Exempel på kundlönsamhet för Power BI: Ta en rundturCustomer Profitability sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Översikt av exemplet för kundlönsamhetOverview of the Customer Profitability sample

Innehållspaketet ”Exempel på kundlönsamhet” innehåller en instrumentpanel, en rapport och en datauppsättning för ett företag som tillverkar marknadsföringsmaterial.The “Customer Profitability Sample” content pack contains a dashboard, report, and dataset for a company that manufactures marketing materials. Den här instrumentpanelen skapades av en ekonomichef för att visa en statistiköversikt för hennes 5 enhetschefer, produkter, kunder och bruttomarginal.This dashboard was created by a CFO to see key metrics about her 5 business unit managers (aka executives), products, customers, and gross margins (GM). I korthet kan hon se vilka faktorer som påverkar lönsamheten.At a glance she can see what factors are impacting profitability.

Power BI-instrumentpanel

Det här exemplet ingår i en serie som illustrerar hur du kan använda Power BI med affärsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Det här är verkliga data från obviEnce (www.obvience.com) som har anonymiserats.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized. Data är tillgängliga i flera format: innehållsförpackning/-app, Excel-arbetsbok eller PBIX-fil för Power BI Desktop.The data is available in several formats: content pack/app, Excel workbook, or .pbix Power BI Desktop file. Se Exempeldatauppsättningar.See Sample datasets.

FörutsättningarPrerequisites

Vill du hänga på?Want to follow along? Den här självstudien använder Power BI-tjänsten och exempelinnehållspaketet ”Kundlönsamhet”.This tutorial uses Power BI service and the "Customer Profitability" sample content pack. Eftersom rapportupplevelserna är så lika kan följa du med även via Power BI Desktop och PBIX-exempelfilen.Because the report experiences are so similar, you can also follow along using Power BI Desktop and the sample PBIX file. Instruktioner för att ansluta till innehållspaketet och PBIX-filen finns nedan.Instructions for connecting to the content pack and the PBIX file are below.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com) och logga in.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom left corner select Get data.

  hämta data

 3. På sidan Hämta data väljer du ikonen Exempel.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  exempel-ikon

 4. Välj Exempel på kundlönsamhet och välj Anslut.Select the Customer Profitability Sample, then choose Connect.

  Hämta data

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger till en ny instrumentpanel, rapport och datauppsättning till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Det nya innehållet markeras med en gul asterisk.The new content is marked with a yellow asterisk. Använd exemplen för att ta en testtur i Power BI.Use the samples to take Power BI for a test run.

  Asterisk

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även hämta exemplet som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop. Exempel på kundlönsamhetCustomer Profitability Sample

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Om du vill gå djupare in i datakällan för det här exemplet, är det också tillgängligt som en (Excel-arbetsbok).If you want to dig into the datasource for this sample, it's also available as an (Excel workbook). Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Om du vill se rådata, väljer du Power Pivot > Hantera.To see the raw data, select Power Pivot > Manage.

Vad kan vi utläsa från instrumentpanelen?What is our dashboard telling us?

Under Min arbetsyta, hittar du instrumentpanelen för Exemplet på kundlönsamhet:Under My Workspace, find the dashboard for the Customer Profitability sample:

Instrumentpanelen för Exemplet på kundlönsamhet

Instrumentpaneler för hela företagetCompany-wide dashboard tiles

 1. Öppna instrumentpanelen i Power BI-tjänsten.Open the dashboard in Power BI service. Dessa paneler på instrumentpanelen ger vår ekonomichef en överblick över de mått för företaget på hög nivå som är viktiga för henne.The dashboard tiles give our CFO a view of the high-level company metrics important to her. När hon ser något intressant, kan hon välja en panel för att granska närmare.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

 2. Granska panelerna på vänster sida av instrumentpanelen.Review the tiles on the left side of the dashboard.

  paneler för ansvariga

 • Vårt företags bruttomarginal är 42,5 %.Our company gross margin is 42.5%.
 • Vi har 80 kunder.We have 80 customers.
 • Vi säljer 5 olika produkter.We sell 5 different products.
 • Vi hade våra lägsta intäktsavvikelse % i förhållande till budget i februari, följt av vår högsta i mars.We had our lowest revenue variance% to budget in February, followed by our highest in March.
 • De flesta av våra intäkter kommer från regionerna öst och norr.Most of our revenue comes from the East and North regions. Bruttomarginalen överskred aldrig budgeten, men ER 0 och MA-0 kräver något närmare granskning.Gross margin has never exceeded budget, with ER-0 and MA-0 requiring some further investigation.
 • Totala intäkter för året ligger nära budgeten.Total revenue for the year is close to budget.

