Deklarera dynamiska parametrar

Det här exemplet visar hur du definierar dynamiska parametrar som läggs till i cmdleten vid körning. I det här exemplet läggs Department parametern till i cmdleten när användaren anger Employee växelparametern. Mer information om dynamiska parametrar finns i Cmdlet dynamiska parametrar.

Definiera dynamiska parametrar

 1. I cmdlet-klassdeklarationen lägger du till gränssnittet System.Management.Automation.Idynamicparameters enligt bilden.

  public class SendGreetingCommand : Cmdlet, IDynamicParameters
  
 2. Anropa metoden System.Management.Automation.Idynamicparameters.Getdynamicparameters* som returnerar objektet där de dynamiska parametrarna har definierats. I det här exemplet anropas metoden när Employee parametern anges.

  public object GetDynamicParameters()
  {
    if (employee)
    {
     context= new SendGreetingCommandDynamicParameters();
     return context;
    }
    return null;
  }
  private SendGreetingCommandDynamicParameters context;
  
 3. Deklarera en klass som definierar de dynamiska parametrar som ska läggas till. Du kan använda de attribut som du använde för att deklarera de statiska cmdlet-parametrarna för att deklarera de dynamiska parametrarna.

  public class SendGreetingCommandDynamicParameters
  {
   [Parameter]
   [ValidateSet ("Marketing", "Sales", "Development")]
   public string Department
   {
    get { return department; }
    set { department = value; }
   }
   private string department;
  }
  

Exempel

I det här exemplet Department läggs parametern till när användaren anger Employee parametern. Parametern Department är en valfri parameter och attributet ValidateSet används för att ange tillåtna argument.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Management.Automation;   // PowerShell assembly.

namespace SendGreeting
{
 // Declare the cmdlet class that supports the
 // IDynamicParameters interface.
 [Cmdlet(VerbsCommunications.Send, "Greeting")]
 public class SendGreetingCommand : Cmdlet, IDynamicParameters
 {
  // Declare the parameters for the cmdlet.
  [Parameter(Mandatory = true)]
  public string Name
  {
   get { return name; }
   set { name = value; }
  }
  private string name;

  [Parameter]
  [Alias ("FTE")]
  public SwitchParameter Employee
  {
   get { return employee; }
   set { employee = value; }
  }
  private Boolean employee;

  // Implement GetDynamicParameters to
  // retrieve the dynamic parameter.
  public object GetDynamicParameters()
  {
   if (employee)
   {
    context= new SendGreetingCommandDynamicParameters();
    return context;
   }
   return null;
  }
  private SendGreetingCommandDynamicParameters context;

  // Overide the ProcessRecord method to process the
  // supplied user name and write out a greeting to
  // the user by calling the WriteObject method.
  protected override void ProcessRecord()
  {
   WriteObject("Hello " + name + "! ");
   if (employee)
   {
    WriteObject("Department: " + context.Department);
   }
  }
 }

 // Define the dynamic parameters to be added
 public class SendGreetingCommandDynamicParameters
 {
  [Parameter]
  [ValidateSet ("Marketing", "Sales", "Development")]
  public string Department
  {
   get { return department; }
   set { department = value; }
  }
  private string department;
 }
}

Se även

System.Management.Automation.Runtimedefinedparameterdictionary

System.Management.Automation.Idynamicparameters.Getdynamicparameters*

Dynamiska cmdlet-parametrar

Windows PowerShell SDK