Publicera på webben från Power BIPublish to web from Power BI

Var den här sidan till hjälp?

Med Power BI-alternativet Publicera på webben kan du enkelt bädda in interaktiva Power BI-visualiseringar online, till exempel blogginlägg, webbplatser, via e-post eller sociala medier från valfri enhet.With Power BI's Publish to web option, you can easily embed interactive Power BI visualizations online, such as in blog posts, websites, through emails or social media, from any device. Du kan också enkelt redigera, uppdatera eller sluta dela publicerade visuella objekt.You can also easily edit, update, refresh, or unshare your published visuals.

Varning

När du använder Publicera på webben kan vem som helst på Internet titta på din publicerade rapport eller ditt visuella objekt.When you use Publish to web, anyone on the Internet can view your published report or visual. Detta kräver ingen autentisering och omfattar visning av data på detaljnivå som dina rapporter aggregerar.This requires no authentication and includes viewing detail level data your reports aggregate. Innan du publicerar en rapport bör du kontrollera att det går bra att du delar data och visualiseringar offentligt.Before publishing a report, make sure it is okay for you to share the data and visualizations publicly. Publicera inte konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information.Do not publish confidential or proprietary information. Om du tvekar, så kontrollera först organisationens principer innan du publicerar.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Anteckning

Om du vill bädda in ditt innehåll på ett säkert sätt på en intern portal eller webbplats använder du något av alternativen Bädda in eller Bädda in i SharePoint Online.To embed your content securely in an internal portal or website, use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Detta säkerställer att alla behörigheter och all datasäkerhet tillämpas när dina användare visar dina interna data.This ensures all permissions and data security is enforced when your users are viewing your internal data.

Så här använder du Publicera på webbenHow to use Publish to Web

Publicera på webben är tillgängligt för rapporter som du kan redigera på dina personliga arbetsytor och grupparbetsytor.Publish to web is available for reports you can edit in your personal and group workspaces. Det är inte tillgängligt för rapporter som delas med dig eller sådana som använder säkerhet på radnivå för att skydda data.It isn't available for reports shared with you, or ones relying on row level security to secure data. I avsnittet Begränsningar nedan finns en fullständig lista över fall där Publicera på webben inte stöds.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. Läs avsnittet Varning tidigare i den här artikeln innan du använder Publicera på webben.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

Följande korta video visar hur den här funktionen fungerar.The following short video shows how this feature works. Sedan kan du prova själv med stegen nedan.Then, try it yourself in the steps below.

Följande steg beskriver hur du använder Publicera på webben.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Öppna en rapport på din arbetsyta som du kan redigera och välj Arkiv > Publicera på webben.Open a report in your workspace that you can edit and select File > Publish to web.

  PtW1

 2. Granska innehållet i dialogrutan och välj Skapa inbäddningskod.Review the dialog content and select Create embed code.

  PtW2

 3. Läs den varning som visas här och bekräfta att det är OK om dessa data bäddas in på en offentlig webbplats.Review the warning, as shown here, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Välj Publicera om så är fallet.If it is, select Publish.

  PtW3

 4. En dialogruta visas med en länk.A dialog appears with a link. Du kan skicka den här länken i ett e-postmeddelande, bädda in den i kod såsom en iFrame eller klistra in den direkt på en webbplats eller blogg.You can send this link in an email, embed it in code such as an iFrame, or paste it directly into a web page or blog.

  PtW4

 5. Om du tidigare skapade en inbäddningskod för en rapport och väljer Publicera på webben ser du inte dialogrutorna i steg 2–4.If you previously created an embed code for a report and you select Publish to web, you won't see the dialogs in steps 2-4. I stället visas dialogrutan Inbäddningskod:Instead, the Embed code dialog appears:

  PtW5

  Du kan bara skapa en inbäddningskod för varje rapport.You can only create one embed code for each report.

Tips och tricks för visningslägenTips and tricks for view modes

När du bäddar in innehåll i ett blogginlägg behöver du normalt få det att rymmas inom en viss skärmstorlek.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific screen size. Du kan justera höjden och bredden i iFrame-taggen efter behov.You can adjust the height and the width in the iFrame tag as needed. Dock behöver du se till att rapporten ryms i det aktuella iFrame-området. Därför behöver du även ange ett lämpligt visningsläge när du redigerar rapporten.However, you need to ensure your report fits within the given iFrame area, so you also need to set an appropriate View Mode when editing the report.

