel.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Take a look at the Excel samples from inside Excel itself for details.

Vad kan vi utläsa från instrumentpanelen?What is our dashboard telling us?

I den arbetsyta där du sparade exemplet letar du upp instrumentpanelen för kundlönsamhet och väljer den:In the workspace where you saved the sample, find the Customer Profitability dashboard and select it:

Instrumentpanelen för Exemplet på kundlönsamhet

Instrumentpaneler för hela företagetCompany-wide dashboard tiles

 1. Öppna instrumentpanelen i Power BI-tjänsten.Open the dashboard in the Power BI service. Dessa paneler på instrumentpanelen ger vår ekonomichef en överblick över de mått för företaget på hög nivå som är viktiga för henne.The dashboard tiles give our CFO a view of the high-level company metrics important to her. När hon ser något intressant, kan hon välja en panel för att granska närmare.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

 2. Granska panelerna på vänster sida av instrumentpanelen.Review the tiles on the left side of the dashboard.

  Paneler för ansvariga

  Observera följande information:Note the following details:

  • Företagets bruttomarginal är 42,5 %.The company's gross margin is 42.5%.
  • Det har 80 kunder.It has 80 customers.
  • Det säljer fem olika produkter.It sells five different products.
  • Det hade sin lägsta varians i intäktsprocent i förhållande till budgeten i februari, följt av den högsta i mars.It had its lowest revenue % variance to budget in February, followed by the highest in March.
  • De flesta av våra intäkter kommer från de östra och norra regionerna.Most of our revenue comes from the east and north regions. Bruttomarginalen har aldrig överskridit budgeten, men affärsenheterna ER-0 och MA-0 kräver närmare granskning.Gross margin has never exceeded budget, with the ER-0 and MA-0 business units requiring further investigation.
  • Totala intäkter för året ligger nära budgeten.Total revenue for the year is close to budget.

Chefspecifika instrumentpanelerManager-specific dashboard tiles

Panelerna på höger sida av instrumentpanelen ger ett poängkort för teamet.The tiles on the right side of the dashboard provide a team scorecard. Det är viktigt för ekonomichefen att kunna följa cheferna och dessa paneler ger henne en översikt över vinsten med hjälp av bruttomarginal i %.The CFO needs to keep track of her managers and these tiles give her a high-level overview of profit, by using GM%. Om trenden för bruttomarginalen % är oväntad för någon chef kan hon undersöka detta närmare.If the GM% trend is unexpected for any manager, then she can investigate further.

Bruttomarginal i % för ansvariga

Genom att analysera chefsspecifika instrumentpaneler kan vi göra följande observationer:By analyzing the manager-specific dashboard tiles, we can make the following observations:

 • Alla chefer utom Carlos, har redan passerat försäljningsmålet.All executives, except Carlos, have already exceeded their target sales. Carlos faktiska försäljning är dock den högsta.However, Carlos' actual sales are the highest.
 • Annelies bruttomarginal % är lägst, men det syns en konstant ökning sedan mars.Annelie’s GM% is the lowest, but we see a steady increase since March.
 • Å andra sidan har Valerys bruttomarginal % avtagit avsevärt.Valery, on the other hand, has seen her GM% drop significantly.
 • Andrew har haft ett varierande år.Andrew had a volatile year.

Utforska instrumentpanelens underliggande dataExplore the dashboard's underlying data

Den här instrumentpanelen innehåller paneler som länkar till en rapport och till en Excel-arbetsbok.This dashboard has tiles that link to a report and to an Excel workbook.

Öppna Excel Online-datakällanOpen the Excel Online data source

Två paneler på den här instrumentpanelen Mål kontra faktisk och Tillväxt år för år har fästs från en Excel-arbetsbok.Two tiles on this dashboard, Target vs Actual and Year Over Year Revenue Growth were pinned from an Excel workbook. När du väljer någon av dessa paneler öppnar Power BI datakällan, i det här fallet Excel Online.When you select either of these tiles, Power BI opens the data source: in this case, Excel Online.

Excel online

 1. Välj någon av panelerna som fästs från Excel.Select either of the tiles that were pinned from Excel. Excel Online öppnas i Power BI-tjänsten.Excel Online opens within the Power BI service.

 2. Observera att arbetsboken har tre flikar med data.Notice that the workbook has three tabs worth of data. Öppna Intäkter.Open Revenue.

 3. Nu ska vi undersöka varför Carlos inte har nått sitt mål ännu:Let's look into why Carlos hasn't hit his target yet:

  a.a. Från skjutreglaget Executive väljer du Carlos Grilo.From the Executive slider, select Carlos Grilo.

  b.b. Första pivottabellen visar att Carlos intäktstillväxt för hans topprodukt Primus har gått ner 152 % från föregående år.The first PivotTable tells us that Carlos' revenue growth for his top product, Primus, is down 152% from last year. Diagrammet för intäktavvikelser år för år visar att han är under budget de flesta månaderna.The YoY Revenue Variance chart shows that for most months he's below budget.

  Pivottabell

  Resultat för Carlos

 4. Fortsätta att utforska.Continue exploring. Om du hittar något intressant väljer du Fäst fäst-ikonen från det övre högra hörnet för att fästa det på en instrumentpanel.If you find something interesting, select Pin pin icon from the upper-right corner to pin it to a dashboard.

 5. Använd din webbläsares bakåtpil för att gå tillbaka till instrumentpanelen.Use your browser's back arrow to return to the dashboard.

Öppna den underliggande Power BI-rapportenOpen the underlying Power BI report

Många av panelerna på instrumentpanelen för ”Exempel på kundlönsamhet” har fästs från underliggande exempelrapport om kundlönsamhet.Many of the tiles on the Customer Profitability sample dashboard were pinned from the underlying Customer Profitability sample report.

 1. Välj en av dessa paneler för att öppna rapporten i läsvyn.Select one of these tiles to open the report in Reading view.

  Om panelen skapades i Frågor och svar öppnar den Frågor och svar-fönstret när du väljer den.If the tile was created in Q&A, selecting it opens the Q&A window. Välj Avsluta Frågor och svar för att gå tillbaka till instrumentpanelen och prova en annan panel.Select Exit Q&A to return to the dashboard and try a different tile.

 2. Rapporten innehåller tre sidor.The report has three pages. Varje flik längst ned på rapporten representerar en egen sida.Each tab at the bottom of the report represents a different page.

  Tre flikar längst ned

  • Teamresultatkort fokuserar på de fem chefernas prestation och deras kontakter.Team Scorecard focuses on the performance of the five managers and their books of business.
  • Branschmarginalanalys är ett sätt att analysera lönsamheten jämfört med det som pågår i branschen överlag.Industry Margin Analysis provides a way to analyze the profitability compared to what's happening in the entire industry.
  • Chefresultatkort ger en överblick över var och en av cheferna och formateras för visning i Cortana.Executive Scorecard provides a view of each of the managers, formatted for viewing in Cortana.

Sidan teamresultatkortTeam Scorecard page

Rapportsidan Teamresultatkort

Nu ska vi titta på två teammedlemmar i detalj och se vilka insikter som kan uppnås:Let’s look at two of the team members in detail and see what insights can be gained:

 1. I utsnittet Chef till vänster kan du välja Andrews namn för att filtrera rapportsidan så att endast information om Andrew visas:In the Executive slicer on the left, select Andrew's name to filter the report page to display only data about Andrew:

  • En snabb KPI finns i Andrews Intäktsstatus (år totalt) ; den är grön, vilket innebär att han presterar bra.For a quick KPI, look at Andrew’s Revenue Status (Total Year); it's green, which means he’s performing well.
  • Diagrammet Intäkter i % av avvikelse i budget efter månad och verkställande visar att Andrew presterar bra överlag, förutom en svacka i februari.The Revenue % Variance to Budget by Month and Executive chart shows that, except for a dip in February, Andrew is doing well overall. Hans starka region är den östra. Han hanterar 49 kunder och 5 av 7 produkter.His dominant region is the east region, he handles 49 customers, and 5 out of 7 products. Hans bruttomarginal i % är varken den högsta eller den lägsta.His GM% is not the highest or the lowest.
  • Diagrammet Intäkter i år och varians i intäktsprocent mot budget efter månad visar en stadig trend med jämn vinst.The RevenueTY and Revenue % Var to Budget by Month chart shows a steady, even-profit story. Men om du filtrerar genom att välja rutan för centrala i träddiagrammet för regioner ser du att Andrew endast har intäkter i mars och endast i Indiana.However, if you filter by selecting the square for Central in the region treemap, you discover that Andrew has revenue only in March and only in Indiana. Är detta avsiktligt eller något som behöver undersökas?Is this intentional or is it something that needs looking into?
 2. Vi fortsätter till Valery.Now on to Valery. I utsnittet Chef väljer du Valerys namn för att filtrera rapportsidan så att endast data om henne visas.In the Executive slicer, select Valery’s name to filter the report page to display data only about her.