Chefspecifika instrumentpanelerManager-specific dashboard tiles

Panelerna på höger sida av instrumentpanelen ger ett poängkort för teamet.The tiles on the right side of the dashboard provide a team scorecard. Det är viktigt för ekonomichefen att kunna följa cheferna och dessa paneler ger henne en översikt över vinsten med hjälp av bruttomarginal i %.The CFO needs to keep track of her managers and these tiles give her a high level overview of profit – using GM%. Om trenden för bruttomarginalen % är oväntad för någon chef kan hon undersöka detta närmare.If the GM% trend is unexpected for any manager, then she can investigate further.

Bruttomarginal i % för ansvariga

 • Alla chefer utom Carlos, har redan passerat försäljningsmålet.All executives, except Carlos, have already exceeded their target sales. Men Carlos faktiska försäljning är den högsta.But Carlos' actual sales are the highest.
 • Annelies bruttomarginal % är lägst, men det syns en konstant ökning sedan mars.Annelie’s GM% is the lowest, but we see a steady increase since March.
 • Å andra sidan har Valerys bruttomarginal % avtagit avsevärt.Valery, on the other hand, has seen her GM% drop significantly.
 • Anders har haft ett varierande år.And Andrew had a volatile year.

Utforska instrumentpanelens underliggande dataExplore the dashboard's underlying data

Den här instrumentpanelen innehåller paneler som länkar till en rapport och till en Excel-arbetsbok.This dashboard has tiles that link to a report and to an Excel workbook.

Öppna Excel Online-datakällanOpen the Excel Online data source

Två paneler på den här instrumentpanelen ”Mål kontra faktisk” och ”Tillväxt år för år” har fästs från en Excel-arbetsbok.Two tiles on this dashboard, "Target vs Actual" and "Year Over Year Revenue Growth" were pinned from an Excel workbook. När du väljer någon av dessa paneler, så öppnas datakällan – i det här fallet Excel Online Power BI.So when you select either of these tiles, Power BI opens the data source -- in this case, Excel Online.

Excel online

 1. Välj någon av panelerna som fästs från Excel.Select either of the tiles that were pinned from Excel. Excel Online öppnas i Power BI-tjänsten.Excel Online opens within Power BI service.

 2. Observera att arbetsboken har 3 flikar med data.Notice that the workbook has 3 tabs's worth of data. Öppna ”Intäkter”.Open "Revenue".

 3. Nu ska vi undersöka varför Carlos inte har nått sitt mål ännu.Let's look into why Carlos hasn't hit his target yet.
  a.a. Från skjutreglaget ”Executive”, välj Carlos Grilo.From the "Executive" slider, select Carlos Grilo.
  b.b. Första pivottabellen talar om för oss att Carlos intäkter för hans topprodukt Primus, har gått ner 152 % från föregående år.The first PivotTable tells us that Carlos' revenue for his top Product, Primus, is down 152% from last year. Och YoY-diagrammet visar att han är under budget de flesta månaderna.And the YoY chart shows that for most months he's below budget.

  Pivottabell

  resultat för Carlos

 4. Fortsätt att utforska och om du hittar något intressant väljer du ikonen Fäst fäst-ikon från det övre högra hörnet för att fästa det på en instrumentpanel.Continue exploring, and if you find something interesting, select Pin pin icon from the upper-right corner to pin it to a dashboard.

 5. Använd din webbläsares bakåtpil för att gå tillbaka till instrumentpanelen.Use your browser's back arrow to return to the dashboard.

Öppna den underliggande Power BI-rapportenOpen the underlying Power BI report

Merparten av panelerna på instrumentpanelen med exempel på Kundlönsamhet har fästs från underliggande exempelrapport om Kundlönsamhet.The majority of the tiles on the Customer Profitability sample dashboard were pinned from the underlying Customer Profitability sample report.

