Funktionerna EncodeUrl och PlainText i Microsoft PowerAppsEncodeUrl and PlainText functions in PowerApps

Kodar och avkodar strängar.Encodes and decodes strings.

BeskrivningDescription

Funktionen EncodeUrl kodar en URL-sträng och ersätter icke-alfanumeriska tecken med % och ett hexadecimalt tal.The EncodeUrl function encodes a URL string, replacing non-alphanumeric characters with % and a hexadecimal number.

Funktionen PlainText tar bort HTML- och XML-taggar och konverterar taggar som dessa till en lämplig symbol:The PlainText function removes HTML and XML tags, converting tags such as these to an appropriate symbol:

  •   
  • ""

Returvärdet från dessa funktioner är den kodade eller avkodade strängen.The return value from these functions is the encoded or decoded string.

SyntaxSyntax

EncodeUrl( String )EncodeUrl( String )

  • String – Krävs.String - Required. URL som ska kodas.URL to be encoded.

PlainText( String )PlainText( String )

  • String – Krävs.String - Required. Sträng från vilken HTML- och XML-taggar kommer att tas bort.String from which HTML and XML tags will be stripped.

ExempelExamples

Om du visar ett RSS-flöde i ett textgalleri och sedan anger Textegenskap för en etikett i detta galleri till ThisItem.description så kan etiketten visa rådata HTML- eller XML-kod som i följande exempel:If you show an RSS feed in a text gallery and then set the Text property of a label in that gallery to ThisItem.description, the label might show raw HTML or XML code as in this example:

<p>We have done an unusually&nbsp;&quot;deep&quot; globalization and localization.<p>

Om du anger Textegenskap för en etikett till PlainText(ThisItem.description) så kan texten visas som i följande exempel:If you set the Text property of the label to PlainText(ThisItem.description), the text appears as in this example:

We have done an unusually "deep" globalization and localization.