Exempel på anskaffningsanalys för Power BI: Ta en rundturProcurement Analysis sample for Power BI: Take a tour

Exempelinnehållspaketet anskaffningsanalys innehåller en instrumentpanel, rapport och datauppsättning som analyserar ett tillverkningsföretags leverantörsutgifter efter kategori och plats.The Procurement Analysis sample content pack contains a dashboard, report, and dataset that analyzes a manufacturing company’s spending on vendors by category and location. I det här exemplet utforskar vi dessa områden:In the sample, we explore these areas:

 • Vilka de viktigaste leverantörerna ärWho the top vendors are
 • Vilka kategorier kostar oss mest pengarWhat categories we spend the most on
 • Vilka leverantörer som ger oss de högsta rabatterna och närWhich vendors give us the highest discount and when

Instrumentpanel för exemplet anskaffningsanalys

Det här exemplet ingår i en serie som visar hur du kan använda Power BI med verksamhetsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Det skapades av obviEnce med verkliga data, som har anonymiserats.It was created by obviEnce with real data, which has been anonymized. Dessa data är tillgängliga i flera format: innehållsförpackning, .pbix-fil för Power BI Desktop eller Excel-arbetsbok.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Se Exempel för Power BI.See Samples for Power BI.

De här självstudierna använder Power BI-tjänsten och utforskar innehållspaketet med anskaffningsanalysexemplet.This tutorial explores the Procurement Analysis sample content pack in the Power BI service. Eftersom rapportupplevelserna är så lika i Power BI Desktop och tjänsten kan du även följa med via .pbix-exempelfilen i Power BI Desktop.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Du behöver inte en licens för Power BI för att utforska exempel i Power BI Desktop.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Om du inte har en Power BI Pro-licens kan du spara exemplet på Min arbetsyta i Power BI-tjänsten.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Hämta exempletGet the sample

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com), logga in och öppna den arbetsyta där du vill spara exemplet.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Om du inte har en Power BI Pro-licens kan du spara exemplet på Min arbetsyta.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom-left corner, select Get Data.

  Välja Hämta data

 3. På sidan Hämta data väljer du Exempel.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Välj Exempel på anskaffningsanalys och sedan Anslut.Select Procurement Analysis Sample, and then choose Connect.

  Ansluta till exempel

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger sedan till en ny instrumentpanel, rapport och datamängd till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack, and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

  Post i exempel på anskaffningsanalys

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även ladda ned Exempel på anskaffningsanalys som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the Procurement Analysis sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Om du vill visa i datakällan för det här exemplet är det även tillgängligt som en Excel-arbetsbok.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Om du vill se rådata aktiverar du dataanalystilläggen och väljer Power Pivot > Hantera.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Aktivering av tilläggen för Power View och Power Pivot beskrivs i avsnittet om att titta på Excel-exemplen inuti själva Excel.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Take a look at the Excel samples from inside Excel itself for details.

Börja med att söka trender i utgifter efter kategori och plats.First, let’s look for trends in spending by category and location.

 1. I arbetsytan där du sparade exemplet öppnar du fliken Instrumentpaneler. Hitta sedan instrumentpanelen Anskaffningsanalys och välj den.In the workspace where you saved the sample, open the Dashboards tab, then find the Procurement Analysis Sample dashboard and select it.

 2. Välj panelen på instrumentpanelen Totalfaktura efter land/Region, vilket öppnar sidan Utgiftsöversikt för rapporten Anskaffningsanalys.Select the dashboard tile, Total Invoice by Country/Region, which opens to the Spend Overview page of the Procurement Analysis Sample report.

  Utgiftsöversiktsida

Observera följande information:Note the following details:

 • I linjediagrammet Summa faktura per månad och kategori har kategorin Direkt ganska konsekventa utgifter, Logistik har en topp i december och Övrigt har en topp i februari.In the Total Invoice by Month and Category line chart, the Direct category has consistent spending, Logistics has a peak in December, and Other has a spike in February.
 • På kartan Summa faktura efter land/Region är de flesta av våra utgifter i USA.In the Total Invoice by Country/Region map, most of our spending is in the United States.
 • I stapeldiagrammet Summa faktura efter underkategori är maskinvara och indirekta varor och tjänster de största utgiftskategorierna.In the Total Invoice by Sub Category column chart, Hardware and Indirect Goods & Services are the biggest spend categories.
 • I det liggande diagrammet Total faktura enligt nivå bedrivs merparten av vår verksamhet med våra leverantörer på nivå 1 (topp 10).In the Total Invoice by Tier bar chart, most of our business is done with our tier 1 (top 10) vendors. På så sätt kan vi hantera bättre leverantörsrelationer.Doing so enables us to manage better vendor relationships.

Utgifter i MexikoSpending in Mexico

Låt oss se på utgiftsområden i Mexiko.Let’s explore the spending areas in Mexico.

 1. I kartan Totalfaktura efter land/region väljer du bubblan Mexiko.In the Total Invoice by Country/Region map, select the Mexico bubble. I stapeldiagrammet Summa faktura efter underkategori är merparten av utgifterna i underkategorin Indirekta varor och tjänster.Notice that in the Total Invoice by Sub Category column chart, most spending is in the Indirect Goods & Services sub category.