 1. Välj en av dessa paneler för att öppna rapporten i läsvyn.Select one of these tiles to open the report in Reading view.

 2. Rapporten har 3 sidor.The report has 3 pages. Varje flik längst ned på rapporten representerar en sida.Each tab at the bottom of the report represents a page.

  3 flikar längst ned

  • ”Teamresultatkort” fokuserar på de 5 chefernas prestation och deras ”räkenskaper”."Team Scorecard" focuses on the performance of the 5 managers and their "books of business."
  • ”Branschmarginalanalys” är ett sätt att analysera vår lönsamhet jämfört med hela branschen."Industry Margin Analysis" provides a way to analyze our profitability compared to what's going on in our entire industry.
  • ”Chefresultatkort” ger en överblick över var och en av våra chefer och formateras för visning i Cortana."Executive Scorecard" provides a view of each of our managers formatted for viewing in Cortana.

Sidan teamresultatkortTeam Scorecard page

Rapportsidan Teamresultatkort

Nu ska vi titta på två teammedlemmar i detalj och se vilka insikter som kan uppnås.Let’s look at two of the team members in detail and see what insights can be gained. Med hjälp av delaren till vänster kan du välja Andrews namn för att filtrera rapportsidan så att endast information om Andrew visas.In the slicer on the left, select Andrew's name to filter the report page to display only data about Andrew.

 • För en snabb KPI, titta på Anders intäktstatus – det är grönt.For a quick KPI, look at Andrew’s Revenue Status - he is green. Han presterar bra.He’s performing well.
 • Ytdiagrammet ”Intäkter Var % mot budget per månad” visar att Anders presterar ganska bra överlag, förutom en svacka i februari.The “Revenue Var % to Budget by Month” Area chart shows that except for a dip in February, Andrew is doing pretty well overall. Hans starka region är Öst och han hanterar 49 kunder och 5 (av 7) produkter.His dominant region is East and he handles 49 customers and 5 (out of 7) products. Hans bruttomarginal % är varken högst eller lägst.His GM% isn’t the highest or lowest.
 • ”RevenueTY och intäkter Var % budget per månad” visar stadig och jämn tillväxt. Men när du filtrerar genom att klicka på rutan för centrala i träddiagrammet för regioner ser du att Andrew endast har intäkter för mars och endast i Indiana.The “RevenueTY and Revenue Var % to Budget by Month” shows a steady even profit story.But when you filter by clicking on the square for Central in the region treemap, you discover that Andrew has revenue only in March and only in Indiana. Är det avsiktligt eller är detta något du behöver titta på?Is this intentional or is this something that needs looking into?

Vi fortsätter till Valery.Now on to Valery. Med hjälp av delaren kan du välja Valerys namn för att filtrera rapportsidan så att endast information om Valery visas.In the slicer, select Valery’s name to filter the report page to display only data about her.
sektorn Chef för Vaery Ushalov

 • Lägg märke till röd KPI för RevenueTY Status.Notice the red KPI for RevenueTY Status. Detta måste definitivt undersökas närmare.This definitely needs further investigation.
 • Hennes intäktvarians är också oroande – hon möter inte sina intäktsmarginaler.Her revenue variance also paints a worrying picture – she is not meeting her revenue margins.
 • Valery har bara 9 kunder, hanterar endast 2 produkter och arbetar nästan uteslutande med kunder i norr.Valery has only 9 customers, handles only 2 products and works almost-exclusively with customers in the north. Den här specialiseringen kan förklara varför hennes mått fluktuerar så mycket.This specialization could explain wide fluctuations in her metrics.
 • När du öppnar rutan Nord i träddiagrammet ser du att Valerys bruttomarginal i regionen Nord överensstämmer med hennes övergripande marginal.Selecting the North square in the treemap shows that Valery’s gross margin in the North is consistent with her overall margin.
 • När du väljer de andra Region-rutorna framgår en intressant berättelse: hennes bruttomarginaler i % sträcker sig från 23 % 79 % och hennes intäkter i alla regioner utom Nord är mycket säsongsbaserade.Selecting the other Region squares tells an interesting story: her GM% ranges from 23% to 79% and her revenue numbers, in all regions except North, are extremely seasonal.

