Skapa en anslutning till SharePoint från PowerAppsCreate a connection to SharePoint from PowerApps

Skapa en anslutning till antingen SharePoint Online eller en lokal SharePoint-webbplats så du kan generera en app automatiskt eller bygga en från grunden.Create a connection to either SharePoint Online or on-premises SharePoint so that you can generate an app automatically or build one from scratch.

Om du inte är bekant med PowerApps kan du läsa Introduktion till PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

I skrivande stund har PowerApps stöd för anpassade listor, men inte bibliotek.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. Dessutom kan du visa data i vissa typer av kolumner, som Alternativ och Bild, men du kan inte uppdatera data för dessa.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. Du hittar mer information i Kända problem.For more information, see Known issues.

Ange en SharePoint-anslutningSpecify a SharePoint connection

 1. Om du redan inte har registrerat dig ska du registrera dig för PowerApps.If you haven't already signed up, sign up for PowerApps.

 2. Logga in på powerapps.com med samma autentiseringsuppgifter som du använde för att registrera dig.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.

 3. I det vänstra navigeringsfältet klickar eller trycker du på Hantera och sedan på Anslutningar.In the left navigation bar, click or tap Manage, and then click or tap Connections.

  Nytt alternativ på menyn Arkiv

 4. Tryck på Ny anslutning i det övre högra hörnet.Near the upper-right corner, click or tap New connection.

  Knappen Ny anslutning

 5. På listan över anslutningar klickar eller trycker du på SharePoint.In the list of connections, click or tap SharePoint.

  Lägga till SharePoint-anslutning

 6. Följ stegen i någon av dessa procedurer som visas längre fram i det här avsnittet:Follow the steps in either of these procedures, which appear later in this topic:

Ansluta till en SharePoint Online-webbplatsConnect to a SharePoint Online site

 1. Klicka på eller tryck på Anslut direkt (molntjänster) och klicka eller tryck sedan på Lägg till anslutning.Click or tap Connect directly (cloud services), and then click or tap Add connection.

  Välja SharePoint Online

 2. Gå till Nästa steg i slutet av det här avsnittet.Go to Next steps at the end of this topic.

Ansluta till en lokal SharePoint-webbplatsConnect to an on-premises SharePoint site

 1. Klicka eller tryck på Connect using on-premises data gateway (Anslut med lokal datagateway).Click or tap Connect using on-premises data gateway.

  Välja lokal SharePoint

  Anteckning

  Gatewayer och lokala anslutningar kan bara skapas och används i användarens standardmiljö.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

 2. Ange ditt användarnamn och lösenord.Specify your user name and your password.

  Om dina autentiseringsuppgifter inkluderar domännamnet anger du dem som Domän\alias.If your credentials include a domain name, specify it as Domain\Alias.

  Ange dina autentiseringsuppgifter

 3. Om du inte har en lokal datagateway installerad ska du installera en och klicka eller trycka på ikonen för att uppdatera listan över gatewayer.If you don't have an on-premises data gateway installed, install one, and then click or tap the icon to refresh the list of gateways.

  Installera en gateway

 4. Under Choose a gateway (Välj en gateway) klickar eller trycker du på den gateway du vill använda och väljer sedan Lägg till anslutning.Under Choose a gateway, click or tap the gateway that you want to use, and then click or tap Add connection.

  Välja en gateway

Nästa stegNext steps

 • Skapa en app automatiskt baserat på en lista som du anger.Generate an app automatically based on a list that you specify. Appen har tre skärmar som standard: en för att bläddra bland poster, en för att visa information om en enda post och en för att skapa eller uppdatera en post.The app will have three screens by default: one each for browsing records, displaying details about a single record, and creating or updating a record.
 • Bygga en app från grunden.Build an app from scratch. Den här artikeln skrevs för Excel, men samma principer gäller för SharePoint.This topic was written for Excel, but the same principles apply to SharePoint.