  Välj Mexiko på sidan utgiftsöversikt

 2. Öka detaljnivån i kolumnen Indirekta varor och tjänster:Drill down into the Indirect Goods & Services column:

  • I diagrammet Totalfaktura efter underkategori markerar du nedåtpilen Nedåtpil i det övre högra hörnet i diagrammet.In the Total Invoice by Sub Category chart, select the drill-down arrow Drill-down arrow in the upper-right corner of the chart.

  • Välj kolumnen Indirekta varor och tjänster:Select the Indirect Goods & Services column.

   Som du ser är den högsta utgiften överlägset i underkategorin Försäljning och marknadsföring.As you can see, the highest spending by far is for the Sales & Marketing subcategory.

  • Välj Mexiko på kartan igen.Select Mexico in the map again.

   För Mexiko ligger den största utgiften i Underhåll och reparation.For Mexico, the biggest spending is in the Maintenance & Repair subcategory.

   Detaljnivå för Indirekta varor och tjänster för Mexiko

 3. Välj uppåtpilen i det övre vänstra hörnet i diagrammet för att öka detaljnivån.Select the up arrow on the upper-left corner of the chart to drill back up.

 4. Markera pilen för detaljnivå igen för att inaktivera funktionen.Select the drill-down arrow again to turn drill down off.

 5. Välj exemplet för anskaffningsanalys i det övre navigeringsfältet för att återgå till instrumentpanelerna.In the top navigation bar, select Procurement Analysis Sample to return to the dashboard.

Utvärdera olika städerEvaluate different cities

Vi kan använda markering för att utvärdera olika städer.We can use highlighting to evaluate different cities.

 1. Välj panelen på instrumentpanelen Totalfaktura, rabatt i % per månad, vilket öppnar sidan Rabattanalys för rapporten Anskaffningsanalys.Select the dashboard tile, Total Invoice, Discount % By Month, which opens to the Discount Analysis page of the Procurement Analysis Sample report.

 2. Välj olika städer på trädkartan Total faktura efter ort för att visa en jämförelse.In the Total Invoice by City tree map, select each city in turn to see how they compare. Observera att nästan alla Miamis fakturor är från nivå 1-leverantörer.Notice that almost all of Miami’s invoices are from tier 1 vendors.

  Ort jämfört med rabatt % per nivå

LeverantörsrabatterVendor discounts

Vi kan också utforska leverantörernas rabatter och de tidsperioder då vi får flest rabatter:Let’s also explore the discounts available from vendors, and the time periods when we get the most discounts:

 • Skiljer sig rabatterna per månad eller förblir de desamma?Are the discounts different each month or do they remain the same?
 • Får vissa städer fler rabatter än andra?Do some cities get more discounts than others?

Sidan rabattanalys

Rabatt per månadDiscount by month

Om vi tittar på kombinationsdiagrammet Total faktura och rabatt % per månadser vi att februari är den vanligaste månaden och september har minst aktivitet.If you look at the Total Invoice and Discount % by Month combo chart, we see that February is the busiest month, and September is the least busy month.

Titta på rabatten i procent under dessa månader. När volymen ökar minskar rabatten och när volymen är låg ökar rabatten.Look at the discount percent during these months: when volume increases, the discount shrinks, and when volume is low, the discount increases. Ju mer vi behöver rabatten desto sämre erbjudanden får vi.The more we need the discount, the worse of a deal we get.

Diagrammet Total faktura och rabatt % per månad

Rabatt per stadDiscount by city

Ett annat område att utforska är rabatt efter ort.Another area to explore is the discount by city. Markera varje stad i tur och ordning på trädkartan och hur andra diagram ändras:Select each city in turn in the tree map and see how the other charts change:

 • St. Louis såg en stor topp i antalet fakturor i februari och ett stort fall i rabattbesparingar i april.St. Louis had a large spike in total invoices in February and a large dip in discount savings in April.
 • Mexiko City har den största rabatten (11,05 %) och Atlanta har den minsta (0,08 %).Mexico City has the highest discount percentage (11.05%) and Atlanta has the smallest (0.08%).

Rabattdiagram för Mexico City

Redigera rapportenEdit the report

Välj Redigera rapporten i det övre vänstra hörnet och utforska i redigeringsvyn:Select Edit report in the upper-left corner and explore in Editing view:

 • Se hur sidorna skapas.See how the pages are made.
 • Lägg till sidor och diagram baserat på samma data.Add pages and charts based on the same data.
 • Ändra typen av visualisering för ett diagram. Till exempel genom att ändra ett träddiagram till en toroid.Change the visualization type for a chart; for example, change the tree map to a donut chart.
 • Fäst dem på din instrumentpanel.Pin charts to your dashboard.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Den här miljön är säker att leka i eftersom du kan välja att inte spara dina ändringar.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Men om du sparar dem kan du alltid välja Hämta data för att få en ny kopia av exemplet.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om exempeldata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it's your turn; connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer i Kom igång med Power BI-tjänsten.To learn more, see Get started with the Power BI service.