Fortsätt att granska på djupet för att ta reda på varför Valerys område inte presterar bra.Continue digging to find out why Valery’s area is not performing well. Titta på regioner, andra affärsenheter och nästa sida i rapporten – ”branschmarginalanalysen”.Look at regions, the other business units, and the next page in the report – “Industry Margin Analysis.”

BranschmarginalanalysIndustry Margin Analysis

Den här rapporten innehåller ett annat datasnitt.This report page provides a different slice of the data. Den ser ut på bruttomarginalen för hela branschen, uppdelat efter segment.It looks at gross margin for the entire industry, broken down by segment. Ekonomichefen använder den här sidan för att jämföra företaget och verksamhetens enhetsmått samt branschstatistiken för att förklara hennes trender och lönsamhet.The CFO uses this page to compare company and business unit metrics to industry metrics to help her explain trends and profitability. Du kanske undrar varför ytdiagrammet ”bruttomarginal per månad och chef” är på den här sidan eftersom det gäller team.You might wonder why the “Gross Margin by Month and Executive Name” area chart is on this page, since it is team-specific. När den är här kan vi filtrera sidan efter enhetschefen.Having it here lets us filter the page by business unit manager.
Rapportsidan branschmarginalanalys

Hur varierar lönsamheten i olika branscher?How does profitability vary by industry? Hur fördelas produkter och kunder i olika branscher?How do the products and customers break down by industry? Välj en eller flera branscher upp till vänster.Select one or more industries from the top left. (börja ed CPG-branschen) Använd ikonen Radera för att ta bort filtret.(Start from the CPG industry) To clear the filter, select the eraser icon.

Ekonomichefen letar efter de största bubblorna på bubbeldiagrammet eftersom det är dessa som har störst inverkan på intäkterna.On the bubble chart, the CFO looks for the largest bubbles since these are the ones that have the biggest impact on revenue. Genom att filtrera sidan enligt chef genom att klicka på deras namn i ytdiagrammet är det lätt att se chefens inverkan för varje branschsegment.Filtering the page by manager by clicking on their names in the area chart makes it easy to see each manager’s impact by industry segment.

 • Andrews inflytande omfattar många olika branschsegment med vitt spridda ändringar % (de flesta är positiva) och Var %.Andrew's area of influence spans many different industry segments with widely varying GM% (most on the positive side) and Var%.
 • Annelies diagram är liknande, förutom att hon endast koncentrerar sig på en handfull branschsegment med fokus på federala segment och fokus på Gladius-produkten.Annelie's chart is similar, except that she concentrates on only a handful of industry segments with a focus on the Federal segment and a focus on Gladius product.
 • Carlos har ett tydligt fokus på tjänstsegmentet, med god vinst.Carlos has a clear focus on the Services segment, with good profit. Han har en avsevärt bättre varians % för tekniksegmentet och hans nya segment, industriell, presterar exceptionellt bra jämfört med budget.He's greatly improved variance % for the High Tech segment and a new segment for him, Industrial, performed exceptionally well compared to budget.
 • Tina arbetar med en handfull segment och har högst bruttomarginal i %, men de förhållandevis små bubblorna visar att hennes inverkan på företagets slutresultat är minimal.Tina works with a handful of segments and has the highest GM%, but the mostly small size of her bubbles shows that her impact on the company's bottom line is minimal.
 • Valery som endast är ansvarig för en produkt, arbetar endast i 5 branschsegment.Valery, who is responsible for only one product, works in only 5 industry segments. Hennes branschpåverkan är säsongsbaserat, men skapar alltid en stor bubbla, vilket anger en betydande inverkan på företagets slutresultat.Her industry influence is seasonal, but always produces a large bubble, indicating a significant impact on the company’s bottom line. Förklarar branschen hennes sämre prestanda?Does industry explain her negative performance?

