Exempel på anskaffningsanalys för Power BI: Ta en rundturProcurement Analysis sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Översikt över Exemplet för anskaffningsanalysOverview of the Procurement Analysis sample

Detta exempel på en instrumentpanel och dess underliggande rapport analyserar ett tillverkningsföretags leverantörsutgifter efter kategori och plats.This industry sample dashboard and underlying report analyze a manufacturing company’s spending on vendors by category and location. I det här exemplet utforskar vi dessa områden:In the sample, we explore these areas:

 • Vilka de viktigaste leverantörerna ärWho the top vendors are
 • Vilka kategorier vi lägger ut mest pengar påWhat categories we spend most on
 • Vilka leverantörer som ger oss de högsta rabatterna och närWhich vendors give us the highest discount and when

Det här exemplet ingår i en serie som illustrerar hur du kan använda Power BI med affärsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Det här är verkliga data från obviEnce (www.obvience.com) som har anonymiserats.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

FörutsättningarPrerequisites

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com) och logga in.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom left corner select Get data.

 3. På sidan Hämta data väljer du ikonen Exempel.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

 4. Välj Exempel på anskaffningsanalys och sedan Anslut.Select the Procurement Analysis Sample, then choose Connect.

  Hämta data

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger till en ny instrumentpanel, rapport och datauppsättning till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Det nya innehållet markeras med en gul asterisk.The new content is marked with a yellow asterisk.

  Asterisk

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även hämta exemplet som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Du kan också hämta enbart datauppsättningen (Excel-arbetsboken) för det här exemplet.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. För att se rådata väljer du Power Pivot > Hantera.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

Börja med att söka trender i utgifter efter kategori och plats.Let’s first look for trends in spending by category and location.

 1. Från arbetsytan, öppna fliken Instrumentpaneler och välj instrumentpanelen Anskaffningsanalys.From your workspace, open the Dashboards tab and select the Procurement Analysis dashboard.

 2. Välj fönstret Totalfaktura efter land/region i instrumentpanelen.Select the dashboard tile Total Invoice by Country/Region. Det öppnar sidan ”Utgiftsöversikt” i exempelrapporten ”Anskaffningsanalys”.It opens to the "Spend Overview" page of the “Procurement Analysis Sample” report.

Lägg märke till några saker:Notice a few things:

 • I linjediagrammet Total faktura per månad och kategori: Kategorin Direkt har ganska konsekventa utgifter Logistik har en topp i december och Övrigt har en topp i februari.In the Total Invoice by Month and Category line chart: The Direct category has pretty consistent spending, Logistics has a peak in December, and Other has a spike in February.
 • I kartan Totalfaktura efter land/region: De flesta av våra utgifter är i USA.In the Total Invoice by Country/Region map: Most of our spending is in the USA.
 • I stapeldiagrammet Totalfaktura efter underkategori: Maskinvara och Indirekta varor och tjänster är de största utgiftskategorierna.In the Total Invoice by Sub Category column chart: Hardware and Indirect Goods & Services are the biggest spend categories.
 • I stapeldiagrammet totalfaktura efter nivå: De flesta av våra affärer är med våra leverantörer på nivå 1 (viktigaste 10).In the Total Invoice by Tier bar chart: Most of our business is done with our Tier 1 (top 10) vendors. Detta hjälper oss att bättre hantera våra leverantörsrelationer.This helps in managing vendor relationships better.

Utgifter i MexikoSpending in Mexico

Låt oss se på utgiftsområden i Mexiko.Let’s explore the spending areas in Mexico.

 1. I diagrammet väljer du bubblan Mexiko på kartan.In the pie chart, select the Mexico bubble in the map. I stapeldiagrammet ”Summa faktura efter underkategori” är merparten i underkategorin Indirekta varor och tjänster.Notice that in the “Total Invoice by Sub Category” column chart, most of it is in the Indirect Goods & Services sub category.

 2. Öka detaljnivån i kolumnen Indirekta varor och tjänster:Drill down into the Indirect Goods & Services column:

  • Välj nedåtpilen i det övre högra hörnet i diagrammet.Select the drill-down arrow in the upper-right corner of the chart.

  • Välj kolumnen Indirekta varor och tjänster:Select the Indirect Goods & Services column.

