Använd Microsoft Flow för att automatisera processerUse Microsoft Flow to automate processes

Med Microsoft Flow kan du skapa automatiska processer mellan dina favoritappar och tjänster.Microsoft Flow lets you create automated processes between your favorite apps and services. Från din app kan du köra ett flöde på en eller flera poster.From within your app, you can run a Flow on one or more records.

Du kan också öppna Microsoft Flow från din app för att visa, redigera eller skapa nya flöden.Also, you can open Microsoft Flow from your app to view, edit, or create new flows. Mer information: Kom igång med Microsoft FlowMore information: Get started with Microsoft Flow

Hantera dina flödenManage your flows

Anslut med Microsoft Flow från din app för att hantera dina flöden.Connect with Microsoft Flow from your app to manage your flows.

Anteckning

Om du vill hantera och köra Microsoft Flow från din app, måste Microsoft Flow aktiveras i din organisations systeminställningar.To manage and run Microsoft Flow from your app, Microsoft Flow must be enabled in System Settings for you organization. Mer information: Flöden i organisationenMore information: Flows in your organization

 1. I kommando fältet väljer du Flow.On the command bar, select Flow.

  Microsoft Flow-menynMicrosoft Flow menu

 2. Följande alternativ visas:The following options appear:

  • Välj Skapa ett flöde för att öppna en ny webbläsarflik och gå till webbplatsen Microsoft Flow.Select Create a flow to open a new browser tab and direct you to the Microsoft Flow site. På sidan Microsoft Flow väljer du Fortsätt för att använda en befintlig mall eller X för att stänga, välja eller skapa en ny.On the Microsoft Flow page, select Continue to use an existing template or X to close, choose, or create a different one.

  • Välj Visa dina flöden för att öppna en ny webbläsarflik och ta dig till Microsoft Flow-webbplatsen där alla flöden i Flow-miljön visas.Select See your flows to open a new browser tab and direct you to the Microsoft Flow site where any flows in the Flow environment are displayed.

  • Välj Logga in till flöde för att ansluta med Microsoft Flow och visa tillgängliga flöden som du kan köra.Select Login to flow to connect with Microsoft Flow and display available flows for you to run. Detta visas bara om du för närvarande inte är inloggad på Microsoft Flow.This only appears if you aren’t currently signed in to Microsoft Flow.

  Information om hur du skapar ett flöde finns i Kom igång med Microsoft FlowFor information about creating a flow, see Get started with Microsoft Flow