Ge stöd för jobb

Det här exemplet visar hur du stöder jobb när du skriver cmdlets. Om du vill att användarna ska köra cmdleten som ett bakgrundsjobb måste du inkludera koden som beskrivs i följande procedur. Mer information om bakgrundsjobb finns i Bakgrundsjobb.

För att stödja jobb

 1. Definiera en AsJob växlingsparameter så att användaren kan bestämma om cmdleten ska köras som ett jobb.

  I följande exempel visas en deklaration av parametern AsJob.

  [Parameter()]
  public SwitchParameter AsJob
  {
   get { return asjob; }
   set { asjob = value; }
  }
  private bool asjob;
  
 2. Skapa ett -objekt som härleds från klassen System.Management.Automation.Job. Det här objektet kan vara ett anpassat jobbobjekt eller ett av jobbobjekten som tillhandahålls av Windows PowerShell, till exempel ett System.Management.Automation.Pseventjob-objekt.

  I följande exempel visas ett anpassat jobbobjekt.

  private SampleJob job = new SampleJob("Get-ProcAsJob");
  
 3. I en postbearbetningsmetod lägger du till if en -instruktion för att identifiera om cmdleten ska köras som ett jobb. I följande kod används metoden System.Management.Automation.Cmdlet.ProcessRecord.

  protected override void ProcessRecord()
  {
   if (asjob)
   {
    // Add the job definition to the job repository,
    // return the job object, and then create the thread
    // used to run the job.
    JobRepository.Add(job);
    WriteObject(job);
    ThreadPool.QueueUserWorkItem(WorkItem);
   }
   else
   {
    job.ProcessJob();
    foreach (PSObject p in job.Output)
    {
     WriteObject(p);
    }
   }
  }
  
 4. Implementera jobbklassen för anpassade jobbobjekt.

  private class SampleJob : Job
  {
   internal SampleJob(string command)
     : base(command)
   {
    SetJobState(JobState.NotStarted);
   }
   public override string StatusMessage
   {
    get { throw new NotImplementedException(); }
   }
  
   public override bool HasMoreData
   {
    get
    {
     return hasMoreData;
    }
   }
   private bool hasMoreData = true;
  
   public override string Location
   {
    get { throw new NotImplementedException(); }
   }
  
   public override void StopJob()
   {
    throw new NotImplementedException();
   }
  
   internal void ProcessJob()
   {
    SetJobState(JobState.Running);
    DoProcessLogic();
    SetJobState(JobState.Completed);
   }
  
   // Retrieve the processes of the local computer.
   void DoProcessLogic()
   {
    Process[] p = Process.GetProcesses();
  
    foreach (Process pl in p)
    {
     Output.Add(PSObject.AsPSObject(pl));
    }
    Output.Complete();
   } // End DoProcessLogic.
  } // End SampleJob class.
  
 5. Om cmdleten utför arbetet anropar du metoden System.Management.Automation.Cmdlet.WriteObject för att returnera ett processobjekt till pipelinen. Om arbetet utförs som ett jobb lägger du till underjobb i jobbet.

  void DoProcessLogic(bool asJob)
  {
   Process[] p = Process.GetProcesses();
  
   foreach (Process pl in p)
   {
    if (!asjob)
    {
     WriteObject(pl);
    }
    else
    {
     job.ChildJobs[0].Output.Add(new PSObject(pl));
    }
   }
  } // End DoProcessLogic.
  

Exempel

Följande exempelkod visar koden för en Get-Proc-cmdlet som kan hämta processer internt eller med hjälp av ett bakgrundsjobb.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Management.Automation; // Windows PowerShell namespace.
using System.Threading;       // Thread pool namespace for posting work.
using System.Diagnostics;      // Diagnostics namespace for retrieving
                   // process objects.

