Översikt för utvecklare för modelldrivna apparModel-driven apps Developer Overview

Med PowerApps får användare, företag, partners, oberoende programvaruleverantörer (ISV:er) och systemintegratörer en kraftfull plattform där man kan skapa verksamhetsspecifika appar.PowerApps offers users, businesses, partners, independent software vendors (ISVs), and systems integrators (SIs) a powerful platform for building line-of-business apps. Det nya tillägget i PowerApps i den här versionen är modelldrivna appar som använder nya Common Data Service för appar.The new addition to PowerApps in this release are model-driven apps built using the new Common Data Service for Apps. Common Data Service för appar innehåller nu huvudfunktionerna i Dynamics 365-programmen för kundengagemang.Common Data Service for Apps now contains the core functionality of the Dynamics 365 Customer Engagement applications. Med modelldrivna appar kan du skapa appar med samma utökningsbarhet som de programmen.With model-driven apps, you can build apps that use the same extensibility capabilities as those applications.

Modelldrivna appar är i första hand en komponentfokuserad metod för apputveckling utan kod eller med lite kod.Model-driven apps are primarily a no-code or low-code component focused approach to app development. Utvecklarna kan ge mervärde genom att utöka programmet.The value developers can provide is by extending the application. Innan du börjar skriva kod kan du börja med att lära dig hur du skapar en modelldriven app och vilka alternativ som kan tillämpas utan kod.Before you start writing code, begin with learning how to build a model-driven app and what options can be applied without code.

Kom igångGet Started

Om du redan har erfarenhet av appar i Dynamics 365 för kundengagemang, märker du att du kan använda din erfarenhet av att skapa modelldrivna appar.If you are already experienced with the Dynamics 365 Customer Engagement apps, you will find that you will be able to apply your experience building model-driven apps. Det finns vissa nya designers som du kan använda, men i allmänhet är begreppen likadana.There are some new designers available to you, but generally the concepts are the same.

Anteckning

Modelldrivna appar använder Common Data Service för appar.Model-driven apps connect to Common Data Service for Apps. Information om hur utvecklare kan ge mervärde på tjänstnivå finns i Utvecklaröversikt för Common Data Service för appar.For information about how developers can add value at the service level, see Common Data Service for Apps Developer Overview. Innehållet i det här avsnittet avser endast tillägg som utvecklare kan göra, när det gäller upplevelsen för användare av modelldrivna appar.Content in this section will refer only to extensions developers can do that apply to the experience for users of model-driven apps.

Om du är nybörjare på program i Dynamics 365 för kundengagemang, innehåller avsnitten en översikt över viktiga begrepp som hjälper utvecklare att komma igång med modelldrivna appar.If you are new to the Dynamics 365 Customer Engagement applications, the topics in this section provide a high-level overview of the important concepts to help developers get started working with model-driven apps.

Anteckning

Eftersom Common Data Service för appar och Dynamics 365 för kundengagemang använder samma plattform hittar du mer information för utvecklare i Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang.Because Common Data Service for Apps and Dynamics 365 Customer Engagement leverage the same platform, you will find more complete information for developers in the Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide. Dessa avsnitt innehåller en översikt med länkar till utvecklarguiden och andra guider med mer information.These topics will provide an overview with links to the developer guide and other guides for more information.

Community-verktyg för modelldrivna apparCommunity Tools for model driven apps

Dynamics 365-communityn skapar verktyg!The Dynamics 365 community creates tools! Flera av de populäraste verktygen distribueras i XrmToolBox.Many of the most popular ones are distributed via in the XrmToolBox. XrmToolBox är ett Windows-program som ansluter till Common Data Service för appar och tillhandahåller verktyg som underlättar anpassning, konfiguration och drift.XrmToolBox is a Windows application that connects to Common Data Service for Apps, providing tools to ease customization, configuration and operation tasks. Den levereras med drygt 30 plugin-program som gör administration, anpassning eller konfiguration enklare och mindre tidskrävande.It is shipped with more than 30 plugins to make administration, customization or configuration tasks easier and less time consuming.

Nedan visas en utvald lista med community-verktyg som distribueras via XrmToolBox och som du kan använda med modelldrivna apparThe following is a selected list of community tools distributed via the XrmToolBox you can use when working with model-driven apps

VerktygTool BeskrivningDescription
Easy TranslatorEasy Translator Exporterar och importerar översättningar med sammanhangsberoende informationExports and Imports translations with contextual information
Export to ExcelExport to Excel Exporterar poster på ett enkelt sätt från den valda vyn/fetchxml till Excel.Easily export records from the selected view/fetchxml to Excel.
IconatorIconator Hanterar anpassade entitetsikoner på en enda skärmManage custom entities icons in a single screen
Ribbon Workbench 2016Ribbon Workbench 2016 Redigerar Dynamics CRM-menyfliksområdet eller kommandofältet från XrmToolboxEdit the Dynamics CRM Ribbon or Command Bar from inside the XrmToolbox
View DesignerView Designer Enkelt användargränssnitt för att utforma vylayouter och ändra frågor med FetchXML BuilderEasy UI to design view layouts and alter queries using FetchXML Builder
View Layout ReplicatorView Layout Replicator Tillämpar samma layout på flera vyer i samma entitet med en enda åtgärdApply same layout to multiple views of the same entity in a single operation
WebResources ManagerWebResources Manager Hanterar dina webbresurser på ett enkelt sättManage your web resources easily

Ett annat verktyg som inte distribueras via XrmToolBox är Jason Lattimers CRM REST Builder.Another tool that is not distributed via the XrmToolBox is Jason Lattimer's CRM REST Builder. Verktyget genererar JavaScript-kod för användning med webb-API:n.This tool generates JavaScript code for use with the Web API.

Anteckning

Verktyg som har skapats av communityn stöds inte av Microsoft.Tools created by the community are not supported by Microsoft. Om du har frågor eller problem med community-verktygen kontaktar du utgivaren av verktyget.If you have questions or issues with community tools, contact the publisher of the tool.