Exempel på leverantörskvalitetsanalys för Power BI: Ta en rundturSupplier Quality Analysis sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

En snabb översikt över Exempel på leverantörskvalitetsanalysA brief overview of the Supplier Quality Analysis sample

Det här exemplet på en instrumentpanel och underliggande rapport från branschen fokuserar på en av de mest typiska utmaningarna i leveranskedjan – analys av leverantörskvalitet.This industry sample dashboard and underlying report focus on one of the typical supply chain challenges — supplier quality analysis. Två primära mått används i den här analysen: det totala antalet defekter och den totala stilleståndstid som dessa defekter har orsakat.Two primary metrics are at play in this analysis: total number of defects and the total downtime that these defects caused. Det här exemplet har två huvudsakliga mål:This sample has two main objectives:

 • Förstå vilka leverantörer som är bäst och sämst med avseende på kvalitetUnderstand who the best and worst suppliers are, with respect to quality
 • Identifiera vilka anläggningar som gör ett bättre jobb när det gäller att hitta och avvisa defekter, för att minimera stilleståndstidenIdentify which plants do a better job finding and rejecting defects, to minimize downtime

Det här exemplet ingår i en serie som illustrerar hur du kan använda Power BI med verksamhetsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Det här är verkliga data från obviEnce (www.obvience.com) som har anonymiserats.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

FörutsättningarPrerequisites

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com) och logga in.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom left corner select Get data.

 3. På sidan Hämta data väljer du ikonen Exempel.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

 4. Välj Exempel på leverantörskvalitetsanalys och sedan Anslut.Select the Supplier Quality Analysis Sample, then choose Connect.

  Exempel på leverantörskvalitetsanalys

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger till en ny instrumentpanel, rapport och datauppsättning till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Det nya innehållet markeras med en gul asterisk.The new content is marked with a yellow asterisk.

  Asterisk

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även hämta exemplet som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Du kan också hämta enbart datauppsättningen (Excel-arbetsboken) för det här exemplet.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. För att se rådata väljer du Power Pivot > Hantera.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

Stilleståndstid som orsakas av defekta materialDowntime caused by defective materials

Nu ska vi analysera den stilleståndstid som orsakas av defekta material och se vilka leverantörer som är ansvariga.Let’s analyze the downtime caused by defective materials and see which vendors are responsible.

 1. På instrumentpanelen väljer du sifferpanelen Total Defect Quantity (Totalt antal defekta) eller Total Downtime Minutes (Total stilleståndstid i minuter) .On the dashboard, select the Total Defect Quantity number tile or the Total Downtime Minutes number tile.

  Rapporten ”Exempel på leverantörskvalitetsanalys” öppnas på sidan ”Downtime Analysis” (Stilleståndstidsanalys).The “Supplier Quality Analysis Sample” report opens to the “Downtime Analysis” page. Observera att vi totalt har 33 000 000 antal defekta delar och att den totala stilleståndstiden som orsakats av dessa defekta delar är 77 000 minuter.Notice we have 33M total defective pieces, and the total downtime caused by these defective pieces is 77K minutes. Vissa material har färre defekta delar men kan orsaka stor fördröjning som resulterar i längre stilleståndstid.Some materials have fewer defective pieces but they can cause a huge delay resulting in larger downtime. Vi ska undersöka dem på rapportsidan.Let’s explore them on the report page.

 2. Om vi tittar på raden Total Downtime Minutes (Total stilleståndstid i minuter) i kombinationsdiagrammet Defects and Downtime (min) by Material Type (Defekter och stilleståndstid (min) per materialtyp) , ser vi att korrugerade material orsakar längst stilleståndstid.Looking at the Total Downtime Minutes line in the Defects and Downtime (min) by Material Type combo chart, we see corrugate materials cause the most downtime.

 3. Välj kolumnen Corrugate (Korrugerad) i samma kombinationsdiagram för att se vilka anläggningar som påverkas mest av den här defekten och vilken leverantör som är ansvarig.Select the Corrugate column in the same combo chart to see which plants are impacted most by this defect and which vendor is responsible.

 4. Välj enskilda anläggningar på kartan för att se vilken leverantör eller vilket material som ansvarar för stilleståndstiden på anläggningen.Select individual plants in the map to see which vendor or material is responsible for the downtime at that plant.

Vilka är de sämsta leverantörerna?Which are the worst suppliers?

Vi vill hitta de åtta sämsta leverantörerna och fastställa hur stor procentandel av stilleståndstiden som de står för.We want to find the worst eight suppliers and determine what percentage of the downtime they are responsible for creating. Vi kan göra detta genom att ändra ytdiagrammet Downtime (min) by Vendor (Stilleståndstid (min) per leverantör) till en trädkarta.We can do this by changing the Downtime (min) by Vendor area chart to a treemap.