Följande tabell innehåller råd om visningsläget och hur det ser ut när det är inbäddat.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

VisningslägeView Mode Hur det ser ut när det är inbäddatHow it looks when embedded
PtW6b Anpassa till sida tar hänsyn till rapportens sidhöjd och sidbredd.Fit to page respects your report's page height and width. Om du ställer in sidan på dynamiska förhållanden såsom 16:9 eller 4:3 skalas innehållet så att det passar i iFrame.If you set your page to dynamic ratios like 16:9 or 4:3 your content will scale to fit within the iFrame. Vid inbäddning i en iFrame kan användning av Anpassa till sida resultera i letterbox-format, där en grå bakgrund visas i iFrame-områden när innehållet har skalats för att rymmas i iFrame.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing, where a gray background is shown in iFrame areas after the content is scaled to fit within the iFrame. Om du vill minimera letterbox-formatet anger du höjd och bredd för iFrame därefter.To minimize letterboxing, set your iFrame's height and width appropriately.
PtW6d Faktisk storlek säkerställer att rapporten bevarar den storlek som angetts på rapportsidan.Actual size ensures the report preserves its size as set on the report page. Detta kan resultera i rullningslister i iFrame.This can result in scrollbars appearing in your iFrame. Ange höjd och bredd för iFrame så att du kan undvika rullningslister.Set the iFrame height and width to avoid scrollbars.
PtW6c Anpassa till bredd säkerställer att innehållet passar det vågräta iFrame-området.Fit to width ensures the content fits within the iFrame's horizontal area. En kant visas fortfarande, men innehållet skalas så att allt tillgängligt vågrätt utrymme används.A border is still shown, but the content scales to use all the horizontal space available.

Tips och tricks för höjd och bredd i iFrameTips and tricks for iFrame height and width

En inbäddningskod för Publicera på webben ser ut så här:A Publish to web embed code looks like the following:

PtW7

Du kan redigera bredd och höjd manuellt så att det blir exakt som du vill att det ska passa in på den sida där du bäddar in.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit in the page where you're embedding it.

Du kan prova att lägga till 56 bildpunkter i iFrame-höjden för att ta hänsyn till det nedre fältets aktuella storlek och uppnå en mer exakt anpassning.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the iFrame's height to accommodate the current size of the bottom bar. Om din rapportsida använder dynamisk storlek kan du använda någon av storlekarna i tabellen nedan för att uppnå en anpassning utan letterbox-format.If your report page uses the dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

ProportionRatio StorlekSize Dimension (bredd och höjd)Dimension (Width x Height)
16:916:9 LitenSmall 640 x 416 px640 x 416 px
16:916:9 MediumMedium 800 x 506 px800 x 506 px
16:916:9 StorLarge 960 x 596 px960 x 596 px
4:34:3 LitenSmall 640 x 536 px640 x 536 px
4:34:3 MediumMedium 800 x 656 px800 x 656 px
4:34:3 StorLarge 960 x 776 px960 x 776 px

Hantera inbäddningskoderManage embed codes

När du skapar en inbäddningskod för Publicera på webben kan du hantera koderna på menyn Inställningar i Power BI.Once you create a Publish to web embed code, you can manage your codes from the Settings menu in Power BI. Hantering av inbäddningskoder omfattar möjligheten att ta bort målvisualiseringen eller -rapporten för en kod (vilket gör inbäddningskoden oanvändbar) eller hämta inbäddningskoden.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code.

 1. Om du vill hantera dina inbäddningskoder för Publicera på webben öppnar du Inställningar och väljer Hantera inbäddningskoder.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  PtW8

 2. Inbäddningskoderna visas.Your embed codes appear.

  PtW9

 3. Du kan antingen hämta eller ta bort en inbäddningskod.You can either retrieve or delete an embed code. Om du tar bort den inaktiverar eventuella länkar till den rapporten eller visualiseringen.Deleting it disables any links to that report or visual.

  PtW10

 4. Om du väljer Ta bort uppmanas du att bekräfta.If you select Delete, you’re asked for a confirmation.

  PtW11

Uppdateringar av rapporter och datauppdateringUpdates to reports, and data refresh

När du har skapat inbäddningskoden för Publicera på webben och delat den uppdateras rapporten med eventuella ändringar som du gör, och länken för inbäddningskoden blir aktiv omedelbart.After you create your Publish to web embed code and share it, the report is updated with any changes you make, and the embed code link is immediately active. Alla som öppnar länken kan visa den.Anyone who opens the link can view it. Efter den här inledande åtgärd kan dock uppdateringar av rapporter eller visuella objekt ta ungefär en timme innan de blir synliga för användarna.After this initial action, however, updates to reports or visuals can take approximately one hour before becoming visible to your users. Om du vill att dina uppdateringar ska vara omedelbart tillgängliga, så kan du ta bort inbäddningskoden och skapa en ny.If you need your updates to be immediately available, you can delete the embed code and create a new one. Mer information finns i avsnittet Så här fungerar det längre fram i den här artikeln.To learn more, see the How it works section later in this article.

