Dynamiska cmdlet-parametrar

Cmdletar kan definiera parametrar som är tillgängliga för användaren under särskilda villkor, till exempel när argumentet för en annan parameter är ett visst värde. Dessa parametrar läggs till vid körning och kallas dynamiska parametrar eftersom de bara läggs till vid behov. Du kan till exempel skapa en cmdlet som bara lägger till flera parametrar när en specifik växel parameter anges.

Anteckning

Providers och PowerShell-funktioner kan också definiera dynamiska parametrar.

Dynamiska parametrar i PowerShell-cmdletar

PowerShell använder dynamiska parametrar i flera av dess Provider-cmdletar. Till exempel Get-Item Get-ChildItem lägger cmdletarna och lägger till en CodeSigningCert -parameter vid körning när parametern Path anger sökvägen till certifikat leverantören. Om parametern Path anger en sökväg för en annan provider är parametern CodeSigningCert inte tillgänglig.

I följande exempel visas hur CodeSigningCert -parametern läggs till vid körning när körs Get-Item .

I det här exemplet har PowerShell-körningsmiljön lagt till parametern och cmdleten har slutförts.

Get-Item -Path cert:\CurrentUser -CodeSigningCert
Location  : CurrentUser
StoreNames : {SmartCardRoot, UserDS, AuthRoot, CA...}

I det här exemplet anges en fil Systems enhet och ett fel returneras. Fel meddelandet anger att parametern CodeSigningCert inte kan hittas.

Get-Item -Path C:\ -CodeSigningCert
Get-Item : A parameter cannot be found that matches parameter name 'codesigningcert'.
At line:1 char:37
+ get-item -path C:\ -codesigningcert <<<<
--------
  CategoryInfo     : InvalidArgument: (:) [Get-Item], ParameterBindingException
  FullyQualifiedErrorId : NamedParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetItemCommand

Stöd för dynamiska parametrar

För att stödja dynamiska parametrar måste följande element ingå i cmdlet-koden.

Gränssnitt

System. Management. Automation. IDynamicParameters. Det här gränssnittet innehåller den metod som hämtar dynamiska parametrar.

Exempel:

public class SendGreetingCommand : Cmdlet, IDynamicParameters

Metod

System. Management. Automation. IDynamicParameters. GetDynamicParameters. Den här metoden hämtar objektet som innehåller definitionerna för dynamiska parametrar.

Exempel:

 public object GetDynamicParameters()
 {
  if (employee)
  {
   context= new SendGreetingCommandDynamicParameters();
   return context;
  }
  return null;
}
private SendGreetingCommandDynamicParameters context;

Klass

En klass som definierar de dynamiska parametrar som ska läggas till. Den här klassen måste innehålla ett parameter -attribut för varje parameter och eventuella valfria alias -och verifierings -attribut som behövs för cmdleten.

Exempel:

public class SendGreetingCommandDynamicParameters
{
 [Parameter]
 [ValidateSet ("Marketing", "Sales", "Development")]
 public string Department
 {
  get { return department; }
  set { department = value; }
 }
 private string department;
}

Ett fullständigt exempel på en cmdlet som stöder dynamiska parametrar finns i så här deklarerar du dynamiska parametrar.

Se även

System. Management. Automation. IDynamicParameters

System. Management. Automation. IDynamicParameters. GetDynamicParameters

Deklarera dynamiska parametrar

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet