Funktionen Refresh i PowerAppsRefresh function in PowerApps

Uppdaterar posterna i en datakälla.Refreshes the records of a data source.

BeskrivningDescription

Funktionen Refresh hämtar en ny kopia av en datakälla.The Refresh function retrieves a fresh copy of a data source. Du kan se ändringar som gjorts av andra användare.You'll see changes that other users made.

Refresh har inget returvärde och du kan endast använda den i beteendeformler.Refresh has no return value, and you can use it only in behavior formulas.

SyntaxSyntax

Refresh( DataSource )Refresh( DataSource )

  • DataSource – Krävs.DataSource – Required. Den datakälla som du vill uppdatera.The data source that you want to refresh.

ExempelExample

I det här exemplet måste du uppdatera datakällan med namnet IceCream, som börjar med dessa data:In this example, you'll refresh the data source named IceCream, which starts with this data:

En användare på en annan enhet ändrar Quantity för posten Strawberry till 400.A user on another device changes the Quantity in the Strawberry record to 400. Du ser inte ändringen förrän den här formeln körs:You won't see this change until this formula executes:

Refresh( IceCream )Refresh( IceCream )

När formeln körs, kommer gallerier som är bundna till datakällan IceCream att visa det uppdaterade värdet för Strawberry:After that formula executes, galleries that are bound to the IceCream data source will show the updated value for Strawberry: