Funktionen HashTags i PowerAppsHashTags function in PowerApps

Extraherar hashtaggar (#strängar) från en sträng med text.Extracts the hashtags (#strings) from a string of text.

BeskrivningDescription

Funktionen HashTags söker i en sträng efter hashtaggar.The HashTags function scans a string for hashtags. Hashtaggar börjar med ett pundtecken (#), som följs av en kombination av:Hashtags start with a pound character (#), which is followed by any combination of:

 • versaler och gemeneruppercase and lowercase letters
 • siffrornumerals
 • understreckunderscores
 • valutasymboler (till exempel $)currency symbols (such as $)

HashTags returnerar en tabell med en kolumn som innehåller hashtaggar i strängen.HashTags returns a one-column table that contains the hashtags in the string. Om strängen inte innehåller några hashtaggar, returnerar funktionen en tabell med en kolumn som är tom.If the string contains no hashtags, the function returns a one-column table that's empty.

SyntaxSyntax

HashTags( String )HashTags( String )

 • String – Krävs.String - Required. Sträng för att söka efter hashtaggar.String to scan for hashtags.

ExempelExamples

Steg för stegStep by step

 1. Lägg till en textkontroll döp den till Tweets och skriv den här meningen:Add a Text input control, name it Tweet, and type this sentence into it:

  Den här #appen är #FANTASTISK och kan #coUnt123 eller #123abc men inte #1-23 eller #$\*(#@")This #app is #AMAZING and can #coUnt123 or #123abc but not #1-23 or #$\*(#@")

 2. Lägg till ett lodrät anpassat galleri och ange dess egenskap Items till den här funktionen:Add a vertical custom gallery, and set its Items property to this function:

  HashTags(Tweet.Text)HashTags(Tweet.Text)

 3. Lägg till en etikett i gallerimallen.Add a Label control to the gallery template.

  Galleriet visar dessa hashtaggar:The gallery shows these hashtags:

  • #appen#app
  • #FANTASTISK#AMAZING
  • #coUnt123#coUnt123
  • #123abc#123abc
  • #1#1