  Valerys data

  • Lägg märke till den röda KPI:n för Intäktsstatus (år totalt) .Notice the red KPI for Revenue Status (Total Year). Detta objekt behöver definitivt undersökas närmare.This item definitely needs further investigation.
  • Hennes intäktvarians är också oroande – hon uppfyller inte sina intäktsmarginaler.Her revenue variance also paints a worrying picture; she is not meeting her revenue margins.
  • Valery har bara nio kunder, hanterar endast två produkter och arbetar nästan uteslutande med kunder i den norra regionen.Valery has only nine customers, handles only two products, and works almost exclusively with customers in the north region. Den här specialiseringen kan förklara varför hennes mått fluktuerar så mycket.This specialization could explain the wide fluctuations in her metrics.
  • Om du väljer rutan Nord i träddiagrammet ser du att Valerys bruttomarginal i den norra regionen överensstämmer med hennes övergripande marginal.If you select the North square in the tree map, it shows that Valery’s gross margin in the north region is consistent with her overall margin.
  • Om du väljer var och en av de andra rutorna för Totala intäkter efter region framträder något intressant: hennes bruttomarginal i % sträcker sig från 23 % till 79 %.Selecting each of the other Total Revenue by Region squares tells an interesting story: her GM% ranges from 23% to 79%. Hennes intäktssiffror i alla regioner förutom den norra regionen är mycket starkt säsongsbaserade.Her revenue numbers, in all regions except the north region, are extremely seasonal.
 3. Fortsätt utforska för att ta reda på varför Valerys område inte presterar bra.Continue exploring to find out why Valery’s area is not performing well. Titta på regioner, andra affärsenheter och nästa sida i rapporten: Branschmarginalanalys.Look at regions, the other business units, and the next page in the report: Industry Margin Analysis.

BranschmarginalanalysIndustry Margin Analysis

Den här rapporten innehåller ett annat datasnitt.This report page provides a different slice of the data. Den ser ut på bruttomarginalen för hela branschen, uppdelat efter segment.It looks at gross margin for the entire industry, broken down by segment. Ekonomichefen använder den här sidan för att jämföra företaget och verksamhetens enhetsmått samt branschstatistiken för att förklara hennes trender och lönsamhet.The CFO uses this page to compare company and business unit metrics to industry metrics to help her explain trends and profitability. Du undrar kanske varför diagrammet Bruttomarginal % per månad och chef är på den här sidan eftersom det är teamspecifikt.You might wonder why the Gross Margin % by Month and Executive chart is on this page, because it's team-specific. När den är här kan vi filtrera sidan efter enhetschefen.Having it here lets us filter the page by business unit manager.

Rapportsidan branschmarginalanalys

 1. Hur varierar lönsamheten i olika branscher?How does profitability vary by industry? Hur fördelas produkter och kunder i olika branscher?How do the products and customers break down by industry? Få svar på dessa frågor genom att välja en eller flera branscher längst uppe till vänster (börja med CPG-branschen).To answer these questions, select one or more industries from the top left (start with the CPG industry). Rensa filtret med hjälp av raderingsikonen.To clear the filter, select the eraser icon.

 2. På bubbeldiagrammet (Intäktsavvikelse i % mot budget, bruttomarginal i % samt intäkter i år per bransch) letar ekonomichefen efter de största bubblorna, eftersom de har störst inverkan på intäkterna.On the Revenue Var % to Budget, GM%, and RevenueTY by Industry bubble chart, the CFO looks for the largest bubbles, because they have the biggest impact on revenue. Du kan enkelt se varje chefs inverkan efter branschsegment genom att filtrera sidan. Det gör du genom att välja varje chefs namn i tur och ordning i ytdiagrammet.To easily see each manager’s impact by industry segment, filter the page by select each manager's name in turn in the area chart.

 3. Observera följande information när du markerar varje chef i diagrammet:As you select each manager in the chart, note the following details:

  • Andrews inflytande omfattar många olika branschsegment med vitt spridda ändringar % (de flesta är positiva) och Var %.Andrew's area of influence spans many different industry segments with widely varying GM% (most on the positive side) and Var%.
  • Annelies diagram är liknande, förutom att hon endast koncentrerar sig på en handfull branschsegment med fokus på federala segment och på Gladius-produkten.Annelie's chart is similar, except that she concentrates on only a handful of industry segments with a focus on the Federal segment and a focus on the Gladius product.
  • Carlos har ett tydligt fokus på tjänstsegmentet, med god vinst.Carlos has a clear focus on the services segment, with good profit. Han har en avsevärt bättre variansprocent för tekniksegmentet, och hans nya segment, industriell, presterar exceptionellt bra jämfört med budget.He's greatly improved Var% for the High Tech segment and a new segment for him, Industrial, performed exceptionally well compared to budget.
  • Tina arbetar med en handfull segment och har högst bruttomarginal i %, men de förhållandevis små bubblorna visar att hennes inverkan på företagets slutresultat är minimal.Tina works with a handful of segments and has the highest GM%, but the mostly small size of her bubbles shows that her impact on the company's bottom line is minimal.
  • Valery, som endast är ansvarig för en produkt, arbetar endast i fem branschsegment.Valery, who is responsible for only one product, works in only five industry segments. Hennes branschpåverkan är säsongsbaserat, men skapar alltid en stor bubbla, vilket anger en betydande inverkan på företagets slutresultat.Her industry influence is seasonal, but always produces a large bubble, indicating a significant impact on the company’s bottom line. Förklarar branschsegmenten hennes negativa prestanda?Do the industry segments explain her negative performance?

ChefresultatkortExecutive Scorecard

Den här sidan är formaterad som en Cortana-svarssida.This page is formatted as a Cortana answer page. Läs mer i Skapa en anpassad svarssida för Cortana.To learn more, see Create a custom answer page for Cortana.

Prova data genom att ställa frågor med frågor och svarDig into the data by asking questions with Q&A

För vår analys kan det vara bra att avgöra vilken bransch som står för den största omsättningen för Valery.For our analysis, it might be helpful to determine which industry generates the most revenue for Valery. Vi kan använda frågor och svar.Let’s use Q&A.

 1. Välj Redigera rapport för att öppna rapporten i redigeringsvyn.Select Edit report to open the report in Editing view. Redigeringsvyn är endast tillgängligt om du äger rapporten.Editing view is available only if you own the report. Den här vyn kallas ibland skaparläge.This view is sometimes called creator mode. Om den här rapporten i stället bara delas med dig, kan du inte öppna den i redigeringsvyn.If instead, this report is only shared with you, you can't open it in Editing view.

 2. Överst på instrumentpanelen väljer du Ställ en fråga för att öppna frågerutan Frågor och svar.From the top of the dashboard, select Ask a question to open the Q&A question box.

  Ställ en fråga om dina data

 3. Skriv totala intäkter per bransch för Valery i frågerutan.Type total revenue by industry for Valery in the question box. Observera hur visualiseringen uppdateras när du skriver frågan.Notice how the visualization updates as you type the question.

  Skriva en fråga i frågerutan

  Som du kan se är distributionsbranschen det största intäktsområdet för Valery.As you can see, the Distribution industry is the biggest revenue area for Valery.

Granska djupare genom att lägga till filterDig deeper by adding filters

Vi tar en titt på distributionsbranschen.Let's take a look at the Distribution industry.

 1. Öppna rapportsidan Branschmarginalanalys.Open the Industry Margin Analysis report page.

 2. Expandera filterfönstret till höger utan att välja någon visualisering på rapportsidan (om den inte redan är expanderad).Without selecting any visualizations on the report page, expand the filter pane on the right (if it isn't already expanded). Fönstret Filter bör endast visa Filter på sidnivå.The Filters pane should display only Page level filters.

  Sidnivåfilter

 3. Gå till filtret för Bransch och välj pilen för att expandera listan.Locate the filter for Industry and select the arrow to expand the list. Lägg till ett sidfilter för distributionsbranschen.Let's add a page filter for the Distribution industry. Avmarkera först alla kryssrutor genom att avmarkera kryssrutan Markera alla.First, clear all selections by clearing the Select All checkbox. Välj sedan endast Distribution.Then select Distribution only.

  filtret för Distribution

 4. Diagrammet Bruttomarginal % per månad och chef visar att endast Valery och Tina har kunder i den här branschen och att Valery endast arbetade med den här branschen från juni till november.The Gross Margin % by Month and Executive chart tells us that only Valery and Tina have customers in this industry and Valery worked with this industry only from June to November.

 5. Välj Tina och sedan Valery i diagramförklaringen för Bruttomarginal per månad och chef.Select Tina and then Valery in the Gross Margin by Month and Executive chart legend. Observera att Tinas andel av diagrammet Totala intäkter per produkt är liten jämfört med Valerys.Notice Tina's portion of the Total Revenue by Product chart is small compared to Valery.

 6. Om du vill visa faktiska intäkter väljer du rutan Frågor och svar på instrumentpanelen och skriver totala intäkter efter chef för distribution enligt scenario.To see actual revenue, select the Q&A box in the dashboard and enter total revenue by executive for distribution by scenario.

  Skriva in en fråga i frågerutan Frågor och svar

  Vi kan utforska andra branscher och till och med lägga till kunder i våra visuella objekt för att förstå grunden till Valerys prestationer.We can similarly explore other industries and even add customers to our visuals to understand causes for Valery's performance.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Den här miljön är säker att leka i eftersom du kan välja att inte spara dina ändringar.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Men om du sparar dem kan du alltid välja Hämta data för att få en ny kopia av exemplet.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om kunddata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into customer data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it's your turn; connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer i Kom igång med Power BI-tjänsten.To learn more, see Get started with the Power BI service.