// This sample shows a cmdlet whose work can be done by the cmdlet or by using
// a background job. Background jobs are executed in their own thread,
// independent of the pipeline thread in which the cmdlet is executed.
//
// To load this cmdlet, create a module folder and copy the GetProcessSample06.dll
// assembly into the module folder. Make sure that the path to the module folder
// is added to the $PSModulePath environment variable.
// Module folder path:
//  user/documents/WindowsPowerShell/modules/GetProcessSample06
//
// To import the module, run the following command: Import-Module GetProcessSample06.
// To test the cmdlet, run the following command: Get-Proc -name <process name>
//

//
namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Commands
{
 /// <summary>
 /// This cmdlet retrieves process internally or returns
 /// a job that retrieves the processes.
 /// </summary>
 [Cmdlet(VerbsCommon.Get, "Proc")]
 public sealed class GetProcCommand : PSCmdlet
 {

  #region Parameters
  /// <summary>
  /// Specify the Name parameter. This parameter accepts
  /// process names from the command line.
  /// </summary>
  [Parameter(
        Position = 0,
        ValueFromPipeline = true,
        ValueFromPipelineByPropertyName = true)]
  [ValidateNotNullOrEmpty]
  public string[] Name
  {
   get { return processNames; }
   set { processNames = value; }
  }
  private string[] processNames;

  /// <summary>
  /// Specify the AsJob parameter. This parameter indicates
  /// whether the cmdlet should retrieve the processes internally
  /// or return a Job object that retrieves the processes.
  /// </summary>
  [Parameter()]
  public SwitchParameter AsJob
  {
   get { return asjob; }
   set { asjob = value; }
  }
  private bool asjob;

  #endregion Parameters

  #region Cmdlet Overrides

  // Create a custom job object.
  private SampleJob job = new SampleJob("Get-ProcAsJob");

  /// <summary>
  /// Determines if the processes should be retrieved
  /// internally or if a Job object should be returned.
  /// </summary>
  protected override void ProcessRecord()
  {
   if (asjob)
   {
    // Add the job definition to the job repository,
    // return the job object, and then create the thread
    // used to run the job.
    JobRepository.Add(job);
    WriteObject(job);
    ThreadPool.QueueUserWorkItem(WorkItem);
   }
   else
   {
    job.ProcessJob();
    foreach (PSObject p in job.Output)
    {
     WriteObject(p);
    }
   }
  }
  #endregion Overrides

  // Implement a custom job that derives
  // from the System.Management.Automation.Job class.
  private class SampleJob : Job
  {
   internal SampleJob(string command)
     : base(command)
   {
    SetJobState(JobState.NotStarted);
   }
   public override string StatusMessage
   {
    get { throw new NotImplementedException(); }
   }

   public override bool HasMoreData
   {
    get
    {
     return hasMoreData;
    }
   }
   private bool hasMoreData = true;

   public override string Location
   {
    get { throw new NotImplementedException(); }
   }

   public override void StopJob()
   {
    throw new NotImplementedException();
   }

   internal void ProcessJob()
   {
    SetJobState(JobState.Running);
    DoProcessLogic();
    SetJobState(JobState.Completed);
   }

   // Retrieve the processes of the local computer.
   void DoProcessLogic()
   {
    Process[] p = Process.GetProcesses();

    foreach (Process pl in p)
    {
     Output.Add(PSObject.AsPSObject(pl));
    }
    Output.Complete();
   } // End DoProcessLogic.
  } // End SampleJob class.

  void WorkItem(object dummy)
  {
    job.ProcessJob();
  }

  // Display the results of the work. If not a job,
  // process objects are returned. If a job, the
  // output is added to the job as a child job.
  void DoProcessLogic(bool asJob)
  {
   Process[] p = Process.GetProcesses();

   foreach (Process pl in p)
   {
    if (!asjob)
    {
     WriteObject(pl);
    }
    else
    {
     job.ChildJobs[0].Output.Add(new PSObject(pl));
    }
   }
  } // End DoProcessLogic.
 } //End GetProcCommand
}