Funktionerna Round, RoundDown och RoundUp i PowerAppsRound, RoundDown, and RoundUp functions in PowerApps

Avrundar ett tal.Rounds a number.

BeskrivningDescription

Funktionerna Round, RoundDown och RoundUp avrundar ett tal till det angivna antalet decimaler:The Round, RoundDown, and RoundUp functions round a number to the specified number of decimal places:

  • Round avrundar uppåt om nästa siffra är 5 eller högre.Round rounds up if the next digit is a 5 or higher. Den här funktionen avrundar annars nedåt.Otherwise, this function rounds down.
  • RoundDown avrundar alltid nedåt till föregående lägre tal.RoundDown always rounds down to the previous lower number.
  • RoundUp avrundar alltid uppåt till nästa högre tal.RoundUp always rounds up to the next higher number.

Om du skickar ett enda tal är returvärdet den avrundade version av det talet.If you pass a single number, the return value is the rounded version of that number. Om du överför en tabell med en enda kolumn som innehåller tal, är det returnerade värdet en tabell med en kolumn med avrundade tal.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of rounded numbers. Om du har en tabell med flera kolumner kan du omforma den till en tabell med en kolumn, så som beskrivs i Arbeta med tabeller.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaxSyntax

Round( Number, DecimalPlaces )Round( Number, DecimalPlaces )
RoundDown( Number, DecimalPlaces )RoundDown( Number, DecimalPlaces )
RoundUp( Number, DecimalPlaces )RoundUp( Number, DecimalPlaces )

  • Number – obligatoriskt.Number - Required. Det tal som ska avrundas.The number to round.
  • DecimalPlaces – obligatoriskt.DecimalPlaces - Required. Det antal platser till höger om decimaltecknet att avrunda till.The number of places to the right of the decimal point to round to. Använd 0 om du vill avrunda till ett heltal.Use 0 to round to a whole number.