White paper-dokument om Power BIWhitepapers for Power BI

I våra white paper-dokument kan du läsa mer om Power BI på en djupare nivå.Whitepapers allow you to explore Power BI topics at a deeper level. Här hittar du en lista över tillgängliga whitepapers för Power BI.Here you can find a list of available whitepapers for Power BI.

White paperWhitepaper BeskrivningDescription DatumDate
Planera en företagsdistribution för Power BIPlanning a Power BI Enterprise Deployment Det här är ett tekniskt white paper som beskriver överväganden för en väl utförd och säker distribution av Power BI.This technical whitepaper outlines considerations for a well-performing and secure organizational Power BI deployment. Juli 2018July 2018
Power BI och dataflödenPower BI and Dataflows Det här faktabladet beskriver dataflöden i detalj och beskriver funktioner och initiativ bakom dataflödesegenskaper och -funktioner.This whitepaper describes dataflows in technical detail, and describes the capabilities and initiatives behind dataflow features and functionality. November 2018November 2018
Microsoft Power BI PremiumMicrosoft Power BI Premium Beskriver Power BI Premium, både i dess ursprungsform och hur den kommer att utvecklas.Describes Power BI Premium, both as it exists when launched and also how it will evolve. Oktober 2017October 2017
Power BI Premium planering och distributionPower BI Premium Planning and Deployment Det här dokumentet innehåller vägledning och bästa praxis för planering och distribution av Premium-kapacitet för väldefinierade arbetsbelastningar.This paper provides guidance and best practices for planning and deploying Premium capacity for well-defined workloads. Mars 2019March 2019
Planera kapacitet för inbäddade analysverktyg med Power BI PremiumPlan capacity for embedded analytics with Power BI Premium Det här dokumentet innehåller vägledning för att hjälpa apputvecklare/ISV:er att fastställa den lämpligaste kapaciteten för verksamheten.This paper provides guidance for the app developer/ISV to determine the most appropriate capacity for its business. Oktober 2017October 2017
Vägledning för kapacitetsplanering för Power BI-rapportserverCapacity planning guidance for Power BI Report Server Det här dokumentet ger vägledning om kapacitetsplanering för rapportservern för Power BI genom att dela resultatet av ett flertal belastningstestkörningar av olika arbetsbelastningar mot en rapportserver.This paper aims to offer guidance on capacity planning for Power BI Report Server by sharing results of numerous load test executions of various workloads against a report server. Mars 2018March 2018
SäkerhetSecurity Ge en detaljerad förklaring av säkerheten i Power BI.Provides a detailed explanation of security within Power BI. Mars 2019March 2019
Distribuera Power BI-innehåll till externa gästanvändare med Azure Active Directory B2BDistribute Power BI content to external guest users using Azure Active Directory B2B Det här dokumentet beskriver hur du distribuerar innehåll till användare utanför organisationen med hjälp av integrering av Azure Active Directory Business-to-business (AAD B2B).This paper outlines how to distribute content to users outside the organization using the integration of Azure Active Directory Business-to-business (AAD B2B). Mars 2019March 2019
Avancerade analyser med Power BIAdvanced Analytics with Power BI Beskriver funktionerna i Power BI, inklusive förutsägelseanalyser, anpassade visualiseringar, R-integrering och data-analysuttryck.Describes the advanced analytics capabilities of Power BI, including predictive analytics, custom visualizations, R integration, and data analysis expressions. Februari 2017February 2017
Dubbelriktad filtreringBidirectional filtering Förklarar dubbelriktad korsfiltrering i Power BI Desktop (det omfattar även SQL Server Analysis Services 2016, som har samma funktioner).Explains bidirectional cross-filtering in Power BI Desktop (the whitepaper also covers SQL Server Analysis Services 2016, both have the same behavior). Juli 2018July 2018
DirectQuery i SQL Server 2016 Analysis ServicesDirectQuery in SQL Server 2016 Analysis Services DirectQuery har gjorts om för avsevärt förbättrad hastighet och prestanda för SQL Server 2016, men det är nu också mer komplext att förstå och implementera.For SQL Server 2016, DirectQuery was redesigned for dramatically improved speed and performance, however, it is also now more complex to understand and implement. Januari 2017January 2017
Power BI och SAP BWPower BI and SAP BW Det här dokumentet beskriver hur SAP-kunder kan dra nytta av att ansluta Power BI till sina befintliga SAP BW-system (SAP Business Warehouse).This document describes how SAP customers can benefit from connecting Power BI to their existing SAP Business Warehouse (BW) systems. Februari 2018February 2018
Skydda en Tabular BI-semantikmodellSecuring the Tabular BI Semantic Model Det här dokumentet beskriver säkerhetsmodellen för Tabular BI-semantik och Power BI.This paper introduces the security model for tabular BI semantic and Power BI. Du får lära dig att skapa roller, implementera dynamisk säkerhet, konfigurera inställningar för personifiering, hantera roller och välja en metod för att ansluta till modeller som fungerar i ditt nätverks säkerhetskontext.You will learn how to create roles, implement dynamic security, configure impersonation settings, manage roles, and choose a method for connecting to models that works in your network security context. April 2016April 2016
Power BI och GDPRPower BI and GDPR Den här länken tar dig till listan över godkända white paper-dokument på Service Trust Portal, inklusive white paper-dokumentet om GDPR i Microsoft Power BI.This link takes you to the list of whitepapers on the Service Trust Portal, including the Microsoft Power BI GDPR whitepaper. April 2018April 2018

Anteckning

Om du vill visa eller ta bort personliga data läser du Microsofts riktlinjer på webbplatsen för dataämnesförfrågningar om GDPR för Windows.If you’re interested in viewing or deleting personal data, please review Microsoft's guidance in the Windows Data Subject Requests for the GDPR site. Om du vill ha allmän information om GDPR går du till GDPR-avsnittet på Service Trust-portalen.If you’re looking for general information about GDPR, see the GDPR section of the Service Trust portal.

Har du fler frågor?More questions? Fråga Power BI CommunityTry asking the Power BI Community