DatauppdateringData refresh

Datauppdateringarna återspeglas automatiskt i din inbäddade rapport eller visuella objekt.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. Det kan ta ungefär en timme för uppdaterade data att bli synliga från inbäddningskoder.It can take approximately one hour for refreshed data to be visible from embed codes. Du kan inaktivera automatisk uppdatering genom att välja Uppdatera inte på schemat för den datamängd som används av rapporten.To disable automatic refresh, select don't refresh on the schedule for the dataset the report uses.

Anpassade visuella objektCustom visuals

Anpassade visuella objekt stöds i Publicera på webben.Custom visuals are supported in Publish to web. När du använder Publicera på webben behöver inte användare som du delar det publicerade visuella objektet med aktivera anpassade visuella objekt för att kunna visa rapporten.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual do not need to enable custom visuals to view the report.

BegränsningarLimitations

Publicera på webben stöds för de allra flesta datakällor och rapporter i Power BI-tjänsten. Följande saknar dock stöd och är för närvarande inte tillgängliga med Publicera på webben:Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service, however, the following are not currently supported or available with Publish to web:

 • Rapporter som använder säkerhet på radnivå.Reports using row level security.
 • Rapporter som använder en datakälla för Live-anslutning, som Analysis Services Tabular på lokala flerdimensionella Analysis Services och Azure Analysis Services.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • Rapporter om delas med dig direkt eller via ett organisationsinnehållspaket.Reports shared to you directly or through an organizational content pack.
 • Rapporter i en grupp som du inte är redigeringsmedlem i.Reports in a group in which you are not an edit member.
 • Visuella R-objekt stöds för närvarande inte i Publicera på webben-rapporter."R" Visuals are not currently supported in Publish to web reports.
 • Exportera data från visuella objekt i en rapport som har publicerats på webben.Exporting Data from visuals in a report, which has been published to the web.
 • ArcGIS Maps för Power BI-visualiseringar.ArcGIS Maps for Power BI visuals.
 • Rapporter som innehåller DAX-mått på rapportnivå.Reports containing report-level DAX measures.
 • Datafrågemodeller för enkel inloggning.Single sign-on data query models.
 • Skydda konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information.Secure confidential or proprietary information.
 • Den automatiska autentiseringsfunktionen som tillhandahålls av alternativet Bädda in fungerar inte med Power BI JavaScript-API:et.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. När det gäller Power BI JavaScript-API:et använder du metoden användaren äger data för inbäddning.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding. Läs mer om användaren äger data.Learn more about user owns data.

KlientinställningTenant setting

Power BI-administratörer kan aktivera eller inaktivera funktionen Publicera på webben.Power BI administrators can enable or disable the Publish to web feature. De kan även begränsa åtkomsten till specifika grupper, vilket kan påverka din möjlighet att skapa en inbäddningskod.They can also restrict access to specific groups, which can impact your ability to create an embed code.

Visning av aktuellt objektFeature Aktiverad för hela organisationenEnabled for entire organization Inaktiverad för hela organisationenDisabled for entire organization Specifika säkerhetsgrupperSpecific security groups
Publicera på webben under rapportens Arkiv-menyPublish to web under report's File menu Aktiverad för allaEnabled for all Inte synlig för allaNot visible for all Endast synlig för behöriga användare eller grupper.Only visible for authorized users or groups.
Hantera inbäddade koder under InställningarManage embed codes under Settings Aktiverad för allaEnabled for all Aktiverad för allaEnabled for all Aktiverad för alla.Enabled for all.

Alternativet * Ta bort endast för behöriga användare eller grupper.* Delete option only for authorized users or groups.
* Hämta koder aktiverat för alla.* Get codes enabled for all.
Inbäddade koder i administrationsportalenEmbed codes within admin portal Statusen visas något av följande:Status will reflect one of the following:
* Aktiv* Active
* Stöds ej* Not supported
* Blockerad* Blocked
Statusen visar InaktiveradStatus will display Disabled Statusen visas något av följande:Status will reflect one of the following:
* Aktiv* Active
* Stöds ej* Not supported
* Blockerad* Blocked

Om en användare inte har behörighet baserad på klientinställningen, visas statusen som intrång.If a user is not authorized based on the tenant setting, status will display as infringed.
Befintliga publicerade rapporterExisting published reports Alla aktiveradeAll enabled Alla inaktiveradeAll disabled Rapporter fortsätta att visas för alla.Reports continue to render for all.

