Metodtips och vägledning för arbete med metadata för Common Data ServiceBest practices and guidance while working with metadata for the Common Data Service

Listan nedan innehåller all vägledning och alla metodtips när det gäller interaktion och arbete med metadata i Common Data Service.This list below contains all of the guidance and best practices regarding interacting and working with metadata within the Common Data Service.

MetodtipsBest Practice BeskrivningDescription
Hämta publicerade metadataRetrieve published metadata Att hämta opublicerade metadata leder inte bara till långsammare prestanda i bearbetningen av själva begäran, utan kan även returnera metadata som beställaren inte förväntar sig.Retrieving unpublished metadata not only will add overhead to processing the request itself, performing more slowly, it could also return metadata that the requestor does not expect.
Hämta specifika kolumner för en entitet via fråge-API:erRetrieve specific columns for an entity via query APIs Frågor skickade för att hämta data ska inkludera vissa kolumner i den ColumnSet-instans som är associerad med frågan istället för alla kolumner.Queries submitted to retrieve data should include specific columns in the ColumnSet instance associated to the query rather than All Columns.

Se ävenSee Also

Arbeta med metadata med hjälp av kodWork with metadata using code