PowerApps Community Plan: en kostnadsfri utvecklingsmiljö för enskild användningPowerApps Community Plan: a free development environment for individual use

Om du vill skapa kunskaper och lära dig mer om PowerApps och Microsoft Flow och Common Data Service, är PowerApps Community Plan rätt avtal för dig.If you want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service, the PowerApps Community Plan is the right plan for you. PowerApps Community Plan ger dig en kostnadsfri utvecklingsmiljö för personligt bruk, där du kan:The PowerApps Community Plan gives you a free development environment for individual use, where you can:

Vem kan registrera sig till PowerApps Community Plan?Who can sign up for the PowerApps Community Plan?

Vem som helst med ett arbets- eller skolkonto kan registrera sig för PowerApps Community Plan.Anyone with a work or school account can sign up for the PowerApps Community Plan. Men vi rekommenderar särskilt det här prenumerationsavtalet om du:But we especially recommend this plan if you:

  • Vill få kunskap och lära dig mer om PowerApps, Microsoft Flow och Common Data Service.Want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service.
  • Om du är intresserad av att bygga appar och arbetsflöden för att distribuera på AppSource.Are interested in building business apps and workflows to distribute on AppSource.

Var kan jag registrera mig till PowerApps Community Plan?Where can I sign up for the PowerApps Community Plan?

Registrera dig på Webbplatsen för PowerApps Community Plan.Sign up on the PowerApps Community Plan website. Om du redan använder PowerApps med Office 365 eller Dynamics 365 kan du också skapa en miljö för enskild användning.If you are an existing user of PowerApps with Office 365 or Dynamics 365, you can also create an environment for individual use.

När du registrerat dig för community-planen, kommer du att omdirigeras till PowerApps-webbplatsen och hamnar i din individuella miljö.After signing up for the Community Plan, you will be redirected to the PowerApps site and will land in your individual environment. Miljön har döpts till ditt namn, till exempel ”Johan Svenssons miljö”.The environment is named with your name, for example 'John Doe's environment'. Om det redan finns en miljö med det namnet kommer den enskilda miljön att döpas till ”Johan Svenssons (1) miljö”.If there is already an environment with that name, the individual environment will be named as 'John Doe's (1) environment'. Följande avbildning visar hur miljön visas.The following image shows how the environment appears.

Enskild miljö för Community Plan

Hämta Community Plan med Visual Studio Dev EssentialsGet the Community Plan with Visual Studio Dev Essentials

Om du använder Visual Studio Dev Essentials ingår PowerApps i dina förmåner.If you are a Visual Studio Dev Essentials user, PowerApps is included in your benefits. Besök Mina förmåner och klicka eller tryck på PowerApps-panelen för att registrera dig till PowerApps Community Plan.Visit My benefits and click or tap the PowerApps tile to sign up for the PowerApps Community Plan.

Community Plan i Visual Studio

Vilka funktioner ingår i PowerApps Community Plan?Which features are included in the PowerApps Community Plan?

Med den enskilda miljön får du följande funktioner:With the individual environment, you get the following functionality:

FunktionerFunctionalities Miljö för enskild användningEnvironment for individual use
HuvudfunktionerKey features
Skapa och kör apparCreate and run apps Ja.Yes. Du kan skapa obegränsade apparYou can create unlimited apps
Dela appar*Share apps* NejNo
Använd Common Data ServiceUse the Common Data Service JaYes
Modellera dina data med Common Data ServiceModel your data using the Common Data Service JaYes
Administration av miljö- och användarprinciper på företagsnivåEnterprise-grade administration of the environment and user policies JaYes
AnslutningsmöjlighetConnectivity
Anslut till Office 365, Dynamics 365 och andra anslutningsapparConnect to Office 365, Dynamics 365, and other connectors JaYes
Anslut till molnbaserade tjänster som Azure SQL, Dropbox, Twitter med meraConnect to cloud-based services like Azure SQL, Dropbox, Twitter, and many more JaYes
Använd premium-anslutningsappar, till exempel Salesforce, DB2 med meraUse premium connectors like Salesforce, DB2 and many more JaYes
Få tillgång till lokala data med en lokal gatewayAccess on‐premises data using an on-premises gateway JaYes
Skapa anpassade anslutningsappar för att ansluta till dina egna systemCreate custom connectors to connect to your own systems Ja.Yes. Du kan skapa obegränsade anpassade anslutningsapparYou can create unlimited custom connectors
Common Data ServiceCommon Data Service
Skapa och kör program på Common Data ServiceCreate and run applications on the Common Data Service JaYes
Modellera dina data i Common Data ServiceModel your data in the Common Data Service JaYes
Skapa en databas i Common Data ServiceCreate a database in the Common Data Service JaYes
HanteringManagement
Lägg till medarbetare som beslutsfattare och administratörer för miljöAdd co-workers as environment makers and admins NejNo
Lägg till medarbetare till databasrollerAdd co-workers to the database roles NejNo
Stödjer dataprinicper etablerade av Office 365-administratörenSupports data policies established by the Office 365 administrator JaYes
Skapa dataprinciper för den enskilda miljönEstablish data policies for the individual environment JaYes

*Du kan inte dela appar, flöden, anslutningar etc. med andra användare i din klientorganisation.*You can't share apps, flows, connections, etc. with any other users of your tenant. Du kan inte heller lägga till andra användare som administratörer eller skapare av miljön eller databasroller från administrationscentret.You also can't add any other user as an environment admin or maker, or to the database roles from the admin center.

Vilka är kapacitetsbegränsningarna för den enskilda miljön?What are the capacity limits for the individual environment?

KapacitetCapacity
Flödeskörningar/månadFlow runs/month 750750
DatabasstorlekDatabase size 200 MB200 MB
FillagringFile storage 2 GB2GB

Du kan inte använda tillägg till de kvantiteter som vi inkluderar.You cannot apply add-ons to the quantities that we include. Om du har klickat på kapacitetsbegränsningar, rekommenderar vi att du köper PowerApps Plan 2.If you hit capacity limits, we recommend purchasing PowerApps Plan 2. Du hittar mer information på PowerApps sida med priser.Learn more about it from the PowerApps pricing page.

Anteckning

Kapaciteten för den enskilda miljön, oavsett om den används eller inte bidrar inte till ditt företags övergripande kvot.The capacity of the individual environment, whether or not it's used, doesn't contribute to your company's overall quota.

Publicera till AppSourcePublishing to AppSource

Har du en app som du vill dela med kunder?Do you have an app you would like to share with customers? Vi stöder nu en PowerApps Test Drive-lösning på AppSource.com när du vill dela appar och flöden med kunder och generera leads för ditt företag.We now support a PowerApps Test Drive solution on AppSource.com as a way for you to share apps and flows with customers, and generate leads for your business. Mer information finns i Låt kunderna provköra dina appar på AppSource.For more information, see Let customers test drive your apps on AppSource.

Vanliga frågor och svarFrequently Asked Questions

F: Vad gör jag om jag uppnår kapacitetsbegränsningarna för miljön?Q: What should I do if reach the capacity limits of the environment?

S: Kapaciteten är begränsad eftersom den här miljön är avsedd för personligt bruk, inte för en grupp eller produktion.A: There is a limited capacity provided because this environment is meant for individual use, not for a team or production use. Kapaciteten är:The capacity provided is:

KapacitetCapacity
Flödeskörningar/månadFlow runs/month 750750
DatabasstorlekDatabase size 200 MB200 MB
FillagringFile storage 2 GB2GB

Om du når en eller flera kapacitetsbegränsningar rekommenderar vi att du köper ett prenumerationsavtal som har stöd för produktionen.If you reach one or more capacity limits, we recommend you purchase a plan that supports production use. Läs mer om våra prenumerationsavtal och deras gränser på PowerApps sida med priser.Learn more about our plans and their limits on the PowerApps pricing page.

F: Kan jag överföra appar, flöden och andra resurser som skapats i den enskilda miljön till en annan miljö?Q: Can I transfer the apps, flows, and other resources created in the individual environment, to another environment?