 1. På sidan 3 i rapporten, ”Downtime Analysis (Stilleståndstidsanalys)”, väljer du Redigera rapport i det övre vänstra hörnet.On page 3 of the report, “Downtime Analysis,” select Edit Report in the upper-left corner.

 2. Välj ytdiagrammet Downtime (min) by Vendor (Stilleståndstid (min) per leverantör) och sedan Trädkarta i fönstret Visualiseringar.Select the Downtime (min) by Vendor area chart, and in the Visualizations pane select Treemap.

  Trädkartan ställer automatiskt in fältet Leverantör som Grupp.The treemap automatically puts the Vendor field as the Group.

  I den här trädkartan kan vi se att de åtta främsta leverantörerna är de åtta blocken till vänster i trädkartan.From this tree map, we can see the top eight vendors are the eight blocks on the left of the tree map. Vi kan också se att de svarar för 50 % av all stilleståndstid i minuter.We can also see they account for about 50% of all downtime minutes.

 3. Välj Exempel på leverantörskvalitetsanalys i det övre navigeringsfältet för att gå tillbaka till instrumentpanelen.Select Supplier Quality Analysis Sample in the top navigation bar to go back to the dashboard.

Jämföra anläggningarComparing plants

Nu ska vi titta närmare på vilken anläggning som är bäst på att hantera defekta material, vilket resulterar i kortare stilleståndstid.Now let’s explore which plant does a better job managing defective material, resulting in less downtime.

 1. Välj kartrutan Total Defect Reports by Plant (Totalt antal rapporterade defekter per anläggning), Defect Type (Defekttyp) .Select the Total Defect Reports by Plant, Defect Type map tile.

  Rapporten öppnas på sidan för ”leverantörskvalitet”.The report opens to the “Supplier Quality” page.

 2. Välj cirkeln Påverkan i kartans förklaring.In the map legend, select the Impact circle.

  Notera i bubbeldiagrammet att Logistik är den kategori som har flest problem – den är störst vad gäller totalt antal defekter, totalt antal defektrapporter och total stilleståndstid i minuter.Notice in the bubble chart that Logistics is the most troubled category – it’s the largest in terms of total defect quantity, total defect reports, and total downtime minutes. Låt oss utforska den här kategorin mer.Let’s explore this category more.

 3. Välj Logistik-bubblan i bubbeldiagrammet och titta på anläggningarna i Springfield i Illinois och i Naperville i Illinois.Select the Logistics bubble in the bubble chart and observe the plants in Springfield, IL and Naperville, IL. Naperville verkar göra ett mycket bättre arbete med att hantera defekta material eftersom de har ett stort antal avvisade artiklar och låg påverkan, jämfört med Springfields höga siffra för påverkan.Naperville seems to be doing a much better job of managing defective supplies as it has a high number of rejects and few impacts, compared to Springfield’s large number for impacts.

 4. Välj Exempel på leverantörskvalitetsanalys i det övre navigeringsfältet att återgå till din aktiva arbetsyta.Select Supplier Quality Analysis Sample in the top navigation bar to return to your active workspace.

Vilken materialtyp hanteras bäst?Which material type is best managed?

Den bäst hanterade materialtypen är den med lägst stilleståndstid eller utan påverkan, oavsett antalet defekter.The best managed material type is the one with lowest downtime or no impact, regardless of defect quantity.

 • I instrumentpanelen tittar vi närmare på panelen Total Defect Quantity by Material Type (Totalt antal defekta per materialtyp), Defect Type (Defekttyp) .In the dashboard, look at the Total Defect Quantity by Material Type, Defect Type tile.

Observera att Råmaterial har ett stort antal totala defekter, men att de flesta av dessa antingen avvisas eller saknar påverkan.Notice that Raw Materials have a lot of total defects, but most of the defects are either rejected or have no impact.

Vi ska kontrollera att råmaterial inte orsakar långa stilleståndstider, trots högt antal defekter.Let’s verify that raw materials don’t cause a lot of downtime, despite high defect quantity.

 • I instrumentpanelen tittar vi närmare på panelen Total Defect Qty (Totalt antal defekta), Total Downtime Minutes by Material Type (Total stilleståndstid i minuter per materialtyp) .In the dashboard, look at the Total Defect Qty, Total Downtime Minutes by Material Type tile.

Uppenbarligen hanteras råmaterial bra: de har fler defekter, men total lägre stilleståndstid i minuter.Apparently raw materials are well managed: they have more defects, but lower total downtime minutes.