Förstå statuskolumnen för inbäddningskodUnderstanding the embed code status column

Sidan Hantera inbäddningskoder innehåller en statuskolumn.The Manage embed codes page includes a status column. Som standard är inbäddningskoder aktiva, men de kan även ha någon av de statusar som anges nedan.By default, embed codes are Active, but could also be one of the statuses listed below.

StatusStatus BeskrivningDescription
AktivActive Rapporten är tillgänglig för Internet-användare kan visa och interagera med den.The report is available for Internet users to view and interact with.
BlockeradBlocked Rapportinnehållet strider mot användningsvillkoren för Power BI.The report content violates the Power BI Terms of Service. Microsoft har blockerat det.Microsoft has blocked it. Kontakta supporten om du tror att innehållet har blockerats av misstag.Contact support if you believe the content was blocked in error.
Stöds ejNot supported Rapportens datauppsättning använder säkerhet på radnivå eller en annan konfiguration som inte stöds.The report's data set is using row level security, or another unsupported configuration. En fullständig lista finns i avsnittet Begränsningar.See the Limitations section for a complete list.
IntrångInfringed Inbäddningskoden ligger utanför den definierade klientorganisationsprincipen.The embed code is outside the defined tenant policy. Detta inträffar vanligtvis när en inbäddningskod har skapats och klientorganisationsinställningen Publicera på webben ändrats till att exkludera den användare som äger inbäddningskoden.This typically occurs when an embed code was created and then the Publish to web tenant setting was changed to exclude the user owning the embed code. Om klientorganisationsinställningen är inaktiverad, eller om användaren inte längre kan skapa inbäddningskoder, visar befintliga inbäddningskoder statusen Intrång.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes show an Infringed status.

Hur man rapporterar problem med innehåll för Publicera på webbenHow to report a concern with Publish to web content

Om du vill rapportera ett problem som rör Publicera på webben-innehåll som bäddats in på en webbplats eller en blogg använder du flaggikonen i fältet längst ned, såsom visas på följande bild.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, use the Flag icon in the bottom bar, as shown in the following image. Du ombeds att skicka ett e-postmeddelande till Microsoft som förklarar problemet.You’ll be asked to send an email to Microsoft explaining your concern. Microsoft utvärderar innehållet baserat på användningsvillkoren för Power BI och vidtar lämpliga åtgärder.Microsoft will evaluate the content based on the Power BI Terms of Service and take appropriate action.

Om du vill rapportera ett problem använder du flaggikonen i fältet längst ned i den Publicera på webben-rapport som du ser.To report a concern, select the flag icon in the bottom bar of the Publish to web report you see.

PtW12

Licensiering och prissättningLicensing and Pricing

Du måste vara en Microsoft Power BI-användare för att kunna använda Publicera på webben.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. Rapportens läsare behöver inte vara Power BI-användare.Your report's viewers do not need to be Power BI users.

Så här fungerar det (teknisk information)How it works (technical details)

När du skapar en inbäddningskod med hjälp av Publicera på webben görs rapporten synlig för Internetanvändare.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to Internet users. Den är offentligt tillgänglig, så du kan förvänta dig att användarna enkelt kan dela rapporten via sociala medier i framtiden.It’s publicly available, so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. När användarna visar rapporten, antingen genom att öppna den offentliga URL:en direkt, eller visa den inbäddad på en webbsida eller i en blogg, så cachelagrar Power BI rapportdefinitionen och resultaten för de frågor som krävs för att visa rapporten.As users view the report, either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Detta säkerställer att tusentals samtidiga användare kan visa rapporten utan att påverka prestanda.This ensures that thousands of concurrent users can view the report without impacting performance.

Cacheminnet är långlivat, så om du uppdaterar rapportdefinitionen (om du till exempel dess visningsläge) eller uppdaterar rapportdata kan ta ungefär en timme innan ändringarna avspeglas i den version av rapporten som användarna ser.The cache is long-lived, so if you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take approximately one hour before changes are reflected in the version of the report your users view. Därför rekommenderar vi att du mellanlagrar ditt arbete i förväg och skapa inbäddningskoden för Publicera på webben enbart när du är nöjd med inställningarna.It is therefore recommended that you stage your work ahead of time, and create the Publish to web embed code only when you’re satisfied with the settings.

Nästa stegNext steps

Har du fler frågor?More questions? Prova Power BI CommunityTry the Power BI Community