S: Ja, du ska kunna exportera resurser från den här miljön till andra miljöer.A: Yes, you should be able to export the resources from this environment to other environments. Mer information finns i App-migrering mellan miljöer och klientorganisationer.For more information, see Environment and tenant app migration.

F: Kommer min PowerApps Community Plan någonsin upphöra att gälla?Q: Will my PowerApps Community Plan subscription ever expire?

S: Du kan använda PowerApps Community Plan permanent kostnadsfritt.A: You can use your PowerApps Community Plan subscription perpetually for free. Om du aktivt använder en enskild miljö förlorar du inte åtkomsten till några resurser eller funktioner i miljön.If you are actively using an individual environment, then you won't lose access to any of the resources or functionality in that environment. Du kan dock märka en fördröjning vid åtkomst av databasen för Common Data Service första gången efter en lång tids inaktivitet.You may, however, notice a delay when accessing your Common Data Service Database for the first time after a long period of inactivity. Den här fördröjningen påverkar inte data eller entiteter som lagrats i Common Data Service.This delay does not impact the data or entities stored in the Common Data Service.

F: Kan jag hämta eller skapa flera enskilda miljöer?Q: Can I get or create multiple individual environments?

S: Nej, du kan bara ha en enskild miljö som skapats av PowerApps när du registrerar dig för Community Plan.A: No, you can only have one individual environment, which is created for you by PowerApps when you sign up for the Community Plan.

F: Vad är skillnaden mellan PowerApps Plan 2-utvärdering och PowerApps Community Plan och vilket bör jag registrera mig för?Q: What's the difference between PowerApps Plan 2 Trial and PowerApps Community Plan; and which one should I sign-up for?

S: Både PowerApps Plan 2-utvärdering och PowerApps Community Plan är kostnadsfria, men har skapats för olika syften:A: Both PowerApps Plan 2 Trial and PowerApps Community Plan are free, but are created for different purposes:

PowerApps Plan 2-utvärdering ger dig PowerApps Plan 2 under 90 dagar.PowerApps Plan 2 Trial gives you PowerApps Plan 2 for 90 days. Detta är avsett för att testa PowerApps, Common Data Service och Microsoft Flow.This is meant for trying out PowerApps, Common Data Service, and Microsoft Flow. När din utvärderingsversion upphör att gälla, kan du köpa ett prenumerationsavtal.Once your trial expires, you can purchase a plan. Om du redan använder PowerApps med Office 365 eller Dynamics 365 är detta rätt avtal för att du ska kunna prova premium-funktionerna i PowerApps som är tillgängliga med PowerApps Plan 2.If you are already using PowerApps with Office 365 or Dynamics 365, this is the right plan to try out the premium functionalities of PowerApps, which are available with PowerApps Plan 2.

PowerApps Community Plan ger dig tillgång till PowerApps premium-funktioner, Common Data Service och Microsoft Flow för personligt bruk.PowerApps Community Plan gives you access to PowerApps premium functionalities, Common Data Service, and Microsoft Flow for individual use. Det här prenumerationsavtalet är främst avsett för utbildningssyfte eller för att skapa affärslösningar som ska distribueras för AppSource Test Drive.This plan is primarily meant for learning purposes or creating business solutions to be distributed for AppSource Test Drive. Det här prenumerationsavtalet är permanent tillgänglig, men endast för utbildning och för att utveckla dina färdigheter på PowerApps, Common Data Service och Microsoft Flow.This plan is perpetually available, but only for learning and building your skills on PowerApps, Common Data Services, and Microsoft Flow.

F: Kan jag registrera mig med mitt personliga konto?Q: Can I sign-up with my personal account?

S: Nej, du kan bara registrera dig med ditt arbets- eller skolkonto.A: No, you can only sign-up with your work or school account. Vi stöder för närvarande inte inloggning med ett personligt konto.We currently do not support signing up with a personal account.

F: Kan jag ta bort min enskilda miljö?Q: Can I delete my individual environment?

S: Du kan inte ta bort den här miljön på egen hand.A: You can't delete this environment on your own. Din klientorganisations administratör har behörighet att ta bort miljön.Your tenant admin has permissions to delete the environment.