Jämföra defekter med stilleståndstid per årCompare defects to downtime by year

 1. Välj kartrutan Total Defect Reports by Plant (Totalt antal rapporterade defekter per anläggning), Defect Type (Defekttyp) för att öppna rapporten på den första rapportsidan, om leverantörskvalitet.Select the Total Defect Reports by Plant, Defect Type map tile to open the report to the first report page, Supplier Quality.

 2. Observera att Defect Qty (Defekt antal) är högre 2014 än 2013.Notice that Defect Qty is higher in 2014 than in 2013.

 3. Innebär fler defekter längre stilleståndstid?Do more defects translate into more downtime? Vi kan ställa frågor i Frågor och svar-rutan för att ta reda på det.We can ask questions in the Q&A box to find out.

 4. Välj Exempel på leverantörskvalitetsanalys i det övre navigeringsfältet för att gå tillbaka till instrumentpanelen.Select Supplier Quality Analysis Sample in the top navigation bar to go back to the dashboard.

 5. Eftersom vi vet att råmaterial har det högsta antalet defekter, skriver vi ”visa materialtyper, år och totalt antal defekta” i frågerutan.Since we know Raw Materials have the highest number of defects, in the question box, type “show material types, year and total defect qty”.

  Det förekom många fler råmaterialsdefekter under 2014 än under 2013.There were many more raw materials defects in 2014 than in 2013.

 6. Ändra nu frågan till ”visa materialtyper, år och total stilleståndstid i minuter”.Now change the question to “show material types, year and total downtime minutes”.

Stilleståndstiden för råmaterial låg på ungefär samma nivå 2013 och 2014, trots att det förekom många fler råmaterialdefekter 2014.Raw materials downtime was about the same in 2013 and 2014, even though there were many more raw materials defects in 2014.

Det visar sig att de fler råmaterialdefekterna under 2014 inte resulterade i särskilt mycket mer stilleståndstid till följd av råmaterial under samma år.It turns out more raw materials defects in 2014 didn’t lead to much more raw materials downtime in 2014.

Jämför defekterna med stilleståndstiden månad för månadCompare defects to downtime month to month

Nu ska vi titta på en annan instrumentpanels panel som rör det totala antalet defekta material.Let’s look at another dashboard tile related to total defective quantity.

 1. Välj bakåtpilen i det övre vänstra hörnet ovanför frågerutan för att komma tillbaka till instrumentpanelen.Select the back arrow in the upper-left corner above the question box to get back to the dashboard.

  Om vi tittar närmare på panelen för totala antalet defekta material per månad och år, ser vi att den första halvan av 2014 hade ett motsvarande antal defekter som 2013, men under andra halvan av 2014 steg antalet defekter avsevärt.Looking more closely at the Total Defect Quantity by Month, Year tile shows that the first half of 2014 had a similar number of defects as 2013, but in the second half of 2014, the number of defects jumped significantly.

  Låt oss se om det ökade antalet defekter ledde till en lika stor ökad stilleståndstid i minuter.Let’s see if this increase in defect quantity led to an equal increase in downtime minutes.

 2. Skriv ”total stilleståndstid i minuter per månad och år som ett linjediagram” i frågerutan.In the question box, type “total downtime minutes by month and year as a line chart”.

  Vi kan se en tydlig ökning av stilleståndstiden i minuter under juni och oktober men utöver det resulterade inte det större antalet defekter i någon väsentlig ökning av stilleståndstiden.We do see a jump in downtime minutes during June and Oct, but other than that, the jump in the number of defects didn’t result in significantly more downtime. Detta visar att vi hanterar defekter bra.This shows we’re managing defects well.

 3. Om du vill fästa diagrammet på din instrumentpanel, väljer du fästikonen till höger om frågerutan.To pin this chart to your dashboard, select the pin icon to the right of the question box.

 4. Om du vill utforska de avvikande månaderna, kontrollerar du stilleståndstiden i minuter under oktober per materialtyp, kategori och så vidare genom att ställa frågor som ”total stilleståndstid i minuter i oktober per anläggning”.To explore the outlier months, check out the downtime minutes during Oct by material type, plant location, category, etc. by asking questions such as "total downtime minutes in October by plant".

 5. Välj bakåtpilen i det övre vänstra hörnet ovanför frågerutan för att komma tillbaka till instrumentpanelen.Select the back arrow in the upper-left corner above the question box to get back to the dashboard.

Det här är en säker miljö att leka runt i.This is a safe environment to play in. Du kan alltid välja att inte spara ändringarna.You can always choose not to save your changes. Men om du sparar dem, kan du alltid gå till Hämta data för en ny kopia av det här exemplet.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur Power BI-instrumentpaneler, Frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om leverantörskvalitetsdata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into supplier quality data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it’s your turn — connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer om att komma igång med Power BI.Learn more about getting started with Power BI.