Funktionerna Count, CountA, CountIf och CountRows i PowerAppsCount, CountA, CountIf, and CountRows functions in PowerApps

Räknar alla poster i en tabell, eller räknar alla poster som uppfyller ett villkor.Counts all records in a table, or counts all records that satisfy a condition.

BeskrivningDescription

Funktionen Count räknar antalet poster som innehåller ett tal i en tabell med en kolumn.The Count function counts the number of records that contain a number in a single-column table.

Funktionen CountA räknar antalet poster som inte är tomma i en tabell med en kolumn.The CountA function counts the number of records that aren't blank in a single-column table. Den här funktionen innehåller tom text ("") i antalet.This function includes empty text ("") in the count.

Funktionen CountIf räknar antalet poster i en tabell som är true för en logisk formel.The CountIf function counts the number of records in a table that are true for a logical formula. Formeln kan referera till kolumner i tabellen.The formula can reference columns of the table.

Funktionen CountRows räknar antalet talposter i en tabell.The CountRows function counts the number records in a table.

Var och en av dessa funktioner returnerar ett tal.Each of these functions returns a number.

Dessa funktioner kan inte delegeras när de används med en datakälla.When used with a data source, these functions can't be delegated. Det är endast den första delen av datakällan som hämtas. Därefter tillämpas funktionen.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Resultatet kanske inte är helt representativt.The result may not represent the complete story. En blå punkt visas vid redigeringen för att påminna dig om den här begränsningen och föreslå att du växlar till alternativ som kan delegeras där det är möjligt.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Mer information finns i Översikt över delegering.For more information, see the delegation overview.

SyntaxSyntax

Count( SingleColumnTable )Count( SingleColumnTable )
CountA( SingleColumnTable )CountA( SingleColumnTable )

 • SingleColumnTable – obligatoriskt.SingleColumnTable - Required. Kolumn med poster som ska räknas.Column of records to count.

CountIf( Table, LogicalFormula )CountIf( Table, LogicalFormula )

 • Table – obligatoriskt.Table - Required. Tabell med poster som ska räknas.Table of records to count.
 • LogicalFormula – Krävs.LogicalFormula - Required. Formel som ska utvärderas för varje post i tabellen.Formula to evaluate for each record of the table. Poster som returnerar true för den här formeln räknas.Records that return true for this formula are counted. Formeln kan referera till kolumner i tabellen.The formula can reference columns of the table.

CountRows( Table )CountRows( Table )

 • Table – obligatoriskt.Table - Required. Tabell med poster som ska räknas.Table of records to count.

ExempelExample

 1. Importera eller skapa en samling med namnet Inventory, som beskrivs i den första delproceduren Visa bilder och text i ett galleri.Import or create a collection named Inventory, as the first subprocedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Lägg till en etikett och ange egenskapen Text till följande formel:Add a label, and set its Text property to this formula:

  CountIf(Inventory, UnitsInStock < 30)CountIf(Inventory, UnitsInStock < 30)

  Etiketten visar 2 eftersom två produkter (Ganymede och Callisto) har färre än 30 enheter i lager.The label shows 2 because two products (Ganymede and Callisto) have fewer than 30 units in stock.

 3. Lägg till en ny etikett och ange egenskapen Text till följande formel:Add another label, and set its Text property to this formula:

  CountA(Inventory.UnitsInStock)CountA(Inventory.UnitsInStock)

  Etiketten visar 5, antalet icke-tomma celler i kolumnen UnitsInStock.The label shows 5, the number of non-empty cells in the UnitsInStock column.

 4. Lägg till en ny etikett och ange egenskapen Text till följande formel:Add another label, and set its Text property to this formula:

  CountRows(Inventory)CountRows(Inventory)

  Etiketten visar 5 eftersom samlingen innehåller fem rader.The label shows 5 because the collection contains five rows.