ChefresultatkortExecutive Scorecard

Den här sidan formateras som en svarskort för Cortana.This page is formatted as an Answer Card for Cortana. Läs mer i skapa Svarskort för CortanaTo learn more, see create Answer Cards for Cortana

Prova data genom att ställa frågor med frågor och svarDig into the data by asking questions with Q&A

För vår analys skulle det vara bra att avgöra vilken bransch som står för den största omsättningen för Valery.For our analysis, it would be helpful to determine which industry generates the most revenue for Valery. Vi kan använda frågor och svar.Let’s use Q&A.

 1. Öppna rapporten i redigeringsvyn genom att välja Redigera rapport.Open the report in Editing view by selecting Edit report. Redigeringsvyn är endast tillgänglig om du ”äger” rapporten. Detta är kallas ibland skaparläge.Editing view is only available if you "own" the report; this is sometimes referred to as creator mode. Om den här rapporten hade delats med dig istället, skulle du inte ha kunna öppna den i redigeringsvyn.If, instead, this report had been shared with you, you wouldn't be able to open it in Editing view.

 2. Från den översta menyraden väljer du Ställ en fråga för att öppna dialogrutan Frågor och svar.From the top menubar, select Ask a question to open the Q&A question box.

  Ställ en fråga om dina data

 3. Skriv total intäkter per bransch för Valery.Type total revenue by industry for Valery. Observera hur visualiseringen uppdateras när du skriver frågan.Notice how the visualization updates as you type the question.

  skriv en fråga i frågerutan

  Distributionen är det största intäktsområdet för Valery.Distribution is the biggest revenue area for Valery.

Granska djupare genom att lägga till filterDig deeper by adding filters

Låt oss ta en titt på branschen Distribution.Let's take a look at the Distribution industry.

 1. Öppna rapportsidan ”Branschmarginalanalys”.Open the "Industry Margin Analysis" report page.

 2. Expandera filterfönstret till höger utan att välja någon visualisering på rapportsidan (om den inte redan är expanderad).Without selecting any visualizations on the report page, expand the filter pane on the right (if it isn't already expanded). Fönstret filter bör endast visa filter på sidonivå.The Filters pane should display only Page level filters.

  Sidnivåfilter

 3. Gå till filtret för Bransch och välj pilen för att expandera listan.Locate the filter for Industry and select the arrow to expand the list. Lägg till ett sidfilter för distributionsbranschen.Let's add a page filter for the Distribution industry. Avmarkera först alla kryssrutor genom att avmarkera kryssrutan Markera alla.First, clear all selections by clearing the Select All checkbox. Välj sedan endast Distribution.Then select only Distribution.

  filtret för Distribution

 4. I ytdiagrammet ”Bruttomarginal per månad och namn på chef” er vi att endast Valery och Tina har kunder i den här branschen och Valery har endast arbetat med den här branschen från juni till november.The "Gross margin by Month and Executive Name" area chart tells us that only Valery and Tina have customers in this industry and Valery only worked with this industry from June to November.

 5. Välj Tina och sedan Valery i diagramförklaringen för ”Bruttomarginal per månad och namn på chef”.Select Tina and then Valery in the "Gross Margin by Month and Executive" area chart legend. Observera att Tinas del av ”Totala intäkter per produkt” är mycket liten jämfört med Valery.Notice Tina's portion of "Total Revenue by Product" is really small compared to Valery.

 6. För att se faktiska intäkter, använd frågor och svar för att fråga total intäkt av verkställande för distribution enligt scenariot.To see actual revenue, use Q&A to ask total revenue by executive for distribution by scenario.

  skriv en fråga i frågerutan om du vill se liggande stapeldiagram

  Vi kan utforska andra branscher och till och med lägga till kunder i våra visuella objekt för att förstå grunden till Valerys prestationer.We can similarly explore other industries and even add customers to our visuals to understand causes for Valery's performance.

Det här är en säker miljö att leka runt i.This is a safe environment to play in. Du kan alltid välja att inte spara ändringarna.You can always choose not to save your changes. Men om du sparar dem, kan du alltid gå till Hämta data för en ny kopia av det här exemplet.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Du kan också hämta enbart datauppsättningen (Excel-arbetsboken) för det här exemplet.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om kunddata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into customer data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it is your turn — connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer om att komma igång med Power BI.Learn more about getting started with Power BI.

Tillbaka till exempel i Power BIBack to Samples in Power BI