Funktionen Set i PowerAppsSet function in PowerApps

Anger värdet för en global variabel.Sets the value of a global variable.

ÖversiktOverview

Använd funktionen Set om du vill ange värdet för en global variabel som tillfälligt lagrar en del av informationen, till exempel hur många gånger som användaren har valt en knapp eller resultatet av en dataåtgärd.Use the Set function to set the value of a global variable, which temporarily holds a piece of information, such as the number of times the user has selected a button or the result of a data operation.

Globala variabler är tillgängliga i hela din app på alla skärmar.Global variables are available throughout your app on all screens. Dessa är den enklaste typen av variabler och täcker behoven i de flesta situationer.These are the simplest kind of variables and fill the needs of most situations. Det finns också kontextvariabler som är begränsade till en enda skärm och samlingar som tillåter ändringar på radnivå i tabeller.There are also context variables which are scoped to a single screen and collections that allow row level modifications to tables. Mer information om dessa alternativ finns i Arbeta med variabler.For more information on these other options see working with variables.

PowerApps baseras på formler som automatiskt omberäknas när användaren interagerar med en app.PowerApps are based on formulas that automatically recalculate as the user interacts with an app. Globala variabler har inte denna fördel och det kan göra din app svårare att skapa och förstå.Global variables don't offer this benefit and can make your app harder to create and understand. Innan du använder en kontextvariabel bör du läsa Arbeta med variabler.Before you use a variable, review working with variables.

BeskrivningDescription

Globala variabler skapas implicit med hjälp av funktionen Set.Global variables are implicitly created by using the Set function. Någon uttrycklig deklaration krävs inte.There is no explicit declaration required. Om du tar bort alla Set-funktioner för en global variabel, så upphör denna globala variabel att existera.If you remove all the Set functions for a global variable, then that global variable will cease to exist. Om du vill ta bort en variabel anger du dess värde som resultatet av funktionen Blank.To clear a variable set its value to the result of the Blank function.

Du kan se dina variablers värden, definitioner och användning i vyn Variabler som du hittar på miljöns Arkiv-meny.You can see your variables' values, definitions, and uses with the Variables view under the File menu in the authoring environment.

I exemplen senare i detta avsnitt kan du se att globala variabler kan innehålla flera olika typer av information, bl.a. följande:As the examples later in this topic show, global variables can hold several kinds of information, including these:

  • ett enstaka värdea single value
  • en posta record
  • en tabella table
  • en objektreferensan object reference
  • ett resultat från en formelany result from a formula

En global variabel sparar värdet tills appen stängs.A global variable holds its value until the app is closed. När den stängts går den globala variabeln förlorad och måste återskapas när appen läses in igen.Once closed, the global variable's value will be lost and must be recreated when the app is loaded again.

Globala variabler kan inte använda samma namn som en befintlig samling eller kontroll.Global variables cannot use the same name as an existing collection or control. Den kan använda samma namn som en kontextvariabel.It can use the same name as a context variable. Om du vill undvika tvetydigheten mellan de båda, så använd disambigueringsoperatorn.To disambiguate between the two, use the disambiguation operator.

Set har inget returvärde och du kan endast använda den inom en beteendeformel.Set has no return value, and you can use it only within a behavior formula.

SyntaxSyntax

Set( VariableName, Value )Set( VariableName, Value )

  • VariableName – krävs.VariableName - Required. Namnet på en global variabel som ska skapas eller uppdateras.The name of a global variable to create or update.
  • Value – krävs.Value - Required. Värdet som tilldelas sammanhangsvariabeln.The value to assign to the context variable.

ExempelExamples

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Set( Counter, 1 )Set( Counter, 1 ) Skapar eller ändrar den globala variabeln Counter och anger värdet till 1.Creates or modifies the global variable Counter, setting its value to 1. Counter har värdet 1.Counter has the value 1. Du kan referera till variabeln genom att använda namnet Counter i en formel på vilken skärm som helst.You can reference that variable by using the name Counter in a formula on any screen.
Set( Counter, 2 )Set( Counter, 2 ) Anger värdet för den globala variabeln Counter från föregående exempel till 2.Sets the value of the Counter global variable from the previous example to 2. Counter har värdet 2.Counter has the value 2.
Set( Counter, Counter + 1 )Set( Counter, Counter + 1 ) Ökar värdet för den globala variabeln Counter från föregående exempel till 3.Increments the value of the Counter global variable from the previous example to 3. Counter har värdet 3.Counter has the value 3.
Set( Name, "Lily" )Set( Name, "Lily" ) Skapar eller ändrar den globala variabeln Name och anger värdet till Lily.Creates or modifies the global variable Name setting its value to Lily. Name har värdet Lily.Name has the value Lily.
Set( Person, { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } )Set( Person, { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } ) Skapar eller ändrar den globala variabeln Person och anger värdet till en post.Creates or modifies the global variable Person, setting its value to a record. Posten innehåller två kolumner, med namnen Name och Address.The record contains two columns, named Name and Address. Värdet för kolumnen Name är Milton och värdet för kolumnen Address är 1 Main St.The value of the Name column is Milton, and the value of the Address column is 1 Main St. Person har värdet för posten { Name: "Milton", Address: "1 Main St" }.Person has the value of record { Name: "Milton", Address: "1 Main St" }.

Referera till den här posten som helhet med namnet Person, eller referera till en enskild kolumn i posten med Person.Name eller Person.Address.Reference this record as a whole with the name Person, or reference an individual column of this record with Person.Name or Person.Address.
Set( Person, Patch( Person, {Address: "2 Main St" } ) )Set( Person, Patch( Person, {Address: "2 Main St" } ) ) Använder funktionen Patch för att uppdatera den globala variabeln Person, genom att ange värdet för kolumnen Address till 2 Main St.Works with the Patch function to update the Person global variable by setting the value of the Address column to 2 Main St. Person har nu postvärdet { Name: "Milton", Address: "2 Main St" }.Person now has the value of record { Name: "Milton", Address: "2 Main St" }.