   De största utgifterna i den här kategorin är försäljning och marknadsföring.By far the biggest spend in this category overall is Sales & Marketing.

  • Välj Mexiko på kartan igen.Select Mexico in the map again.

   Den största utgiften i den här kategorin i Mexiko är underhåll och reparationer.The biggest spend in this category in Mexico is Maintenance & Repair.

 3. Välj uppåtpilen i det övre vänstra hörnet i diagrammet för att öka detaljnivån.Select the up arrow on the upper-left corner of the chart to drill back up .

 4. Markera pilen igen för att inaktivera funktionen.Select the arrow again to turn drill down off.

 5. Välj Power BI i det övre navigeringsfältet att återgå till din arbetsyta.Select Power BI in the top navigation bar to return to your workspace.

Utvärdera olika städerEvaluate different cities

Vi kan använda markering för att utvärdera olika städer.We can use highlighting to evaluate different cities.

 1. Välj rutan Totalfaktura, rabatt % enligt månad i instrumentpanelen.Select the dashboard tile Total Invoice, Discount % By Month. Rapporten öppnar sidan ”rabattanalys”.The report opens to the “Discount Analysis” page.

 2. Välj olika städer på trädkartan Total faktura efter stad för att jämföra.Select the different cities in the Total Invoice by City treemap, to see how they compare. Nästan alla Miamis fakturor är från nivå 1-leverantörer.Almost all of Miami’s invoices are from Tier 1 vendors.

LeverantörsrabatterVendor discounts

Vi kan också utforska leverantörernas rabatter och de tidsperioder då vi får flest rabatter.Let’s also explore the discounts available from vendors, and the time periods when we get most discounts.

Mer specifikt, följande frågor:Specifically, these questions:

 • Skiljer sig rabatterna per månad eller är de samma varje månad?Are discounts different month by month, or are discounts the same every month?
 • Får vissa städer fler rabatter än andra?Do some cities get more discounts than others?

Rabatt per månadDiscount by month

Om vi tittar på kombinationsdiagrammet Total faktura och rabatt % per månad ser vi att februari är den vanligaste månaden och september har minst aktivitet.Looking at the Total Invoice and Discount % by Month combo chart, we see that February is the busiest month, and September the least busy month. Nu vill titta på rabatten i procent under dessa månader.Now look at the discount percent during these months. Observera att rabatten minskar när volymen går upp och att den ökar när volymen går ner.Note that when volume goes up, the discount shrinks, and when volume is low, the discount goes up. Ju mer behöver vi rabatten desto sämre erbjudanden får vi.The more we need the discount, the worse deal we get.

Rabatt per stadDiscount by city

Ett annat område att utforska är rabatt efter ort.Another area to explore is discount by city. Markera varje stad på trädkartan och hur andra diagram ändras.Select each city in the treemap and see how the other charts change.

 • St. Louis såg en stor topp i antalet fakturor i februari och ett stort fall i rabattbesparingar i april.St. Louis, MO had a big spike in total invoice in February and a big dip in discount savings in April.
 • Mexiko City har den största rabatten (11,05%) och Stockholm har den minsta (0.08%).Mexico City, Mexico has the highest discount % (11.05%) and Atlanta, GA has the smallest (0.08%).

Redigera rapportenEdit the report

Välj Redigera rapporten i det övre vänstra hörnet och utforska i redigeringsvyn.Select Edit report in the upper-left corner and explore in Editing View.

 • Se hur sidorna skapasSee how the pages are made
 • Lägga till sidor och diagram baserat på samma dataAdd pages and charts based on the same data
 • Ändra typen av visualisering för ett diagram – till exempel ändra ett träddiagram till en toroidChange the visualization type for a chart – for example, change the treemap to a donut chart
 • Fäst dem på din instrumentpanelPin them to your dashboard

Det här är en säker miljö att leka runt i.This is a safe environment to play in. Du kan alltid välja att inte spara ändringarna.You can always choose not to save your changes. Fast du sparar dem kan du alltid gå till Hämta data för en ny kopia av det här exemplet.If you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur Power BI-instrumentpaneler, samt rapporter kan ge insikter om upphandlingsdata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards and reports can provide insights into procurement data. Nu är det din tur — anslut till dina egna data.Now it’s your turn — connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer om att komma igång med Power BI.Learn more about getting started with Power BI.