Skapa en ny postCreate a new record

Med kommandot Skapa en ny post eller Snabbskapa kan du snabbt och enkelt mata in så gott som all slags information i systemet.The Create a new record command or Quick create makes it fast and easy to enter almost any type of information into the system. Du finner kommandot i navigeringsfältet, så det är tillgängligt när du behöver mata in ny information i systemet.The command is on the nav bar, so it’s available whenever you need to enter new information into the system. Du behöver bara fylla i några få fält när du använder det här alternativet.When you use this option, you need to complete only a few fields. Du kan fylla i fler detaljer senare, när du har mer tid eller mer information.Later, when you have more time or information, you can fill in more details.

Anteckning

Alternativet Snabbskapa är bara tillgängligt för poster som aktiveras av administratören.The Quick create option is only available for records that are enabled by your admin.

  1. Välj plustecknet, knappen Skapa post i navigeringsfältet och välj sedan objektet du vill använda.On the navigation bar, select the plus sign Create record button, and then select the item you want.

  2. Fyll i fälten och välj Spara och stäng.Fill in the fields, and then select Save and Close.

Spara en postSave a record

Anteckning

Om du ser en asterisk knappen Obligatoriskt fält bredvid fältet på skärmen så innebär det att fältet är obligatoriskt.An asterisk Required Field button next to the field on the screen means the field is required. Om du väljer Spara och stäng innan du fyllt i de obligatoriska fälten så visas ett felmeddelande. Om du har angett information och väljer Avbryt så visas en varning.If you select Save and Close before entering required fields an error message will be displayed or if you have entered information and select Cancel a warning will be displayed.

Om ett plustecken knappen Rekommenderat fält visas bredvid fältet på skärmen innebär det att din organisation rekommenderar att fältet fylls i.A plus sign Recommended Field button next to the field on the screen means your organization recommends that you fill in the field.