Använda PowerApps i en webbläsareUse PowerApps in a web browser

Om du skapar en app i PowerApps kan du köra appen i en webbläsare genom att öppna Dynamics 365 och sedan klicka på eller trycka på panelen för appen på startsidan.If you create an app in PowerApps, you can run that app in a browser by opening Dynamics 365 and then clicking or tapping the tile for the app on the home page.

Observera: du kan hitta allmän information om Microsoft Dynamics 365 eller Kontaktar supporten om du har frågor om en Dynamics 365-app, till exempel försäljning.Note: You can find general information about Microsoft Dynamics 365 or contact support if you have a question about a Dynamics 365 app, such as Sales.

Följande webbläsare och operativsystem stöds:The following browsers and operating systems are supported:

WebbläsareBrowser OperativsystemOperating system
Google Chrome (senaste versionen)Google Chrome (latest version) Windows 7 SP1, 8.1 och 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
macOSmacOS
iOS 8 eller senareiOS 8 or later
AndroidAndroid
Microsoft EdgeMicrosoft Edge Windows 10Windows 10
Microsoft Internet Explorer 11 (med kompatibilitetsvy avstängt)Microsoft Internet Explorer 11 (with Compatibility View off) Windows 7 SP1, 8.1 och 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
Mozilla Firefox (senaste versionen)Mozilla Firefox (latest version) Windows 7 SP1, 8.1 och 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
AndroidAndroid
macOSmacOS
Apple Safari (senaste versionen)Apple Safari (latest version) macOSmacOS
iOS 8 eller senareiOS 8 or later

Om din webbläsare inte stöder alla kontroller som används i appen kan du använda dem på en mobil enhet (till exempel en telefon) genom att hämta PowerApps Mobile för iOS, Android eller Windows.If your browser doesn't support all the controls used in the app, use it on a mobile device (such as a phone) by downloading PowerApps Mobile for iOS, Android, or Windows.

Hitta en app på startsidanFind an app on the home page

Startsidan kan visa flera typer av appar, men du kan hitta en viss app genom att skriva en del av namnet i sökrutan.The home page may show several types of business apps, but you can find a specific app by typing at least part of its name in the search box. Du kan också filtrera listan för att visa de appar som har skapats i PowerApps.You can also filter the list to show only those apps that were created in PowerApps.

Om du nyligen har installerat en app, visas den inte direkt i listan över appar.If you've recently installed an app, it might not immediately appear in the list of apps. Klicka på eller tryck på Sync att visa alla dina appar, men den här processen kan ta upp till en minut.Click or tap Sync to show all your apps, but this process may take up to a minute.

Öppna en app från åtgärdsfönstretOpen an app from the task pane

När du har hittat appen kan du fästa den i åtgärdsfönstret för enklare åtkomst.After you find the app, you can pin it to the task pane for easier access. För att lokalisera en app, klickar eller trycker du på ellipsen (...) på appanelen och därefter på Fäst den här appen.To pin an app, click or tap the ellipsis (...) on the app tile, and then click or tap Pin this app.

Appen visas sedan under Mina appar i åtgärdsfönstret, som du öppnar genom att klicka eller trycka på Dynamics 365 i det övre vänstra hörnet.The app will then appear under My apps in the task pane, which you open by clicking or tapping Dynamics 365 in the upper-left corner.

Öppna en app från en webbadressOpen an app from a URL

Du kan också spara appens webbadress som ett bokmärke i din webbläsare eller skicka webbadressen som en länk via e-post.You can also save the app's URL as a bookmark in your browser, or send the URL as a link over email. Om någon annan skapade en app i PowerApps och delade appen med dig, kan du köra appen genom att klicka eller trycka på länken i e-postmeddelandet som du fick.If someone else created an app in PowerApps and shared that app with you, you can run that app by clicking or tapping the link in the mail that you receive. I båda fallen kan du uppmanas att logga in med dina Azure Active Directory-autentiseringsuppgifter.In any of these cases, you might be prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials.

Anslut till dataConnect to data

Om appen kräver en anslutning till en datakälla eller kräver tillstånd för att använda enheten frågas du om konfigurationen innan du använder appen:If the app requires a connection to a data source or requires consent to use device capabilities, you will be prompted before you use the app:

Anslutning

Vanligtvis tillfrågas du bara första gången.Typically, you are prompted only the first time.

Stäng en appClose an app

Logga ut från hemsidan för Dynamics 365 eller öppna en annan app för att stänga appen.To close the app, sign out of the Dynamics 365 home page, or open another app.